تبلیغات
املاک نت:سایت مسکن یاب-رهن-اجاره-آپارتمان-خرید-فروش-خانه-ملك - فرم های موجود در دفاتر مشاورین املاک

فرم انتقال سرقفلی

 ماده 1 : طرفین قرارداد

     1-1- انتقال دهنده ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه .......................... صادره از ................... کدملی .................................................. متولد ............................ ساکن ...........................................................................................................  تلفن ...................................... با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد .................................. بموجب ......................................

     2-1- انتقال گیرنده ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه .......................... صادره از .................. کدملی .................................................. متولد ............................ ساکن ...........................................................................................................  تلفن ...................................... با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد .................................. بموجب ......................................

ماده 2: موضوع و مورد معامله  

     موضوع این قرارداد انتقال كلیه حقوق مالی اعم از قطعی و احتمالی انتقال دهنده نسبت به حق كسب و پیشه ، تجارت و سرقفلی بوده كه مورد معامله عبارت است از ....................... دانگ / یك باب ............................ دارای پلاک ثبتی شماره ................. فرعی از ....................... اصلی ....................... قطعه ................... واقع در بخش .......................... به مساحت .............................. مترمربع ، دارای سند مالکیت به شماره سریال ............................. صفحه ................. دفتر .................. بنام ................................................................................ ، دارای حق اشتــراك آب /  برق / گاز به صورت اختصاصی / اشتراكی / شوفاژ روشن / غیر روشن / كولر / پاركینگ قطعه ................. به متراژ ................... مترمربع / انباری قطعه ..................... به متراژ ...................... متر مربع / تلفن دایر به شماره ......................................./ غیر دایر و دارای پایان كار ساختمان شماره ....................... مورخه     /    /    13 صادره از سوی شهرداری منطقه ............ می باشد كه انتقال گیرنده مورد سرقفلی را رویت نموده و از كم و كیف آن از هر جهت اطلاع و آگاهی پیدا كرد .

ماده 3 : قیمت معامله  

     1-3- قیمت مورد معامله به طور مقطوع مبلغ .................................... ریال معادل ............................................... تومان تعیین می گردد .

     2-3- همزمان با این توافق مبلغ  ................................................. ریال معادل .................................................. تومان نقداً / طی چك شماره .............................. بانك ........................... شعبه ................................ به فروشنده پرداخت گردید . باقیمانده مبلغ .............................................. ریال در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد .

ماده 4 : شرایط مربوط به تنظیم سند  

     1-4- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند انتقال رسمی در تاریخ     /    /    13 در دفتر اسناد رسمی شماره .......................... حاضر شوند و انتقال دهنده متعهد گردید سند را به نام انتقال گیرنده و یا هر كس كه انتقال گیرنده معرفی نماید انتقال دهد . در ضمن اجرای تعهد به تنظیم سند از طرف فروشنده بنام گیرنده بعدی ، موكول به احراز از طریق ارائه قرارداد می باشد . در صورت عدم حضور هر یك از طرفین در دفتر اسناد رسمی برای انتقال رسمی گواهی سردفتر مثبت تخلف نامبرده می باشد .

     2-4- عدم ارائه مستندات و مدارك لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حكم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد .

ماده 5 : شرایط تسلیم مورد معامله

     1-5- انتقال دهنده موظف است مورد معامله را در تاریخ     /    /    13 با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسلیم خریدار كند و هر گونه موانع در استیفاء و بهره برداری كامل از مورد معامله را برطرف كند .

     2-5- در صورتیكه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد قرارداد باشد ، قرارداد باطل است و انتقال دهنده موظف است مبلغ دریافتی را به منتقل الیه مسترد كند .

     3-5- در صورتیكه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن بودن ، مستحق الغیر بودن عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی ، غصبی بودن قانوناً قابل انتقال به انتقال گیرنده نباشد ، انتقال دهنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله ، معادل مبلغ ......................................................... ریال به عنوان خسارت به انتقال گیرنده بپردازد .

ماده 6 : آثار قرارداد

     1-6- در صورتیكه حق انتقال سرقفلی به غیر از شخص انتقال گیرنده سلب گردد ، مشارالیه حق انتقال سرقفلی را به غیر به هیچ عنوان نخواهد داشت .

     2-6- انتقال دهنده اقرار نمود كه مورد قرارداد مشمول مصادره اموال ، سرپرستی و در توقیف ، وثیقه غیر نمی باشد و منافع آن نیز قبلاً به دیگری واگذار نگردیده است . هر گاه كذب اقرار انتقال دهنده محرز گردد و از این جهت به انتقال گیرنده خسارتی وارد گردد ، متخلف مكلف به جبران خسارت وارده می باشد .

     3-6- انتقال دهنده در صورت استنكاف از تحویل مورد قرارداد در موعد قرارداد ، مكلف است از بابت هر روز تاخیر ،‌ مبلغ ....................................... ریال به انتقال گیرنده پرداخت نماید . تادیه خسارت مذكور مانع از انجام تعهد اصلی انتقال دهنده نمی باشد .

     4-6- انتقال گیرنده مكلف است تمامی قیمت مورد معامله را تا تاریخ     /    /    13 به انتقال دهنده تادیه نماید . در غیر اینصورت انتقال دهنده حق فسخ قرارداد را داشته و نیز می تواند مبلغ ......................................... ریال وجه التزام از انتقال گیرنده دریافت نماید .

     5-6- پراخت كلیه عوارض شهرداری و مالیات مشاغل و حق بیمه كارگران و كاركنان مانده از قبل و تا زمان تحویل همچنین تحصیل رضایت مالک و پرداخت حق مالکانه به مالک بعهده انتقال دهنده / انتقال گیرنده می باشد . در حال حاضر میزان مال الاجاره پرداختی به موجر ( مالک ) مبلغ ................................................ ریال می باشد که هنگام تنظیم سند اجاره باید اجاره بها با توافق مستأجر جدید و مالک وقت تعیین خواهد شد .

     6-6- مالیات نقل و انتقال سرقفلی و اخذ پاسخ استعلامات ثبتی ، بمنظور تنظیم سند انتقال سرقفلی ، بعهده انتقال دهنده / انتقال گیرنده خواهد بود .

     7-6- اصل كلیه اسناد و مدارك نزد انتقال دهنده / انتقال گیرنده باقی می ماند تا نسبت به كارهای اداری آن اقدام نماید و در حال حاضر فعالیت كسبی و كاری در مغازه / آپارتمان موصوف بصورت ................................. می باشد .

ماده 7

     این قرارداد در بردارنده انتقال قطعی و شرعی و تعهد طرفین به ایفای تعهدات داده شده می باشد و با توجه به مواد 10 و 190 و 219 قانون مدنی بین طرفین منعقد گردید .

ماده 8

     حق الزحمه مشاور املاك طبق تعرفه كمیسیون نظارت شهرستان ..................................................... به طور جداگانه به عهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد مبلغ .......................................... ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند . فسخ یا اقاله قرارداد تأثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت .

ماده 9       

     این قرارداد در تاریخ     /    /    13 در دفتر مشاور املاک  ..................... به نشانی .............................................................................      در سه نسخه بین طرفین تنظیم و امضاء و مبادله گردید . مشاور املاک موظف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص دفتر املاک ، نسخه اول و دوم را به خریدار و فروشنده تسلیم نماید و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی کند و هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی از درجه اعتبار ساقط است .

ماده 10

     موارد حقوقی مفاد این قرارداد مطابق با مقررات جاری است و تایید می شود .                        

توضیحات  ............................................................................................................................................................................................................................ ...............................................................................................................................................................................................................................................

با احراز هویت متعاملین و مدارک و اسناد مورد معامله تمام مراتب مندرج در این مبایعه نامه به تائید و گواهی اینجانب می رسد .

مهر و امضاء مشاور املاک

 

نام و نام خانوادگی کارشناس حقوقی

نام و نام خانوادگی

انتقال دهنده

نام و نام خانوادگی

انتقال گیرنده

 

 

  

 

اجاره نامه

 ماده 1 : طرفین قرارداد

     1-1- موجر/ موجرین ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ........................................... صادره از ........................... کدملی .................................................. متولد ............................ ساکن ..................................................................................................... تلفن ...................................... با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد ....................... بموجب ..........................

     2-1- مستأجر/ مستأجرین ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ........................................... صادره از ........................... کدملی .................................................. متولد ............................ ساکن ..................................................................................................... تلفن ...................................... با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد ....................... بموجب ..........................

ماده 2: موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

     عبارتست از تملیک منافع ........................ دانگ / دستگاه / یکباب  .............................................. واقع در ........................................................................................ دارای پلاک ثبتی شماره .............. فرعی از ............... اصلی ................. بخش ................. به مساحت ................................... متر مربع دارای سند مالکیت بشماره سریال .............................................. صفحه ............. دفتر ............. بنام .................................................... مشتمل بر ................ اتاق خواب با حق استفاده برق / آب / گاز بصورت اختصاصی/ اشتراکی/ شوفاژ روشن/ غیرروشن/ کولر/ پارکینگ ......................... فرعی به متراژ ...................... مترمربع / انباری فرعی .........................     به متراژ ...................... متر مربع / تلفن دایر/ غیر دایر به شماره .......................................... و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که جهت استفاده به رویت مستأجر / مستأجرین رسیده و مورد قبول قرار گرفته است .

ماده 3 : مدت اجاره

     مدت اجاره ......................................................... ماه / سال شمسی از تاریخ     /    /    13 الی     /    /    13  می باشد .

ماده 4 : اجاره بها و نحوه پرداخت  

     1-4- میزان اجاره بها جمعاً ................................................ ریال ، از قرار ماهیانه مبلغ .............................................. ریال که در اول / آخر هر ماه به موجب قبض رسید پرداخت می شود .

     2-4- مبلــغ ............................................................ ریال از طرف مستأجر / مستأجرین بعنوان قرض الحسنه نقداً / طی چــک به شمـــاره ..............................  بانک ....................................... شعبه ..................................... پرداخـــت شـــد و یا نقداً / طی چـــک به شمـــاره ..............................  بانک ..................................... شعبه ...................................... در تاریخ     /    /    13 به موجر پرداخت خواهد شد . معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و یا فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستأجره به مستأجر مسترد خواهد شد .

ماده 5 : تسلیم مورد اجاره

     موجر مکلف است در تاریخ     /    /    13 مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات آن جهت استیفاء به مستأجر / مستأجرین تسلیم کند .

ماده 6 : شرایط و آثار قرارداد

     1-6- مستأجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف منظور قرارداد ( مسکونی ، تجاری ، اداری ) استفاده نماید . مستأجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نماید .

     2-6- مستأجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصاً از مورد اجاره استفاده کند . علاوه بر این مستأجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را به غیر دارد / ندارد . در صورت تخلف و انتقال به غیر ، اعتبار اجاره منوط به تنفیذ مالک خواهد بود در صورتیکه مستأجر مورد اجاره را به غیر بدون اذن مالک تسلیم کرده باشد شخص متصرف در صورت عدم تنفیذ در برابر مالک در حدود مقررات قانونی مسئول خواهد بود .

     3-6- موجر باید مالک یا متصرف قانونی یا قراردادی مورد اجاره باشد و در صورتیکه به عنوان ولایت ، وصایت ، وکالت ، قیمومت ، اجاره با حق انتقال و از این قبیل اختیار اجاره دادن داشته باشد ، بایستی اسناد و مدارک مثبت حق انتقال را ضمیمه کند و مشاور موظف به احراز موضوع فوق است .

     4-6- در صورتیکه مستأجر از پرداخت اجاره بها بیش از یک ماه تاخیر نماید ، موجر می تواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذیصلاح بخواهد .

     5-6- پرداخت هزینه های مصرفی آب / برق / گاز / تلفن / شارژ / فاضلاب شهری بر عهده مستأجر است و باید در موعد تخلیه یا فسخ قبوض پرداختی را به موجر ارائه نماید .

     6-6- پرداخت هزینه نگهداری آپارتمان (حق شارژ و غیره) و همچنین افزایش احتمالی آن بر مبنای مصوب مسئول یا مسئولین ساختمان بر عهده مستأجر است .

     7-6- پرداخت هزینه تعمیرات و هزینه های کلی از قبیل نصب و راه اندازی به منظور بهره برداری از دستگاه تهویه ، شوفاژ ، کولر ، آسانسور و شبکه آب ، برق و گاز به عهده مالک است و هزینه های جزیی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستأجر است و نوع هزینه ها و میزان آن را عرف تعیین می کند .

     8-6- مالیات مستغلات و تعمیرات اساسی و عوارض شهرداری با موجر است و مالیات بر درآمد و مشاغل ( تجاری ، اداری ) بر عهده مستأجر می باشد .

     9-6- در خصوص اماکن تجاری مبلغ ............................................. ریال به حروف ............................................................................ ریال بعنوان حق سرقفلی توسط مستأجر به موجرتسلیم و پرداخت گردید / نگردیده است .

     10-6- مستأجر مکلف است در زمان تخلیه ، مورد اجاره را به همان وضعی که تحویل گرفته به موجر تحویل داده و رسید دریافت نماید . در صورت حدوث خسارات نسبت به عین مستأجره ، مستأجر متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود .

     11-6- موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه حساب بدهیهای زمان اجاره ، نسبت به استرداد قرض الحسنه دریافتی از مستأجر ، با اخذ رسید اقدام نماید .

     12-6- در صورتیکه موجر نسبت به پرداخت هزینه هایی که موجب انتفاع مستأجر از ملک می باشد ، اقدام نکند و به مستأجر نیز اجازه انجام تعمیرات لازم   ندهد ، مستأجر می تواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و هزینه های مربوطه را با موجر محاسبه کند .

     13-6- تمدید قرارداد اجاره فقط با توافق کتبی طرفین قبل از انقضاء مدت قرارداد ممکن است . در صورت تمدید قرارداد اجاره الحاقی با شرایط و تغییرات مورد توافق بخش لاینفکی از قرارداد اجاره خواهد بود .

     14-6- مستأجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره ، عین مستأجره را بدون هیچگونه عذر و بهانه ای تخلیه و به موجر تسلیم نماید ، چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ .................................................. ریال بعنوان اجرت المثل ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر خسارت ناشی از تاخیر تخلیه  ( اجرت المثل ) با مبلغ قرض الحسنه بلا اشکال است .

ماده 7

     کلیه خیارات ولو خیار غبن به استثناء خیار تدلیس از طرفین ساقط گردید .

ماده 8

     این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 خواهد بود .

ماده 9

     باستناد ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 شهود با مشخصات زیر این قرارداد را امضاء و گواهی می نمایند .

ماده 10

     حق الزحمه مشاور املاك طبق تعرفه كمیسیون نظارت شهرستان ..................................................... به طور جداگانه به عهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد مبلغ .......................................... ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند . فسخ یا اقاله قرارداد تأثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت .

ماده 11

     این قرارداد در تاریخ     /    /    13 ساعت .................. در دفتر مشاور املاک ................................. به نشانی ...............................................................................  در سه نسخه بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید . مشاور املاک مکلف است نسخ قرارداد را ممهور به مهر مشاور و نسخه اول و دوم را به موجر و مستأجر تسلیم نماید و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی کند و هر سه نسخه دارای اعتبار واحد است .

ماده 12

     موارد حقوقی مفاد این قرارداد مطابق با مقررات جاری است و تایید می شود .                           

توضیحات ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................

نام و نام خانوادگی کارشناس حقوقی  

 

مبایعه نامه املاک

 ماده 1 : طرفین قرارداد

     1-1- فروشنده/فروشندگان  ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ......................................... صادره از ................................کدملی .................................................. متولد ............................ ساکن ....................................................................  تلفن ...................................... با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد .............................. بموجب ................................

     2-1- خریدار/خریداران  ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ........................................... صادره از ................................کدملی .................................................. متولد ............................ ساکن ....................................................................  تلفن ...................................... با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد .............................. بموجب .................................

ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله

     عبارتست از انتقال ......................... دانگ یک .............................................. دارای پلاک ثبتی شماره .................... فرعی از ............... اصلی قطعه ....................... واقـع در بخش ................ حوزه ثبتی .......................... به مساحت ................................... متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال .................. صفحه .............. دفتر .............. بانضمام .............. دانگ پارکینگ شماره .........................                فرعی و .............. دانگ انباری شماره ....................... فرعی از ................... اصلی طبق سند رهنی شماره  ....................... دفتر اسناد       رسمی .....................  مورد رهن بانک ..................... دارای حق اشتراک آب / برق / گاز / اختصاصی / اشتراکی / شوفاژ / روشن / غیرروشن / کولر/ تلفن دایر/ غیر دایر به شماره ........................................................................        

به نشانی ..................................................................................................................................................................................................................

ماده 3 : ثمن معامله

     مبلغ ................................... ریال معادل ......................................... تومان وجه رایج مملکتی تعیین و مورد توافق و تراضی طرفین قرار گرفت که به شرح ذیل از سوی خریدار / خریداران پرداخت می گردد :

1-3- مبلغ ................................... ریال معادل ................................... تومان نقداً به موجب چک شماره ................................... عهده        بانک ........................ مورخ ................................... فی المجلس از ناحیه خریدار / خریداران به فروشنده به عنوان قسمتی از ثمن معامله پرداخت و فروشنده / فروشندگان با امضاء این مبایعه نامه اقرار به اخذ مبلغ فوق نموده اند .

     2-3- بقیه ثمن معامله که مبلغ .................................................... ریال تعیین گردید  ریال معادل .................................................... ریال تعیین گردید  تومان می باشد توافق گردید به شرح ذیل پرداخت گردد :

     مبلغ ...................................................................................................................................................................................................................... و الباقی ثمن معامله که مبلغ ..................................................................................................... می باشد به هنگام تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی / وکالتی در دفترخانه شماره ........................................... واقع در ...................................................................................................................

     تبصره 1 : عدم وصول چکها یا مطالبه مبلغ مندرج در بند 1-3 ماده 3 این مبایعه نامه از سوی فروشنده / فروشندگان تأثیری در صحت معامله ایجاد نخواهد کرد .

     تبصره 2 : فروشنده متعهد گردید مورد معامله را در تاریخ ........................................... صحیح و سالم تخلیه کامل نموده و در قبال اخذ رسید کتبی به خریدار تحویل نماید .

ماده 4 : شرایط مربوط به تنظیم سند

     1-4- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند طبق قرارداد در تاریخ     /    /    13  در دفتر اسناد رسمی شماره .......................................... و یا دفترخانه ای که بانک یا سازمان متبوعه واقع در ...................................................................................... پیشنهاد نماید حاضر شوند و با انجام کلیه تعهدات و شرایط مندرج در مبایعه نامه نسبت به تنظیم سند رسمی مورد معامله اقدام نماید و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد ، در ضمن اجرای تعهد به تنظیم سند از طرف فروشنده بنام انتقال گیرنده بعدی ، موکول به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می باشد . در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی برای تنظیم سند ، گواهی سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می باشد .

     2-4- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد .

ماده 5 : شرایط تسلیم مورد معامله

     1-5- فروشنده موظف است مورد معامله را در تاریخ     /    /    13  با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسلیم خریدار کند و هر گونه موانع در استیفاء و بهره برداری کامل از مورد معامله را برطرف کند .

     2-5- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد مبایعه نامه باشد عقد باطل است و فروشنده موظف است ثمن دریافتی را به خریدار عودت نماید .

     3-5- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن ، مصادره ، عملیات اجرائی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی ، مستحق للغیر و غصبـی بودن قانونـاً قابل انتقــال به خریـدار نبوده فروشنـده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله معادل ........................................................... ریال بعنوان خسارت به خریدار بپردازد .

     4-5- کلیه هزینه های ناشی از تسلیم مورد معامله بر عهده فروشنده است ، مگر اینکه به صورت دیگری توافق شده باشد .

ماده 6 : آثار قرارداد

     1-6- این قرارداد فروشنده را از هرگونه انتقال مورد معامله به هر عنوان و دلیل به غیر از خریدار منع می کند . در صورت تخلف و انتقال به غیر ، خریدار حق خواهد داشت درخواست فسخ قرارداد را نموده و یا با اقامه دعوی ابطال به طرفیت فروشنده و منتقل الیه ، الزام فروشنده را به انتقال مورد معامله بخواهد . در صورتیکه الزام ممکن نباشد خریدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی که خریدار متقبل شده بپردازد و معادل ................................................... ریال بعنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وی پرداخت نماید .

     2-6- فروشنده متعهد است قبلاً و یا حداکثر تا زمان مقرر برای تنظیم سند رسمی کلیه مجوزها و مدارک لازم از مراجع مختلف در خصوص مورد معامله از قبیل مفاصاحساب شهرداری ، مالیاتی و غیره را اخذ نماید .

     3-6- فروشنده مکلف است کلیه بدهیهای احتمالی در خصوص توابع ، اعیان ، مستحدثات و امکانات موجود در مورد معامله را حداکثر تا زمان تنظیم سند رسمی تصفیه نماید .

     4-6- هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی ، شهرداری و غیره ، بعهده فروشنده است و هزینه حق الثبت و حق التحریر بر عهده ......................  می باشد .

     5-6- قیمت توافق شده برای معامله در بند 1 ماده 3 به هیچ عنوان و به جهت نوسان قیمت مورد معامله قابل تغییر نیست و از این حیث حق و ادعایی برای فروشنده یا خریدار متصور نیست .

     6-6- کلیه خیارات از جمله خیار غبن به استثنای خیار تدلیس با اقرار طرفین اسقاط گردید .

     7-6- در صورتیکه عدم اجرای تعهد از جانب فروشنده باشد وی مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ ................................ ریال    بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد به طرف مقابل پرداخت نماید و در صورتیکه ممتنــع خریدار باشد وی مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ ..................................... ریال بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید . خسارت مذکور علاوه بر انجام تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است .

ماده 7

     حق الزحمه مشاور املاك طبق تعرفه كمیسیون نظارت شهرستان ..................................................... به طور جداگانه به عهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد مبلغ .......................................... ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند . فسخ یا اقاله قرارداد تأثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت .

 

ماده 8

     این قرارداد در تاریخ     /    /    13 در دفتر مشاور املاک  ..................... به نشانی .............................................................................      در سه نسخه بین طرفین تنظیم و امضاء و مبادله گردید . مشاور املاک موظف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص دفتر املاک ، نسخه اول و دوم را به خریدار و فروشنده تسلیم نماید و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی کند و هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی از درجه اعتبار ساقط است .

ماده 9

     موارد حقوقی مفاد این قرارداد مطابق با مقررات جاری است و تایید می شود .                         

توضیحات ...................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 نام و نام خانوادگی کارشناس حقوقی