تبلیغات
املاک نت:سایت مسکن یاب-رهن-اجاره-آپارتمان-خرید-فروش-خانه-ملك

بنگاه نت»جستجوی خانه

خانه

http://www.iranfoodnews.com/news/details.php?EType=news&id=16449

 

http://www.webna.ir/news/?id=1193948692

 

http://www.webna.ir/news/?id=170131625

 

http://www.imna.ir/IMNA/NewsDetails/?o_id=13850101718

 

http://www.imna.ir/IMNA/NewsDetails/?o_id=13890428037

 

http://www.imna.ir/IMNA/NewsDetails/?o_id=13890517015

 

http://www.imna.ir/IMNA/NewsDetails/?o_id=13890518027

 

http://www.imna.ir/IMNA/NewsDetails/?o_id=13890611005

 

http://cinemapress.ir/NSite/FullStory/?Id=9347

 

http://cinemapress.ir/NSite/FullStory/?Id=6351

 

http://cinemapress.ir/NSite/FullStory/?Id=9275

 

http://cinemapress.ir/NSite/FullStory/?Id=9010

 

http://www.taghribnews.ir/vdcdkf0x.yt0xo6a22y.html

 

http://www.taghribnews.ir/vdcezv8w.jh87ei9bbj.html

 

http://www.taghribnews.ir/vdccxeqi.2bqxp8laa2.html

 

http://www.taghribnews.ir/vdcjite8.uqevhzsffu.html

 

http://www.hayat.ir/?page=showbody_news&row_id=62684

 

http://www.hayat.ir/?lang=fa&page=showbody_news&row_id=70453

 

http://www.hayat.ir/?page=showbody_news&row_id=66793

 

http://www.hayat.ir/?lang=fa&page=showbody_news&row_id=66376

 

http://www.hayat.ir/?page=showbody_news&row_id=67929

 

http://www.hayat.ir/?page=showbody_news&row_id=48230

 

http://www.hayat.ir/?lang=fa&page=showbody_news&row_id=69955

 

http://www.hayat.ir/?page=showbody_news&row_id=68545

 

http://www.hayat.ir/?lang=fa&page=showbody_news&row_id=70325

 

http://iren.ir/NSite/FullStory/?id=3125

 

http://iren.ir/NSite/FullStory/?id=3159

 

http://iren.ir/NSite/FullStory/?id=3485

 

http://iren.ir/Nsite/FullStory/?Id=2637

 

http://iren.ir/NSite/FullStory/?id=2120

 

http://www.shabestan.ir/newsdetail.asp?newsid=89061016074129

 

http://www.shabestan.ir/newsdetail.asp?newsid=89063010453402&code=

 

http://www.shabestan.ir/newsdetail.asp?newsid=89042613053597

 

http://www.shabestan.ir/newsdetail.asp?newsid=89020608391152

 

http://www.shabestan.ir/newsdetail.asp?newsid=89031710414872

 

http://www.shabestan.ir/newsdetail.asp?newsid=89042212150528

 

http://www.shabestan.ir/newsdetail.asp?newsid=89063010181021
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: خانه ،
دنبالک ها: بنگاه نت»جستجوی خانه ،
ارسال شده در: خانه ،
پنجشنبه 19 خرداد 1390 05:34 ب.ظ

بنگاه نت»جستجوی خانه

خانه

 


http://www.shabestan.ir/newsdetail.asp?newsid=89061412040847

 

http://www.chn.ir/News/?section=2&id=23138

 

http://www.chn.ir/News/?Section=1&id=33050

 

http://www.chn.ir/news/?section=2&id=30856

 

http://www.chn.ir/news/?Section=2&id=50464

 

http://www.chn.ir/news/?section=2&id=51714

 

http://www.chn.ir/News/?Section=1&id=33072

 

http://www.chn.ir/news/?section=1&id=32548

 

http://www.chn.ir/news/?section=2&id=33029

 

http://beta.iribnews.ir/VMK/Body.aspx?id=845249

 

http://www.iribnews.ir/MainContent.aspx?news_num=242384

 

http://www.iribnews.ir/MainContent.aspx?news_num=225443

 

http://www.iribnews.ir/MainContent.aspx?news_num=243517

 

http://www.iribnews.ir/MainContent.aspx?news_num=238359

 

http://www.iribnews.ir/MainContent.aspx?news_num=248367

 

http://www.iribnews.ir/MainContent.aspx?news_num=248199

 

http://www.iana.ir/detailed_news.aspx?news_id=18538

 

http://www.iana.ir/detailed_news.aspx?news_id=20464

 

http://www.iana.ir/detailed_news.aspx?news_id=20556

 

http://www.iana.ir/detailed_news.aspx?news_id=18012

 

http://www.iana.ir/detailed_news.aspx?news_id=20670

 

http://www.iana.ir/detailed_news.aspx?news_id=21123

 

http://www.iana.ir/detailed_news.aspx?news_id=21063

 

http://www.basijnews.ir/Ndetail.asp?NewsID=70087

 

http://shahr.ir/ViewNews.aspx?IDNews=6920

 

http://shahr.ir/ViewNews.aspx?IDNews=6065

 

http://shahr.ir/ViewNews.aspx?IDNews=8170

 

http://shahr.ir/ViewNews.aspx?IDNews=19094

 

http://shahr.ir/ViewNews.aspx?IDNews=9308

 

http://shahr.ir/ViewNews.aspx?IDNews=23131

 

http://shahr.ir/ViewNews.aspx?IDNews=8373

 


 
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: خانه ،
دنبالک ها: بنگاه نت»جستجوی خانه ،
ارسال شده در: خانه ،
پنجشنبه 19 خرداد 1390 05:32 ب.ظ

بنگاه نت»جستجوی خانه

خانه

http://shahr.ir/ViewNews.aspx?IDNews=20232

 

http://www.shahr.ir/ViewNews.aspx?IDNews=23553

 

http://www.ibna.ir/vdcizzaq.t1a5y2bcct.html

 

http://www.ibna.ir/vdcc4eq0.2bq1i8laa2.html

 

http://www.ibna.ir/vdcjamex.uqeiozsffu.html

 

http://www.ibna.ir/vdcgyt93.ak97z4prra.html

 

http://www.ibna.ir/vdccm0qm.2bqs08laa2.html

 

http://www.ibna.ir/vdcdsk05.yt09s6a22y.html

 

http://www.ibna.ir/vdcba8bw.rhbg9piuur.html

 

http://www.ibna.ir/vdcjxoei.uqetyzsffu.html

 

http://www.ibna.ir/vdcawon0.49nmw15kk4.html

 

http://perspolisnews.net/old-site/content/view/11528/2/

 

http://www.iwna.ir/ejtemaee/shahri/index.1.html

 

http://www.irpana.ir/showNews.aspx?CID=0000537202.html

 

http://www.irpana.ir/showNews.aspx?CID=0000536761.html

 

http://www.irpana.ir/showNews.aspx?CID=0000539291.html

 

http://www.irpana.ir/showNews.aspx?CID=0000536130.html

 

http://www.irpana.ir/showNews.aspx?CID=0000537175.html

 

http://www.irpana.ir/showNews.aspx?CID=0000537567.html

 

http://www.irpana.ir/showNews.aspx?CID=0000537557.html

 

http://www.qodsna.com/NewsContent-id_26221.aspx

 

http://www.qodsna.com/NewsContent-id_27343.aspx

 

http://www.iqna.ir/quranclubs/news_detail.php?ProdID=593643

 

http://www.iqna.ir/fa/news_detail.php?ProdID=574274

 

http://www.iqna.ir/khouzestan/news_detail.php?ProdID=540144

 

http://www.iqna.ir/fa/news_detail.php?ProdID=565231

 

http://iqna.ir/kermanshah/news_detail.php?ProdID=597039

 

http://iqna.ir/fa/news_detail.php?ProdID=662952

 

http://www.iqna.ir/fa/news_detail.php?ProdID=633211

 

http://iqna.ir/pqi/news_detail.php?ProdID=657369

 

http://www.iqna.ir/pqi/news_detail.php?ProdID=605697

 

http://www.alborznews.net/fa/pages/?cid=28592

 

http://www.alborznews.net/pages/?cid=8525

 

http://www.alborznews.net/fa/pages/?cid=28275

 

http://www.ana.ir/news_view.php?id=32478

 

http://www.ana.ir/news_view.php?id=11973

 

http://www.ana.ir/news_view.php?id=31157

 

http://www.ana.ir/news_view.php?id=31357

 

http://www.ana.ir/news_view.php?id=18798

 

http://www.ana.ir/news_view.php?id=16778

 

http://www.ana.ir/news_view.php?id=27979

 

http://www.ana.ir/news_view.php?id=34231

 

http://www.footballiran.ir/Nsite/FullStory/?Id=33451

 

http://www.footballiran.ir/Nsite/FullStory/?Id=31763

 

http://www.footballiran.ir/Nsite/FullStory/?Id=26037

 
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: خانه ،
دنبالک ها: بنگاه نت»جستجوی خانه ،
ارسال شده در: خانه ،
پنجشنبه 19 خرداد 1390 05:31 ب.ظ

بنگاه نت»جستجووی خانه

خانه


http://www.footballiran.ir/Nsite/FullStory/?Id=34624

 

http://www.rajanews.com/Detail.asp?id=52047

 

http://www.rajanews.com/Detail.asp?id=56660

 

http://www.rajanews.com/detail.asp?id=56394

 

http://www.rajanews.com/Detail.asp?id=62148

 

http://www.bornanews.ir/vglbazbs.rhbs5rquu8ipr.l.html

 

http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=115221

 

http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=45934

 

http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=117356

 

http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=116478

 

http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=118500

 

http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=114100

 

http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=108732

 

http://www.econews.ir/fa/newscontent.aspx?id=101075

 

http://econews.ir/fa/NewsContent-id_137890.aspx

 

http://www.econews.ir/fa/NewsContent-id_127814.aspx

 

http://econews.ir/fa/NewsContent-id_130025.aspx

 

http://econews.ir/fa/NewsContent-id_138448.aspx

 

http://www.econews.ir/fa/NewsContent-id_125753.aspx

 

http://www.econews.ir/fa/NewsContent-id_141590.aspx

 

http://www.econews.ir/fa/NewsContent-id_130650.aspx

 

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1154663

 

http://mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1158495

 

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1156130

 

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?pr=a&NewsID=1158426

 

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1155172

 

http://mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1157620

 

http://www.ipna.ir/shownews.aspx?newsid=35817

 

http://www.ipna.ir/shownews.aspx?newsid=33876

 

http://www.ipna.ir/shownews.aspx?newsid=35036

 

http://www.ipna.ir/shownews.aspx?newsid=33384

 

http://www.ipna.ir/shownews.aspx?newsid=5058

 

http://www.ilna.ir/newstext.aspx?ID=144306

 

http://www.ilna.ir/newstext.aspx?ID=147117

 

http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=138180

 

http://ilna.ir/newsText.aspx?id=140211

 

http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=114119

 

http://www.ilna.ir/newsText.aspx?id=135991

 

http://www.ilna.ir/newstext.aspx?ID=121763

 

http://www.ilna.ir/newstext.aspx?ID=147687

 

http://www.ilna.ir/newsText.aspx?id=114182

 

http://www.ilna.ir/newsText.aspx?id=119051

 

http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=396907

 

http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=588185

 

http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=463262

 

http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=432888

 

http://mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=588485

 

http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=488368

 

http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=583184

 

http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=429292


 
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: خانه ،
دنبالک ها: بنگاه نت»جستجووی خانه ،
ارسال شده در: خانه ،
پنجشنبه 19 خرداد 1390 05:30 ب.ظ

بنگاه نت»جستجوی خانه

خانه


http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=474423

 

http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=477683

 

http://www.aryanews.com/Lct/fa-ir/News/20100618/20100618154753455.htm

 

http://www.aryanews.com/Lct/fa-ir/News/20100920/20100920132605547.htm

 

http://www.aryanews.com/Lct/fa-ir/News/20100927/20100927113230375.htm

 

http://www.aryanews.com/Lct/fa-ir/News/20100630/20100630160548259.htm

 

http://www.aryanews.com/Lct/fa-ir/News/20100630/20100630160804649.htm

 

http://www.aryanews.com/Lct/fa-ir/News/20100804/20100804171949328.htm

 

http://www.aryanews.com/Lct/fa-ir/Story/Archive/20100913133522625.htm

 

http://www.aftabnews.ir/vdcgz39qxak9zz4.rpra.html

 

http://www.aftabnews.ir/vdcdkf05.yt0o56a22y.html

 

http://www.aftabnews.ir/vdcd5f0foyt0zs6.2a2y.html

 

http://www.aftabnews.ir/vdcjimevmuqeyxz.fsfu.html

 

http://www2.irna.ir/fa/news/view/menu-273/8906290184101958.htm

 

http://www2.irna.ir/fa/news/view/menu-273/8907044103182557.htm

 

http://www2.irna.ir/fa/news/view/menu-273/8906301140154017.htm

 

http://www2.irna.ir/fa/news/view/menu-273/8905317438163717.htm

 

http://www2.irna.ir/fa/news/view/menu-273/8906296033173739.htm

 

http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=281888

 

http://www2.irna.ir/fa/news/view/menu-273/8906308886145054.htm

 

http://www2.irna.ir/fa/news/view/menu-273/8906293249091936.htm

 

http://www2.irna.ir/fa/news/view/menu-273/8906269852152323.htm

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8904230679

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8511230107

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8412010464

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8606220217

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8812230384

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8905091457

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8905060730

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8906281454
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: خانه ،
دنبالک ها: بنگاه نت»جستجوی خانه ،
ارسال شده در: خانه ،
پنجشنبه 19 خرداد 1390 05:27 ب.ظ

بنگاه نت:جستجوی آپارتمان

آپارتمان

 


http://www.bornanews.ir/vdcdz50x.yt05j6a22y.txt

 

http://www.rajanews.com/PrintFriendly.asp?id=48994

 

http://www.alborznews.net/fa/pages/?cid=32411

 

http://www.irpana.ir/NSite/FullStory/XML/?Id=1918

 

http://www.irpana.ir/NSite/FullStory/Print/?Id=1918

 

http://www.icana.ir/PrintNews.aspx?nid=223195

 

http://www.ibna.ir/prtce4qs.2bqsm8laa2.html

 

http://www.ibna.ir/prtcxiqe.2bqoe8laa2.html

 

http://www.ibna.ir/vdce.w8vbjh8fp9bij.txt

 

http://www.ibna.ir/prte.w8vbjh8fp9bij.html

 

http://www.ibna.ir/vdch-mn-.23nqkdftt2.html

 

http://www.basijnews.ir/Ndetail.asp?NewsID=36580

 

http://alef.ir/1388/content/view/49490/

 

http://alef.ir/1388/content/view/87633/

 

http://alef.ir/content/view/29013/

 

http://beta.iribnews.ir/VMK/Body.aspx?id=945576

 

http://www.chn.ir/News/?section=1&id=12987

 

http://www.chn.ir/news/?section=1&id=15289

 

http://www.taghribnews.ir/prtc.1qea2bqeela82.html

 

http://www.taghribnews.ir/vdcc.1qea2bqeela82.html

 

http://www.imna.ir/IMNA/NewsDetails/?o_id=13890124010

 

http://www.iranfoodnews.com/news/details.php?EType=news&id=16873

 

http://www.taghribnews.ir/prti.3awct1avwbc2t.html

 

http://www.taghribnews.ir/vdcc.1qea2bqeela82.txt

 

http://www.shabestan.ir/newsdetail.asp?newsid=84112513251948

 

http://www.chn.ir/news/?Section=1&id=31451

 

http://shahr.ir/ViewNews.aspx?IDNews=20874

 

http://shahr.ir/ViewNews.aspx?IDNews=16141

 

http://www.shahr.ir/ViewNews.aspx?IDNews=22040

 

http://shahr.ir/ViewNews.aspx?IDNews=440

 

http://shahr.ir/ViewNews.aspx?IDNews=16582

 

http://www.shahr.ir/ViewNews.aspx?IDNews=8465

 

http://www.shahr.ir/ViewNews.aspx?IDNews=14283

 

http://www.shahr.ir/ViewNews.aspx?IDNews=23150

 

http://www.ibna.ir/vdcc.4qpa2bq1pla82.txt

 

http://www.ibna.ir/vdcftjdv.w6dtvagiiw.html

 

http://www.ibna.ir/vdccxiqe.2bqoe8laa2.html

 

http://www.ibna.ir/vdce.w8vbjh8fp9bij.html

 

http://www.ibna.ir/prth66n-.23nqwdftt2.html

 

http://www.ibna.ir/vdcce4qs.2bqsm8laa2.html

 

http://www.ibna.ir/prth-mn-.23nqkdftt2.html

 

http://www.ibna.ir/vdccs0qe.2bqee8laa2.html

 

http://www.iqna.ir/fa/news_detail.php?ProdID=257545

 

http://www.alborznews.net/fa/pages/?cid=18882

 

http://www.ana.ir/news_view.php?id=10297

 

http://www.ana.ir/news_view.php?id=3167
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: آپارتمان ،
دنبالک ها: بنگاه نت:جستجوی آپارتمان ،
ارسال شده در: آپارتمان ،
پنجشنبه 19 خرداد 1390 05:25 ب.ظ

بنگاه نت:آپارتمان

آپارتمان


* برای دخترم خواستگار آمده... آپارتمان نوساز میخواهم
شیرزاد گفت: چندی پیش مردی که عنوان میکرد دو دختر دم بخت دارد به بنگاه مراجعه کرد و گفت که برای اجاره آپارتمان نوساز هر قیمتی که عنوان شود حاضر است پرداخت کند. وی افزود: کمیاب بودن آپارتمانهای نوساز باعث شد تا نرخ اجاره بهای آن بیش از 30 درصد نسبت به پارسال افزایش یابد. به گفته وی، اجاره یک آپارتمان 60 متری 3 میلیون تومان با ماهی 200 هزار تومان و آپارتمان 70 متری 4 میلیون تومان با اجاره 250 هزار تومان است. وی افزود: بنده سعی میکنم صاحبخانههایی که واحد مسکونی خود را بیش از قیمت معمول خود در فایل ثبت میکنند مستأجری را برای کرایه کردن آن واحد مسکونی در نظر نگیرم تا بلکه آن صاحبخانه با متوجه شدن این که قیمت اجاره بالا است تا حدودی قیمت خود را کاهش دهد. شیرزاد خاطر نشان کرد: متأسفانه صاحبخانهها هیچ توجهی به توصیه مشاوران املاک مبنی بر اینکه اظهار کردن قیمت اجاره بالاتر از عرف بنگاه املاک است نمیکنند. وی ادامه داد: به طور مثال یک واحد مسکونی 70 متری که به تازگی برای اجاره در فایل ثبت شده است چهار میلیون تومان با اجاره ماهی 350 هزار تومان...


افتتاح عظیم ‌ترین هتل  آپارتمان کشور در مشهد
اکونیوز: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی با بیان اینکه بزرگ‌ترین هتل آپارتمان کشور در مشهد افتتاح شد، اظهار داشت: با افتتاح این هتل آپارتمان تعداد هتل آپارتمان‌های استان به 248 باب رسید. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،محسن لشکری در همایش ارتقای کیفیت خدمات و استانداردسازی واحدهای اقامتی با بیان این مطلب افزود: در چنین همایشهایی باید موضوعات روشنتری دیده شده و ضعفها به چالش کشیده شود تا بتوانیم در این راستا بر روی آنها بررسی و دقت نظر بیشتری داشته باشیم. وی خاطر نشان کرد: اگر در این راستا از نیروی انسانی لازم برخوردار نباشیم، آسیبهای جدی به سرمایهگذاران و متولیان امر میرسد و اگر ادعا داریم بیش از 50 درصد واحدهای اقامتی کشور در خراسان رضوی است همه باید به پشتیبانی نیروی آموزشی، علمی و پژوهشی بپردازیم و به این موضوع توجه داشته باشیم. لشکری با بیان اینکه در حال حاضر در 24 ساعت تعطیلی آمار مسافر به اوج میرسد، تصریح کرد: مسافران و زائرین توقعات دیگری از مشهد دارند زیرا در حال حاضر گردشگر حتی از کوچکترین...


قیمت زمین و آپارتمان کاهش یافت
اکونیوز: وزیر مسکن و شهرسازی از کاهش قیمت زمین و آپارتمان در سال جاری خبر داد و گفت : قیمت برخی مصالح مانند فولاد نیز ارزان تر شده است. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،علی نیکزادا افزود : با گذشت 3 هفته از آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها ، قیمت مصالح ساختمانی تثبیت شده است و خدمات فنی ـ مهندسی مانند گذشته عرضه می شود. نیکزاد گفت : زمین در اختیار دولت بوده و هست و سیاست دولت هم واگذاری زمین رایگان 99 ساله با موضوع طرح ملی مسکن مهر است. نیکزاد افزود : خدمات فنی ـ مهندسی را شهرداری ها و سازمان های نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور عرضه می کند که قیمت آن هم افزایش پیدا نکرده است. وی در باره دستمزد کارگران ساختمانی هم گفت: هزینه زندگی متأثر از حمل و نقل درون و برون شهری ، نیازهای عمومی و وسایل خانگی است اما در بازار این خدمات هم ثبات قیمت وجود داشته است. وزیر مسکن و شهرسازی گفت: در حال حاضر بیش از یک میلیون و 800 هزار مسکن در حال ساخت است که شامل یک میلیون و 100 هزار واحد آن در شهرها ، 600 هزار واحد در روستاها و یکصد هزار...


کشف کثیف‌ترین آپارتمان بریتانیا
آقای دولینگ در ادامه، گفت: طی 15 سالی که به کار اجازه مسکن مشغول هستم، هیچ وقت چنین چیزی ندیده بودم و مستاجری به این کثیفی نداشتم، به جرات می‌توانم بگویم که این آپارتمان کثیف‌ترین آپارتمان در کل انگلستان است. هنگامی که صاحبخانه وارد آپارتمانی شد که به تازگی توسط مستاجرش خالی شده بود، متوجه شد که تمام خانه از پایین تا بالا پر از اشغال است. به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اینترنتی تلگراف، آقای دولینگ صاحب 46 آپارتمان در شهر اسلاء در برکشایر انگلستان است. او خانه خود را در دسامبر سال 2005 میلادی به ازای ماهانه 50 پوند به یک نفر اجاره داده بود، اما هنگامی که موعد اجاره به سرآمد و مستاجرش خانه را ترک کرد، او که برای بازرسی به آپارتمانش به محل رفته بود، با صحنه عجیبی روبرو شد. وی در این باره گفت: هنگامی که در آپارتمان را باز کردم، برای باز کردن راه خود به سمت هال مجبور شدم از روی تلی از کارتون‌ها و جعبه‌های پیتزا و باقی‌مانده خوراکی‌ها رد شوم. اما موضوع به همین جا ختم نشد، آپارتمان 100 هزار پوندی من به محل آشغال‌ها و زباله‌ها بیشتر شبیه...


جنایت 12 میلیون تومانی در آپارتمان پر رفت‌و‌آمد
قاتل زنی که به تنهایی در آپارتمانش زندگی می‌کرد به فروش جواهرات این زن به بهای 12 میلیون تومان به یک مالخر اقرار کرد. به گزارش خبرنگار ما دوم آبان ماه یکی از شهروندان در تماس با پلیس 110 از اتفاقی مشکوک در آپارتمان محل سکونت خود خبر داد. این زن جوان در این ارتباط تلفنی گفت: یکی از همسایه‌های ما که زنی تنهاست حدود 5، 6 روز است که مقداری از لوازم خود را جلوی در واحد مسکونی‌اش گذاشته و آنها را از سر راه بر نمی‌دارد. با توجه به اینکه رفت و آمد از مقابل واحد وی با وجود این اثاثیه مشکل شده است چند بار در واحد وی را زدیم تا از او خواهش کنیم این وسایل را از سر راه بردارد اما پاسخی نشنیدیم. هیچ صدایی هم از داخل واحدش شنیده نمی‌شود من و سایر همسایگان با توجه به بوی بدی هم که امروز از داخل این آپارتمان به مشام می‌رسد به قضیه مشکوکیم. پلیس 110 هم بعد از این مکالمه از کلانتری محله مذکور خواست برای بر رسی ماجرا به این آپارتمان مراجعه کنند. با حضور ماموران و با توجه به شدت بوی تعفن متصاعد شده از آپارتمان این زن میانسال که سهیلا نام داشت با استعلام از...


هزینه جداسازی کنتور آب آپارتمان ها
وی با بیان این‌که استفاده از این روش ها با توجه به این‌که تغییر در تاسیسات آب‌گرم نیاز به هزینه بالایی دارد یک ضرورت است و در نظر داریم تا در آینده در این زمینه اطلاع‌رسانی کنیم، افزود: برای نصب کنتورها هیچ حاشیه سودی در نظر گرفته نشده و تنها هزینه های کنتور و نیروی انسانی که حداکثر 185 هزار تومان است از مشترکان دریافت می شود. برای جداسازی و نصب کنتورهای جدید آب هیچ حاشیه سودی در نظر گرفته نشده و تنها هزینه‌های کنتور و نیروی انسانی که حداکثر 185 هزار تومان است از مشترکان دریافت می شود. محمد پرورش - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان مطلب بالا و این‌که طرح جداسازی آب شرب از بهداشتی در مشهد فعلا در فاز مطالعاتی است، گفت: در این زمینه مطالعاتی در تهران نیز آغاز شده است. وی افزود: درحال حاضر یکی از مشکلات اصلی ما بحث کمیت آب است و هنگامی بحث جداسازی آب شرب از بهداشتی مطرح می‌شود که بحث کمیت حل شده باشد و به دنبال بهبود وضعیت کیفی آب باشیم. ما هنگامی به سمت جداسازی حرکت خواهیم کرد که تنها مشکل کیفی داشته باشیم،...


شیطان 11 نفر را از طبقه دوم آپارتمان پراند!
ظاهراً روزحادثه، سیزده نفر درطبقه دوم آپارتمانی درشهرکوچک “وریر“جمع بودند که مردی بصدای گریه کودک خود ازخواب بیدارمی شود وبرهنه به سوی کودک می رود تا او را آرام کند. با دیدن مرد برهنه و ازترس اینکه او شیطان است جمع یازده نفری که همگی آفریقایی الاصل بودند از پنجره بیرون می پرند. یازده نفرازترس شیطان ازطبقه دوم آپارتمانی درحومه پاریس، پایتخت فرانسه، به بیرون پریدند. دراین حادثه که دربامداد شنبه اتفاق افتاد، یک کودک چهارماهه پس ازانتقال به بیمارستان جان باخت. به گزارش یورونیوز فارسی یک شاهدعینی گفت: “من این مرد را ندیدم اما صدایش راشنیدم .بنام عیسی مسیح، اوهمسرش را صدا زد، به او گوش نده، به او گوش نده، بنام عیسی مسیح، این چیزها شیطانی هستند، این قضیه کمی عجیب است. “ ظاهراً روزحادثه، سیزده نفر درطبقه دوم آپارتمانی درشهرکوچک “وریر“جمع بودند که مردی بصدای گریه کودک خود ازخواب بیدارمی شود وبرهنه به سوی کودک می رود تا او را آرام کند. با دیدن مرد برهنه و ازترس اینکه او شیطان است جمع یازده نفری که همگی آفریقایی الاصل بودند از پنجره بیرون می پرند. هریازده...


فروش واحدهای گران‌ قیمت‌ترین آپارتمان جهان
این آپارتمانها در ساختمانی به نام "هاید پارک 1" در منطقه مرفه نشین نایتس بریج قرار دارد،این واحدهای آپارتمانی رکورد جهانی قیمت هر متر مربع واحدهای مسکونی را شکست. شماری از گران قیمت ترین واحدهای آپارتمانی جهان در لندن فروخته شد. به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، بهای فروش مجموع این آپارتمانهای گران قیمت در لندن تاکنون به یک میلیارد پوند انگلیس رسیده است. این آپارتمانها در ساختمانی به نام "هاید پارک 1" در منطقه مرفه نشین نایتس بریج قرار دارد،این واحدهای آپارتمانی رکورد جهانی قیمت هر متر مربع واحدهای مسکونی را شکست. ارزانترین واحد مسکونی در این ساختمان واحدی یک خوابه است و حدود پنج میلیون پوند قیمت دارد،بهای یک واحد مسکونی پنج خوابه در این ساختمان به شصت میلیون پوند می رسد. این واحدهای مسکونی دارای شیشه ضدگلوله، سالن نمایش فیلم، استخر شنا و یک زمین گلف است. ثروتمندان عرب و روس تاکنون هشتاد و شش واحد مسکونی را در این ساختمان خریداری کرده اند و هنوز سی واحد در این ساختمان باقی مانده است. با سلام. تابناک عزیز ....


نجات 2 کودک از آتش آپارتمان داغ
تهران – خبرگزاری ایسکانیوز : فرزندان خردسال یک خانواده که در جنوب کشور ، اسیر آتش شده بودند با تلاش همسایگان نجات یافتند. به گزارش روز شنبه گروه حوادث ایسکانیوز : ستاد فرماندهی آتش نشانی بندرعباس به دنبال تماس یک شهروند با سامانه 125 باخبر شد آپارتمانی در کوی ملت 7 شعله ور شده است. بنابراین گروه های نجات ایستگاه شماره 2 به سرعت دست به کار شدند و نیمه شب با استفاده از «خودرو - نردبان» نجات به یاری شتافتند.بررسی ها نشان می داد دو فرزند خردسال خانواده مورد نظر در غیاب پدر و مادر که به مهمانی رفته بودند بر اثر اتصالی سیم برق (در زیر فرش) گرفتار آتش شده بودند. همان موقع ، همسایگان با دیلم ، در را از لولا جدا کردند و کودکان گرفتار را نجات دادند.گزارش ایسکانیوز می افزاید،شعله های سرکش با تلاش «ناجیان 125» مهار و از گسترش دامنه آتش ، جلوگیری شد..


تاثیر فرهنگ آپارتمان نشینی بر کودکان
خبرگزاری ایسکانیوز: از زمانی که خانه های ویلایی در اثر ساخت و سازهای پی در پی به آپارتمان های غول پیکر تبدیل شدند، در آپارتمانها شیوه زندگی جدیدی بخصوص در تربیت و نظارت کودکان بوجود  آمد . به گزارش  باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز"، از زمانی که خانه های ویلایی در اثر ساخت و سازهای پی در پی به آپارتمان های غول پیکر تبدیل شدند، فرهنگی به نام فرهنگ آپارتمان نشینی به وجود آمد.حیاط های بزرگ جای خود را به حیاط های کوچکی دادند که متعلق به همه ساکنین آن ساختمان بود و بچه ها به دلیل اینکه برای دیگر همسایه ها ایجاد مزاحمت نکنند مجبور شدند سکوت را در داخل خانه رعایت کنند. بنابراین آنها از بازی های پرسروصدا و پر جنب و جوش دست کشیدند و به تلویزیون و بعد از آن به بازی هایی مانند پلی استیشن و بازی های رایانه ای روی آوردند . اغلب بازی های رایانه ای که کودکان انجام می دهند و یا برنامه هایی که می بینند در آنها از خشونت، قتل و دزدی استفاده شده است. این مساله تا جایی پیش رفته که نگرانی خیلی از خانواده ها را با خود به همراه داشته است چرا که آنها...


مناسبات و فرهنگ آپارتمان نشینی
خبرگزاری ایسکانیوز:«شبی از شب‌ها» سریال آپارتمانی است که قصه خود را از درون مناسبات و اتفاقات همسایگی تعریف می‌کند و به همین دلیل وجوه خانوادگی آن غالب بوده و با دستمایه قرار دادن داستان زندگی هریک از خانواده‌های ساکن آپارتمان، داستانش را سر و شکل می‌دهد. سریال «شبی از شب‌ها» به نویسندگی «حسین پاکدل» و کارگردانی«رضا کریمی» این روزها برای با دوم از شبکه سوم سیما در حال پخش است .«شبی از شب‌ها» یک سریال آپارتمانی است که قصه خود را از درون مناسبات و اتفاقات همسایگی تعریف می‌کند و به همین دلیل وجوه خانوادگی آن غالب بوده و با دستمایه قرار دادن داستان زندگی هریک از خانواده‌های ساکن آپارتمان، داستانش را سر و شکل می‌دهد. همچنین می‌توان ماجرای سریال را یک قصه اجتماعی دانست که برخی از مسائل و مشکلات زندگی جمعی و سبکی از زندگی اجتماعی به نام آپارتمان‌نشینی را بازنمایی می‌کند. واقعیت این است که سریال‌های آپارتمانی بویژه از سوی مخاطبان شهرنشین که همین شیوه از زیستن را در زندگی شخصی خود تجربه می‌کنند جذابیت‌های زیادی دارند و البته به دلیل گره خوردن...


وزیر مسکن: قیمت زمین و آپارتمان کاهش یافت
وزیر مسکن و شهرسازی از کاهش قیمت زمین و آپارتمان در سال جاری خبر داد و گفت:قیمت برخی مصالح مانند فولاد نیز ارزان تر شده است. علی نیکزاد در مصاحبه با واحد مرکزی خبر ،افزود : با گذشت 3 هفته از آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، قیمت مصالح ساختمانی تثبیت شده است و خدمات فنی ـ‌ مهندسی مانند گذشته عرضه می شود. نیکزاد گفت : زمین در اختیار دولت بوده و هست و سیاست دولت هم واگذاری زمین رایگان 99 ساله با موضوع طرح ملی مسکن مهر است. نیکزاد افزود : خدمات فنی ـ‌ مهندسی را شهرداری ها و سازمان های نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور عرضه می کند که قیمت آن هم افزایش پیدا نکرده است. وی درباره دستمزد کارگران ساختمانی هم گفت: هزینه زندگی متأثر از حمل و نقل درون و برون شهری ، نیازهای عمومی و وسایل خانگی است اما در بازار این خدمات هم ثبات قیمت وجود داشته است. وزیر مسکن و شهرسازی گفت: در حال حاضر بیش از یک میلیون و 800 هزار مسکن در حال ساخت است که شامل یک میلیون و 100 هزار واحد آن در شهرها ، ‌600 هزار واحد در روستاها و یکصد هزار واحد نیز در بافت های فرسوده...


فرهنگ آپارتمان نشینی در نقاشی کودکان
کارگاه تصویر سازی " دیوار به دیوار" با هدف آموزش فرهنگ آپارتمان نشین به کودکان با نقاشی در فرهنگ سرای شفق برگزار می شود. به گزارش آنا، این برنامه 23 تیرماه ساعت 9 تا 12:30 در پارک شفق برگزار می شود. در این کارگاه ابتدا داستانی در خصوص نظافت آپارتمان، رعایت نظم و حفظ سکوت در آپارتمان، نحوه استفاده از آسانسور و سایر مقررات آپارتمان نشینی توسط مربی کارگاه خوانده می شود و سپس از شرکت کنندکان که کودکان و نوجوانان می باشند خواسته می شود این داستان را به تصویر بکشند. در پایان این برنامه به نفرات برتر جایزه و به تمام شرکت کنندگان هدایایی اهداء می شود. تمام نقاشی های این کارگاه نیز در مراسم در نگارخانه شفق به نمایش گذاشته می شود. شهروندانی که علاقه مند به شرکت فرزندانشان در این برنامه هستند می توانند در تاریخ یاد شده به فرهنگ سرای شفق واقع در خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی، خیابان21 بوستان شفق، فرهنگ سرای شفق مراجعه کنند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 9-88554016  تماس حاصل نمایند.


نشست فرهنگ حقوق آپارتمان نشینی
نشست آموزشی " فرهنگ حقوق آپارتمان نشینی " به منظور ارتقاء سطح آگاهی خانواده‌ها با فرهنگ و حقوق آپارتمان نشینی در فرهنگ سرای خانواده برگزار خواهد شد. به گزارش آنا؛ در این نشست آموزشی احمد  اشرفی کارشناس قوه قضائیه مباحثی چون: تعریف فرهنگ آپارتمان‌نشینی و عوامل ارتقاء آن، اهمیت روابط وحقوق همسایگان در قبال یکدیگر، اهمیت آشنایی مدیران آپارتمان‌ها به قوانین حقوقی و شهری، علل افت فرهنگ آپارتمان نشینی و ... را مطرح و پیرامون آن صحبت می کند. علاقه‌مندان می‌توانند جهت شرکت در این نشست که روز دو‌شنبه 17اسفندماه ساعت 10 تا 12 برگزار می‌شود  به فرهنگ‌سرای خانواده واقع در نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان مراجعه کنند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 77815173 تماس بگیرند.


گرانقیمتترین آپارتمان جهان فروخته شد
قیمت مجموع این آپارتمانها در لندن به یک میلیارد پوند انگلیس رسیده است. این آپارتمانها در ساختمانی به نام "هاید پارک 1 " در منطقه مرفه‌نشین نایتس بریج قرار دارد. فارس: ثروتمندان عرب و روس تاکنون 86 واحد مسکونی را در این ساختمان خریداری کرده‌اند و هنوز 30 واحد در این ساختمان باقی مانده است. قیمت مجموع این آپارتمانها در لندن به یک میلیارد پوند انگلیس رسیده است. این آپارتمانها در ساختمانی به نام "هاید پارک 1 " در منطقه مرفه‌نشین نایتس بریج قرار دارد. این واحدهای آپارتمانی رکورد جهانی قیمت هر مترمربع واحدهای مسکونی را شکست. ارزانترین واحد مسکونی در این ساختمان واحدی یک خوابه است و حدود پنج میلیون پوند قیمت دارد. بهای یک واحد مسکونی پنج خوابه در این ساختمان به شصت میلیون پوند می رسد. واحدهای مسکونی مذکور دارای شیشه ضدگلوله، سالن نمایش فیلم، استخر شنا و یک زمین گلف است. ثروتمندان عرب و روس تاکنون هشتاد و شش واحد مسکونی را در این ساختمان خریداری کرده اند و هنوز سی واحد در این ساختمان باقی مانده است.


اجاره ساعتی آپارتمان به مجردهادر تهران
به تازگی در برخی محلات پایتخت، خانه‌هایی تحت عنوان «آپارتمان‌های ساعتی و اتاق‌های مبله» برای اجاره به افراد مجرد راه‌اندازی شده که واکنش پلیس امنیت اخلاقی را در پی داشته است. این آپارتمان‌ها که بیشتر در مساحت‌های 40 تا 50 متری است، به صورت ساعتی به افراد متقاضی اجاره داده می‌شود. به گزارش جوان این آپارتمان‌ها به محفل و پاتوق امنی برای افراد خلافکار تبدیل شده است. استعمال مواد مخدر، تکثیر و توزیع فیلم‌های غیراخلاقی و در مواردی اعمال منافی عفت در این آپارتمان‌ها انجام می‌شود که غفلت مسئولان انتظامی برای برخورد با عوامل راه‌اندازی این خانه‌ها زمینه گسترش این نوع از مراکز فساد را فراهم کرده است. طبق گزارش‌های رسیده و تماس تعدادی از شهروندان این خانه‌ها بیشتر درحوالی منطقه هفت تیر و شهرک غرب اجاره داده می‌شود و شیوه اجاره این خانه‌ها هم به این صورت است که صاحب خانه‌ها واحدهای استیجاری خود را برای یک هفته، یک روز و حتی چند ساعت اجاره می‌دهند و در قبال آن اجاره‌ای چند صد هزار تومانی از مستأجران دریافت می‌کنند.


http://www.alborznews.net/fa/pages/?cid=34378

 

http://iqna.ir/lorestan/news_detail.php?ProdID=731406

 

http://www.ibna.ir/vdceww8n.jh8ofi9bbj.html

 

http://alef.ir/1388/content/view/88508/

 

http://www.iribnews.ir/MainContent.aspx?news_num=268772

 

http://www.iribnews.ir/MainContent.aspx?news_num=264733

 

http://www.iribnews.ir/MainContent.aspx?news_num=265671

 

http://www.iribnews.ir/MainContent.aspx?news_num=267292

 

http://heritage.chn.ir/news/?id=23618

 

http://www.chn.ir/news/?Section=1&id=28119

 

http://www.taghribnews.ir/vdci.3awct1avwbc2t.txt

 

http://www.imna.ir/IMNA/NewsDetails/?o_id=13891021011

 

http://www.imna.ir/IMNA/NewsDetails/?o_id=13890911035

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8909081789

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8909141575

 

http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30107107

 

http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30100529

 

http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30105691

 

http://irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30103709

 

http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30107650

 

http://www2.irna.ir/fa/news/view/menu-273/8909127899093537.htm

 

http://www2.irna.ir/fa/news/view/menu-273/8908291942103345.htm

 

http://www2.irna.ir/fa/news/view/menu-273/8909138183081635.htm

 

http://www.aftabnews.ir/vdccisqss2bqso8.ala2.html

 

http://www.aryanews.com/Pbl/Print/?k=1&l=fa-ir&codeN=20101016130333906

 

http://www.aryanews.com/Lct/fa-ir/News/20101013/20101013111731734.htm

 

http://www.aryanews.com/Lct/fa-ir/News/20100506/20100506140906247.htm

 

http://www.aryanews.com/Lct/fa-ir/News/20090901/20090901001120761.htm

 

http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=555838

 

http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=628308

 

http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=614333

 

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?newsid=1060593

 

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=459645

 

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1163466

 

http://www1.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1072023

 

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1139192

 

http://www.tabnak.ir/fa/news/133074/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87

 

http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=127030

 

http://www.tabnak.ir/fa/news/132880/%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AC%D8%B3%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D9%88-%D9%83%D9%88%D8%AF%D9%83-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86

 

http://www.tabnak.ir/fa/news/133744/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA-12-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D8%AF

 

http://www.bornanews.ir/vdciwzar.t1awq2bcct.txt
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: آپارتمان ،
دنبالک ها: بنگاه نت:آپارتمان ،
ارسال شده در: آپارتمان ،
پنجشنبه 19 خرداد 1390 05:23 ب.ظ

آپارتمان

آپارتمان

 

وزیر مسکن:قیمت زمین و آپارتمان کاهش یافت
وزیر مسکن و شهرسازی از کاهش قیمت زمین و آپارتمان در سال جاری خبر داد و گفت:قیمت برخی مصالح مانند فولاد نیز ارزان تر شده است. علی نیکزاد در مصاحبه با واحد مرکزی خبر ،افزود : با گذشت 3 هفته از آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها ، قیمت مصالح ساختمانی تثبیت شده است و خدمات فنی ـ‌ مهندسی مانند گذشته عرضه می شود. نیکزاد گفت : زمین در اختیار دولت بوده و هست و سیاست دولت هم واگذاری زمین رایگان 99 ساله با موضوع طرح ملی مسکن مهر است. نیکزاد افزود : خدمات فنی ـ‌ مهندسی را شهرداری ها و سازمان های نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور عرضه می کند که قیمت آن هم افزایش پیدا نکرده است. وی درباره دستمزد کارگران ساختمانی هم گفت: هزینه زندگی متأثر از حمل و نقل درون و برون شهری ، نیازهای عمومی و وسایل خانگی است اما در بازار این خدمات هم ثبات قیمت وجود داشته است. وزیر مسکن و شهرسازی گفت: در حال حاضر بیش از یک میلیون و 800 هزار مسکن در حال ساخت است که شامل یک میلیون و 100 هزار واحد آن در شهرها ، ‌600 هزار واحد در روستاها و یکصد هزار واحد نیز در بافت های...


ضوابط اجاره آپارتمان به مجردها
گروه مسکن- فرید قدیری: اجاره آپارتمان مسکونی به متقاضیان مجرد از این به بعد براساس ضوابط جدیدی که برای بنگاه‌های مسکن تدوین شده، انجام می‌شود. مشاوران املاک از دیروز موظف شدند قبل از تنظیم قرارداد اجاره، بعد خانوار متقاضی را براساس کارت ملی و شناسنامه مشخص کنند و در صورت مجرد بودن مستاجر او را مکلف به تکمیل فرم مخصوص مستاجران مجرد کنند. در این فرم باید محل قبلی سکونت فرد مجرد، سوابق شغلی، مشخصات منزل پدری و همچنین مشخصات همراهان احتمالی مستاجر قید شود ضمن اینکه مشاور املاک موظف است بعد از تنظیم فرم مخصوص مستاجر مجرد، اصل مدارک شخصی فرد را رویت کند. به گزارش دنیای‌اقتصاد براساس ضوابط جدید، پیش‌شرط اجاره آپارتمان به مجردها ارائه مدرک مستند از طرف فرد مجرد مبنی بر علت تصمیم به زندگی مجردی است به طوری‌که بنگاه‌های مسکن باید یکی از مدارک شامل اشتغال به تحصیل در دانشگاه، اشتغال به کار، کارت محل کار یا جواز کسب را از فرد مجرد دریافت و آن را با مهر بنگاه تایید کنند. این مدارک می‌تواند علت اجاره‌نشینی مجردی متقاضیان را روشن کند. طبق آنچه اتحادیه...


شعبان نژاد «آپارتمان» را برای کودکان به نمایشگاه 23 می‌آورد
افسانه شعبان‌نژاد، شاعر کودکان و نوجوانان برای اولین‌بار مجموعه شعر خود را با عنوان «آپارتمان» به نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران می‌آورد.به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، به نقل ازستاد خبری بیست و سومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، اشعار این مجموعه در قالبهایی چون چهارپاره برای کودکان سروده شده و شامل 30 شعر برای کودکان است. تاتی تی تی هم مجموعهای از شعرهای خردسال شعبان نژاد است که در نمایشگاه عرضه می‏شود. از شعباننژاد تاکنون ۱۲۰ عنوان کتاب در حوزههاى شعر و داستان برای کودکان و نوجوانان منتشر شده است. بیست و سومین نمایشگاه بین‏المللی کتاب تهران 15 تا 25 اردیبهشت سال جاری در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می شود.


تسهیلات 80% هزینه‏های ساخت آپارتمان
وزیر مسکن و شهرسازی بر رعایت مقررات ملی ساختمان در ساخت واحدهای مسکونی مهر تاکید کرد و گفت : در این ساختمان ها بدون نظارت مهندسان ناظر نظام مهندسی ساختمان ، آجر روی آجر گذاشته نمی شود. به گزارش واحد مرکزی خبر ، علی نیکزاد در بزرگترین گردهمایی سراسری اعضای اتحادیه مشاورین املاک سراسر کشور به ساخت یک میلیون و 400 هزار واحد مسکونی مهر شهری وروستایی در سراسر کشور اشاره و تصریح کرد:ساخت یک میلیون واحد مسکونی شهری برنامه 5 ساله کشوری مانند الجزایر است . وی اظهار داشت : از سال 84 تا کنون نیز سالانه 200 هزار واحد مسکونی روستایی در کشور نوسازی شده اند و امسال نیز نوسازی 400 هزار واحد مسکونی روستایی را عملیاتی می کنیم و بدین ترتیب نخستین بار سهمیه 200 هزار واحدی سال88 محقق و سهمیه سال 89 هم در همان سال آغاز می شود. نیکزاد به تصمیم اخیر دولت مبنی بر افزایش میزان خط اعتباری طرح مسکن مهر به 7 هزار میلیارد تومان اشاره کرد و ادامه داد:تسهیلات قرض الحسنه طرح مسکن مهر در شهرها به 20 و 25 میلیون تومان برای ساخت غیرصنعتی و صنعتی سازی افزایش یافته است. وزیر...


پلیس آلمان به آپارتمان الشربینی حمله کرد
پلیس آلمان برای بدست آوردن آنچه که "مروة الشربینی " را به گروههای تروریستی منتسب کند، به آپارتمان محل سکونت وی حمله کرد. به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری اردنی "البلقا "، پلیس آلمان هیچ حکم قانونی از طرف قاضی برای تفتیش خانه الشربینی در اختیار نداشت. پلیس آلمان همچنین با مصادره قرآن و کتب تفسیری "الشربینی " آنها را مستنداتی مبنی بر گرایش او به سازمان القاعده دانست. این در حالی است که تاکنون دولت آلمان از مکان حضور "الکس دبلیو " قاتل الشربینی و ارائه نام نگهبانی که به سمت همسر مروه تیراندازی کرد، امتناع ورزیده است. مروه الشربینی زن محجبه داروساز مصری دو هفته پیش در دادگاه "لوندس کریچ " در شهر "درسدن "شرق آلمان به دست یک آلمانی 28ساله به نام "الکس دبلیو " با 18 ضربه چاقو به شهادت رسید. قاتل الشربینی پیش از در یک مشاجره لفظی بین آنها در پارکی در آلمان به الشربینی حمله کرده و حجاب از سر او برداشته بود که پس از شکایت الشربینی به دادگاه به پرداخت 750 یورو محکوم شده بود اما در دادگاه استیناف با 18ضربه چاقو این زن سه ماهه باردار را به شهادت...


پرداخت 80 % هزینه های ساخت آپارتمان به صورت تسهیلات
وزیر مسکن و شهرسازی بر رعایت مقررات ملی ساختمان در ساخت واحدهای مسکونی مهر تاکید کرد و گفت : در این ساختمان ها بدون نظارت مهندسان ناظر نظام مهندسی ساختمان ، آجر روی آجر گذاشته نمی شود. به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ، علی نیکزاد در بزرگترین گردهمایی سراسری اعضای اتحادیه مشاورین املاک سراسر کشور به ساخت یک میلیون و 400 هزار واحد مسکونی مهر شهری وروستایی در سراسر کشور اشاره و تصریح کرد:ساخت یک میلیون واحد مسکونی شهری برنامه 5 ساله کشوری مانند الجزایر است . وی اظهار داشت : از سال 84 تا کنون نیز سالانه 200 هزار واحد مسکونی روستایی در کشور نوسازی شده اند و امسال نیز نوسازی 400 هزار واحد مسکونی روستایی را عملیاتی می کنیم و بدین ترتیب نخستین بار سهمیه 200 هزار واحدی سال88 محقق و سهمیه سال 89 هم در همان سال آغاز می شود. نیکزاد به تصمیم اخیر دولت مبنی بر افزایش میزان خط اعتباری طرح مسکن مهر به 7 هزار میلیارد تومان اشاره کرد و ادامه داد:تسهیلات قرض الحسنه طرح مسکن مهر در شهرها به 20 و 25 میلیون تومان برای ساخت غیرصنعتی و صنعتی سازی افزایش یافته...


آموزش فرهنگ آپارتمان نشینی به 15 هزار خانوار اصفهانی
خبر گزاری ایمنا:دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان از توزیع بسته ویژه ای با عنوان (آموزش گام به گام فرهنگ آپارتمان نشینی )در میان 15 هزار خانواده آپارتمان نشین در شهر اصفهان خبر داد. به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان مهدی بقایی گفت:با توجه به گسترش روز افزون فضاهای آپارتمانی در شهر اصفهان و نیاز به ایجاد فرهنگ متناسب با آن کمیته فرهنگ شهروندی طرح ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی را در مناطق آپارتمان نشین شهر اصفهان به اجرا در آورده است. وی هدف از اجرای این طرح را بهبود تعاملات و روابط اجتماعی در میان ساکنان آپارتمان های شهر اصفهان عنوان کرد و افزود:در این طرح با ارائه راهکار های مناسب و از طریق آموزش های گسترده شهروندی به دنبال رفع مسائل و مشکلاتی هستیم که ساکنان آپارتمان ها به آن مواجه هستند. دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری تصریح کرد:با توجه به این که در دین مبین اسلام حقوق همسایه مورد تاکید ویژه قرار گرفته است و این مساله از مفاهیم مهم شهروندی در جوامع کنونی است باید فرهنگ متناسب با آن در سطح...


ساخت آپارتمان‌ بدون رعایت ضوابط پارکینگ افزایش یافته است
خبرگزاری فارس: رئیس شورای شهر مشهد گفت: استناد اشتباه برخی از شهروندان از مصوبه شورای شهر سبب افزایش ساخت آپارتمان‌های قولنامه‌ای بدون رعایت ضوابط پارکینگ در مشهد شده است. به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، ظهر امروز در یکصد و دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد برگزار شد، کلیات ضوابط پارکینگ با توجه به استناد اشتباه برخی از شهروندان از مصوبه شورای مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه عباس شیرمحمدی رئیس شورای اسلامی شهر مشهد اظهار داشت: عده زیادی از شهروندان به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد واحدهای مسکونی خود را تا سقف دو برابر تعداد واحدهای مسکونی مجاز افزایش دادند که در این ارتباط و بدلیل نبود اطلاع کافی از ضوابط و مقررات نحوه تأمین پارکینگ مورد نیاز در مراجعه دریافت گواهی عدم‌خلاف با مشکل کسری پارکینگ مواجه می‌شدند. رئیس شورای شهر ادامه داد: مهم‌ترین مشکل در این راستا ساخت و پیش‌فروش آپارتمان‌هایی با متراژ کم است که این امر با توجه به بالا بودن تعداد واحدهای مسکونی تصمیم‌گیری در ارتباط با ساختمان و کسری پارکینگ را با مشکل روبه‌رو...


گران‌قیمت‌ترین آپارتمان جهان فروخته شد
خبرگزاری فارس: ثروتمندان عرب و روس تاکنون 86 واحد مسکونی را در این ساختمان خریداری کرده‌اند و هنوز 30 واحد در این ساختمان باقی مانده است. به گزارش خبرگزاری فارس، قیمت مجموع این آپارتمانها در لندن به یک میلیارد پوند انگلیس رسیده است. این آپارتمانها در ساختمانی به نام   هاید پارک 1  در منطقه مرفه‌نشین نایتس بریج قرار دارد. این واحدهای آپارتمانی رکورد جهانی قیمت هر مترمربع واحدهای مسکونی را شکست. ارزانترین واحد مسکونی در این ساختمان واحدی یک خوابه است و حدود پنج میلیون پوند قیمت دارد. بهای یک واحد مسکونی پنج خوابه در این ساختمان به شصت میلیون پوند می رسد. واحدهای مسکونی مذکور دارای شیشه ضدگلوله، سالن نمایش فیلم، استخر شنا و یک زمین گلف است. ثروتمندان عرب و روس تاکنون هشتاد و شش واحد مسکونی را در این ساختمان خریداری کرده اند و هنوز سی واحد در این ساختمان باقی مانده است. c)2011 Fars News Agency. All rights reserved


بلاتکلیفی احداث هتل آپارتمان کوثر موجب بروز مشکلاتی شده است
کوثر ، اردبیل - بلاتکلیفی احداث تنها هتل آپارتمان شهرستان کوثر موجب بروز مشکلاتی  در شهر گردشگر پذیر  گیوی شده است. به گزارش خبرنگار ایرنا ،با توجه به وضیت توریستی منطقه و وجود آبگرم معدنی گیوی و نیز افزایش روزافزون گردشگران قرار بود این هتل آپارتمان با ارایه تسهیلات با مشارکت بخش خصوصی در ورودی شهر گیوی احداث شود ولی این پروژه در طول چند سال گذشته راکد مانده است. با وجود حمایت های انجام شده برای اجرای این پروزه  و واگذاری زمین رایگان از سوی مسکن و شهرسازی استان اردبیل که از نظر ارزشی منطقه ای دارای ارزش ریالی بالایی است هنوز این طرح 23 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. برای احداث این هتل تاکنون یک میلیارد و 800 میلیون ریال سرمایه گذاری شده که یک میلیارد و 670 میلیون ریال آن تسهیلات بانکی بوده است.


**** آپارتمان نشینی؛ زندگی اجباری ایرانی ها
در کشورهای صنعتی، با هدف بهره وری بالا از منابع، زندگی آپارتمان نشینی از گذشته های دور شکل گرفته و به تبع آن قوانین و فرهنگ مرتبط با آن نیز رشد کرده است. با رشد شهرنشینی در جوامع، آپارتمان نشینی با کم وکیف متفاوت شکل گرفته و در پاره ای موارد تبدیل به یکی از معضلات شهرنشینی شده است. تا چهار دهه قبل، در کشور ما آپارتمان نشینی جایگاهی نداشت و به مرور ساخت و ساز آپارتمانها در تهران رونق گرفت و دریچه ای جدید از مشکلات را در زندگی شهرنشینی باز کرد. تا پیش از این سالها، برای شهروندان شهرستانی زندگی کردن در سکونتگاههایی که شبیه قوطی کبریتهای روی هم چیده و یا کندوی زنبور عسل بود، باورکردنی نبود. اما در کمتر از یک دهه ،آپارتمان سازی و دورنمای فریبنده آن به شهرهای کوچک نیز راه باز کرد. تا پیش از مردم بر این باور بودند که خرید ملک آپارتمانی یعنی خرید هوایی و اعیانی ملک و به ندرت اقدام به خرید آپارتمان می کردند اما امروزه به گونه ای دیگر به این قضیه می نگرند. مهاجرت مردم از شهرهای کوچک و روستاها به شهرهای بزرگ بر دامنه رشد آپارتمان سازی و آپارتمان...


اجتماعی. آپارتمان نشینی. حقوق شهروندی. مسکن مهر
تهران، گروه گزارش- افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی در ایران سبک جدیدی از سکونت را در چند دهه اخیر به ویژه در شهرهای بزرگ پدید آورده که با خانه های  سنتی متفاوت است و آپارتمان نشینی نام دارد. به گزارش ایرنا، این سبک زندگی هر سال که  می‌گذرد، دامنه و ابعاد بیشتری به خود  می‌گیرد و نقاط بیشتری از شهرهای کوچک و بزرگ را در بر  می‌گیرد. در این میان، اجرای طرحهایی نظیر مسکن مهر در بسیاری از شهرهای کشور که مبتنی بر کاهش هزینه‌ها  و انبوه‌سازی  است، شکل و ابعاد جدیدی به آپارتمان نشینی در ایران داده است. آپارتمان نشینی با خود شرایط و فرهنگ ویژه زندگی را نیز به همراه  می‌آورد و بر خلاف خانه‌های  سنتی دیگر در آن، خبری از حیاط اختصاصی پر دار و درخت نیست، خانواده‌های  مختلفی در درون یک ساختمان با یکدیگر در طبقات و واحدهای گوناگون زندگی  می‌کنند و مفهوم چاردیواری اختیاری که در خانه‌های سنتی، همه خانه و حیاط آن را در بر  می‌گرفت، محدود به چارچوب آپارتمانی می شود که حتی راهرو ، راه پله ها، حیاط و پشت بام آن هم مشاع و مشترک است. با وجود آنکه آپارتمان نشینی...


نگاهی به آپارتمان نشینی و حاشیه های آن در اهواز
ایرنا-اهواز: امروزه  در کشور ما، روز به روز  به تعداد کسانی که آپارتمان نشین  می  شوند ، اضافه می  شود ولی متاسفانه به موازات این گسترش، آموزش های  لازم برای زندگی  جمعی به مردم ارائه نمی شود. دربسیاری از موارد شاهد وقوع مشکلات فراوان در مجتمع های مسکونی هستیم که گاه منجر به مراجعه شهروندان به مراجع قضایی،اختلاف و کدورت بین همسایه ها و تنش عصبی برای ساکنان یک مجتمع مسکونی می شود. به طورکلی زندگی آپارتمان نشینی پدیده ای جدید در زندگی اجتماعی ماست و در شهر اهواز نیز با وجود روبه گسترش بودن سکونت در آپارتمانها ومجتمع های مسکونی به نظر می رسد هنوز عرف وفرهنگ سازگاری برای زندگی در یک مجتمع جانیفتاده و سازو کارهای این شیوه زندگی آن چنان که باید رشد نیافته است. جایگاه همسایه،حق همسایه و لزوم توجه به همسایگان در دین مبین اسلام مورد تاکید قرار گرفته و در روایات و احادیث به مسلمانان توصیه شده همواره از حال همسایه خود خبر داشته و دررفع مشکلات او بکوشند و بی تفاوتی وبی خبری همسایگان از یکدیگر مورد نکوهش قرار گرفته است، لذا با وجود غربی بودن این...


فرماندار اردبیل بر لزوم ترویج فرهنگ آپارتمان نشینی تاکید کرد
اردبیل - فرماندار اردبیل با اشاره به این که امروز آپارتمان نشینی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است بر لزوم ترویج فرهنگ آپارتمان نشینی تاکید کرد. یوسف اکبری ، روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با افزایش جمعیت و کمبود زمین و نیز بالا رفتن توقعات جوانان در داشتن زندگی مستقل آپارتمان نشینی به یک امر اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. وی با بیان این که فرهنگ آپارتمان نشینی باید قوت بگیرد اظهار کرد: رسانه ها باید برای تقویت فرهنگ آپارتمان نشینی و خود خانواده ها نیز با اثر پذیری از این فرهنگ در رعایت حقوق خود و دیگر ساکنان آپارتمان تلاش کنند. اکبری افزود: در سال های اخیر ذائقه مردم به استفاده از آپارتمان افزایش پیدا کرده و در مقایسه با سال های گذشته توقعات مردم به سمت آپارتمان نشینی گرایش یافته است. وی گفت: هم اکنون بیشتر جوانان بعد از ازدواج به زندگی و داشتن خانه مستقل گرایش دارند که این امر رونق آپارتمان نشینی را موجب شده است. فرماندار اردبیل افزود: ضوابط آپارتمان نشینی جزو الزامات زندگی کنونی است که در بیشتر آپارتمان ها رعایت می شود و برای...


گسترش فرهنگ آپارتمان نشینی، ضرورت شرایط جدید زندگی
کرمان - عقربه های ساعت نشان می دهد که لحظه استراحت تو ناگزیر می شود و پلک هایت کم کم با هم مهربان می شوند که ناگهان میهمان های ناخوانده همسایه ات تو را غافلگیر می کنند... صبح هنوز پلک هایت را باز نکرده ای که صدای گام های همسایه طبقه بالا زودتر از زنگ ساعت در گوشت زلزله می آفریند.... همه چیز را برای میهمانی آماده کرده ای، خانه، راهروها، پله ها و همه و همه تمیز شده، میهمانانت که عزیزند از راه می رسند، لحظه استقبال از آنها ردّ پاهای گلی کودک همسایه و توپی که سرگذشت گلدان زیبای راهرو به شکست منتهی کرده، آه بر نهادت می نشاند.... آغازین لحظه های صبح که برای رفتن به اداره آماده شده ای، نگاهت به زباله های همسایه ای که ظاهرا از طبقه چندم !!! به زمین رسیده، طراوت صبحت را خدشه دار می کند... و این داستانهای ادامه دار، همه و همه گواهند که هنوز با فرهنگ آپارتمان نشینی بیگانه ایم... یکی از شهروندان ساکن در آپارتمان های مسکونی در گفت و گو با ایرنا فرهنگ آپارتمان نشینی را شامل تلاش های هر یک از افراد برای زندگی آسانتر، تعامل بیشتر با همسایه ها و برخوردهای...


آپارتمان نشینی در ایران؛ گذار بی مقدمه از زندگی سنتی
تبریز- پیشرفت سریع شهرها و افزایش جمعیت موجب شده است، زندگی در خانه های کوچک، آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی روند رو به رشدی داشته باشد. نزدیک به سه دهه است که آپارتمان نشینی با همه محاسن و معایبی که دارد در کشور ما بویژه شهرهای بزرگ متداول شده و هر چند راهکار مناسبی برای تامین مسکن خانواده ها به نظر می رسد، اما مشکلاتی را بهمراه دارد که در جای خود قابل بررسی است. ازدیاد جمعیت، کمبود زمین برای احداث خانه‌های تک واحدی، امنیت بیشتر در مجتمع‌های مسکونی، توان مالی شهروندان و بسیاری دلایل دیگر از عواملی به شمار می‌روند که بر توسعه آپارتمان نشینی تاثیر مستقیم می‌گذارند. از سوی دیگر فارغ از این عوامل ،سکونت در مجتمع‌های مسکونی و زندگی تنگاتنگ با دیگر شهروندان ادبیات و فرهنگ خاصی می‌طلبد که عدم آشنایی و رعایت آنها موجب بروز کدورت‌ها و اختلاف‌های فراوان بین ساکنین می‌گردد که البته یکی از علت‌های مهم بروز این اختلاف‌ها ناآشنایی برخی از ساکنین با حقوق و تکالیف خود است. خبرنگار ایرنا برای بررسی آپارتمان نشینی و مشکلات و محاسن آن در آذربایجان شرقی...


اجتماعی. داخلی. آپارتمان نشینی
تبریز- پیشرفت سریع شهرها و افزایش جمعیت موجب شده تا زندگی در خانه‌های کوچک، آپارتمان‌ها  و مجتمع‌های  مسکونی روند رو به رشدی داشته باشد. نزدیک به سه دهه است که آپارتمان نشینی با همه محاسن و معایبی که دارد در کشور ما به ویژه شهرهای بزرگ متداول شده و هر چند راهکار مناسبی برای تامین مسکن خانواده‌ها  به نظر  می‌رسد اما مشکلاتی را به همراه دارد که در جای خود قابل بررسی است. ازدیاد جمعیت، کمبود زمین برای احداث خانه‌های  تک واحدی، امنیت بیشتر در مجتمع‌های  مسکونی، توان مالی شهروندان و بسیاری دلایل دیگر از عواملی به شمار  می‌روند که بر توسعه آپارتمان نشینی تاثیر مستقیم  می‌گذارند. از سوی دیگر فارغ از این عوامل، سکونت در مجتمع‌های  مسکونی و زندگی تنگاتنگ با دیگر شهروندان ادبیات و فرهنگ خاصی  می‌طلبد که عدم آشنایی و رعایت آنها موجب بروز کدورت و اختلاف فراوان بین ساکنان  می‌گردد که البته یکی از علت‌های  مهم بروز این اختلاف ها، ناآشنایی برخی از ساکنان با حقوق و تکالیف خود است. خبرنگار ایرنا برای بررسی آپارتمان نشینی و مشکلات و محاسن آن در آذربایجان...


** مشکلات و معضلات آپارتمان نشینی
آموزه های دینی و فرهنگی ما ایرانیان مملو از سفارش های فراوان در برخورد با همسایگان است. بیشترین تاکیدهای پیامبر عظیم الشان و ائمه اطهار، ازجمله رسول اکرم (ص) و امام حسین /ع /و بزرگان دین به حق همسایگی و مراعات حال همسایه نظر دارد و بدرفتاری با همسایگان را به شدت نکوهیده اند. با این همه ، اکنون یکی از بیشترین مشکلات و پرونده های قضایی و حقوقی مربوط به آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی است؛ جایی که گویی توجه کمتری به آن آموزه های دینی و فرهنگی صورت می گیرد و برخی ها نیز علت آن را غربی و وارداتی بودن این سازه مسکونی می دانند. لذا با اینکه آپارتمان نشینی و زندگی در مجتمع های مسکونی ریشه و سابقه غربی دارد، اما  می توان این شیوه زندگی را با بهره گیری از ظرفیت فرهنگی دین اسلام  و فرهنگ ایرانی اسلامی، بومی کرده و  درحوزه حقوق همسایگی سامان دهی کرد. خبرنگاران ایرنا طی یک ماه گذشته گزارش هایی در خصوص مشکلات و معضلات آپارتمان نشینی از مناطق مختلف کشور تهیه کرده اند که بخشی از این مشکلات به ناآگاهی از قواعد زندگی در این مجموعه ها بر می گردد و برخی...


جزئیات هتل آپارتمان 15طبقه‌ای که در 6 روز ساخته شد
مهندسان چینی‌ که به‌خاطر سرعت در نحوه ساخت یک هتل آپارتمان 15 طبقه، موفق شدند رکورد جهانی سریع‌سازی را به نام خود ثبت کنند، جزئیات کامل این پروژه را بالاخره منتشر کردند. آفتاب: مهندسان چینی که بهخاطر سرعت در نحوه ساخت یک هتل آپارتمان 15 طبقه، موفق شدند رکورد جهانی سریعسازی را به نام خود ثبت کنند، جزئیات کامل این پروژه را بالاخره منتشر کردند. مجتمعی که در شانگهای در 6 شبانهروز احداث شده، حاوی قطعات فلزی و بتنی بزرگ تولیدشده در کارخانه است که کمتر از یک هفته در محل مونتاژ شده است. برخی قسمتهای هتل همچون در و پنجرهها پلاستیکی است و در عین حال کل سازه در مقابل 9 ریشتر زلزله مقاومت دارد. پخش اینترنتی فیلم کوتاه از احداث 6روزه یک هتل آپارتمان 15 طبقه در شانگهای چین مسئولان وزارت مسکن و سازندگی این کشور را در مقابل درخواست2 میلیون مهندس ساختمانی از نقاط مختلف جهان برای اطلاع از جزئیات فنی این شیوه ساختوساز قرار داده و باعث انتشار جزئیات سبک چینی در سریعسازی مسکن شده است. گزارشی کهدر این باره منتشر شد حاکی است گروهی از مهندسان چینی با استفاده...


دانشجوی 21 ساله برنده آپارتمان "قهوه‌تلخ" شد
مراسم قرعه کشی نخستین آپارتمان «قهوه تلخ» با حضور کارگردان، تهیه‌کننده و بازیگران این سریال و نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،نماینده دادستان و دبیر کل اداره‌ی مبارزه با قاچاق محصولات فرهنگی عصر امروز در لوکیشن «کاخ جهانگیر شاه» محل تصویربرداری این سریال برگزار و یک دانشجوی 21 ساله برنده این قرعه‌کشی شد. آفتاب: مراسم قرعه کشی نخستین آپارتمان قهوه تلخ با حضور کارگردان، تهیهکننده و بازیگران این سریال و نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،نماینده دادستان و دبیر کل ادارهی مبارزه با قاچاق محصولات فرهنگی عصر امروز در لوکیشن کاخ جهانگیر شاه محل تصویربرداری این سریال برگزار و یک دانشجوی 21 ساله برنده این قرعهکشی شد. مهران مدیری با ابراز امیدواری نسبت به این که سریال قهوه تلخ به سلامت به پایان برسد از تمام کسانی که بهطور مستقیم یا غیر مستقیم با این پروژه همکاری داشتند تشکر کرد. مهران مدیری ـ کارگردان و بازیگر سریال قهوه تلخ ـ که در مراسم عصر امروز ـ یکشنبه پنجم دی ماه ـ سخن میگفت، از ادارهی مبارزه با قاچاق کالای فرهنگی و مسئولان وزارت فرهنگ...


گران‌قیمت‌ترین آپارتمان جهان فروخته شد
ثروتمندان عرب و روس تاکنون ۸۶ واحد مسکونی را در این ساختمان خریداری کرده‌اند و هنوز ۳۰ واحد در این ساختمان باقی مانده است. آفتاب: ثروتمندان عرب و روس تاکنون ۸۶ واحد مسکونی را در این ساختمان خریداری کردهاند و هنوز ۳۰ واحد در این ساختمان باقی مانده است. قیمت مجموع این آپارتمانها در لندن به یک میلیارد پوند انگلیس رسیده است. این آپارتمانها در ساختمانی به نام هاید پارک ۱ در منطقه مرفهنشین نایتس بریج قرار دارد. این واحدهای آپارتمانی رکورد جهانی قیمت هر مترمربع واحدهای مسکونی را شکست. ارزانترین واحد مسکونی در این ساختمان واحدی یک خوابه است و حدود5 میلیون پوند قیمت دارد. بهای یک واحد مسکونی 5خوابه در این ساختمان به60 میلیون پوند میرسد. واحدهای مسکونی مذکور دارای شیشه ضدگلوله، سالن نمایش فیلم، استخر شنا و یک زمین گلف است. ثروتمندان عرب و روس تاکنون 86 واحد مسکونی را در این ساختمان خریداری کردهاند و هنوز30 واحد در این ساختمان باقی مانده است.


نشست هم اندیشی فرهنگ آپارتمان نشینی و چالش های آن برگزار شد
خبرگزاری آریا-به منظور آموزش ، ترویج و ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی نشست هم اندیشی محله ای در منطقه5 برگزار شد. به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 5 ، عباس بابازاده معاون فرهنگی و اجتماعی منطقه با اعلام این خبر افزود : به منظور بررسی و شناسایی چالش ها و معضلات زندگی آپارتمان نشینی با بهره مندی از پتانسیل های محلات نشست هم اندیشی محله ای با حضور شهروندان برگزار شد . وی با اشاره به اینکه مباحث مطرح شده در نشست های هم اندیشی متناسب با نیازها و موقعیت محلات پیش بینی می شود افزود : با توجه به ساختار فیزیکی و نوع بافت شهرک ها ی موجود درمنطقه به صورت مجتمع های مسکونی این صحبت با هدف ارتقا سطح کیفیت زندگی شهری با استفاده از دیدگاههای شهروندان و در نهایت ارزیابی و ارائه راهکارهای موثر مورد بررسی قرار گرفت . وی ادامه داد : ضرورت رعایت فرهنگ آپارتمان نشینی ، قوانین و قراردادهای اجتماعی موجود ، معضلات و چالش ها و ارائه راهکارهای علمی و عملی از دیگر مباحث پرداخته شده در این نشست بود . معاون اجتماعی وفرهنگی ادامه داد : همراه...


معاون وزیر مسکن: آپارتمان سازی متوقف نمی شود
خبرگزاری آریا- نورصالحی معاون وزیر مسکن وشهرسازی در پی درج خبری با عنوان  توقف ساخت واحدهای مسکونی مهر بیش از 3 طبقه / خداحافظی تدریجی آپارتمان در برخی رسانه ها ، ضمن تکذیب موضوع یاد شده ، با بیان اینکه دستور ویژه رئیس جمهور توقف بلند مرتبه سازی نبوده . به گزارش سرویس اقتصادی آریا، در پی درج خبری با عنوان  توقف ساخت واحدهای مسکونی مهر بیش از 3 طبقه/ خداحافظی تدریجی آپارتمان از قول معاون وزیر مسکن وشهرسازی در برخی رسانه ها ، وی ضمن تکذیب موضوع یاد شده ، با بیان اینکه دستور ویژه رئیس جمهور توقف بلند مرتبه سازی نبوده ، بلکه توصیه بر ساخت واحدهای کوتاه مرتبه و کم تراکم است ، تصریح کرد:چنین موضوعی به معنای متوقف کردن ساخت آپارتمانهای بلند مرتبه در طرح مسکن مهر نیست. جمشید نورصالحی، با بیان این مطلب، اظهار داشت: توصیه رئیس جمهور این بود که حتی المقدور در طراحی و ساخت واحدهای مسکونی به سمت کوتاه مرتبه سازی و ساخت ساختمانهای کم جمعیت حرکت کنیم که ما نیز تلاش می کنیم تا جایی که امکان دارد در طراحی های جدید واحدهای مسکونی مهر به چنین توصیه ای عمل...


o در خارج از آپارتمان یا ساختمان نور کافی باشد .
o کلیدهای یدکی در خارج از منزل پنهان نشود . o به فرزندان آموزش داده شود که بدون اجازه والدین کسی را به منزل راه ندهند . o به فرزندان آموزش داده شود : هرگز به فردی که پشت خط تلفن است نگویند که بزرگتر در منزل نیست . می توانند بگویند که والدین شان مشغول کاری هستند و پیغام بگیرند .o از نگهداری وجوه نقد و اشیاء قیمتی در منزل پرهیز شود . o از قفل های ایمنی "شب بند" استفاده کنیم . o چنانچه به واسطه سرقت ؛ شیشه ، درب ها یا پنجره شکسته است از جمع آوری خرده شیشه ها خودداری گردد . o از دست زدن به هرگونه آثار یا نشانه های بجا مانده از سارق یا سارقان (خون ، مو ، البسه ، ابزار آلات و ....) پرهیز شود . من کامران 48 ساله که 3-4 سالی است به ایران بازگشتم. حدود 20 سال و پناهنده شده بودم .


آپارتمان ها سبز می شوند؛کارگاه آموزشی "آپارتمان سبز"
خبرگزاری آریا- ورکشاپ نگهداری و پرورش گل و گیاه در آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی از سوی کانون جهاندیدگان فرهیخته میثاق و با مشارکت کلینیک گل و گیاه برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری آریا، خانه فرهنگ میثاق با مشارکت کلنیک گل و گیاه و کانون جهاندیدگان فرهیخته میثاق، اقدام به برپایی کارگاه آپارتمان سبز با هدف ترویج فرهنگ نگهداری از فضای سبز در آپارتمان و کوی و زیبا سازی فضای مجتمع کرده است که در تاریخ 19 و 26 دی ماه 1389 از ساعت 10 الی 12 صبح در سالن اجتماعات خانه فرهنگ میثاق برگزار می شود. معصومه باکوچی رئیس خانه فرهنگ میثاق با بیان این مطلب که که این دو کارگاه آموزشی با موضوعات آموزش کاشت و نگهداری تعدادی از گلهای آپارتمانی و همچنین آموزش کاشت، نگهداری و برداشت قارچ خوراکی صدفی در منزل خواهد بود گفت: در طراحی این دو کارگاه آموزشی برپایی مسابقات حضوری و اهداء جایزه به برندگان را نیز خواهیم داشت . در عین حال بروشورهایی که در زمینه مباحث مطرح شده آماده کرده ایم را نیز در اختیار شرکت کنندگان قرار می دهیم. علاقمندان می توانند جهت شرکت می توانند...


جشن آپارتمان نشنین ها برگزار می شود
خبرگزاری موج - فرهنگ سرای سلامت با هدف ترویج و ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی  و به منظور تقویت نظام همسایگی در آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی مراسمی با عنوان جشن «آپارتمان نشین ها »در بوستان پلیس برگزار خواهد نمود. به گزارش موج،محمد جواد امیری رییس فرهنگ سرای سلامت با اعلام خبرفوق افزود: این مراسم در اجرای برنامه های جهادی ویژه و فراگیر مرکز تشکل های اجتماعی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و فرهنگ سرای تابستانی امید تعریف و برنامه ریزی شده است. وی گفت: این مراسم با هدف تقویت ارتباط و صمیمیت همسایگی و ارتقای همدلی و همراهی شهروندان در رفع نیازمندیهای یکدیگر و تأکید و ترویج مسئولیت های متقابل همسایگی ونیز تشویق همسایگان  به  رعایت قوانین و مقررات ضمن برقراری نظم و انظباط در آپارتمان به اجرا در خواهد آمد. امیری گفت:  درخلال این مراسم با برگزاری برنامه های مفرح ومتنوع شاد فرهنگی از جمله اجرای نمایش، مسابقه و موسیقی تلاش خواهد شد توجه شهروندان به نیازهای زندگی در آپارتمان جلب شده و در اداره ی مجموعه های مسکونی مشارکتی فعال داشته باشند . گفتنی...


کنتورهای آب آپارتمان ها مجزا می شوند
خبرگزاری موج - وزیر نیرو با تشریح سه راهکار برای جداسازی کنتورهای برق و آب گفت: 2 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی برای نصب کنتور هوشمند در 4میلیون واحد مسکونی در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد. به گزارش موج، مجید نامجو در پاسخ به نگرانی مردم از بابت مشترک بودن کنتورهای آب در آپارتمان ها و شفاف نبودن میزان مصرف آب از سوی هر یک از واحدها گفت: به دلیل حساسیت مصارف و قیمت های آب و برق در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، وزارت نیرو سه راهکار اساسی را برای رفع نگرانی ساکنان آپارتمان هایی که دارای کنتورهای مشترک آب هستند، در نظر گرفته است. وی ادامه داد: از این پس شرکت های آب و فاضلاب باید با هماهنگی شهرداری و مسکن سازان در آپارتمان های نوساز، کنتور مشترک نصب نکنند و تمامی کنتورهای آب مجزا شوند. وزیر نیرو افزود: همچنین وزارت نیرو به شرکت های آب و فاضلاب ابلاغ کرده است، در صورتی که آپارتمانی قصد تفکیک کنتور آب را داشته باشد از حمایت های فنی و مشاوره ای بهره مند شود. وی تصریح کرد: وزارت نیرو به شرکت های آبفا دستور داده است، تلاش کنند روش...


توقف ساخت مسکن مهر بیش از 3 طبقه/ خداحافظی تدریجی آپارتمان
معاون وزیر مسکن و شهرسازی از دستور ویژه رئیس جمهوری و وزیر مسکن و شهرسازی خبر داد که براساس آن، مقرر شد که از سال 90 مجوز ساخت مسکن مهر بیش از سه طبقه صادر نشود. جمشید نورصالحی در گفتگو با مهر درباره ساخت واحدهای مسکونی کوتاه مرتبهکه مورد تاکید رئیس جمهور و وزیر مسکن و شهرسازیقرار گرفته است،گفت: واگذاریهای جدید مسکن مهراز سال آینده بلند مرتبه سازی نیست و حداکثر تا 3 طبقه ساخته می شود. به گزارش مهر، در جلسه اخیر شورای عالی مسکن دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوریبه موضوع تغییر مدل شهرسازی در کشور اشاره کرده و گفته است: باید تلاش شود تا طی سالهای آینده تغییرات ملموسی در این زمینه بر اساس الگوهای بومی ایجاد شود. با توجه به نظر رئیسجمهور مقرر شده استبنیاد مسکن با جدیت، پروژه ایجاد باغ شهر و باغستانها که برای احداث واحدهای ویلایی و حداکثر دو طبقه است را در اطراف شهرها به ویژه کلانشهرها مورد پیگیری قرار دهد. در این میان، علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی نیز با اشاره به صحبتهای رئیس جمهور مبنی بر ساخت واحدهای مسکونی کوتاه مرتبه و دارای حیاط در...


تصاویر دیدنی خانه‌ای از توپ پینگ پنگ/ 25 هزار توپ بر دیوارهای یک آپارتمان
مالک یک آپارتمان کوچک خانه خود را به شکلی غیر متعارف تزئین کرده است که این شیوه عجیب تزئینی از علاقه بیش از حد وی به ورزش پینگ پنگ آب می خورد. به گزارش خبرگزاری مهر، این فرد که خود در یک شرکت معماری داخلی کار می کند به شدت به بازی پینگ پنگ علاقمند است و از این رو تصمیم گرفته آپارتمان کوچک خود را که تنها برای خواب و نگهداری از وسایلش از آن استفاده می کند با استفاده از 25 هزار توپ پینگ پنگ تزئین کند. این آپارتمان که اکنون تمامی دیوارهایش از توپهای کوچک و سفید پینگ پنگ پوشیده شده است دیوار به دیوار شرکت معماری است که صاحبخانه دانیل آرشام در آن مشغول به کار است. بر اساس گزارش گیزمودو، کل این آپارتمان توپ - پینگ - پنگی از یک فضای کوچک که تخت خوابی آن را پر کرده، یک کمد لباس و چند طبقه برای قرار دادن وسایل و دستشویی تشکیل شدهاست.


کلید یک واحد آپارتمان به خانواده شهید گلدوی اهدا شد
زاهدان - خبرگزاری مهر: به پاس قدردانی از زحمات و اقدام شجاعانه شهید محمد گلدوی کلید یک واحد مسکونی از سوی سپاه پاسداران به خانواده این شهید اهدا شد. به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستانظهر دوشنبهدر مراسم اهدا کلید این واحد مسکونی به همسر شهید گلدوی، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و تکریم خانوادهمعظم این عزیزان را وظیفه مسئولان نظام اسلامی دانست. سردار علیرضا عظیمی جاهد گفت: پس از حادثه تروریستی مسجد جامع با توجه به اینکه خانواده شهید فاقد مسکن بودند با هماهنگی های انجام شده با فرمانده کل سپاه یک واحد مسکونی آپارتمانی از محل اعتبارات بنیاد مسکن سپاه برای خانواده شهید گلدوی خریداری شد. در این مراسم که فرمانده و هیئت رئیسه سپاه سلمان سیستان و بلوچستان، فرماندهان نواحی مقاومت بسیج سپاه و فرمانده منطقه انتظامی زاهدان حضور داشتند کلید این واحد مسکونی توسط دادستان عمومی و انقلاب زاهدان به همسر شهید گلدوی اهدا شد. این واحد مسکونی آپارتمانی با زیر بنای 90 متر مربع در منطقه زیبا شهر زاهدان واقع شده است. بسیجی...


ساکنان مجتمع ها نسبت به قوانین آپارتمان نشینی بی تفاوت نباشند
مشهد - خبرگزاری مهر: معاون دادستان مشهد گفت: ساکنان مجتمع های مسکونی نباید نسبت به قوانین آپارتمان و حقوق همسایگان خود بی تفاوت باشند. به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید امیر مرتضوی ظهر یکشنبه در گردهمایی نمایندگان مجتمع های آپارتمانی در فرهنگسرای خانواده مشهد اظهار داشت: در بیشتر مجموعه های مسکونی، افراد به سرنوشت یکدیگر بی تفاوت هستند و همین امر باعث شده است که فرقه های نوظهور این محلها را محمل مناسبی برای ترویج عقاید خودبدانند. وی بیان داشت: دادستانی آمادگی برگزاری جلسات متنوع در مجتمع های مختلف مسکونی برای آگاهی مردم از قوانین آپارتمان نشینی را دارد. مرتضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اتفاقاتی کهمحیط های آپارتمانی رخ می دهد، گفت: توهین، ضرب و جرح و فحاشی از بیشترین جرایمی است که در رابطه با آپارتمان نشینی رخ می دهدکه اینجرایماز سوی افرادبه دلیل رعایت نکردن حق و حقوق یکدیگر رخ می دهد. وی با اشاره به قوانین آپارتمان بیان داشت: قانون تملک آپارتمانها مربوط به سال 1343 و آیین نامه آن مربوط به سال 1347 است که در دهه 60 اصلاح...


هزینه اجاره این آپارتمان دویست و پنجاه یوآن معادل سی و پنج دلار در ماه است.
ون جیائو ساکن این آپارتمان می گوید به دلیل افزایش قیمت مسکن هرگز به فکر خرید آن نیست ضمن این که هزینه اجاره هم پای قیمت مسکن افزایش می یابد. وی می گوید شرایط برای آدمهای فقیر دشوار است ومن اگر کاری پیدا کنم فقط ماهی سه هزار یوآن درآمد خواهم داشت و یک سوم آن بابت اجاره از دستم خواهد رفت و من از این بابت خیلی ناراحت و نگرانم. این بلوک، هشت آپارتمان کپسولی دومتر مربعی دارد که همه آنها فاقد سرویس بهداشتی هستند و ساکنانشان فقط می توانند در آنها دراز بکشند و لپ تاب خود را در کناری قرار دهند. طراح و سازنده هفتاد و هشت ساله این آپارتمانها که یک مهندس است می گوید من این طرح را برای کسانی که از عهده افزایش قیمت مسکن و اجاره برنمی آیند پیاده کرده ام. قیمت مسکن شهری در چین در سال گذشته منتهی به ماه مارس یازده و هفت دهم درصد افزایش یافت و اقتصاددانان می گویند مقامات رسمی آمار دقیقی درباره افزایش قیمتها نمی دهند. جمعیت افراد بالای بیست سال فارغ التحصیل شده که به دنبال اسکان در آپارتمانهای ارزان هستند به یک میلیون نفر بالغ می شود که ده درصد از آنان در پکن هستند.

 
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: آپارتمان ،
دنبالک ها: آپارتمان ،
ارسال شده در: آپارتمان ،
پنجشنبه 19 خرداد 1390 05:22 ب.ظ

بنگاه نت:آپارتمان

آپارتمان


دانشجوی 21 ساله برنده آپارتمان "قهوه‌تلخ" شد
مراسم قرعه کشی نخستین آپارتمان «قهوه تلخ» با حضور کارگردان، تهیه‌کننده و بازیگران این سریال و نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،نماینده دادستان و دبیر کل اداره‌ی مبارزه با قاچاق محصولات فرهنگی عصر امروز در لوکیشن «کاخ جهانگیر شاه» محل تصویربرداری این سریال برگزار و یک دانشجوی 21 ساله برنده این قرعه‌کشی شد. آفتاب: مراسم قرعه کشی نخستین آپارتمان قهوه تلخ با حضور کارگردان، تهیهکننده و بازیگران این سریال و نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،نماینده دادستان و دبیر کل ادارهی مبارزه با قاچاق محصولات فرهنگی عصر امروز در لوکیشن کاخ جهانگیر شاه محل تصویربرداری این سریال برگزار و یک دانشجوی 21 ساله برنده این قرعهکشی شد. مهران مدیری با ابراز امیدواری نسبت به این که سریال قهوه تلخ به سلامت به پایان برسد از تمام کسانی که بهطور مستقیم یا غیر مستقیم با این پروژه همکاری داشتند تشکر کرد. مهران مدیری ـ کارگردان و بازیگر سریال قهوه تلخ ـ که در مراسم عصر امروز ـ یکشنبه پنجم دی ماه ـ سخن میگفت، از ادارهی مبارزه با قاچاق کالای فرهنگی و مسئولان وزارت فرهنگ...


آتش‌سوزی در آپارتمان یک آمریکایی 5 کشته و 12مجروح بر جای گذاشت
دپارتمان آتش‌نشانی ایالت «تنسی» ایالات متحده آمریکا از کشته و مجروح شدن 17 نفر، در پی وقوع حریق در آپارتمانی در یکی از شهرهای این ایالت خبر داد. آفتاب: دپارتمان آتشنشانی ایالت تنسی ایالات متحده آمریکا از کشته و مجروح شدن 17 نفر، در پی وقوع حریق در آپارتمانی در یکی از شهرهای این ایالت خبر داد. جی. آر. بونسون رییس دپارتمان آتشنشانی منطقه آتوکا در ایالت تنسی آمریکا، گفت: این حریق در آپارتمان3 طبقهای در منطقه و در ساعت 2:30 به وقت محلی رخ داد و باعث شد تا پنج تن از اعضای یک خانواده، جان خود را از دست بدهند. جسی پولی، رییس پلیس منطقه نیز خاطرنشان کرد که کشتهشدگان این حریق دو کودک یک و3 ساله و والدین 27 و 31 آنها بودند. همچنین 12نفر هم که از سکنه این ساختمان3 طبقه بودند، مجروح شدند که وضعیت3 نفراز آنها وخیم گزارش شده است. به گزارش شبکه خبری فاکسنیوز، کارشناسان آتشنشانی منطقه آتوکا علت وقوع این حریق را اتصالی کابلهای فرسوده برق عنوان کردند. با این حال، تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.


جزئیات هتل آپارتمان 15طبقه‌ای که در 6 روز ساخته شد
مهندسان چینی‌ که به‌خاطر سرعت در نحوه ساخت یک هتل آپارتمان 15 طبقه، موفق شدند رکورد جهانی سریع‌سازی را به نام خود ثبت کنند، جزئیات کامل این پروژه را بالاخره منتشر کردند. آفتاب: مهندسان چینی که بهخاطر سرعت در نحوه ساخت یک هتل آپارتمان 15 طبقه، موفق شدند رکورد جهانی سریعسازی را به نام خود ثبت کنند، جزئیات کامل این پروژه را بالاخره منتشر کردند. مجتمعی که در شانگهای در 6 شبانهروز احداث شده، حاوی قطعات فلزی و بتنی بزرگ تولیدشده در کارخانه است که کمتر از یک هفته در محل مونتاژ شده است. برخی قسمتهای هتل همچون در و پنجرهها پلاستیکی است و در عین حال کل سازه در مقابل 9 ریشتر زلزله مقاومت دارد. پخش اینترنتی فیلم کوتاه از احداث 6روزه یک هتل آپارتمان 15 طبقه در شانگهای چین مسئولان وزارت مسکن و سازندگی این کشور را در مقابل درخواست2 میلیون مهندس ساختمانی از نقاط مختلف جهان برای اطلاع از جزئیات فنی این شیوه ساختوساز قرار داده و باعث انتشار جزئیات سبک چینی در سریعسازی مسکن شده است. گزارشی کهدر این باره منتشر شد حاکی است گروهی از مهندسان چینی با استفاده...


ساخت آپارتمان در تهران بجای شهربازی در گرگان!/ کودکان گرگانی در حسرت
گرگان - خبرگزاری مهر: ساخت پروژه شهربازی گرگان پس از گذشت پنج سال از آغاز آن هنوز شروع نشده است و پیمانکار این طرح از شهرداری گرگان خواست تا بجای ساخت شهربازی برای کودکان در گرگان، آپارتمانی را در تهران به آنها تحویل دهد. به گزارش خبرنگار مهر، عضو شورای شهر و رئیس کمیسیون توسعه،‌ عمران و حمل و نقل شهری صبح یکشنبه در نشست شورای شهر گرگان افزود: جالب اینجاست پیمانکار پروژه شهربازی در آخرین جلسه ای که در گرگان تشکیل شد طی پیشنهادی به شهرداری اعلام کرد که می تواند به جای پرداخت بدهی خود و با تحویل وسایل شهربازی یک واحد آپارتمان در شمال شهر تهران به شهرداری گرگان تحویل نماید. عبدالرضا چراغعلی افزود: این در حالیست که وجود مراکز پرهیجان و شادی بخش وپارکهای بازی در سرانه های عمومی شهروندان شهرهای امروز دنیا یک ضرورت اجتناب ناپذیر تلقی می شود. وی اظهار داشت: شهر گرگان از سالهای گذشته دارای یک شهر بازی با قدمت بیش از 25 سال است که با توجه به رشد جمعیت و توسعه ناگهانی و برنامه ریزی نشده شهر گرگان، هیچ تناسبی بین نیازمندیهای شهروندان و شهر بازی...


بازداشت فروشنده آپارتمان های خیالی با همکاری رسانه ها
ایسکانیوز : بنگاهداری که با فروش زمین و آپارتمان های خیالی ، بیش از 25 میلیارد ریال کلاهبرداری کرده و گریخته بود در عملیات پلیس استان تهران دستگیر شد. به گزارش خبرنگار گروه حوادث ایسکانیوز : پلیس آگاهی اسلامشهر با دریافت شکایت های مشابه شماری از شهروندان علیه مردی بنگاهدار بنام «غلامحسن – د» رسیدگی به ماجرا را آغاز کرد. شواهد نشان می دهد «غلامحسن» با جلب اعتماد مردم ، زمین و آپارتمان های خیالی به آنان فروخته و بیش از 25 میلیارد ریال به جیب زده بود. وی نقشه های شومش را در شهرک «واوان» با نشان دادن آپارتمان یا زمین شهروندان به بیش از 40 نفر از مشتریان فریب خورده و تنظیم قولنامه اجرا کرد و گریخت. تحقیق کارآگاهان برای دستگیری این مرد در شرایطی ادامه داشت که بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر از رسانه ها درخواست کرد تصویر بدون پوشش «غلامحسن» را منتشر کنند. همچنین شماره تلفن 3 - 2345051-0228 و 2184543 - 2280 برای تماس شهروندانی که از مخفیگاه «غلامحسن» اطلاعاتی داشتند اعلام شده بود که خبر رسید وی در تهران بزرگ آفتابی شده است.در...


«آپارتمان شماره 13» در بازار نشر دیده شد
نمایشنامه «آپارتمان شماره 13» نوشته رضا صفوی‌نیک از مجموعه نوآوران روانه بازار کتاب شد._ به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، آپارتمان شماره 13 کمدی سایه در یک پرده است. این اثر سیامین نمایشنامه از مجموعه آثار کارگاه نوآوران ادبیات است. این نمایشنامه داستان انسانهایی است که بیآنکه بخواهند درگیر نیرویی شیطانی میشوند. در این اثر همه جمع شدهاند تا در یک رویکرد همگانی مردی را به قتل برسانند. صفوی نیک در نمایشنامه قبلی خود بعد از محاکمه نیز چنین نگاهی را به سرنوشت انسان داشت. نمایشنامه آپارتمان شماره 13 نوشته رضا صفوی نیک در شمارگان 1100 نسخه و با قیمت 1500 تومان از مجموعه نوآوران روانه بازار کتاب شده. انتشارات نگیما این اثر را منتشر کرده است. آدرس مطلب: http://www.ibna.ir/vdceww8n.jh8ofi9bbj.htm خبرگزاری کتاب ایران (IBNA)http://www.ibna.


آپارتمان،جایگزین خاطرات مشروطه
گروه اجتماعی، صبا آذرپیک: از خانه تاریخی شیخ فضل‌الله نوری که بسیاری از خاطرات دوران مشروطه با آن پیوند خورده بود، اکنون جز مجتمع آپارتمانی اثری باقی نمانده است. در حالی که بسیاری از اتفاقات منجر به اعدام شیخ‌ فضل‌الله نوری در خانه قدیمی وی و در سال 1288 هجری شمسی رخ داده است اما اکنون پس از 96 سال وقتی از خانه این روحانی خبر می‌گیریم، تنها به یک آپارتمان در خیابان شیخ فضل‌الله نوری می‌رسیم. به گفته اهالی قدیمی محل به دلیل نقش شیخ فضل‌الله نوری در مشروطه ایران تا چند سال پس از مرگ وی این خانه قدیمی همچنان پابرجا مانده بود اما در دهه‌های ابتدایی 1300 به دستور پهلوی اول، بخشی از آن تخریب می‌شود. یکی از قدیمی‌های محل می‌گوید: «پس از تخریب بخشی از خانه شیخ فضل‌الله، فردی این ملک را خریداری و دوباره مرمت کرد، اما پس از انقلاب، بنا تخریب و به جای آن یک مجتمع آپارتمانی ساخته شد.» در انتهای کوچه جوان که اکنون میان این واحد آپارتمانی و مسجد شیخ فضل‌الله نوری قرار گرفته بنای قدیمی کوچکی است که به گفته بعضی از اهالی که همچنان ساکن قدیمی محل هستند...


پلیس آلمان بدون مجوز به آپارتمان الشربینی حمله کرد
به شهادت رسیدن زن محجبه مصری در دادگاه آلمان درحالی چهره واقعی و نژاد پرستانه مقامات این کشور را آشکار ساخت که پلیس آلمان برای سرپوش نهادن بر این رسوایی و به بهانه منتسب ساختن مروة الشربینی به گروههای تروریستی بدون مجوز به آپارتمان محل سکونت وی حمله کرد. به شهادت رسیدن زن محجبه مصری در دادگاه آلمان درحالی چهره واقعی و نژاد پرستانه مقامات این کشور را آشکار ساخت که پلیس آلمان برای سرپوش نهادن بر این رسوایی و به بهانه منتسب ساختن مروة الشربینی به گروههای تروریستی بدون مجوز به آپارتمان محل سکونت وی حمله کرد. پلیس آلمان که در حادثه به شهادت رسیدن زن مسلمان در دادگاه با 18 ضربه چاقو به جای مقابله با ضارب اقدام به تیراندازی به همسر این بانوی محجبه کرده بود،هیچ حکم قانونی از طرف قاضی برای تفتیش خانه الشربینی در اختیار نداشت. پلیس آلمان که سعی دارد بر رسوایی خود و دولتمردان آلمان در این جنایت ضد بشری سرپوش گذارد همچنین با مصادره قرآن و کتب تفسیری الشربینی آنها را مستنداتی مبنی بر گرایش او به سازمان القاعده دانست. این در حالی است که تاکنون دولت...


غافلگیری: بحث آپارتمان خالی و خنده معنی دار بهاره افشاری.
متلک، خیانت، عشق، طلاق، بچه، تلکه، آواز، خون، رنگ، وردست قهرمان (زیبا بروفه)، کیش، رئیس میلیاردر (فریبرز عرب نیا)، عاشق بازیگر (حامد بهداد)، زیبای خفته (نیوشا ضیغمی) و یه بدشانسی بزرگ. اینکه از بین این همه سانس در برنامه سینمای رسانه ها، سانس پس از "جدایی نادر از سیمین" نصیب آدم شود!!! سیروس الوند پس از چهل سال همچنان فریاد می زند زیر آب. و پس از 18 سال همچنان یکبار "فیلم" ساخته است برای همیشه. برداشت شخصی: زمانی بود که امین حیایی با بدنی زخمی می افتاد وسط خیابون. معشوقه اشک می ریخت. آواز می اومد. اشک تماشاگر می ریخت. دست های آلوده می فروخت.


نگاهی به آپارتمان نشینی و حاشیه های آن در اهواز/
امروزه  در کشور ما، روز به روز  به تعداد کسانی که آپارتمان نشین می شوند، اضافه می شود، ولی به موازات این گسترش، آموزش های لازم برای زندگی جمعی به مردم ارائه نمی شود. لذا دربسیاری  از موارد  شاهد  وقوع مشکلات  فراوان در مجتمع های  مسکونی  هستیم  که گاه منجر به مراجعه شهروندان به مراجع قضایی،اختلاف و کدورت بین همسایه ها و تنش عصبی برای ساکنان یک مجتمع مسکونی می شود. به طورکلی زندگی آپارتمان نشینی پدیده ای جدید در زندگی اجتماعی ماست و در شهر اهواز نیز با وجود روبه گسترش بودن سکونت در آپارتمانها  ومجتمع های مسکونی به نظر می رسد هنوز عرف وفرهنگ سازگاری برای زندگی در یک مجتمع جانیفتاده و سازو کارهای این شیوه زندگی آن چنان که باید رشد نیافته است. جایگاه همسایه،حق همسایه و لزوم توجه به همسایگان در دین مبین اسلام مورد تاکید قرار گرفته و در روایات و احادیث به مسلمانان توصیه شده همواره از حال همسایه خود خبر داشته و دررفع مشکلات او بکوشند و بی تفاوتی وبی خبری همسایگان از یکدیگر مورد نکوهش قرار گرفته است، لذا با وجود غربی بودن این شیوه زندگی می توان...


** مشکلات و معضلات آپارتمان نشینی
آموزه های دینی و فرهنگی ما ایرانیان مملو از سفارش های فراوان در برخورد با همسایگان است. بیشترین تاکیدهای پیامبر عظیم الشان و ائمه اطهار، ازجمله رسول اکرم (ص) و امام حسین /ع /و بزرگان دین به حق همسایگی و مراعات حال همسایه نظر دارد و بدرفتاری با همسایگان را به شدت نکوهیده اند. با این همه ، اکنون یکی از بیشترین مشکلات و پرونده های قضایی و حقوقی مربوط به آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی است؛ جایی که گویی توجه کمتری به آن آموزه های دینی و فرهنگی صورت می گیرد و برخی ها نیز علت آن را غربی و وارداتی بودن این سازه مسکونی می دانند. لذا با اینکه آپارتمان نشینی و زندگی در مجتمع های مسکونی ریشه و سابقه غربی دارد، اما  می توان این شیوه زندگی را با بهره گیری از ظرفیت فرهنگی دین اسلام  و فرهنگ ایرانی اسلامی، بومی کرده و  درحوزه حقوق همسایگی سامان دهی کرد. خبرنگاران ایرنا طی یک ماه گذشته گزارش هایی در خصوص مشکلات و معضلات آپارتمان نشینی از مناطق مختلف کشور تهیه کرده اند که بخشی از این مشکلات به ناآگاهی از قواعد زندگی در این مجموعه ها بر می گردد و برخی...


شروط اهدای آپارتمان به قهرمان !
بعد از قهرمانی خدیجه آزادپور در مسابقات آسیایی گوانگجو، مسوولین ورزش شرط اهدای آپارتمان به این بانوی دلاور را ازدواج کردن او اعلام کرد تا از این طریق دوتا جوان را در این مملکت به سامان برساند. البته آزادپور علاوه بر این باید قول بدهد که پس از ازدواج با همسر خود آن‌گونه که با رقیبانش برخورد کرد، برخورد نکند و در کارهای منزل نیز گهگاهی به همسرش کمک کند. یعنی این‌طور نباشد که او مشت‌و‌لگد بزند و مخارج زندگی را تامین کند و همسر محترم از صبح تا شب در آشپزخانه جان بکند و پوشک بچه‌ها را عوض کند و بشوروبساب کند!


پیشنهاد یک آپارتمان در دوبی به سرمربی تیم ملی + تکمیلی
تیم رسانه‌ای که از روز اول با افشین قطبی بوده‌اند، تیم خوشنامی نیستند و یکی از معروفترین آنها که از حامیان شماره یک قطبی بود، مدتی است به اجبار (!) رسانه‌ای در اختیار ندارد هر چند رابطه خوبی با تمامی اهالی فوتبال دارد. او همچنین به برخی فعالیت‌ها از جمله دعوت بازیکن به تیم ملی در ازای دریافت پول شهرت دارد و شایعه است که آنها همیشه به جای سرمربی وقت تیم ملی با بازیکنان مذاکره می‌کنند فارغ از اینکه سرمربی تیم ملی چه کسی باشد چون آنها خود را پدرخوانده فوتبال می‌دانند. آتی نیوز امروز مدعی شد، در حالی که مسئولان رسمی فدراسیون و حتی افشین قطبی اعلام کرده است هیچ مدیر برنامه‌ای در ایران ندارد، اما برخی از افراد خود را به عنوان مدیر برنامه‌های افشین قطبی معرفی کرده و در برخی مواقع نیز روزنا‌مه‌های ورزشی با این شخص که گویا همسایه افشین قطبی هم هست در مورد مسایل مختلف مصاحبه می‌کنند. به تازگی گفته می‌شود این فرد فعالیتش را تشدید کرده و برخی از بازیکنان پا به سن گذاشته نیز که در سال ‌های آخر فوتبال خود به سر می‌برند می‌خواهند توسط این همسایه محترم...


فروش واحدهای گران‌ قیمت‌ترین آپارتمان جهان
ارزانترین واحد مسکونی در این ساختمان واحدی یک خوابه است و حدود پنج میلیون پوند قیمت دارد،بهای یک واحد مسکونی پنج خوابه در این ساختمان به شصت میلیون پوند می رسد. شماری از گران قیمت ترین واحدهای آپارتمانی جهان در لندن فروخته شد. به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، بهای فروش مجموع این آپارتمانهای گران قیمت در لندن تاکنون به یک میلیارد پوند انگلیس رسیده است. این آپارتمانها در ساختمانی به نام "هاید پارک 1" در منطقه مرفه نشین نایتس بریج قرار دارد،این واحدهای آپارتمانی رکورد جهانی قیمت هر متر مربع واحدهای مسکونی را شکست. ارزانترین واحد مسکونی در این ساختمان واحدی یک خوابه است و حدود پنج میلیون پوند قیمت دارد،بهای یک واحد مسکونی پنج خوابه در این ساختمان به شصت میلیون پوند می رسد. این واحدهای مسکونی دارای شیشه ضدگلوله، سالن نمایش فیلم، استخر شنا و یک زمین گلف است. ثروتمندان عرب و روس تاکنون هشتاد و شش واحد مسکونی را در این ساختمان خریداری کرده اند و هنوز سی واحد در این ساختمان باقی مانده است.


مرگ اسرارآمیز در آپارتمان شعله ور
تهران – خبرگزاری ایسکانیوز : مرد میانسالی در یک آپارتمان «زنده زنده» سوخت و پلیس جنایی اصفهان را با سه فرضیه رو به رو کرد. به گزارش روز دوشنبه گروه حوادث ایسکانیوز : ستاد فرماندهی آتش نشانی اصفهان 20:07 یکشنبه به دنبال تماس یک شهروند با سامانه 125 باخبر شد آپارتمان همسایه وی در شهرک شهید «منتظری» شعله ور شده است. بنابراین گروه های نجات ایستگاه شماره 10 به سرعت دست به کار شدند و با استفاده از «خودرو - نردبان» نجات به یاری صاحبخانه 53 ساله به نام «حسن – پ» شتافتند.با این وجود «حسن» بر اثر شدت سوختگی جان سپرد و بازپرس کشیک و پلیس جنایی ، رسیدگی به پرونده را در دستور کار خود قرار دادند. گزارش ایسکانیوز می افزاید، رازگشایی معما بر اساس سه فرضیه بی احتیاطی ، خودسوزی و یا جنایت آغاز شده است.525/110 Student Correspondent Association - Info@ISCANews. Copyright 2003 - 2011 ISCANEWS.


قسمت های مشاع در آپارتمان و نحوه اداره و نگهداری آن
ایسکانیوز: باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز" سلسله مطالبی با عنوان حقوق شهروندی را جهت اطلاع رسانی و روشنگری مسائل حقوقی مبتلا به شهروندان و هموطنان منتشر می کند. به گزارش روز چهارشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز" در این شماره« قسمت های مشاع در آپارتمان و نحوه اداره و نگهداری آن» تشریح می شود. رشد شهرنشینی و تراکم جمعیت در شهرها موجب افزایش آپارتمان نشینی به ویژه در شهرهای بزرگ شده است و قوانینی نیز جهت تنظیم روابط حقوقی مردم، برای اینکه در آرامش بیشتری به سر ببرند وضع شده است. طبق موازین قانونی هیچکس نمی تواند و نباید استفاده از حق خود را موجب وارد کردن ضرر به دیگران بنماید و شاید یکی از مهمترین دلایل به وجود آمدن اختلافات میان همسایگان در آپارتمان ها، عدم آگاهی ایشان از مقررات مربوط به آپارتمان نشینی باشد. این در حالی است که برابر آموزه های دینی در کشور ما، احترام به همسایه و حقوق او یکی از امور واجب محسوب می شود. برای آشنایی با مقررات و قواعد حاکم بر روابط همسایه ها در آپارتمان ها، ابتدا ضروری است که قسمت...


تاثیر پارکینگ‌ بر قیمت هرمتر آپارتمان
امروزه واحدهای مسکونی در شمال تهران با بیش از یک پارکینگ ساخته می‌شوند و سازندگان با دریافت اجازه ساخت یک طبقه بیشتر از شهرداری تهران، تعداد پارکینگهای هر واحد را به ۳ پارکینگ هم می‌‍رسانند. به گزارش مهر با افزایش تعداد اتومبیل در شهرهای بزرگ به خصوص در تهران، ضرورت دارا بودن پارکینگ برای تمام افراد بیشتر شد و امروزه این موضوع به یکی از اجزاء جدایی ناپذیر آپارتمانهای جدید تبدیل شده است. در ابتدا که آپارتمان سازی با شتاب زیادی در شهر تهران رونق می گرفت، برخی از مالکان از ساخت پارکینگ غافل بودند اما برخی دیگر توانستند با ساخت پارکینگ برای هر واحد مسکونی، هر متر مربع از آپارتمانهای خود را با قیمت بیشتری به فروش برسانند. با افزایش تعداد اتومبیلها در هر خانواده امروزه ساخت پارکینگها به جایی رسیده است که در برخی از مناطق تهران، واحدهایی با کمتر از ۲ پارکینگ ساخته نمی شوند. یکی از مشاوران املاک در شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ساخت پارکینگ به ازای هر واحد مسکونی در تهران اجباری شده است، گفت: شهرداری به واحدهای بدون پارکینگ...


توزیع بسته‌ی «آموزش گام‌به‌گام فرهنگ آپارتمان‌نشینی»
خبرگزاری ایمنا: در این طرح به دنبال بیان مسائل و مشکلاتی هستیم که ساکنان آپارتمان ها به آن مبتلا هستند و با ارائه راهکارهای مناسب و از طریق آموزش های گسترده شهروندی، درصدد رفع این معضلات خواهیم بود. به گزارش ایمنا، دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان از توزیع بسته ویژه ای با عنوان «آموزش گام به گام فرهنگ آپارتمان نشینی» در میان 15 هزار خانواده آپارتمان نشین در شهر اصفهان خبر داد. به نقل از روابط عمومی کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان، مهدی بقایی گفت: با توجه به گسترش روز افزون فضاهای آپارتمانی در شهر اصفهان و نیاز به ایجاد فرهنگ متناسب با آن، کمیته فرهنگ شهروندی، طرح ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی را در مناطق آپارتمان نشین شهر اصفهان به اجرا درآورده است. وی هدف از اجرای این طرح را بهبود تعاملات و روابط اجتماعی در میان ساکنان آپارتمان های شهر اصفهان بیان کرد و افزود: در این طرح به دنبال بیان مسائل و مشکلاتی هستیم که ساکنان آپارتمان ها به آن مبتلا هستند و با ارائه راهکارهای مناسب و از طریق آموزش های گسترده شهروندی، درصدد رفع این معضلات...


160 واحد آپارتمان به معلمان خوی واگذار می‌شود
خبرگزاری فارس: رئیس اداره تعاون شهرستان خوی گفت: مجتمع آپارتمانی 320 واحدی معلمان در زمینی به وسعت 14 هزار متر مربع در کوی ولیعصر خوی توسط شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان این شهرستان در حال احداث است. مقصود شیرازی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در خوی افزود: این مجتمع در دو فاز با 5 طبقه مسکونی دارای مهد کودک، سالن اجتماعات و پارکینگ خواهد بود. وی گفت: فاز اول این طرح شامل 160 واحد مسکونی از 75 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار و 30 درصد از کارهای ساختمانی فاز دوم اجرا شده است. شیرازی در ادامه اظهار داشت: آپارتمان‌های فاز، اول امسال و فاز دوم در سال 87 به اعضای تعاونی واگذار خواهد شد و طبق برآوردهای اولیه قیمت هر متر مربع آپارتمان در فاز اول 120 هزار تومان و در فاز دوم 130 هزار تومان خواهد شد هر واحد نیز از 8 میلیون تومان تسهیلات بانکی استفاده کرده است. رئیس اداره تعاون شهرستان خوی در پایان خاطر نشان کرد:‌ طرح مجتمع آپارتمانی فرهنگیان خوی از طرف سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان غربی به عنوان طرح نمونه‌ شناخته شده است. c)2011 Fars News Agency. All rights reserved


اجتماعی. داخلی. آپارتمان نشینی
نگاه ایرانی به موضوع مهم و نیاز اصلی بشر یعنی سرپناه و مسکن ، نگاهی است که ریشه در اعماق تاریخ فرهنگی این ملت دارد. ایرانی زندگی در خانه های مستقلات حیاط دار را که مصداق واقعی چهار دیواری اختیاری است، بیشتر می پسندد. حالا هم قدیمی ترهایی که هنوز آپارتمان‌نشین  نشده یا اگر به واحدهای آپارتمانی منتقل شده اند، با خاطرات خانه‌های  حیاط دار خود هرازگاهی به دوران کودکی سرک  می‌کشند. این نگاه ریشه در علائق و ذائقه ایرانی دارد؟ چیزی که بعد از گذشت دستکم چهار دهه از ترویج آپارتمان نشینی در کشور، همچنان حفظ شده است. بعد از این همه سال، در آخرین نظرسنجی‌های  صورت گرفته توسط یک تشکل غیر دولتی، ‪ ۵۵‬درصد تهرانی‌ها  اعلام کرده‌اند  که از زندگی در آپارتمان احساس نارضایتی و حتی تنفر  می‌کنند. با اینحال، برغم همه نارضایتی ها، امروز صحبت از افزایش جمعیت و بالا رفتن تقاضا برای مسکن است و فضاهای شهری اجازه مانور زیادی برای ساخت و سازهای متناسب با ذائقه ایرانی را  نمی‌دهد. این از یک سو و از دیگر سو اینکه در مجتمع‌ها  و آپارتمان‌ها  ، خدمات رسانی دستگاههای...


اجتماعی. داخلی. آپارتمان نشینی
تبریز- پیشرفت سریع شهرها و افزایش جمعیت موجب شده تا زندگی در خانه‌های کوچک، آپارتمان‌ها  و مجتمع‌های  مسکونی روند رو به رشدی داشته باشد. نزدیک به سه دهه است که آپارتمان نشینی با همه محاسن و معایبی که دارد در کشور ما به ویژه شهرهای بزرگ متداول شده و هر چند راهکار مناسبی برای تامین مسکن خانواده‌ها  به نظر  می‌رسد اما مشکلاتی را به همراه دارد که در جای خود قابل بررسی است. ازدیاد جمعیت، کمبود زمین برای احداث خانه‌های  تک واحدی، امنیت بیشتر در مجتمع‌های  مسکونی، توان مالی شهروندان و بسیاری دلایل دیگر از عواملی به شمار  می‌روند که بر توسعه آپارتمان نشینی تاثیر مستقیم  می‌گذارند. از سوی دیگر فارغ از این عوامل، سکونت در مجتمع‌های  مسکونی و زندگی تنگاتنگ با دیگر شهروندان ادبیات و فرهنگ خاصی  می‌طلبد که عدم آشنایی و رعایت آنها موجب بروز کدورت و اختلاف فراوان بین ساکنان  می‌گردد که البته یکی از علت‌های  مهم بروز این اختلاف ها، ناآشنایی برخی از ساکنان با حقوق و تکالیف خود است. خبرنگار ایرنا برای بررسی آپارتمان نشینی و مشکلات و محاسن آن در آذربایجان...


تحویل سند مالکیت آپارتمان در دفاتر خدمات الکترونیک شهر
مسئول دفتر خدمات الکترونیک شهر منطقه هشت از تحویل سند مالکیت آپارتمان در دفاتر خدمات الکترونیک شهر خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود رضایی گفت: به منظور رفاه حال شهروندان و کاهش مراجعات آنان به شهرداری از این پس تحویل سند مالکین آپارتمانها در دفاتر خدمات الکترونیک شهر صورت می پذیرد. وی با اشاره به خدمات دفاتر الکترونیک شهر عنوان داشت: در حال حاضر سه دفتر خدمات الکترونیک در شرق تهران وجود دارد و هر ناحیه دارای یک دفتر خدمات اکترونیک است. رضایی گفت: صدور گواهی، پایان کار، تمدید پروانه ساختمان، ابطال پروانه ساختمان، تعویض مهندس ناظر، ثبت نام و تحویل آرم طرح ترافیک از جمله خدمات دفاتر الکترونیک به شهروندان است. وی با اشاره به اینکه روزانه بین 7 تا 10 نفر مراجعه کننده به دفاتر خدمات الکترونیک وجود دارد گفت: گواهی ساختمان نوساز و عدم خلاف ظرف مدت یک هفته در این دفاتر صادر می شود. رضایی افرود: در حال حاضر بعضی از شهروندان از خدمات دفاتر خدمات الکترونیک بی اطلاع هستند لذا به منظور افزایش فرهنگ استفاده شهروندان از این دفاتر بهتر است اطلاع رسانی در حد وسیعتری صورت پذیرد.


دو هتل آپارتمان جدید در جزیره قشم افتتاح می شود
بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون سیاحتی و گردشگری منطقه آزاد قشم گفت: به مناسبت ایام دهه فجر و در راستای گسترش خدمات رفاهی به مسافران، دو هتل آپارتمان جدید به ظرفیت 300 تختخواب در قشم به بهره برداری می رسد. محمدجواد لاریجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: در حال حاضر مجموع تختهای موجود در هتل ها و هتل آپارتمان های این جزیره بالغ بر دو هزار و 500 تختخواب است که با افتتاح این دو هتل آپارتمان، ظرفیت موجود در جزیره به دو هزار و 800 تختخواب می رسد. وی بیان داشت: این هتل آپارتمانها با تغییر کاربری در املاک مسکونی قابل به تغییر در درگهان و قشم و با مشارکت بخش خصوصی ایجاد شده و تلاش می شود تا کیفیت این هتل آپارتمان ها با نظارت مداوم در سطح مطلوب باقی بماند. لاریجانی یادآور شد: با توجه به نزدیکی عید نوروز و سفر گسترده مردم کشور به هرمزگان و جزیره قشم، تعداد پروازهای روزانه به این جزیره نیز با همکاری هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران افزایش می یابد. با راه اندازی این مراکز اقامتی که امروز با حضور استاندار هرمزگان و مسئولان منطقه آزاد و...


"آپارتمان شماره 13" در تالار اندیشه نقد می‌شود
فیلم سینمایی "آپارتمان شماره 13" به کارگردانی یدالله صمدی یکشنبه هفته آینده با حضور کارگردان در نشست "نور، صدا، دوربین، خنده" دفتر طنز حوزه هنری نقد و بررسی می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد "آپارتمان شماره 13" با فیلمنامه حسن قلی‌زاده داستان شخصی به نام ماشاءالله ایرانمنش را روایت می‌کند که از کرمان راهی پایتخت می‌شود تا ارث پدری‌اش را بفروشد، کارگاه تراشکاری کارفرمای خود رابخرد و با دختر محبوبش ازدواج کند. اما ساکنان آپارتمان مانع می‌شوند. علیرضا خمسه در نقش ماشاءالله ایرانمنش، جمشید اسماعیل‌خانی در نقش ابراهیم، کتایون ریاحی، مریم معترف، سیروس گرجستانی و مرحوم اکبر دودکار از جمله بازیگران این فیلم هستند. علاقمندان برای حضور در این نشست و تماشای فیلم می‌توانند ساعت 17 یکشنبه 24 تیرماه به سالن شماره 2 تالار اندیشه حوزه هنری مراجعه کنند.


پارکینگ‌ تا 100 هزار تومان قیمت هرمتر آپارتمان را بالا می‌کشد
خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: امروزه واحدهای مسکونی در شمال تهران با بیش از یک پارکینگ ساخته می‌شوند و سازندگان با دریافت اجازه ساخت یک طبقه بیشتر از شهرداری تهران، تعداد پارکینگهای هر واحد را به 3 پارکینگ هم می‌‍رسانند. به گزارش خبرنگار مهر با افزایش تعداداتومبیلدر شهرهای بزرگ به خصوص در تهران، ضرورت دارا بودن پارکینگ برای تمام افراد بیشتر شد و امروزه این موضوع به یکی از اجزاء جدایی ناپذیر آپارتمانهای جدید تبدیل شده است. در ابتدا که آپارتمان سازی باشتاب زیادی در شهر تهرانرونقمی گرفت، برخی از مالکان از ساخت پارکینگ غافل بودندامابرخیدیگر توانستند با ساخت پارکینگ برای هر واحد مسکونی، هر متر مربع از آپارتمانهای خود را با قیمت بیشتری به فروش برسانند. با افزایش تعداد اتومبیلها در هر خانواده امروزه ساخت پارکینگها به جایی رسیده است که در برخی از مناطق تهران، واحدهایی با کمتر از 2 پارکینگ ساخته نمی شوند. یکی از مشاوران املاک در شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ساخت پارکینگ به ازای هر واحد مسکونی در تهران اجباری شده است، گفت: شهرداری...


آپارتمان‌هایی که نباید آنها را خرید
اکونیوز: تحقیقات دنیای‌اقتصاد از فایل‌های فروش آپارتمان در تعدادی بنگاه مسکن حاکی است: برخی فروشنده‌ها نسبت به قیمتی که تعیین می‌کنند یا توسط مشاور املاکی برای آنها تعیین می‌شود، کوتاه نمی‌آیند. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،اخیرا سطح قیمتهای پیشنهادی در بازار مسکن که از طرف فروشندههای ملک یا بنگاههای مسکن اعلام میشود نسبت به ماههای اخیر قدری افزایش یافته است. مالکان یا بنگاههای املاک با این تصور که نوسان بهاری قیمت مسکن، بازار را برای افزایش قیمتها آماده کرده است، قصد دارند نبض بازار مسکن را در اختیار بگیرند و ضربه اقتصادی که رکود دو ساله مسکن به آنها وارد کرده را از این طریق جبران کنند.در فضای کنونی بازار مسکن، تشخیص قیمت منطقی از نرخ کاذب مشکل است و عموم خریداران توان تشخیص ندارند. هر چند رویه جدیدی که فروشندههای واحد مسکونی شروع کردهاند به دلیل نبود شرایط لازم، دوام نخواهد آورد، اما در حال حاضر یک روش ساده وجود دارد که خریداران مسکن میتوانند در مقابل قیمتهای کاذب ایستادگی کنند.در این روش، متقاضیان مسکن میتوانند بدون مراجعه...


مسکن مهرمحدود به آپارتمان سازی نیست
اکونیوز:وزیر مسکن و شهرسازی گفت: در هر شهری که زمین موجود باشد در اجرای طرح مسکن مهر اصراری بر آپارتمان سازی نداریم. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،علی نیکزاد در حاشیه بازدید از واحدهای طرح مسکن مهر سبزوار واقع در شهرک توحید این شهر طی گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به دستور اخیر رییس جمهور در همین زمینه، افزود: از همان روز در حال انجام کارهایی حتی در اطراف شهر تهران و شهرهای جدید هستیم تا واحدهای مسکونی به صورت ویلایی و البته متناسب از نظر مساحت ساخته شوند. وی با بیان اینکه در این زمینه اختیارات به مناطق واگذار شده گفت: در شهر و استانها بنا به تشخیص شورای مسکن و به شرط وجود زمین برای ساخت ویلا به صورت یک طبقه و دو طبقه مانعی نیست و من به عنوان وزیر مسکن اصراری بر غیر آن نداشته و سیاست منطقه ای را قبول دارم. وزیر مسکن و شهرسازی اضافه کرد: در اینکار به دنبال مادیات نیستیم و مادیات را وسیله ای برای معنویات از جمله حفظ و تحکیم بنیان خانواده، تسهیل و تسریع در ازدواج و حفظ عفت و حجاب قرار داده ایم. وی همچنین با بیان اینکه یک...


اعتراف هولناک به جنایت آپارتمان 44 برج
می‌‌دانستم نباید مادر و دختر زده بمانند چرا که رازم فاش خواهد شد. سریع گردن و دست‌‌هایش را با دستمال بستم و باز با چاقو به جانش افتادم... وطن امروز: یک استاد زن در برابر دیدگان دختر خردسالش قربانی سرقت مرگبار جوان آشنایی شد. این زن 33 ساله که استاد یکی از دانشگاه‌های تهران بود چندی پیش در دوره دکترای یک کالج استرالیایی پذیرفته شده بود و می‌خواست ایران را ترک کند. ساعت 18 سی‌ام شهریورماه سال‌جاری به کلانتری 141 شهرک گلستان اطلاع داده شد مادر و دختری در خانه‌شان واقع در واحد44 در طبقه ششم یک برج در شهرک گلستان مورد حمله خونینی قرار گرفته‌اند. وقتی پلیس خود را به این خانه رساند پی برد که مادر خانواده به طرز هولناکی از پای درآمده و دختر 8 ساله‌اش با خونریزی شدید در ناحیه گلو به بیمارستان انتقال داده شده است. همزمان با نجات جان این دختر‌بچه در بیمارستان، بازپرس شهریاری از شعبه 7 دادسرای امور جنایی تهران و تیمی از اداره 10 پلیس آگاهی خود را به قتلگاه خاطره رساندند و با پیکر خون‌آلود و دست و پا بسته‌ای در اتاق خواب مواجه شدند. در حالی‌که...


هجوم دوباره زورگیران چاقو کش به آپارتمان مرد پولدار
من هم که قبلا ضرب شست سارقان را چشیده و از قساوت آنها مطلع بودم طلاجات همسرم به مبلغ چهار میلیون تومان و دومیلیون تومان تراول چکی را که در اتاق خواب مخفی کرده بودم به وی دادم. تهران امروز: مردی که چند سال پیش در منزل خود توسط زورگیران نقره داغ شده بود بار دیگر در آپارتمان خود مورد حمله سارقان چاقوکش قرار گرفت. مردی به کلانتری 140باغ فیض آمد و گفت: ساعت حدود 12 شب بود که زنگ در واحد آپارتمانی‌ام به صدا درآمد. تعجب کردم نمی دانستم چه کسی این وقت شب با من کار دارد. از داخل چشمی در به بیرون نگاه کردم ولی راهرو تاریک بود و چیزی دیده نمی‌شد.آهسته در را باز کردم و سرم را از لای در بیرون بردم که یکمرتبه دستان تنومندی سرم را گرفته و مرا به داخل هل داد و سه مرد قوی هیکل و چاقو به دست را دیدم که وارد هال خانه‌ام شده و مرا زیر مشت و لگد گرفتند. با سر و صدایی که راه افتاد همسرو فرزندم از خواب بیدار شده و به سمت هال آمدند. آنها با چاقو چند ضربه به من زدند و به همسر و پسرم نیز اجازه حرف زدن یا فریاد کشیدن ندادند. یکی از آنها که به نظر سردسته آنها...


بازداشت آدم ربایان در پشت بام آپارتمان
تهران – خبرگزاری ایسکانیوز : سه عضو یک شبکه آدم ربایی که تحت تعقیب پلیس پایتخت بودند در عملیات ویژه ، ردیابی و نقره داغ شدند. به گزارش روز یکشنبه خبرنگار گروه حوادث ایسکانیوز : زن جوانی به نام «اکرم» 20 آبان 1387 به کلانتری 106 نامجو رفت و شکایتی تسلیم کرد. وی گفت : دیروز (19 آبان) مردی با شوهرم «نورمحمد - ی» تلفنی تماس گرفت و قرار ملاقات گذاشت.سپس «نورمحمد» و دوستش «محفوظ - ش» که مهمان ما بود از خانه بیرون رفتند اما دیگر خبری از آنها نشده و شوهرم موبایلش را جواب نمی دهد.حالا می ترسم بلایی سر آنها آمده باشد. تلاش مشترک افسران کلانتری و اداره آگاهی مرکز برای افشای راز ناپدید شدن دو رفیق آغاز شده بود که «اکرم» ادعا کرد تبهکار ناشناسی 5/3میلیون تومان باج خواسته تا «نورمحمد» و «محفوظ» را آزاد کند. در آن میان ، کارآگاهان با همکاری کارمندان مخابرات ، خط تلفن محل مورد نظر را ردیابی کردند و به خیابان غربی خواجه نصیر رفتند.پلیس که این خیابان را به طور نامحسوس زیر نظر داشت به سه نفر روی پشت بام یک آپارتمان مشکوک شد و متهمان را در عملیات ضربتی...


زندگی مفرح هانری در آپارتمان 14 میلیون دلاری
خبرگزاری ایسکانیوز: کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال فرانسه در آپارتمانی 15 میلیارد تومانی زندگی می کند. به گزارش روز یکشنبه خبرنگار ورزشی خبرگزاری ایسکانیوز، تیه‌ری هانری پس از حضوری ناموفق در رقابت‌های جام‌جهانی 2010 آفریقای‌جنوبی از بارسلونا جدا شد و به ردبولز نیویورک منتقل شد. وی در دو ماه اخیر ابتدا در یک هتل مجلل اقامت داشت اما مطابق آنچه در قراردادش گنجانده شده است، ازطرف باشگاه آپارتمانی 14.85 میلیون دلار (حدود 15 میلیارد تومان) برای اقامت خود و خانواده‌اش دریافت کرد. مطابق این گزارش محل کنونی اقامت وی در مجلل‌ترین منطقه شهر واقع شده و 4500 متر مربع در سه طبقه مساحت دارد. Student Correspondent Association - Info@ISCANews. Copyright 2003 - 2011 ISCANEWS.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: آپارتمان ،
دنبالک ها: بنگاه نت:آپارتمان ،
ارسال شده در: آپارتمان ،
پنجشنبه 19 خرداد 1390 05:20 ب.ظ

بنگاه نت:آپارتمان

آپارتمان

 

یک بانوی مبتکر شیرازی، 30 نمونه گیاه آپارتمانی پرورش داد
یک بانوی مبتکر شیرازی موفق شد بیش از 30 نمونه گیاه مختلف آپارتمانی را در آب پرورش دهد. به گزارش ایانا، این بانوی مبتکر شیرازیگفت: از سالها قبل به پرورش گل و گیاه علاقمند بوده و اوقات فراغت خود را با گل و گیاهان سپری می کردم، اما از چند سال قبل که مجبور به آپارتمان نشینی شدم، کمبود فضا من را مصمم ساخت تا از تجربه های به دست آورده در پرورش و نگهداری گیاهان در آب استفاده کرده و گل و گیاهان را در منزل به صورت ابتکاری و بهداشتی پرورش دهم. پروانه رضاییادامه داد: تا به امروز بیش از 30 نمونه گیاه آپارتمانی که بیشتر آنها در آب هستند را پرورش داده ام که همگی زیبا، آرامش بخش و نشاط آور می باشند. رضایی مزیت دیگر این نوع گیاهان را عدم نیاز به سم بیان کرد و افزود: این گیاهان دچار هیچ نوع آفتی نشده و در نتیجه نیازی به استفاده از سموم برای آنها نیست. این بانوی مبتکر شیرازی در بخشی دیگر از سخنان خود به گونه های متفاوت گیاهان پرورشی اشاره کرد و اظهار داشت: برخی از این گیاهان دائم و بعضی فصلی بوده و دارای ریشه های متفاوتی می باشند. وی گلدهی را از دیگر...


رژیم‌صهیونیستی 7 واحد آپارتمان مسکونی فلسطینیان در قدس را تخریب کرد
خبرگزاری فارس: رژیم صهیونیستی در چارچوب سیاست یهودی‌سازی قدس اشغالی هفت واحد آپارتمان مسکونی شهروندان فلسطینی ساکن قدس را تخریب کرد. به گزارش فارس به نقل از شبکه خبری  أخبار فلسطین ، شهرداری قدس اشغالی به بهانه نداشتن مجوز و عدم رعایت دستورات شهرداری هفت واحد آپارتمان مسکونی شهروندان فلسطینی در مناطق مختلف قدس را تخریب کرد. معاذ الزعتری  مدیر بخش حقوقی موسسه المقدسی گفت که بولدوزرهای رژیم صهیونیستی اندکی پیش یک ساختمان دو طبقه با چهار واحد مسکونی در منطقه غزیل  واقع در نزدیکی جبل المکبر در جنوب قدس اشغالی را تخریب کردند. بولدوزرهای رژیم صهیونیستی همچنین منزل سعید شحاده الطحان  در نزدیکی اردوگاه شعفاط و روستای عناتا در شمال شرق قدس را تخریب کردند. بنابر این گزارش رژیم اشغالگر قدس همچنین منزل ابومریح  در محله الصلعة در نزدیکی روستای سلوان  در جنوب شهر قدیمی قدس را برای دومین بار تخریب کردند. بولدوزرهای رژیم صهیونیستی همچنین یک منزل مسکونی دیگر در محله  جبل المکبر  را تخریب کردند. بر اساس این گزارش کارگران شهرداری قدس اشغالی در حین تخریب...


برگزاری دوره های آموزش آپارتمان نشینی در کرج
استان تهران - خبرگزاری مهر: شهرداری کرج با توجه به افزایش مهاجرت به این کلانشهر و رشد جمعیت، آموزش آپارتمان نشینی برگزار می کند. به گزارش خبرنگار مهر در کرج،رشد روزافزون جمعیت در کلانشهر کرج و نیز روند رو به رشد ساخت و ساز و تبدیل خانه های ویلایی به آپارتمان و مجتمعهای مسکونی سبب شده است تا به دلیل آشنا نبودن برخی افراد با فرهنگ آپارتمان نشینی مشکلاتی برایشهروندان ایجاد شود. در همین راستا معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج طی برنامه ای اقدام به برگزاری دوره های آموزش آپارتمان نشینی کرده است. معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرجبا اعلام این خبر گفت: به منظور توسعه فرهنگ شهرنشینی و ارتقای آگاهی های عمومی این شهرداری برنامه ی آموزشی آپارتمان نشینی برای شهروندان برگزار می کند. حسینامیدیان افزود: در این برنامه آموزشی هدایت و راهبری امور مجتمع ها و شهرک های مسکونی بالاتر از 40 واحد در قالب یک کارگاه آموزشی با موضوع مدیریت آپارتمان برای شرکت کنندگان تشریح خواهد شد. وی ادامه داد: شهروندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 2730242و2730308معاونت...


حاشیه شهر همدان آپارتمان سازی می شود
همدان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر همدان گفت: در صورت موافقت استانداری و تامین اعتبار دولتی برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز، در حاشیه شهر آپارتمان ساخته می شود. به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید احمد حسنی حلم در نشست مشترک با همیاران محلات که در خصوص بررسی مشکلات پنج منطقه توانمند سازی شده همدان برگزار شد، افزود: شورای اسلامی شهر همدان احداث ساختمان های آپارتمانی از سوی دولت در حاشیه این شهر را از طریق استانداری پیگری می کند. حسنی حلم افزود: در صورت ساخت آپارتمان در این مناطق، واحد های مسکونی در اختیار حاشیه نشینان قرار می گیرد تا از ساخت وسازهای غیر مجاز جلوگیری شود. رئیس شورای اسلامی شهر همدان ادامه داد: نیازهای محلات با رعایت اولویت ها و لحاظ کردن بودجه اختصاصی به مناطق انجام وعملیات عمرانی در مناطق اجرا می شود. سید احمد حسنی حلم با بیان اینکه مشکلات حاشیه شهر مسائلی نیست که در سال های اخیر ایجاد شده باشد، گفت: انتظار اینکه در یکسال تمام مشکلات بر طرف شود امکان پذیر نیست چرا که شهرداری با محدودیتهای مالی مواجه است. حسنی...


خانه فرهنگ والفجر  آموزش گیاهان آپارتمانی برگزار می کند
به گزارش آنا؛ کارگاه آموزش گیاهان آپارتمانی 31 تیرماه درخانه فرهنگ والفجر وابسته به مدیریت فرهنگی هنری منطقه 15 برگزار می شود. کارگاه آموزش گیاهان آپارتمانی با هدف گسترش فرهنگ استفاده از گلهای طبیعی به جای گلهای مصنوعی و ترغیب و تشویق شهروندان به نگهداری از گلهای آپارتمانی و گل دوستی و گل پروری  در سالن اجتماعات خانه فرهنگ والفجر برگزار می شود . کارشناس مربوطه کاشت و نگهداری گل‌های آپارتمانی نحوه پرورش،تکثیر و نگهداری گل‌های آپارتمانی و همچنین آشنایی با انواع درختچه‌ها و روش کاشت سبزی‌ها و گلکاری در آپارتمان را آموزش می‌دهد. علاقه مندان جهت شرکت در این برنامه  می توانند  از ساعت 9 صبح به نشانی : میدان خراسان ،انتهای خیابان طیب ،بوستان ولیعصر(عج) مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33015423 تماس بگیرند.


مجتمع توریستی امیرکبیر دارای 40 طبقه‌ آپارتمانی می‌شود
دو برج 20 طبقه آپارتمانی با امکانات کامل به مجتمع سیاحتی_ تفریحی امیرکبیر اراک اضافه میشود. خبرگزاری میراثفرهنگی_ گردشگری_ عملیات احداث برجهای بهاران در هتل امیرکبیر اراک آغاز خواهد شد. بنیان مولایی، مدیرعامل مجتمع سیاحتی- تفریحی امیرکبیر اراک با بیان این مطلب که در آینده نزدیک دو برج 20 طبقهای در این مجتمع احداث خواهد شد، گفت: برجهای موسوم به برجهای بهاران هرکدام دارای 20 طبقه آپارتمان با امکانات رفاهی کامل هستند که تاکنون عملیات طراحی آن تکمیل شده و آغاز ساخت آن نیز در آیندهای نزدیک انجام خواهد شد. مولایی درخصوص برنامههای آتی هتل امیرکبیر اراک گفت: ساخت سالن اجلاس هتل به مساحت 4 هزار مترمربع با چندین سالن همایش آغاز شده است. همچنین مجموعهای از هتل، ویلا و سوئیت شامل 30 آپارتمان به مجموعه اقامتی فعلی اضافه خواهد شد. علاوه برآن ساخت برجهای اداری، مرکز تجاری هتل و رستورانگردان در مرتفعترین قله کوه از دیگر برنامههای هتل امیرکبیر اراک است. مولایی با اعلام این مطلب که مجتمع توریستی امیرکبیر هماکنون در زمینی به مساحت 73 هکتار، روزانه پذیرایی...


پلیس آلمان بدون مجوز به آپارتمان الشربینی حمله کرد
به شهادت رسیدن زن محجبه مصری در دادگاه آلمان درحالی چهره واقعی و نژاد پرستانه مقامات این کشور را آشکار ساخت که پلیس آلمان برای سرپوش نهادن بر این رسوایی و به بهانه منتسب ساختن مروة الشربینی به گروههای تروریستی بدون مجوز به آپارتمان محل سکونت وی حمله کرد. به شهادت رسیدن زن محجبه مصری در دادگاه آلمان درحالی چهره واقعی و نژاد پرستانه مقامات این کشور را آشکار ساخت که پلیس آلمان برای سرپوش نهادن بر این رسوایی و به بهانه منتسب ساختن مروة الشربینی به گروههای تروریستی بدون مجوز به آپارتمان محل سکونت وی حمله کرد. پلیس آلمان که در حادثه به شهادت رسیدن زن مسلمان در دادگاه با 18 ضربه چاقو به جای مقابله با ضارب اقدام به تیراندازی به همسر این بانوی محجبه کرده بود،هیچ حکم قانونی از طرف قاضی برای تفتیش خانه الشربینی در اختیار نداشت. پلیس آلمان که سعی دارد بر رسوایی خود و دولتمردان آلمان در این جنایت ضد بشری سرپوش گذارد همچنین با مصادره قرآن و کتب تفسیری الشربینی آنها را مستنداتی مبنی بر گرایش او به سازمان القاعده دانست. این در حالی است که تاکنون دولت...


اجتماعی. داخلی. آپارتمان نشینی
تبریز- پیشرفت سریع شهرها و افزایش جمعیت موجب شده تا زندگی در خانه‌های کوچک، آپارتمان‌ها  و مجتمع‌های  مسکونی روند رو به رشدی داشته باشد. نزدیک به سه دهه است که آپارتمان نشینی با همه محاسن و معایبی که دارد در کشور ما به ویژه شهرهای بزرگ متداول شده و هر چند راهکار مناسبی برای تامین مسکن خانواده‌ها  به نظر  می‌رسد اما مشکلاتی را به همراه دارد که در جای خود قابل بررسی است. ازدیاد جمعیت، کمبود زمین برای احداث خانه‌های  تک واحدی، امنیت بیشتر در مجتمع‌های  مسکونی، توان مالی شهروندان و بسیاری دلایل دیگر از عواملی به شمار  می‌روند که بر توسعه آپارتمان نشینی تاثیر مستقیم  می‌گذارند. از سوی دیگر فارغ از این عوامل، سکونت در مجتمع‌های  مسکونی و زندگی تنگاتنگ با دیگر شهروندان ادبیات و فرهنگ خاصی  می‌طلبد که عدم آشنایی و رعایت آنها موجب بروز کدورت و اختلاف فراوان بین ساکنان  می‌گردد که البته یکی از علت‌های  مهم بروز این اختلاف ها، ناآشنایی برخی از ساکنان با حقوق و تکالیف خود است. خبرنگار ایرنا برای بررسی آپارتمان نشینی و مشکلات و محاسن آن در آذربایجان...


دانشجوی 21 ساله برنده آپارتمان "قهوه‌تلخ" شد
مراسم قرعه کشی نخستین آپارتمان «قهوه تلخ» با حضور کارگردان، تهیه‌کننده و بازیگران این سریال و نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،نماینده دادستان و دبیر کل اداره‌ی مبارزه با قاچاق محصولات فرهنگی عصر امروز در لوکیشن «کاخ جهانگیر شاه» محل تصویربرداری این سریال برگزار و یک دانشجوی 21 ساله برنده این قرعه‌کشی شد. آفتاب: مراسم قرعه کشی نخستین آپارتمان قهوه تلخ با حضور کارگردان، تهیهکننده و بازیگران این سریال و نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،نماینده دادستان و دبیر کل ادارهی مبارزه با قاچاق محصولات فرهنگی عصر امروز در لوکیشن کاخ جهانگیر شاه محل تصویربرداری این سریال برگزار و یک دانشجوی 21 ساله برنده این قرعهکشی شد. مهران مدیری با ابراز امیدواری نسبت به این که سریال قهوه تلخ به سلامت به پایان برسد از تمام کسانی که بهطور مستقیم یا غیر مستقیم با این پروژه همکاری داشتند تشکر کرد. مهران مدیری ـ کارگردان و بازیگر سریال قهوه تلخ ـ که در مراسم عصر امروز ـ یکشنبه پنجم دی ماه ـ سخن میگفت، از ادارهی مبارزه با قاچاق کالای فرهنگی و مسئولان وزارت فرهنگ...


گران‌قیمت‌ترین آپارتمان جهان فروخته شد
ثروتمندان عرب و روس تاکنون ۸۶ واحد مسکونی را در این ساختمان خریداری کرده‌اند و هنوز ۳۰ واحد در این ساختمان باقی مانده است. آفتاب: ثروتمندان عرب و روس تاکنون ۸۶ واحد مسکونی را در این ساختمان خریداری کردهاند و هنوز ۳۰ واحد در این ساختمان باقی مانده است. قیمت مجموع این آپارتمانها در لندن به یک میلیارد پوند انگلیس رسیده است. این آپارتمانها در ساختمانی به نام هاید پارک ۱ در منطقه مرفهنشین نایتس بریج قرار دارد. این واحدهای آپارتمانی رکورد جهانی قیمت هر مترمربع واحدهای مسکونی را شکست. ارزانترین واحد مسکونی در این ساختمان واحدی یک خوابه است و حدود5 میلیون پوند قیمت دارد. بهای یک واحد مسکونی 5خوابه در این ساختمان به60 میلیون پوند میرسد. واحدهای مسکونی مذکور دارای شیشه ضدگلوله، سالن نمایش فیلم، استخر شنا و یک زمین گلف است. ثروتمندان عرب و روس تاکنون 86 واحد مسکونی را در این ساختمان خریداری کردهاند و هنوز30 واحد در این ساختمان باقی مانده است.


جزئیات هتل آپارتمان 15طبقه‌ای که در 6 روز ساخته شد
مهندسان چینی‌ که به‌خاطر سرعت در نحوه ساخت یک هتل آپارتمان 15 طبقه، موفق شدند رکورد جهانی سریع‌سازی را به نام خود ثبت کنند، جزئیات کامل این پروژه را بالاخره منتشر کردند. آفتاب: مهندسان چینی که بهخاطر سرعت در نحوه ساخت یک هتل آپارتمان 15 طبقه، موفق شدند رکورد جهانی سریعسازی را به نام خود ثبت کنند، جزئیات کامل این پروژه را بالاخره منتشر کردند. مجتمعی که در شانگهای در 6 شبانهروز احداث شده، حاوی قطعات فلزی و بتنی بزرگ تولیدشده در کارخانه است که کمتر از یک هفته در محل مونتاژ شده است. برخی قسمتهای هتل همچون در و پنجرهها پلاستیکی است و در عین حال کل سازه در مقابل 9 ریشتر زلزله مقاومت دارد. پخش اینترنتی فیلم کوتاه از احداث 6روزه یک هتل آپارتمان 15 طبقه در شانگهای چین مسئولان وزارت مسکن و سازندگی این کشور را در مقابل درخواست2 میلیون مهندس ساختمانی از نقاط مختلف جهان برای اطلاع از جزئیات فنی این شیوه ساختوساز قرار داده و باعث انتشار جزئیات سبک چینی در سریعسازی مسکن شده است. گزارشی کهدر این باره منتشر شد حاکی است گروهی از مهندسان چینی با استفاده...


فرهنگ آپارتمان نشینی در نقاشی کودکان
خبرگزاری موج - کارگاه تصویر سازی "دیوار به دیوار" با هدف آموزش فرهنگ آپارتمان نشین به کودکان با نقاشی در فرهنگسرای شفق برگزار می شود. به گزارش موج به نقل از روابط عمومی فرهنگ‌سرای شفق، این برنامه 23 تیرماه ساعت 9 تا 12:30 در پارک شفق برگزار می شود. در این کارگاه، ابتدا داستانی در خصوص نظافت آپارتمان، رعایت نظم و حفظ سکوت در آپارتمان، نحوه استفاده از آسانسور و سایر مقررات آپارتمان نشینی توسط مربی کارگاه خوانده می شود و سپس از شرکت کنندکان که کودکان و نوجوانان می باشند خواسته می شود این داستان را به تصویر بکشند. در پایان این برنامه به نفرات برتر جایزه و به تمام شرکت کنندگان هدایایی اهدا می شود. تمام نقاشی های این کارگاه نیز در مراسم در نگارخانه شفق به نمایش گذاشته می شود. شهروندانی که علاقه مند به شرکت فرزندانشان در این برنامه هستند، می توانند در تاریخ یاد شده به فرهنگ سرای شفق واقع در خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی، خیابان 21 بوستان شفق، فرهنگ سرای شفق مراجعه کنند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 9-88554016  تماس حاصل نمایند. کلیه...


نشست هم اندیشی مدیران آپارتمان نشین ها درفرهنگسرای سلامت
تهران - خبرگزاری ایسکانیوز : فرهنگ سرای سلامت با مشارکت تشکلهای اجتماعی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نشست آموزشی با عنوان هم اندیشی مدیران آپارتمان نشین ها امروزبرگزار می کند. به گزارش روز پنجشنبه گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران  "ایسکانیوز" محمد جواد امیری رییس فرهنگ سرای سلامت با اعلام این مطلب افزود: این نشست در اجرای برنامه های جهادی ویژه و فراگیر مرکز تشکل های اجتماعی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در فرهنگ سرای سلامت تعریف و برنامه ریزی شده است . وی گفت: این برنامه با هدف آشنای با فرهنگ آپارتمان نشینی شامل حقوق آپارتمان نشینی ، آداب و معاشرت بین همسایگی، رعایت نظم و انضباط اجتماعی در آپارتمان به اجرا درخواهد آمد. بنابراین گزارش ، براساس اعلام روابط عمومی فرهنگ سرای سلامت، این برنامه امروز از ساعت 18 الی 20 در پارک نوفل لوشاتو واقع در میدان رسالت – میدان الغدیر- خیابان آزادگان شمالی جنب فرهنگ سرای سلامت برگزار می شود./125 Student Correspondent Association - Info@ISCANews. Copyright 2003 - 2011 ISCANEWS.


فرهنگ آپارتمان نشینی در نقاشی کودکان
ایسکانیوز: کارگاه تصویر سازی " دیوار به دیوار" با هدف آموزش فرهنگ آپارتمان نشین به کودکان با نقاشی در فرهنگ سرای شفق برگزار می شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز" به نقل از روابط عمومی فرهنگ‌سرای شفق، این برنامه 23 تیرماه ساعت 9 تا 12:30 در پارک شفق برگزار می شود. در این کارگاه ابتدا داستانی در خصوص نظافت آپارتمان، رعایت نظم و حفظ سکوت در آپارتمان، نحوه استفاده از آسانسور و سایر مقررات آپارتمان نشینی توسط مربی کارگاه خوانده می شود و سپس از شرکت کنندکان که کودکان و نوجوانان می باشند خواسته می شود این داستان را به تصویر بکشند. در پایان این برنامه به نفرات برتر جایزه و به تمام شرکت کنندگان هدایایی اهداء می شود. تمام نقاشی های این کارگاه نیز در مراسم در نگارخانه شفق به نمایش گذاشته می شود. شهروندانی که علاقه مند به شرکت فرزندانشان در این برنامه هستند می توانند در تاریخ یاد شده به فرهنگ سرای شفق واقع در خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی، خیابان21 بوستان شفق، فرهنگ سرای شفق مراجعه کنند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره...


معاون وزیر مسکن : آپارتمان سازی متوقف نمی شود
معاون وزیر مسکن و شهرسازی ؛ شایعه های  توقف ساخت واحدهای مسکونی مهر بیش از 3 طبقه و خداحافظی تدریجی آپارتمان در برخی رسانه ها را تکذیب کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، جمشید نورصالحی تصریح کرد : دستور ویژه رئیس جمهور ، توقف بلند مرتبه سازی نبوده ، بلکه توصیه بر ساخت واحدهای کوتاه مرتبه و کم تراکم است ، چنین موضوعی به معنای متوقف کردن ساخت آپارتمان های بلند مرتبه در طرح مسکن مهر نیست. وی گفت : تلاش می کنیم تا جایی که امکان دارد در طراحی های جدید مسکن مهر به چنین توصیه ای عمل کنیم. مدیر عامل شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید افزود : هرگز نمی توان گفت که تنها آپارتمان های ویلایی کوتاه مرتبه یا فقط آپارتمان های بلند مرتبه ساخته شود ، بلکه در هر شهری باید با توجه به شرایط آن تصمیم گیری می شود. نورصالحی خاطرنشان کرد: در بیشتر شهرهای جدید امکان ساخت واحدهای کوتاه مرتبه که رئیس جمهور آن را توصیه کرده است ، وجود دارد.


فروش واحدهای گران‌ قیمت‌ترین آپارتمان جهان
شماری از گران قیمت ترین واحدهای آپارتمانی جهان در لندن فروخته شد. به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، بهای فروش مجموع این آپارتمانهای گران قیمت در لندن تاکنون به یک میلیارد پوند انگلیس رسیده است. این آپارتمانها در ساختمانی به نام هاید پارک 1 در منطقه مرفه نشین نایتس بریج قرار دارد،این واحدهای آپارتمانی رکورد جهانی قیمت هر متر مربع واحدهای مسکونی را شکست. ارزانترین واحد مسکونی در این ساختمان واحدی یک خوابه است و حدود پنج میلیون پوند قیمت دارد،بهای یک واحد مسکونی پنج خوابه در این ساختمان به شصت میلیون پوند می رسد. این واحدهای مسکونی دارای شیشه ضدگلوله، سالن نمایش فیلم، استخر شنا و یک زمین گلف است. ثروتمندان عرب و روس تاکنون هشتاد و شش واحد مسکونی را در این ساختمان خریداری کرده اند و هنوز سی واحد در این ساختمان باقی مانده است.


گرانقیمت ترین آپارتمان های دنیا به فروش گذاشته شد
گرانقیمت ترین آپارتمان های مسکونی جهان مشرف به هاید پارک لندن به فروش گذاشته شد. به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر، مجتمع مسکونی وان هاید پارک از چهار دستگاه آپارتمان سیزده طبقه تشکیل شده است که در قطعه زمینی به مساحت یک هکتار در یکی از گرانقیمت ترین بخش های منطقه نایتس بریج در پایتخت انگلیس بنا شده اند. این مجتمع در مجموع هشتاد و شش واحد مسکونی دارد و کار ساخت ان در مدت پنج سال و با همکاری پنج هزار مهندس از سراسر دنیا تکمیل شده است. گرانقیمت ترین واحد مسکونی این آپارتمان ها اخیرا در معامله ای به قیمت صد و شصت و دو میلیون دلار فروخته شد. ارزان ترین آپارتمان نیز با صد متر مربع مساحت و یک اتاق خواب، ده میلیون و دویست هزار دلار قیمت دارد، که این رقم با درامد یک خانوار متوسط انگلیسی در مدت صد سال برابری می کند و بیست تا چهل برابر بهای یک دستگاه اپارتمان معمولی در حومه لندن است. نیکلاس کندی، مسئول طرح مجتمع مسکونی وان هاید پارک علت گرانی این آپارتمان ها را اینگونه تشریح می کند: اولا، ساخت چنین مجتمعی دیگر در مرکز لندن تکرار...

 
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: آپارتمان ،
دنبالک ها: بنگاه نت:آپارتمان ،
ارسال شده در: آپارتمان ،
پنجشنبه 19 خرداد 1390 05:19 ب.ظ

بنگاه نت:آپارتمان

آپارتمان


افتتاح عظیم ‌ترین هتل  آپارتمان کشور در مشهد
اکونیوز: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی با بیان اینکه بزرگ‌ترین هتل آپارتمان کشور در مشهد افتتاح شد، اظهار داشت: با افتتاح این هتل آپارتمان تعداد هتل آپارتمان‌های استان به 248 باب رسید. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،محسن لشکری در همایش ارتقای کیفیت خدمات و استانداردسازی واحدهای اقامتی با بیان این مطلب افزود: در چنین همایشهایی باید موضوعات روشنتری دیده شده و ضعفها به چالش کشیده شود تا بتوانیم در این راستا بر روی آنها بررسی و دقت نظر بیشتری داشته باشیم. وی خاطر نشان کرد: اگر در این راستا از نیروی انسانی لازم برخوردار نباشیم، آسیبهای جدی به سرمایهگذاران و متولیان امر میرسد و اگر ادعا داریم بیش از 50 درصد واحدهای اقامتی کشور در خراسان رضوی است همه باید به پشتیبانی نیروی آموزشی، علمی و پژوهشی بپردازیم و به این موضوع توجه داشته باشیم. لشکری با بیان اینکه در حال حاضر در 24 ساعت تعطیلی آمار مسافر به اوج میرسد، تصریح کرد: مسافران و زائرین توقعات دیگری از مشهد دارند زیرا در حال حاضر گردشگر حتی از کوچکترین...


"آپارتمان شماره 13" در تالار اندیشه
"آپارتمان شماره 13" نوشته حسن قلی زاده و علیرضا خمسه و ساخته یدالله صمدی، در نشست جدید" نور، صدا، دوربین، خنده" دفتر طنز حوزه هنری، نقد و بررسی می شود. به گزارش خبرگزاری کتاب(ایبنا) به نقل از حوزه هنری، صمدی که وی نیز در این نشست حاضر خواهد بود، در آپارتمان شماره 13 داستان شخصی به نام ماشاء الله ایرانمنش را روایت می کند که از کرمان راهی پایتخت می شود تا ارث پدری اش، آپارتمان شماره 13 را بفروشد. کارگاه تراشکاری کارفرمایش را در زادگاهش بخرد وازدواج کند، اما ساکنان آپارتمان مانع می شوند و... علیرضا خمسه در نقش ماشاء الله ایرانمنش، جمشید اسماعیل خانی در نقش ابراهیم ، کتایون ریاحی، مریم معترف، سیروس گرجستانی و مرحوم اکبر دودکار از جمله بازیگران این فیلم بشمار می آیند. علاقه مندان برای حضور در این نشست و تماشای فیلم می توانند ساعت 17 روز یکشنبه 24 تیرماه به سالن شماره 2 تالار اندیشه حوزه هنری مراجعه کنند. آدرس مطلب: http://www.ibna.ir/vdcc.4qpa2bq1pla82.htm خبرگزاری کتاب ایران (IBNA)http://www.ibna.


معاون وزیر مسکن: آپارتمان سازی متوقف نمی شود
تهران - معاون وزیر مسکن وشهرسازی گفت: دستور ویژه رئیس جمهور توقف بلند مرتبه سازی نبوده بلکه توصیه بر ساخت واحدهای کوتاه مرتبه و کم تراکم است و طرح این مطلب که واحدهای مسکونی مهر بیش از سه طبقه متوقف شده تکذیب می شود. گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت مسکن وشهرسازی حاکی است، 'جمشید نورصالحی' در واکنش به خبر منتشر شده در خصوص توقف ساخت واحدهای مسکونی مهر بیش از سه طبقه اظهار داشت: توصیه رئیس جمهور این بود که حتی المقدور در طراحی و ساخت واحدهای مسکونی به سمت کوتاه مرتبه سازی و ساخت ساختمانهای کم جمعیت حرکت کنیم. وی افزود: این وزارتخانه نیز تلاش می کند تا جایی که امکان دارد در طراحی های جدید واحدهای مسکونی مهر به توصیه مذکور عمل کند. مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید تاکید کرد حرکت به سمت ساخت واحدهای مسکونی کوتاه مرتبه به معنای متوقف کردن آپارتمان سازی و خداحافظی کردن این دسته از ساختمانها از حوزه ساخت واحدهای مسکونی مهر نیست. به گفته وی، هرگز نمی توان گفت که تنها آپارتمانهای ویلایی کوتاه مرتبه یا فقط...


تاثیر فرهنگ آپارتمان نشینی بر کودکان
حیاط های بزرگ جای خود را به حیاط های کوچکی دادند که متعلق به همه ساکنین آن ساختمان بود و بچه ها به دلیل اینکه برای دیگر همسایه ها ایجاد مزاحمت نکنند مجبور شدند سکوت را در داخل خانه رعایت کنند. ایسکانیوز: از زمانی که خانه های ویلایی در اثر ساخت و سازهای پی در پی به آپارتمان های غول پیکر تبدیل شدند، فرهنگی به نام فرهنگ آپارتمان نشینی به وجود آمد.حیاط های بزرگ جای خود را به حیاط های کوچکی دادند که متعلق به همه ساکنین آن ساختمان بود و بچه ها به دلیل اینکه برای دیگر همسایه ها ایجاد مزاحمت نکنند مجبور شدند سکوت را در داخل خانه رعایت کنند. بنابراین آنها از بازی های پرسروصدا و پر جنب و جوش دست کشیدند و به تلویزیون و بعد از آن به بازی هایی مانند پلی استیشن و بازی های رایانه ای روی آوردند. اغلب بازی های رایانه ای که کودکان انجام می دهند و یا برنامه هایی که می بینند در آنها از خشونت، قتل و دزدی استفاده شده است. این مساله تا جایی پیش رفته که نگرانی خیلی از خانواده ها را با خود به همراه داشته است چرا که آنها می بینند که کودکانشان به دلیل کم تحرکی...


مخازن جدید پسماند برای آپارتمان نشین های اصفهانی نصب می شود
خبرگزاری ایمنا: مدیر عامل سازمان بازیافت شهرداری اصفهان اعلام کرد: مخازن زباله  خشک وتر با هدف ارتقاء کیفیت بهداشتی و زیبایی بصری توسط این سازمان  در آپارتمان های بالای شش طبقه  سطح شهر نصب می شود. به گزارش ایمنا،تیمور باجول با اعلام این مطلب افزود: بر اساس برنامه‌ریزى‌هاى طرح جامع مدیریت پسماند شهر اصفهان این سازمان با هدف ارتقا کیفیت بهداشتی و زیبایی بصری مکانهای استقرار مخازن زباله، طراحی، ساخت و نصب جایگاههای ویژه مخازن را در ستور کار قرار خواهد داد. وی اضافه کرد: بسته بودن دائمی مخازن، عدم نیاز به تماس دست، جلوگیری از تجمع حشرات و جانوران موذی، جلوگیری از انتشار بوی نامطبوع، افزایش زیبایی بصری محیط شهر و سهولت استفاده از این مخازن از ویژگیهای اصلی آنهاست. مدیر عامل سازمان بازیافت با اشاره به این که در طرح جامع مدیریت پسماند شناخت وضعیت و مشکلات موجود، قوانین و دستورالعمل‌هاى جارى در مدیریت پسماند و تجارب و دانش‌هاى فنى موجود در بدنه سیستم مدیریت پسماند صورت مى‌گیرد، تصریح کرد: رعایت سلسله مراتب مدیریت یکپارچه پسماندهاى جامد شهرى...


فرهنگیان فاقد مسکن در استان کردستان زمین یا آپارتمان دریافت می کنند
رییس سازمان آموزش و پرورش استان کردستان گفت: فرهنگیان فاقد مسکن در این استان زمین یا آپارتمان دریافت می کنند. خسرو ساکی روز سه شنبه در همایش تبیین و تشریح اقدامات برجسته رفاهی و معیشتی آموزش و پرورش استان کردستان در دولت های نهم و دهم در سنندج افزود: بر اساس تفاهم نامه ای که آموزش و پرورش کردستان با قائم مقام وزیر آموزش و پرورش منعقد کرده است تا نیمه دوم سال 91 تمام فرهنگیان فاقد مسکن استان در قالب مسکن مهر، مسکن دار می شوند. وی از کاهش جمعیت فرهنگیان فاقد مسکن استان از 50 درصد در سال 84 به 5/11 درصد در سال 89 خبر داد و گفت: در حال حاضر دو هزار و 551 فرهنگی استان کردستان فاقد مسکن هستند که بر اساس توافقات انجام شده با سازمان مسکن و شهرسازی در قالب مسکن مهر، مسکن دار خواهند شد. ساکی در ادامه به تشریح سایر اقدامات بخش مسکن پرداخت و گفت: از سال 84 تا کنون سه هزار و 73 قطعه زمین و 815 واحد آپارتمان به فرهنگیان استان تحویل شده است. به گفته وی اتمام آماده سازی دو هزار و 450 قطعه زمین و انجام سفت کاری یک هزار و 102 واحد آپارتمان، جذب 322 میلیارد...


دوکتاب فرهنگ آپارتمان نشینی و حقوق مالکین درکرج به چاپ رسید
کرج - مدیر امور اجتماعی معاونت فرهنگی اجتماعی وورزشی شهرداری کرج گفت: دو کتاب فرهنگ آپارتمان نشینی و حقوق مالکین درکرج به چاپ رسید. 'محسن برجی ' روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این کتاب ها با هدف نهادینه کردن فرهنگ آپارتمان نشینی و آشنایی مردم با قوانین مالک ومستاجر تدوین و به چاپ رسیده است. وی بیان داشت: در مرحله نخست 20 هزار نسخه از این کتابها بین شهروندان ساکن در مجتمع های بالای 40 واحد کرجی توزیع شد. وی خاطر نشان کرد: در سال 90 نیز این کتاب ها تجدید چاپ می شوند. برجی افزود: همچنین امسال برای ساکنان مجتمع های بالای 40 واحد در کرج  آموزش های لازم در 9 فصل انجام شد.


ساکن جدید آپارتمان حریری کیست؟
آفتاب: ژاک شیراک رئیسجمهور فرانسه محل سکونت آتی خود پس از ترک الیزه را اعلام کرد. رئیس جمهور خوشخنده و شیکپوش فرانسه این بار نیز سلیقه به خرج داده و آپارتمانی دنج و رو به رود سن برای خود و همسرش دستو پا کرده است. به گزارش اکونومیست، شیراک روز شانزدهم ماه می رسما الیزه را پس از دوازده سال ترک میکند. آپارتمان جدید شیراک که بسیاری آن را بهشت کوچک دوران پیری آقای رئیس جمهور میدانند درست مقابل موزه لوور قرار دارد. آپارتمانی که متعلق به خانواده رفیق حریری نخستوزیر فقید لبنان است. رفیق حریری در سال 2005 میلادی در عملیاتی تروریستی جان خود را از دست داد. حریری در دوران حیات خود رابطه بسیار نزدیکی با ژاک شیراک و خانوادهاش داشت. البته به گفته منابع آگاه این آپارتمان محل سکونت موقت شیراک خواهد بود. در گزارشی که در ماه آوریل در یکی از روزنامههای پرتیراژ فرانسه چاپ شد شیراک ظاهراً توان مالی کافی برای سکونت دائم در چنین منطقه گرانقیمتی را ندارد. آدرس مطلب: http://aftabnews.ir/vdcbsfb0.rhbgwpiuur.htm


سال 90 را با گیاهان خانگی آغاز کنیم؛برگ انجیری گیاه مقاوم در آپارتمان
خبرگزاری آریا- برگ انجیری گیاهی بالا رونده و از گیاهان مقاوم آپارتمانی است. نام علمی برگ انجیری :Monstera deliciosa است که اغلب دارای انواع مختلفی هستند که در این مطلب به قسمتی از آن پرداخته می شود که معروف به برگ انجیری رونده با نام لاتین Monestra deliciosa هستند و بعضی گیاه شناسان آنرا Monester می نامند و از خانواده آراسه ها است. این گونه از برگ انجیری ها گیاه همیشه سبز با شاخه های بالا رونده که از یک تنه خشبی وجود می آید و مبدا این گیاه نواحی گرمسیری امریکا و هندوستان است. برگ انجیری رونده از گیاهان مقاوم آپارتمانی بوده که می توان از آن برای پوشاندن دیوار یا ایجاد دیوار سبز استفاده کرد. برگ انجیری رونده باید از خاکی با زه کش خوب و همچنین قابلیت هواگیری برخوردار باشد و ازدیاد برگ انجیری رونده بیشتر از طریق قلمه و یا خوابانیدن ساقه انجام می شود و بهترین زمان برای این کار پاییز است. برگ انجیری به دلیل ساقه های رونده و برگ های درشت به آبیاری 2 تا 3 نوبتی در هفته نیاز دارد و شرایط نوری ان بطور غیر مستقیم یا نیم سایه است. در کل برگ انجیری...


فرهنگ آپارتمان نشینی با زبان نمایش و جشن با عنوان "جشن کودکانه"
خبرگزاری موج - فرهنگسرای بهاران به منظور ترویج فرهنگ و آیین همسایگی با تاکید بر آپارتمان نشینی، نمایش و جشنی را با عنوان جشن کودکانه برگزار می کند. به گزارش موج به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای بهاران، اجرای این نمایش ویژه کودکان و نوجوانان می باشد در این جشن کودکان با زبان نمایش ، مسابقه و سرگرمی به وظایف خود در قبال همسایگان و ساکنان مجتمع آشنا می شوند. اجرای این نمایش هنری در مورخ 1/5/89 ساعت 18 می باشد. علاقه مندان جهت بهره مندی از این برنامه می توانند به فرهنگسرای بهاران به نشانی میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان سجاد جنوبی ، میدان بهاران، فرهنگسرای بهاران مراجعه و به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 66213839 تماس حاصل نمایند. کلیه حقوق این اثر متعلق به موسسه مرور وقایع جهان (خبرگزاری موج) می باشد. هرگونه تقلید و نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.


شناسایی 200 باب منزل و آپارتمان به عنوان خانه های استیجاری در نوروز
خبرگزاری موج - کارشناس گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: در طرح ساماندهی اماکن اقامتی خصوصی و استیجاری که مایل به اجاره مکان اقامتی خود به گردشگران در ایام نوروز بودند، 200 باب شناسایی شد. به گزارش موج از اصفهان، کامران هارونی افزود: از میان 500 باب خانه 200 باب شناسایی شد تا توسط کمیته ای، متشکل از گردشگری، اماکن، آتش نشانی و شرکت سیاحتی گردشگری ماهان به عنوان مجری طرح بازرسی و نرخ گذاری شود. وی تصریح کرد: از کلیه همشهریان دعوت به عمل می آید، جهت شرکت در طرح فوق با اتحادیه های هتلداران و میهمان پذیران تماس بگیرند. وی تأکید کرد: در نوروز 88 از فعالیت واحدهای غیر مجاز جلوگیری به عمل می آید. وی اظهار داشت: افراد می توانند به سایت www.gardeshgari-eghamat.com مربوط به شرکت توسعه گردشگری ماهان که دارای مجوز و تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان است، مراجعه نمایند. به گفته وی همچنین افراد می توانند برای مراجعه حضوری به آدرس خیابان هشت بهشت غربی، ساختمان غزال طبقه سوم اتحادیه...


آموزش خانه به خانه فرهنگ آپارتمان نشینی
خبرگزاری موج - فرهنگسرای بهاران در راستای جشنواره فرهنگی تابستان تهران و به منظور گسترش فرهنگ و آیین آپارتمان نشینی و تکریم حقوق همسایه ، آموزش خانه به خانه فرهنگ آپارتمان نشینی را در مجتمع های مسکونی منطقه 17 برگزار می کند. به گزارش موج، فرهنگسرای بهاران در راستای جشنواره فرهنگی تابستان تهران و به منظور گسترش فرهنگ و آیین آپارتمان نشینی و تکریم حقوق همسایه ، آموزش خانه به خانه فرهنگ آپارتمان نشینی را در مجتمع های مسکونی منطقه 17 برگزار می کند. گفتنی است در این برنامه کارشناسان مربوطه با مراجعه مستقیم به هر خانه و آپارتمان توضیحات و آموزش های لازم را در رابطه با نحوه تعامل با همسایگان، حقوق همسایه، قوانین و مقررات یک واحد مسکونی و ... برای ساکنین توضیح خواهند داد. کلیه حقوق این اثر متعلق به موسسه مرور وقایع جهان (خبرگزاری موج) می باشد. هرگونه تقلید و نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.


قیمت آپارتمان‌های بزرگ و کوچک در تهران
اکونیوز: در بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی اکثر بنگاه‌داران مسکن بر این باورند که قیمت واحدهای مسکونی متراژ کوچک معمولا بالاتر از نرخ فروش واحدهای متراژ بزرگ است و مالکان علت این تفاضل قیمت را دو دلیل اظهار می‌کنند‌، از یک سو متقاضیان بیشتری توانایی خرید واحدهای کوچک را دارند و از طرف دیگر، طراحی و ساخت واحدهای کوچک از هزینه بیشتری در مقایسه با دیگر واحدها برخوردار است‌. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، در حال حاضر قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی در هر منطقه از تهران نشان میدهد که قیمت واحدهای متراژ بزرگ با واحدهای متراژ کوچک تقریبا برابر است؛ چراکه بسیاری از موارد در قیمتگذاری واحدها دخیل هستند. نوع امکانات، مصالح بهکار گرفته شده، سن بنا و موقعیت قرارگیری در منطقه و نکات جزئی در اعلام قیمت فروش تاثیرگذار هستند که بود و نبود یا کیفیت و کمیت این گزینهها باعث شدهاست تا این فرمول (بالا بودن قیمت واحدهای متراژ کوچک نسبت به واحدهای متراژ بزرگ) کمتر به کار گرفته شود.


کوچکترین آپارتمان‌ جهان با 5 مترمربع‌حجم!
آپارتمان کوچک من، از کلبه سرخپوستی کمی بزرگتر‌ است. یک حمام با دوش، یک توالت و دستشویی کوچک و یک نردبان دارد که می‌توان با استفاده از آن به اتاق خواب تک تخته رفته و استراحت کرد. یک پنجره هم دارد که اگر بخواهیم آن را باز کنیم باید از بالای تخت عبور کنیم. جمهوری اسلامی: رسانه‌های دولتی ایتالیا از فروش کوچک‌ترین آپارتمان جهان با پنج مترمربع حجم به مبلغ 43 هزار پوند خبر دادند. صاحب این آپارتمان نُقلی در مصاحبه‌ای با یکی از روزنامه‌های ایتالیا، تصریح کرد: آپارتمان کوچک من که جای یک نفر است، در قلب پایتخت این کشور و درست پشت منزل "سیلویو برلسکونی" ـ نخست‌وزیر ـ قرار دارد. وی در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ "ال ژورنال" بیان کرد: آپارتمان کوچک من، از کلبه سرخپوستی کمی بزرگتر‌ است. یک حمام با دوش، یک توالت و دستشویی کوچک و یک نردبان دارد که می‌توان با استفاده از آن به اتاق خواب تک تخته رفته و استراحت کرد. یک پنجره هم دارد که اگر بخواهیم آن را باز کنیم باید از بالای تخت عبور کنیم. وی افزود: البته امروز اکثر مردم در "رم" همانند موش‌ها در خانه‌های کوچک...


دستگیری دزد پیچ گوشتی به دست آپارتمان ها
سارق حرفه ای که تاکنون به ۲۵ فقره سرقت طلا و اشیای گران قیمت از واحدهای آپارتمانی مشهد اعتراف کرده است گفت: همه سرقت ها را تنها با یک پیچ گوشتی انجام می دادم و طلاها را نیز به طلافروشی ها و توزیع کنندگان مواد مخدر می فروختم. به گزارش خراسان، بعدازظهر هجدهم بهمن ماه ماموران کلانتری سناباد مشهد هنگام گشت زنی در بولوار شهید قره نی مشهد از طریق تماس های مردمی اطلاع یافتند که جوانی قصد فروش مقداری طلای بدون فاکتور را به یکی از طلافروشی ها دارد. در پی دریافت این خبر و با دستور سرگرد علایی (رئیس کلانتری سناباد) ماموران انتظامی بلافاصله برای بررسی موضوع به محل اعلام شده در بلوار قره نی رفتند اما جوان مذکور با مشاهده خودروی ماموران اقدام به فرار کرد که طی یک تعقیب و گریز دستگیر شد. وی در مراحل اولیه بازجویی مدعی شد طلاها متعلق به خودم است و فاکتور آن ها در منزل می باشد اما وقتی او نتوانست هیچ گونه مدرکی را در این باره ارائه دهد به دستور قاضی علیرضا صادقی (بازپرس شعبه ۷۰۳ مجتمع قضایی شهید رجایی) تا زمان انجام تحقیقات تکمیلی روانه زندان شد. چند...


آپارتمان ‌های ساعتی برای مجردها!
یکی از عوامل اصلی گسترش خانه‌های ساعتی در پایتخت، برخی بنگاه‌های معاملات ملکی غیرمجاز هستند که در ماه‌های گذشته با تبلیغات کاذب به دنبال اخذ مبالغ کلان از جوانان و اغفال آنها هستند. به تازگی در برخی محلات پایتخت، خانه‌هایی تحت عنوان «آپارتمان‌های ساعتی و اتاق‌های مبله» برای اجاره به افراد مجرد راه‌اندازی شده که واکنش پلیس امنیت اخلاقی را در پی داشته است. این آپارتمان‌ها که بیشتر در مساحت‌های ۴۰ تا ۵۰ متری است، به صورت ساعتی به افراد متقاضی اجاره داده می‌شود. به گزارش جوان؛ این آپارتمان‌ها به محفل و پاتوق امنی برای افراد خلافکار تبدیل شده است. استعمال مواد مخدر، تکثیر و توزیع فیلم‌های غیراخلاقی و در مواردی اعمال منافی عفت در این آپارتمان‌ها انجام می‌شود که غفلت مسئولان انتظامی برای برخورد با عوامل راه‌اندازی این خانه‌ها زمینه گسترش این نوع از مراکز فساد را فراهم کرده است. طبق گزارش‌های رسیده و تماس تعدادی از شهروندان این خانه‌ها بیشتر درحوالی منطقه هفت تیر و شهرک غرب اجاره داده می‌شود و شیوه اجاره این خانه‌ها هم به این صورت است که صاحب...


«آپارتمان» شعبان‌نژاد برای نوجوانان
«افسانه شعبان‌نژاد» شاعر حوزه‌ی کودک و نوجوان مجموعه‌ای از شعرهای نیمایی خود را برای چاپ به ناشر تحویل داده است تا به‌زودی در دسترس نوجوانان قرار گیرد. ایبنا نوجوان: کمتر نوجوانی است که به شعر و شاعری علاقه داشته باشد و نام خانم شعباننژادرا نشنیدهباشد. افسانه شعباننژاد متولد شهر کرمان، دارای مدرک کارشناسی در رشتهی زبان و ادبیات فارسی و کارشناسی ارشد در رشتهی ادبیات نمایشی است. از دیگر موضوعاتی که جالب است دربارهی او بدانیم این است که او از سال ۱۳۶۰ با یکى از نشریات امور تربیتى تهرانارتباط برقرارکرد و مدتی به عنوان سردبیر برنامهی خردسالان و برنامهی بچههاى انقلاب در رادیو مشغول به کار بود. سردبیرى مجلات رشد نوآموز و رشد دانشآموز و عضویت در شوراى شعر مجلهی کیهان بچهها را هم قبل از آن تجربه کرده بود. از خانم شعباننژاد تاکنون حدود ۱۲۰ عنوان کتاب منتشر شده که در حوزههاى شعر و داستان برای کودک و نوجوان است. همهی اینها را گفتم که به شما مژده بدهم دو مجموعه شعر جدید نوجوانانه از این خانم شاعر برای شما آمادهی انتشار شده است. مجموعهی اول شامل...


کلید یک واحد آپارتمان در زاهدان به خانواده شهید گلدوی اهدا شد
زاهدان - به پاس ارج نهادن به اقدام شجاعانه و ایثارگرانه شهید 'محمد گلدوی' کلید یک واحد مسکونی آپارتمانی در زیباشهر زاهدان از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خانواده این شهید عزیز اهدا شد. به گزارش ایرنا، فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان روز یکشنبه در آیین اهدای کلید این واحد مسکونی به همسر شهید گلدوی، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و تکریم خانواده  معظم این عزیزان را وظیفه مسوولان نظام اسلامی دانست. سرتیپ پاسدار 'علیرضا عظیمی جاهد' گفت: شهید گلدوی با رشادت و ایثار و اقدامی شجاعانه خاطره شهید فهمیده را زنده کرد. وی اظهار داشت: پس از حادثه تروریستی مسجد جامع با توجه به اینکه خانواده شهید گلدوی فاقد مسکن بودند با هماهنگی های انجام شده با فرمانده کل سپاه یک واحد مسکونی آپارتمانی از محل اعتبارات بنیاد مسکن سپاه برای خانواده این شهید عزیز خریداری شد. در این مراسم که  شماری از فرماندهان انتظامی، بسیج و سپاه سلمان سیستان و بلوچستان حضور داشتند کلید این واحد مسکونی توسط دادستان عمومی و انقلاب زاهدان به همسر شهید گلدوی اهدا شد. این واحد...


قیمت آپارتمان‌های بزرگ و کوچک در تهران
اکونیوز: در بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی اکثر بنگاه‌داران مسکن بر این باورند که قیمت واحدهای مسکونی متراژ کوچک معمولا بالاتر از نرخ فروش واحدهای متراژ بزرگ است و مالکان علت این تفاضل قیمت را دو دلیل اظهار می‌کنند‌، از یک سو متقاضیان بیشتری توانایی خرید واحدهای کوچک را دارند و از طرف دیگر، طراحی و ساخت واحدهای کوچک از هزینه بیشتری در مقایسه با دیگر واحدها برخوردار است‌. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، در حال حاضر قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی در هر منطقه از تهران نشان میدهد که قیمت واحدهای متراژ بزرگ با واحدهای متراژ کوچک تقریبا برابر است؛ چراکه بسیاری از موارد در قیمتگذاری واحدها دخیل هستند. نوع امکانات، مصالح بهکار گرفته شده، سن بنا و موقعیت قرارگیری در منطقه و نکات جزئی در اعلام قیمت فروش تاثیرگذار هستند که بود و نبود یا کیفیت و کمیت این گزینهها باعث شدهاست تا این فرمول (بالا بودن قیمت واحدهای متراژ کوچک نسبت به واحدهای متراژ بزرگ) کمتر به کار گرفته شود.


سلسله نشست‌های آپارتمان نشینی توسط مؤسسه آموزش شهر برگزار می‌شود
« سلام همسایه » عنوان سلسله نشست‌های آموزشی و کارگاهی است که با حضور کارشناسان از سوی مؤسسه آموزش شهر در فرهنگ سرای بهاران برای خانواده‌ها برگزار می‌شود. به گزارش آنا، با توجه به اهداف سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، به منظور تغییر مدیریت سبک زندگی و با هدف ارتقای فرهنگ و آیین همسایگی با تأکید بر آپارتمان نشینی این سلسله نشست‌ها برگزار می شود. سلسله نشست‌های سلام همسایه به منظور افزایش آگاهی همسایگان و ساکنان مجتمع های مسکونی نسبت به وظایف و حقوقی که در برابر یکدیگر دارند و با هدف کاهش معظلات و مشکلات رایج در آپارتمان ها  در ایام تابستان در فرهنگسرای بهاران میزبان  شهروندان علاقمند است. نشست وظایف و حقوق همسایگان در عرف و قانون روز یکشنبه 17 مردادماه از ساعت 11 الی 12:30، شیوه های صحیح مشارکت در اداره ساختمان عنوان نشست کارگاهی مورخ 20 مردادماه از ساعت 19 الی 20:30 است که در فرهنگسرای بهاران به نشانی: میدان ابوذر، انتهای 20 متری، انتهای سجاد جنوبی، میدان بهاران، بوستان بهاران پذیرای خانواده هاست. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره 5- 88898941تماس بگیرند.


1. کنتورهای مشترک گاز و آب در آپارتمانها
این کنتورها مشترک موجب می شود افراد مسرف، که متاسفانه در میان ما کم نیستند، با علم به اینکه هزینه اسراف توسط خود آنها پرداخت نخواهد شد و دیگران این هزینه را خواهند پرداخت، همچنان به مصرف مسرفانه خود ادامه دهند. در حقیقت بدلیل کنتورهای مشترک عملا بسیاری افراد بیش از نیاز مصرف می کنند و هزینه آن را نیز نمی پردازند. در چنین موردی افزایش قیمتها و حذف یارانه ها عملا موجب زیان بیشتر گروههای صرفه جو خواهد شد که مجبورند هزینه اسراف دیگران را بپردازند و مسرفین نیز همچنان به رفتار نادرست خود ادامه خواهند داد. با دستور دولت و شوراهای شهر و شهرداری ها بایستی نصب کنتور مستقل گاز و آب کلیه اپارتمانهائی که هنوز پایان کار نگرفته اند مورد تاکید قرار گیرد و ارائه پایان کار به کلیه مجتمع های آپارتمانی دارای کنتور آب و گاز مشترک در سراسر کشور ممنوع اعلام گردد. در مورد آپارتماهای فعلی نیز با اعلام مهلت از همه آنها خواسته شود نسبت به تفکیک و مستقل نمودن کنتورهای گاز و آب اقدام نمایند. در جهت ضمانت اجرائی این تصمیمات دولت می تواند اعلام کند که مثلا از یکسال...


اجتماعی. داخلی. آپارتمان نشینی
تبریز- پیشرفت سریع شهرها و افزایش جمعیت موجب شده تا زندگی در خانه‌های کوچک، آپارتمان‌ها  و مجتمع‌های  مسکونی روند رو به رشدی داشته باشد. نزدیک به سه دهه است که آپارتمان نشینی با همه محاسن و معایبی که دارد در کشور ما به ویژه شهرهای بزرگ متداول شده و هر چند راهکار مناسبی برای تامین مسکن خانواده‌ها  به نظر  می‌رسد اما مشکلاتی را به همراه دارد که در جای خود قابل بررسی است. ازدیاد جمعیت، کمبود زمین برای احداث خانه‌های  تک واحدی، امنیت بیشتر در مجتمع‌های  مسکونی، توان مالی شهروندان و بسیاری دلایل دیگر از عواملی به شمار  می‌روند که بر توسعه آپارتمان نشینی تاثیر مستقیم  می‌گذارند. از سوی دیگر فارغ از این عوامل، سکونت در مجتمع‌های  مسکونی و زندگی تنگاتنگ با دیگر شهروندان ادبیات و فرهنگ خاصی  می‌طلبد که عدم آشنایی و رعایت آنها موجب بروز کدورت و اختلاف فراوان بین ساکنان  می‌گردد که البته یکی از علت‌های  مهم بروز این اختلاف ها، ناآشنایی برخی از ساکنان با حقوق و تکالیف خود است. خبرنگار ایرنا برای بررسی آپارتمان نشینی و مشکلات و محاسن آن در آذربایجان...


تشکر چاوز از 10هزار آپارتمان اهدایی ایران
هوگو چاوز رییس جمهوری ونزوئلا که از سفر دوره‌ای به چند کشور متحد ونزوئلا به کشورش بازگشته در گزارشی که از تلویزیون دولتی این کشور درباره دستاوردهای سفر منطقه‌ای خود ارایه کرد گفت که ایران به همراه روسیه، بلاروس و پرتغال بیش از 37 هزار خانه در ونزوئلا خواهند ساخت. آفتاب: هوگو چاوز رییس جمهوری ونزوئلا که از سفر دورهای به چند کشور متحد ونزوئلا به کشورش بازگشته در گزارشی که از تلویزیون دولتی این کشور درباره دستاوردهای سفر منطقهای خود ارایه کرد گفت که ایران به همراه روسیه، بلاروس و پرتغال بیش از 37 هزار خانه در ونزوئلا خواهند ساخت. چاوز با اشاره به دستاوردهای سفرش گفت: ساخت خانه شرکتهای این 4 کشور برای ما به صرفهتر از ساخت خانه از سوی شرکتهای داخلی ما است. چاوز که مدعی بود انعقاد قرار داد ساخت این واحدهای مسکونی یکی از مهمترین دستاوردهای سفر منطقهای خود به کشورهای روسیه، بلاروس، اوکراین، ایران، سوریه، لیبی و پرتغال بوده است، افزود: روسیه قرار شده 10 هزار واحد مسکونی در زمینهای متعلق به ارتش در کاراکاس بسازد، شرکتهای ایرانی نیز قرار است در...


آتش‌سوزی در آپارتمان یک آمریکایی 5 کشته و 12مجروح بر جای گذاشت
دپارتمان آتش‌نشانی ایالت «تنسی» ایالات متحده آمریکا از کشته و مجروح شدن 17 نفر، در پی وقوع حریق در آپارتمانی در یکی از شهرهای این ایالت خبر داد. آفتاب: دپارتمان آتشنشانی ایالت تنسی ایالات متحده آمریکا از کشته و مجروح شدن 17 نفر، در پی وقوع حریق در آپارتمانی در یکی از شهرهای این ایالت خبر داد. جی. آر. بونسون رییس دپارتمان آتشنشانی منطقه آتوکا در ایالت تنسی آمریکا، گفت: این حریق در آپارتمان3 طبقهای در منطقه و در ساعت 2:30 به وقت محلی رخ داد و باعث شد تا پنج تن از اعضای یک خانواده، جان خود را از دست بدهند. جسی پولی، رییس پلیس منطقه نیز خاطرنشان کرد که کشتهشدگان این حریق دو کودک یک و3 ساله و والدین 27 و 31 آنها بودند. همچنین 12نفر هم که از سکنه این ساختمان3 طبقه بودند، مجروح شدند که وضعیت3 نفراز آنها وخیم گزارش شده است. به گزارش شبکه خبری فاکسنیوز، کارشناسان آتشنشانی منطقه آتوکا علت وقوع این حریق را اتصالی کابلهای فرسوده برق عنوان کردند. با این حال، تحقیقات در این رابطه ادامه دارد. نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری آفتاب آزاد است.


چه کسی گفته که مردم در زندان هایی به نام آپارتمان زندگی کنند ؟
ارتباط درخت با آسمان خود عاملی برای بارش بیشترشده است/ ما حتی نمی توانیم هزینه ها را بالا ببریم که سکونت در تهران مشکل شود و عده ای نتوانند به تهران بیایند. ایلنا: رئیس قوه مجریه با طرح سوالی مبنی بر اینکه چرا شیوه شهرسازی در تهران مورد بازنگری قرار نمی گیرد و چه کسی گفته است مردم در زندان هایی به نام آپارتمان زندگی کنند ؟ گفت : من فکر می کنم راهی برای فرار از این موضوع وجود دارد و آن تخصیص بخش هایی از مساحت ایران به ویلایی کردن سکونت مردم است . به گزارش خبرگزاری ایلنا،محمود احمدی نژاد امروز در مراسم روز درختکاری و همزمان با آن افتتاح 2 هزار هکتار درختکاری پیرامون شهر تهران گفت : درخت در چرخه زیست انسان نقش مهمی دارد و بهترین نگاه دارنده آب و طراوت محیط خود است. وی درخت را یکی از عوامل افزایش بارندگی عنوان کرد و گفت: ارتباط درخت با آسمان خود عاملی برای بارش بیشتر شده و این رابطه موجب سرسبزی افزون تر می شود. رئیس جمهور در ادامه حفظ و توسعه درختکاری را یک ماموریت مستمر دانست و گفت : کاشتن درخت در مقیاس مذکور بزرگترین هدیه به مردم تهران...


تاثیر پارکینگ‌ بر قیمت هر متر آپارتمان
با افزایش تعداد اتومبیلها در هر خانواده امروزه ساخت پارکینگها به جایی رسیده است که در برخی از مناطق تهران، واحدهایی با کمتر از ۲ پارکینگ ساخته نمی شوند. امروزه واحدهای مسکونی در شمال تهران با بیش از یک پارکینگ ساخته می‌شوند و سازندگان با دریافت اجازه ساخت یک طبقه بیشتر از شهرداری تهران، تعداد پارکینگهای هر واحد را به ۳ پارکینگ هم می‌‍رسانند. به گزارش مهر با افزایش تعداد اتومبیل در شهرهای بزرگ به خصوص در تهران، ضرورت دارا بودن پارکینگ برای تمام افراد بیشتر شد و امروزه این موضوع به یکی از اجزاء جدایی ناپذیر آپارتمانهای جدید تبدیل شده است. در ابتدا که آپارتمان سازی با شتاب زیادی در شهر تهران رونق می گرفت، برخی از مالکان از ساخت پارکینگ غافل بودند اما برخی دیگر توانستند با ساخت پارکینگ برای هر واحد مسکونی، هر متر مربع از آپارتمانهای خود را با قیمت بیشتری به فروش برسانند. با افزایش تعداد اتومبیلها در هر خانواده امروزه ساخت پارکینگها به جایی رسیده است که در برخی از مناطق تهران، واحدهایی با کمتر از ۲ پارکینگ ساخته نمی شوند. یکی از مشاوران...


فرهنگ آپارتمان نشینی با زبان نمایش و جشن با عنوان "جشن کودکانه"
فرهنگسرای بهاران به منظور ترویج فرهنگ و آیین همسایگی با تاکید بر آپارتمان نشینی نمایش و جشنی را با عنوان جشن کودکانه برگزار می کند. به گزارش آنا، اجرای این نمایش ویژه کودکان و نوجوانان می باشد در این جشن کودکان با زبان نمایش ، مسابقه و سرگرمی به وظایف خود در قبال همسایگان و ساکنان مجتمع آشنا می شوند. اجرای این نمایش هنری در مورخ 1/5/89 ساعت 18 می باشد. علاقه مندان جهت بهره مندی از این برنامه می توانند به فرهنگسرای بهاران به نشانی: میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان سجاد جنوبی ، میدان بهاران، فرهنگسرای بهاران مراجعه و به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 66213839 تماس حاصل نمایند.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: آپارتمان ،
دنبالک ها: بنگاه نت:آپارتمان ،
ارسال شده در: آپارتمان ،
پنجشنبه 19 خرداد 1390 05:16 ب.ظ

بنگاه نت:آپارتمان

آپارتمان


خبرگزاری موج - فرهنگسرای بهاران به منظور ترویج فرهنگ و آیین همسایگی با تاکید بر آپارتمان نشینی، سلسله نشست هایی را با عنوان "همدلان" برگزار می کند. به گزارش موج به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای بهاران، این نشست ها برای ساکنین مجتمع های محله، با موضوعات مختلف مطرح می شود که چهارمین نشست آن با موضوع "فرهنگ مشارکت در نگهداری و حفظ پاکیزگی مجتمع ها"، مورخ 7/5/89 ساعت 18در مجتمع های هدف برگزار می گردد. علاقه مندان جهت بهره مندی از این برنامه می توانند به فرهنگسرای بهاران به نشانی میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان سجاد جنوبی، میدان بهاران، فرهنگسرای بهاران مراجعه و به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 66213839 تماس حاصل نمایند. کلیه حقوق این اثر متعلق به موسسه مرور وقایع جهان (خبرگزاری موج) می باشد. هرگونه تقلید و نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.


تولید "آپارتمان سربی" در گروه خانواده شبکه یک
مجموعه تلویزیونی "آپارتمان سربی" به تهیه‌کنندگی زهره کاظمی به زودی برای گروه خانواده شبکه یک تولید می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر،این مجموعه که در 26 قسمت 30 دقیقه‌ای برای گروه خانواده شبکه اول سیما تهیه می‌شود، سعی دارد ماجراهای مختلف رخ داده در یک مجتمع آپارتمانی را به نمایش بگذارد و از این طریق بخشی از مسائل فرهنگ آپارتمان نشینی را برای مخاطبان خود بیان کند. داستان"آپارتمان سربی"درباره یک شرکت تولیدی است که در آن حوادثی پیش می‌آیدو منجر به اخراج مدیر امور عمومی می‌شود. اخراج مدیرهم تنش و دودستگی بین مدیران زیرمجموعهبه وجود می‌آورد. اما با آمدن مهندس بیاتی علاوه بر پرداخت بدهی‌ها، واحدهای آپارتمانی شرکت برای مدیران نیز آماده تحویل می‌شود. مدیران بهمجتمع جدیدمی‌روند،امااختلاف هنوز هست تا ... این مجموعههم اکنون در مرحله تحقیق و نگارش قرار دارد. در حال حاضر برنامه "دخترانه" به تهیه‌کنندگی زهره کاظمی از شبکه اول سیما در حال پخش است.


اجاره بهای آپارتمان های زیر 80 متر
برای یک واحد 41 متری در خیابان باستان با انباری 5 میلیون رهن کامل با 300 هزار تومان اجاره تعیین شده است و 43 متری در بلوار فردوس هم با 12 میلیون رهن و 350 هزار تومان به اجاره گذاشته می شود. برای آپارتمانی 45 متری در شریعتی کلیم کاشانی با انباری هم 9 میلیون رهن و 300 هزار تومان اجاره دریافت می شود که همین متراژ در خیابان پلیس مبله با شرایط 10 میلیون رهن و 350 هزار تومان به اجاره گذاشته شده است. همچنین برای 53 متری در پیچ شمیران با پارکینگ و آسانسور 10 میلیون رهن و 320 هزار تومان اجاره دریافت می شود و واحدی 60 متری نوساز در بنی هاشم هم با 20 میلیون رهن و 180 هزار تومان به اجاره گذاشته شده است. براساس این گزارش برای 60 متری در سردار جنگل هم 3 میلیون رهن با 650 هزار تومان اجاره تعیین شده است. 7 میلیون ودیعه با 700 هزار تومان اجاره هم شرایط آپارتمانی در میدان اختیاریه است. 70 متری 2 خوابه در محدوده تهرانپارس استخر با 25 میلیون رهن کامل به اجاره گذاشته شده است همچنین 66 متری در خیابان قاسم آباد در دماوند با 5 میلیون ودیعه و 400 هزار تومان...


فروش گران‌ترین آپارتمان جهان در لندن
اکونیوز: فروش یک پنت‌هاوس در نزدیکی هاید پارک لندن با قیمتی نزدیک به 250 میلیارد تومان رکورد قیمت آپارتمان در بریتانیا را شکست. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،یک خریدار ناشناس از طریق وکیل خود در اوکراین دو دستگاه آپارتمان را در خیابان کنزینگتون لندن با قیمتی معادل 136 میلیون پوند خریداری کرد. قرار است این دو دستگاه آپارتمان با بنایی معادل 3300 متر مربع برای ساخت یک پنتهاوس سه طبقه تغییر دادهشوند. این ساختمان بخشی از مجتمع مسکونی وان هاید پارک است که کل آپارتمانهای آن با ارزشی برابر با نزدیک به 965میلیارد پوند به خریدارانی با ملیتهای مختلف فروختهشدهاست. این ملک را میتوان گرانترین ملک معامله شده در جهان نام گذاشت، چرا که برای مثال عمارت 15 هزار متری هرست، در بورلی هیلز که جان اف کندی و همسرش ماه عسل خود را در آن گذراندند در حال حاضر با قیمتی نزدیک به 95 میلیون دلار یعنی کمتر از نیمی از قیمت ملک فروختهشده در لندن قیمتگذاری شدهاست. با مبلغ پرداخت شده توسط این خریدار میتوان تعداد بیش از 1500 خانه متوسط در محلههای ارزانقیمت لندن خرید.


*دستگیری سارق حرفه‌ای طلا و زیور آلات از چندین آپارتمان در تبریز
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی گفت: با تلاش ماموران فردی که در تبریز اقدام به سرقت طلا و زیور‌آلات از چندین آپارتمان مسکونی می‌کرد دستگیر شد. صمد فرامرزی افزود: در پی اعلام چندین فقره سرقت طلا و جواهرات از چندین آپارتمان در شهرک زعفرانیه تبریز ماموران انتظامی بلافاصله آغاز به انجام تحقیقات و بررسی کرده و در حین گشت‌زنی به فردی به هویت «بهروز - ق» که در حال پایین آمدن از دیوار یک مجتمع مسکونی بود مشکوک شده و وی را دستگیر کردند. وی در ادامه اظهار داشت: ماموران متهم را به منظور انجام تحقیقات و بررسی به مقرکلانتری 20 تبریز انتقال داده و با انجام تحقیقات و بازرسی بدنی از وی یک عدد گردنبند طلا، یک عدد مدال طلا، دو رشته زنجیر طلا، یک عدد سکه بهار آزادی، تعداد پنج جفت گوشواره طلا و هفت انگشتر طلا و مقادیر زیادی النگو و پلاک طلا به همراه مبلغ 4 میلیون و 895 هزار ریال کشف کردند. فرامرزی گفت: به دنبال انجام تحقیقات و بازجویی‌های تکمیلی متهم به چندین فقره سرقت طلا و زیور‌آلات از داخل آپارتمان‌ها اعتراف کرد که به همراه پرونده...


شرط نصب کنتورهای مستقل آب در آپارتمانها
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت:اگر مشترکانی که در آپارتمان ها زندگی می کنند بتوانند از نظر فنی مشکلات موجود را برطرف کنند برای آنان کنتور آب جداگانه نصب می شود. به گزارش واحد مرکزی خبر ، داود ملایی در مصاحبه با خبرنگاران گفت: اگر بخواهیم برای هر واحد آپارتمانی به صورت مستقل کنتور آب نصب کنیم باید مالک بتواند انشعاب خود را در ورودی آپارتمان به ما تحویل دهد که بتوانیم کنتور مستقل نصب کنیم. وی افزود: این موضوع از نظر فنی مشکل است زیرا همه تاسیسات از جمله آب گرم و انشعاب شوفاژ در آپارتمانها مشترک است . ملایی گفت:بیش از 80 درصد مصرف آب مشترکین در آپارتمانها از آب گرم یا به صورت آب مشترکین در موتورخانه ها است و اگر کنتوری بخواهد به صورت مستقل برای هر واحد نصب شود فقط برای آب سرد مصرفی است که فقط محاسبه کننده حدود 20 تا 30 درصد آب مصرفی خواهد بود. وی افزود: با توجه به درخواست مردم در این زمینه و برای عملیاتی کردن این خواسته ، اخیرا با شرکتی داخلی وارد مذاکره شده ایم که به صورت پایلوت در بلوک هایی ، کنتور مستقل نصب کنند که در صورت...


پلیس آلمان به آپارتمان الشربینی حمله کرد
پلیس آلمان برای بدست آوردن آنچه که "مروة الشربینی " را به گروههای تروریستی منتسب کند، به آپارتمان محل سکونت وی حمله کرد. به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری اردنی "البلقا "، پلیس آلمان هیچ حکم قانونی از طرف قاضی برای تفتیش خانه الشربینی در اختیار نداشت. پلیس آلمان همچنین با مصادره قرآن و کتب تفسیری "الشربینی " آنها را مستنداتی مبنی بر گرایش او به سازمان القاعده دانست. این در حالی است که تاکنون دولت آلمان از مکان حضور "الکس دبلیو " قاتل الشربینی و ارائه نام نگهبانی که به سمت همسر مروه تیراندازی کرد، امتناع ورزیده است. مروه الشربینی زن محجبه داروساز مصری دو هفته پیش در دادگاه "لوندس کریچ " در شهر "درسدن "شرق آلمان به دست یک آلمانی 28ساله به نام "الکس دبلیو " با 18 ضربه چاقو به شهادت رسید. قاتل الشربینی پیش از در یک مشاجره لفظی بین آنها در پارکی در آلمان به الشربینی حمله کرده و حجاب از سر او برداشته بود که پس از شکایت الشربینی به دادگاه به پرداخت 750 یورو محکوم شده بود اما در دادگاه استیناف با 18ضربه چاقو این زن سه ماهه باردار را به شهادت...


*اجاره 425 هزار تومانی آپارتمان 50 متری در ارزان ترین منطقه تهران
با نگاهی به آمارهای حداکثری برق از سرتان می پرد. بر اساس این گزارش، منطقه 17 تهران در این خصوص یکی از ارزانترین اجاره بهای مسکن را در تهران دارد، ولی بالاترین نرخ اجاره بها در این منطقه ارزان به ازای هر یک متر بیش از 8486 تومان بوده است که با این حساب اجاره یک آپارتمان 50 متری در این منطقه 424 هزار تومان در ماه بوده است. گرانترین نرخ اجاره مسکن در سال گذشته را منطقه یک تهران داشته است که باید به ازای اجاره یک متر آپارتمان 36 هزار و 777 تومان بپردازید. حال تصور کنید که می خواهید یک آپارتمان 50 متری در منطقه یک تهران اجاره کنید ( با این واقعیت که کمتر کسی در منطقه یک تهران به دنبال اجاره آپارتمان 50 متری است). اجاره ماهانه این آپارتمان بیش از یک میلیون و 830 هزار تومان است. بالتبع در منطقه یک تهران برای اجاره آپارتمان 100 متری باید ماهانه 3 میلیون و 670 هزار تومان و اجاره آپارتمان 200 متری نیز 7 میلیون و 400 هزار تومان در ماه بپردازید.


ساکن جدید آپارتمان حریری کیست؟
آفتاب: ژاک شیراک رئیسجمهور فرانسه محل سکونت آتی خود پس از ترک الیزه را اعلام کرد. رئیس جمهور خوشخنده و شیکپوش فرانسه این بار نیز سلیقه به خرج داده و آپارتمانی دنج و رو به رود سن برای خود و همسرش دستو پا کرده است. به گزارش اکونومیست، شیراک روز شانزدهم ماه می رسما الیزه را پس از دوازده سال ترک میکند. آپارتمان جدید شیراک که بسیاری آن را بهشت کوچک دوران پیری آقای رئیس جمهور میدانند درست مقابل موزه لوور قرار دارد. آپارتمانی که متعلق به خانواده رفیق حریری نخستوزیر فقید لبنان است. رفیق حریری در سال 2005 میلادی در عملیاتی تروریستی جان خود را از دست داد. حریری در دوران حیات خود رابطه بسیار نزدیکی با ژاک شیراک و خانوادهاش داشت. البته به گفته منابع آگاه این آپارتمان محل سکونت موقت شیراک خواهد بود. در گزارشی که در ماه آوریل در یکی از روزنامههای پرتیراژ فرانسه چاپ شد شیراک ظاهراً توان مالی کافی برای سکونت دائم در چنین منطقه گرانقیمتی را ندارد.


آتش‌سوزی آپارتمان 4 طبقه در خزانه بخارایی
خبرگزاری آریا- آتشنشانان، ساکنان یک آپارتمان چهار طبقه در خزانه بخارایی را که گرفتار آتش و دود بودند، نجات دادند. یه گزارش آریا به نقل از 125، در تماسهای مکرر شهروندان با سامانه 125 مبنی بر آتشسوزی در یک مجتمع چهار طبقه و گیر افتادن ساکنان آن در میان دود و آتش، ستاد فرماندهی آتشنشانی تهران بیدرنگ آتشنشانان ایستگاههای 13 و 83 را در ساعت 16 دیروز به محل حادثه اعزام کرد. آتشنشانان پس از قطع کردن برق و گاز، سریعاً با استفاده از دستگاههای تنفسی وارد مجتمع شدند و ساکنان را از میان دود بسیار غلیظ به بیرون هدایت کردند و همزمان شعلههای آتش را که از قسمت پارکینگ زبانه میکشید مهار و خاموش کردند. آنان همچنین با استفاده از هواکش مخصوص دود را از تمام واحدهای مسکونی این مجتمع تخلیه کردند. محمد مونسان افسر آماده منطقه دو گفت: از شهروندان خواهشمند هستیم که در مواقع بروز چنین حوادثی خونسردی خود را حفظ کنند. همچنین شهروندان از تجمع در نزدیک محل حادثه خودداری کنند تا آتشنشانان سریعتر و راحت تر به وظایف خود که همانا خدمت به شهروندان و حفظ جان و مال شهروندان...


اعترافات عامل قتل یک زن در آپارتمان
وی در حالی که بسیار پشیمان به نظر می‌رسید افزود: می‌دانم اشتباه کردم هر کاری راه و رسمی دارد و من باید طبق سنت خودمان عمل می‌کردم و با خواستگاری رسمی او را به عقد موقت خود در می‌آوردم. خراسان: مردی که زن ۳۶ ساله‌ای را در مشهد به قتل رسانده است روز گذشته در اعترافات خود مدعی شد می‌خواستم او را به عقد موقت خود درآورم که با هم درگیر شدیم. عصر پانزدهم فروردین ماه گذشته اهالی یک واحد آپارتمانی در بولوار شریعتی مشهد از قتل زنی که در طبقه سوم واحد آپارتمانی زندگی می‌کرد خبر دادند. در پی دریافت این خبر، ماموران کلانتری قاسم آباد برای بررسی موضوع به محل اعلام شده در طبقه سوم واحد آپارتمانی عزیمت کردند. ماموران با مشاهده جسد زنی که کنار تخت اتاق خواب افتاده بود با حفظ صحنه، مراتب را به قاضی صفائیان و کارآگاهان شعبه جنایی آگاهی خراسان رضوی اطلاع دادند. دقایقی بعد با حضور مقام قضایی و کارآگاهان تحقیقات پیرامون این جنایت آغاز شد. جسد مربوط به زنی حدود ۴۰ ساله بود که با بسته شدن یک رشته بند کفش به دور گردنش خفه شده بود. دختر ۱۲ ساله مقتول درباره...


فروش گران‌ترین آپارتمان جهان در لندن
این ملک را می‌توان گران‌ترین ملک معامله شده در جهان نام گذاشت، چرا که برای مثال عمارت 15 هزار متری "هرست"، در بورلی هیلز که جان اف کندی و همسرش ماه عسل خود را در آن گذراندند در حال حاضر با قیمتی نزدیک به 95 میلیون دلار یعنی کمتر از نیمی از قیمت ملک فروخته‌شده در لندن قیمت‌گذاری شده‌است. جمهوری اسلامی: فروش یک پنت‌هاوس در نزدیکی هاید پارک لندن با قیمتی نزدیک به 250 میلیارد تومان رکورد قیمت آپارتمان در بریتانیا را شکست. یک خریدار ناشناس از طریق وکیل خود در اوکراین دو دستگاه آپارتمان را در خیابان "کنزینگتون" لندن با قیمتی معادل 136 میلیون پوند خریداری کرد. قرار است این دو دستگاه آپارتمان با بنایی معادل 3300 متر مربع برای ساخت یک پنت‌هاوس سه طبقه تغییر داده‌شوند. این ساختمان بخشی از مجتمع مسکونی "وان هاید پارک" است که کل آپارتمان‌های آن با ارزشی برابر با نزدیک به 965میلیارد پوند به خریدارانی با ملیت‌های مختلف فروخته‌شده‌است. این ملک را می‌توان گران‌ترین ملک معامله شده در جهان نام گذاشت، چرا که برای مثال عمارت 15 هزار متری "هرست"، در بورلی...


«آپارتمان» شعبان‌نژاد برای نوجوانان
«افسانه شعبان‌نژاد» شاعر حوزه‌ی کودک و نوجوان مجموعه‌ای از شعرهای نیمایی خود را برای چاپ به ناشر تحویل داده است تا به‌زودی در دسترس نوجوانان قرار گیرد. ایبنا نوجوان: کمتر نوجوانی است که به شعر و شاعری علاقه داشته باشد و نام خانم شعباننژادرا نشنیدهباشد. افسانه شعباننژاد متولد شهر کرمان، دارای مدرک کارشناسی در رشتهی زبان و ادبیات فارسی و کارشناسی ارشد در رشتهی ادبیات نمایشی است. از دیگر موضوعاتی که جالب است دربارهی او بدانیم این است که او از سال ۱۳۶۰ با یکى از نشریات امور تربیتى تهرانارتباط برقرارکرد و مدتی به عنوان سردبیر برنامهی خردسالان و برنامهی بچههاى انقلاب در رادیو مشغول به کار بود. سردبیرى مجلات رشد نوآموز و رشد دانشآموز و عضویت در شوراى شعر مجلهی کیهان بچهها را هم قبل از آن تجربه کرده بود. از خانم شعباننژاد تاکنون حدود ۱۲۰ عنوان کتاب منتشر شده که در حوزههاى شعر و داستان برای کودک و نوجوان است. همهی اینها را گفتم که به شما مژده بدهم دو مجموعه شعر جدید نوجوانانه از این خانم شاعر برای شما آمادهی انتشار شده است. مجموعهی اول شامل...


*اجاره 425 هزار تومانی آپارتمان 50 متری در ارزان ترین منطقه تهران
با نگاهی به آمارهای حداکثری برق از سرتان می پرد. بر اساس این گزارش، منطقه 17 تهران در این خصوص یکی از ارزانترین اجاره بهای مسکن را در تهران دارد، ولی بالاترین نرخ اجاره بها در این منطقه ارزان به ازای هر یک متر بیش از 8486 تومان بوده است که با این حساب اجاره یک آپارتمان 50 متری در این منطقه 424 هزار تومان در ماه بوده است. گرانترین نرخ اجاره مسکن در سال گذشته را منطقه یک تهران داشته است که باید به ازای اجاره یک متر آپارتمان 36 هزار و 777 تومان بپردازید. حال تصور کنید که می خواهید یک آپارتمان 50 متری در منطقه یک تهران اجاره کنید ( با این واقعیت که کمتر کسی در منطقه یک تهران به دنبال اجاره آپارتمان 50 متری است). اجاره ماهانه این آپارتمان بیش از یک میلیون و 830 هزار تومان است. بالتبع در منطقه یک تهران برای اجاره آپارتمان 100 متری باید ماهانه 3 میلیون و 670 هزار تومان و اجاره آپارتمان 200 متری نیز 7 میلیون و 400 هزار تومان در ماه بپردازید.


اولین آپارتمان فرهنگی شهر افتتاح می‌شود
خبرگزاری فارس: اولین آپارتمان فرهنگی شهر با همکاری مشترک مدیریت منطقه 12 سازمان فرهنگی هنری شهرداری و مجتمع مسکونی بهنام روز یک‌شنبه افتتاح می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای شهر، محمد ابویی با اشاره به توجه شهرداری تهران به فعال سازی روش‌های مختلف مشارکت فرهنگی اظهار داشت: در بسیاری از مجتمع‌های مسکونی شاهد فضاهای بلااستفاده هستیم که با کمک اندکی از سوی مدیریت فرهنگی شهر قابلیت تبدیل به یک فضای فرهنگی کم‌هزینه مشارکتی و پربازده را دارد. لذا هیئت مدیره مجتمع مسکونی بهنام شامل 123 واحد یکی از مجتمع‌های مسکونی قدیمی شهر محسوب می‌شود که با اختصاص یکی از مشاعات این مجموعه به امر کتابخانه و با همیاری این مدیریت توانست شاهد افتتاح فاز یک آپارتمان فرهنگی خود باشد. وی افزود: فاز 2 این پروژه شامل مسقف کردن فضای دیگری که قابلیت فعالیت‌های فرهنگی - تفریحی و ورزشی است توسط هیأت مدیره این ساختمان درحال پیگری است.


کوچکترین آپارتمان‌ جهان با 5 مترمربع‌حجم!
آپارتمان کوچک من، از کلبه سرخپوستی کمی بزرگتر‌ است. یک حمام با دوش، یک توالت و دستشویی کوچک و یک نردبان دارد که می‌توان با استفاده از آن به اتاق خواب تک تخته رفته و استراحت کرد. یک پنجره هم دارد که اگر بخواهیم آن را باز کنیم باید از بالای تخت عبور کنیم. جمهوری اسلامی: رسانه‌های دولتی ایتالیا از فروش کوچک‌ترین آپارتمان جهان با پنج مترمربع حجم به مبلغ 43 هزار پوند خبر دادند. صاحب این آپارتمان نُقلی در مصاحبه‌ای با یکی از روزنامه‌های ایتالیا، تصریح کرد: آپارتمان کوچک من که جای یک نفر است، در قلب پایتخت این کشور و درست پشت منزل "سیلویو برلسکونی" ـ نخست‌وزیر ـ قرار دارد. وی در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ "ال ژورنال" بیان کرد: آپارتمان کوچک من، از کلبه سرخپوستی کمی بزرگتر‌ است. یک حمام با دوش، یک توالت و دستشویی کوچک و یک نردبان دارد که می‌توان با استفاده از آن به اتاق خواب تک تخته رفته و استراحت کرد. یک پنجره هم دارد که اگر بخواهیم آن را باز کنیم باید از بالای تخت عبور کنیم. وی افزود: البته امروز اکثر مردم در "رم" همانند موش‌ها در خانه‌های کوچک...


آپارتمان خود را برای پرداخت جریمه بانوان محجبه به فروش گذاشتم
پاریس-نامزد پیشین ریاست جمهوری فرانسه درمخالفت با قانون ضد حقوق بشری دولت فرانسه درزمینه ممنوعیت حجاب، آپارتمان خود را باهدف پرداخت جریمه های بانوان  محجبه و برقع پوش مسلمان به فروش گذاشته است. به گزارش ایرنا،'راشید نکاز'نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه درسال 2007 میلادی روز پنجشنبه به خبرنگاران افزود:هم اکنون یک واحد آپارتمان خود راکه درمنطقه ' شوازی لو روا' قراردارد از طریق اینترنت برای فروش به مزایده گذاشته است. دولت فرانسه ازدوشنبه هفته جاری برغم اعتراض گسترده برخی احزاب، تشکل ها و مجامع بزرگ مسلمانان مقیم این کشور قانون ممنوعیت برقع را به اجرا گذاشت. پلیس فرانسه اگرچه اجرای طرح جنجالی را آسان نمی داند ولی با اینحال تاکنون شماری از زنان برقع پوش را به دلیل استفاده ازاین نوع پوشش اسلامی جریمه کرده است. این درحالی است که شماری از زنان مسلمان دراقدامی اعتراض آمیز در اولین روز اجرای این قانون با روبنده درجامعه حاضر شده و نسبت به نقض حقوق بشر و آزادی های ادیان از سوی دولت فرانسه اعتراض کردند. نکازافزود:این آپارتمان به طورمشترک متعلق...


ساخت مجموعه " آپارتمان نشین ها " در رشت آغاز شد
رشت - خبرگزاری مهر: ساخت مجموعه تلویزیونی " آپارتمان نشین ها " با حضور معاون اداری مالی سازمان صدا و سیمای کشور در رشت کلید خورد. به گزارش خبرنگار مهر در رشت،مجموعه تلویزیونی آپارتمان نشین ها کاری از سیمای مرکز گیلان است که در50 قسمت 35 دقیقه ای با داستان های مجزا ساخته می شود. این مجموعه با برآورد زمانی شش ماهه و با استفاده از 22 بازیگر ثابت و حداقل 40 هنرور در قالب طنز موقعیت ساخته می شود. کارگردانی مجموعه تلویزیونی آپارتمان نشین ها با غدیر باقری و تهیه کنندگی آن بر عهده محمد جعفری است.


اجاره بهای آپارتمان های زیر 80 متر
براساس گزارش خبرنگار مهر از سطح شهر برای یک واحد 41 متری در خیابان باستان با انباری 5 میلیون رهن کامل با 300 هزار تومان اجاره تعیین شده است و 43 متری در بلوار فردوس هم با 12 میلیون رهن و 350 هزار تومان به اجاره گذاشته می شود. برای آپارتمانی 45 متری در شریعتی کلیم کاشانی با انباری هم 9 میلیون رهن و 300 هزار تومان اجاره دریافت می شود که همین متراژ در خیابان پلیس مبله با شرایط 10 میلیون رهن و 350 هزار تومان به اجاره گذاشته شده است. همچنین برای 53 متری در پیچ شمیران با پارکینگ و آسانسور 10 میلیون رهن و 320 هزار تومان اجاره دریافت می شود و واحدی 60 متری نوساز در بنی هاشم هم با 20 میلیون رهن و 180 هزار تومان به اجاره گذاشته شده است. براساس این گزارش برای 60 متری در سردار جنگل هم 3 میلیون رهن با 650 هزار تومان اجاره تعیین شده است. 7 میلیون ودیعه با 700 هزار تومان اجاره هم شرایط آپارتمانی در میدان اختیاریه است. 70 متری 2 خوابه در محدوده تهرانپارس استخر با 25 میلیون رهن کامل به اجاره گذاشته شده است همچنین 66 متری در خیابان قاسم آباد در دماوند...


جاره بهای آپارتمان های زیر 80 متر
براساس گزارش خبرنگار مهر از سطح شهر برای یک واحد 41 متری در خیابان باستان با انباری 5 میلیون رهن کامل با 300 هزار تومان اجاره تعیین شده است و 43 متری در بلوار فردوس هم با 12 میلیون رهن و 350 هزار تومان به اجاره گذاشته می شود. برای آپارتمانی 45 متری در شریعتی کلیم کاشانی با انباری هم 9 میلیون رهن و 300 هزار تومان اجاره دریافت می شود که همین متراژ در خیابان پلیس مبله با شرایط 10 میلیون رهن و 350 هزار تومان به اجاره گذاشته شده است. همچنین برای 53 متری در پیچ شمیران با پارکینگ و آسانسور 10 میلیون رهن و 320 هزار تومان اجاره دریافت می شود و واحدی 60 متری نوساز در بنی هاشم هم با 20 میلیون رهن و 180 هزار تومان به اجاره گذاشته شده است. براساس این گزارش برای 60 متری در سردار جنگل هم 3 میلیون رهن با 650 هزار تومان اجاره تعیین شده است. 7 میلیون ودیعه با 700 هزار تومان اجاره هم شرایط آپارتمانی در میدان اختیاریه است. 70 متری 2 خوابه در محدوده تهرانپارس استخر با 25 میلیون رهن کامل به اجاره گذاشته شده است همچنین 66 متری در خیابان قاسم آباد در دماوند...


سلسله نشست‌های آپارتمان نشینی توسط مؤسسه آموزش شهر برگزار می‌شود
خبرگزاری آریا- سلام همسایهعنوان سلسله نشستهای آموزشی و کارگاهی است که با حضور کارشناسان از سوی مؤسسه آموزش شهر در فرهنگسرای بهاران برای خانوادهها برگزار میشود. به گزارش سرویس فرهنگی آریا، با توجه به اهداف سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، به منظور تغییر مدیریت سبک زندگی و با هدف ارتقای فرهنگ و آیین همسایگی با تأکید بر آپارتمان نشینی این سلسله نشستها برگزار می شود. سلسله نشستهای سلام همسایه به منظور افزایش آگاهی همسایگان و ساکنان مجتمع های مسکونی نسبت به وظایف و حقوقی که در برابر یکدیگر دارند و با هدف کاهش معظلات و مشکلات رایج در آپارتمان ها در ایام تابستان در فرهنگسرای بهاران میزبان شهروندان علاقمند است. نشست وظایف و حقوق همسایگان در عرف و قانون روز یکشنبه 17 مردادماه از ساعت 11 الی 12:30، شیوه های صحیح مشارکت در اداره ساختمان عنوان نشست کارگاهی مورخ 20 مردادماه از ساعت 19 الی 20:30 است که در فرهنگسرای بهاران به نشانی: میدان ابوذر، انتهای 20 متری، انتهای سجاد جنوبی، میدان بهاران، بوستان بهاران پذیرای خانواده هاست. گفتنی است، علاقمندان...


هم اندیشی فرهنگ آپارتمان نشینی شهرک ها و چالشهای آن
خبرگزاری موج - فرهنگسرای تهران به منظور آشنایی، تروجی و ارتقاء سطح فرهنگ شهر نشینی و زندگی آپارتمان نشینی در شهرک ها، با حضور اساتید دانشگاه در حوزه جامعه شناسی برای عموم شهروندان تهرانی نشست هم اندیشی برگزار می کند. به گزارش موج به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای تهران، در این برنامه که از ساعت 10 تا 12 سه شنبه 25 فروردین ماه در سالن  اجتماعات این فرهنگسرا برگزار می شود، دکتر محمد باقر تاج الدینی استاد دانشگاه در حوزه علوم اجتماعی و جامعه شناسی، در خصوص نقش و اهمیت علوم اجتماعی، دانستنیها و اطلاعات روز دنیا در ارتقا سطح کیفیت زندگی شهر نشینی به ویژه در بین ساکنین شهرک ها و مجتمع های مسکونی، به بیان مواردی چون: ضرورت رعایت فرهنگ آپارتمان نشینی، قوانین و قراردادهای اجتماعی موجود، معضلات و چالش ها و برخی راه کارهای علمی و عملی خواهد پرداخت. علاقمندان برای شرکت در این برنامه می توانند به نشانی: انتهای بزرگراه رسالت (غرب)، سه راه دهکده المپیک، خیابان ساحل، بوستان باغ نو، فرهنگسرای تهران مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن: 44141133 تماس...


آپارتمان شماره 13 در تالار اندیشه نقد می‌شود
خبرگزاری موج - «آپارتمان شماره 13» باحضور عوامل و بازیگران در نشست جدید «نور، صدا، دوربین، خنده» دفتر طنز حوزه هنری، نقد و بررسی می شود. به گزارش خبرنگار موج به نقل از واحد خبر حوزه هنری، «آپارتمان شماره 13» نوشته حسن قلی زاده و علیرضا خمسه و ساخته یدالله صمدی، در نشست جدید «نور، صدا، دوربین، خنده» دفتر طنز حوزه هنری، نقد و بررسی می شود. آپارتمان شماره 13 داستان شخصی به نام ماشاءالله ایرانمنش را روایت می‌کند که از کرمان راهی پایتخت می‌شود تا ارث پدری‌اش، آپارتمان شماره 13 را بفروشد، کارگاه تراشکاری کارفرمایش را در زادگاهش بخرد و با دختر محبوبش ازدواج کند، اما ساکنان آپارتمان مانع می‌شوند و... علیرضا خمسه در نقش ماشاءالله ایرانمنش، جمشید اسماعیل خانی در نقش ابراهیم، کتایون ریاحی، مریم معترف، سیروس گرجستانی و مرحوم اکبر دودکار از جمله بازیگران این فیلم هستند. علاقه‌مندان برای حضور در این نشست و تماشای فیلم می‌توانند روز یکشنبه 24 تیر ساعت 17 به سالن شماره 2 تالار اندیشه حوزه‌هنری مراجعه کنند. کلیه حقوق این اثر متعلق به موسسه مرور وقایع...


شرایط نصب کنتور مستقل آب در آپارتمان ها تشریح شد
اکونیوز: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: اگر مشترکانی که در آپارتمان ها زندگی می کنند بتوانند از نظر فنی مشکلات موجود را برطرف کنند برای آنان کنتور آب جداگانه نصب می شود. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، داود ملایی با بیان این مطلب افزود: اگر بخواهیم برای هر واحد آپارتمانی به صورت مستقل کنتور آب نصب کنیم باید مالک بتواند انشعاب خود را در ورودی آپارتمان به ما تحویل دهد که بتوانیم کنتور مستقل نصب کنیم. وی افزود: این موضوع از نظر فنی مشکل است زیرا همه تاسیسات از جمله آب گرم و انشعاب شوفاژ در آپارتمانها مشترک است . ملایی گفت: بیش از 80 درصد مصرف آب مشترکین در آپارتمانها از آب گرم یا به صورت آب مشترکین در موتورخانه ها است و اگر کنتوری بخواهد به صورت مستقل برای هر واحد نصب شود فقط برای آب سرد مصرفی است که فقط محاسبه کننده حدود 20 تا 30 درصد آب مصرفی خواهد بود. وی افزود: با توجه به درخواست مردم در این زمینه و برای عملیاتی کردن این خواسته ، اخیرا با شرکتی داخلی وارد مذاکره شده ایم که به صورت پایلوت در بلوک هایی ، کنتور...


اعتراف هولناک به جنایت آپارتمان 44 برج
می‌‌دانستم نباید مادر و دختر زده بمانند چرا که رازم فاش خواهد شد. سریع گردن و دست‌‌هایش را با دستمال بستم و باز با چاقو به جانش افتادم... وطن امروز: یک استاد زن در برابر دیدگان دختر خردسالش قربانی سرقت مرگبار جوان آشنایی شد. این زن 33 ساله که استاد یکی از دانشگاه‌های تهران بود چندی پیش در دوره دکترای یک کالج استرالیایی پذیرفته شده بود و می‌خواست ایران را ترک کند. ساعت 18 سی‌ام شهریورماه سال‌جاری به کلانتری 141 شهرک گلستان اطلاع داده شد مادر و دختری در خانه‌شان واقع در واحد44 در طبقه ششم یک برج در شهرک گلستان مورد حمله خونینی قرار گرفته‌اند. وقتی پلیس خود را به این خانه رساند پی برد که مادر خانواده به طرز هولناکی از پای درآمده و دختر 8 ساله‌اش با خونریزی شدید در ناحیه گلو به بیمارستان انتقال داده شده است. همزمان با نجات جان این دختر‌بچه در بیمارستان، بازپرس شهریاری از شعبه 7 دادسرای امور جنایی تهران و تیمی از اداره 10 پلیس آگاهی خود را به قتلگاه خاطره رساندند و با پیکر خون‌آلود و دست و پا بسته‌ای در اتاق خواب مواجه شدند. در حالی‌که...


موضوع ، فرهنگ آپارتمان نشینی و بیماریهای دستگاه گوارش
خبرگزاری موج - خانه فرهنگ امیر کبیر از مراکز فرهنگی هنری منطقه 22 با هدف آگاه سازی شهروندان و ارتقاء سطح بینش عمومی، دو نشست فرهنگی و پزشکی برگزار می کند. به گزارش موج، خانه فرهنگ امیر کبیر در نظر دارد روز دوشنبه 7 اردیبهشت ماه از ساعت 10 تا 12 با حضور دکتر محمد باقر تاج الدینی استاد دانشگاه و جامعه شناس؛ نشست هم اندیشی با موضوع فرهنگ آپارتمان نشینی و چالشهای آن برای عموم شهروندان برگزار می کند. همچنین این مرکز هفته آینده دوشنبه 14 اردیبهشت ماه در هیمن ساعت با حضور دکتر شراره جعفری به منظور اشنایی شهروندان با انواع بیماریهای شایع دستگاه گوارش از جمله مشکلات روده ای، هموروئید و ... نشست پزشکی برگزار و از نزدیک به سوالات شرکت کنندگان پاسخ علمی خواهد داد. کلیه حقوق این اثر متعلق به موسسه مرور وقایع جهان (خبرگزاری موج) می باشد. هرگونه تقلید و نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.


یک دستگاه آپارتمان هدیه ویژه شهرداری به رضازاده
خبرگزاری موج - شهرداری تهران در صورت کسب سومین طلای المپیک توسط قویترین مرد جهان به حسین رضا زاده یک دستگاه‌ آپارتمان اهدا خواهد کرد. به گزارش موج، رییس سازمان ورزش شهرداری و موافقت دکتر قالیباف شهردار تهران مقرر شد تا در صورت کسب سومین قهرمانی پیاپی حسین رضا زاده در المپیک 2008 پکن یک دستگاه آپارتمان به قویترین مرد جهان اهدا شود. گفتنی است، این تصمیم قابل تقدیر مسئولین شهرداری تهران در موقعیت فعلی که رضا زاده تمرینان سنگین خود را پیگیری می کند، شارژ روحی مطلوبی برای وی تلقی شده و قویترین مرد جهان را در مسیر سخت رسیدن به قهرمانی مجدد در المپیک پکن مصمم تر خواهد کرد. کلیه حقوق این اثر متعلق به موسسه مرور وقایع جهان (خبرگزاری موج) می باشد. هرگونه تقلید و نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.


برگزاری نشست هم اندیشی محله ای با موضوع فرهنگ آپارتمان نشینی
خبرگزاری موج - به منظور آموزش ، ترویج و ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی نشست هم اندیشی محله ای در شهرک اکباتان برگزار شد . به گزارش موج به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 5 ، ندا زینال زاده ، مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات اجتماعی منطقه با اعلام این خبر افزود : به منظور بررسی و شناسایی چالش ها و معضلات زندگی آپارتمان نشینی با بهره مندی از پتانسیل های محلات تست هم اندیشی محله ای با حضور شهروندان شهرک اکباتان برگزار شد . وی با اشاره به اینکه مباحث مطرح شده در نشست های هم اندیشی متناسب با نیازها و موقعیت محلات پیش بینی می شود افزود : با توجه به ساختار فیزیکی و نوع بافت شهرک اکباتان به صورت مجتمع های مسکونی این صحبت با هدف ارتقا سطح کیفیت زندگی شهری با استفاده از دیدگاههای شهروندان ساکن در شهرک و در نهایت ارزیابی و ارائه راهکارهای موثر مورد بررسی قرار گرفت . زینال زاده ادامه داد : ضرورت رعایت فرهنگ آپارتمان نشینی ، قوانین و قراردادهای اجتماعی موجود ، معضلات و چالش ها و ارائه راهکارهای علمی و عملی از دیگر مباحث پرداخته شده در این نشست بود . مسئول...


انفجار گاز در یک آپارتمان مسکونی در منطقه گلدشت خرم آباد
خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرستان خرم آباد از وقوع حادثه انفجار گاز در یک آپارتمان مسکونی در منطقه گلدشت خرم آباد خبر داد. رضا محمد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: ساعت 10 و 39 دقیقه صبح امروز - یکشنبه - به دنبال وقوع انفجار در یک آپارتمان مسکونی تماس هایی از سوی مردم با این سازمان گرفته شد. وی با اشاره به وجود ایستگاه آتش نشانی در نزدیکی محل حادثه، عنوان کرد: در کمتر از چند دقیقه پس از اعلام مردم اکیپ های آتش نشان به محل اعزام شدند. مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرستان خرم آباد با یادآوری اینکه حادثه 10 دقیقه قبل از تماس تلفنی مردم رخ داده بود، تصریح کرد: به دلیل شدت حادثه 4 اکیپ عملیاتی دیگر پس از اعزام اکیپ اولیه به محل حادثه اعزام شد. محمد خانی با اشاره به وقوع حادثه در طبقه سوم این آپارتمان، بیان کرد: لوازم و وسایل موجود در واحد مسکونی محل حادثه در جریان این انفجار به طور 100 درصدی دچار حریق شدند که با تلاش نیروهای آتش نشان از سرایت آتش به دیگر طبقات جلوگیری به عمل آمد. وی علت این حادثه...

 
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: آپارتمان ،
دنبالک ها: بنگاه نت:آپارتمان ،
ارسال شده در: آپارتمان ،
پنجشنبه 19 خرداد 1390 05:14 ب.ظ

بنگاه نت:آپارتمان

آپارتمان

 
- کنتور میزان حرارتی هر آپارتمان ساخته شد.
- استاندارهای جهانی برای نان ایرانی . - نان کیفی تولید نکنید از چرخه رقابت حذف می شوید. - آپارتمان نشین ها نگران تقسیم قبض گاز نباشند. - چرا سهم بهره وری در اقتصاد ایران پایین است؟. - 10 میلیون سهامدار عدالت وارد بورس می شوند. - بسیاری از افراد توانایی پرداخت دیه 90 میلیونی را ندارند. - مهترین مشکل مدیران عدم دسترسی آسان به تسهیلات بانکی است. - 5 عامل مهم تاثیرگذار در کسب و کارهای سال 90. - پیشنهاد سالانه شدن انتخابات هیات رئیسه . - ادله های وزارت بازرگانی برای برخی افزایش قیمت ها . - قانون بودجه 1390به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد. - پس از اجرای مالیات بر ارزش افزوده 4 درصدی صورت گرفت: صعود یکباره 18هزار تومانی قیمت سکه. - وزیر امور زیربنایی به مجلس معرفی شد. - انتقاد از افزایش 2 برابری نرخ دیه . - قضاوی درباره حذف صفرها اعلام کرده است: جایگزینی تدریجی پول جدید با قدیم مناسب تر است. - نرخ دولتی سکه طلا با جهش پلکانی آمد : شوک مالیاتی به بازار سکه . - بانک مرکزی تحلیل کرد:  ریسک های بورس در سالجاری. - رئیس کمسیون ویژه مجلس...


- کنتور میزان حرارتی هر آپارتمان ساخته شد.
- استاندارهای جهانی برای نان ایرانی . - نان کیفی تولید نکنید از چرخه رقابت حذف می شوید. - آپارتمان نشین ها نگران تقسیم قبض گاز نباشند. - چرا سهم بهره وری در اقتصاد ایران پایین است؟. - 10 میلیون سهامدار عدالت وارد بورس می شوند. - بسیاری از افراد توانایی پرداخت دیه 90 میلیونی را ندارند. - مهترین مشکل مدیران عدم دسترسی آسان به تسهیلات بانکی است. - 5 عامل مهم تاثیرگذار در کسب و کارهای سال 90. - پیشنهاد سالانه شدن انتخابات هیات رئیسه . - ادله های وزارت بازرگانی برای برخی افزایش قیمت ها . - قانون بودجه 1390به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد. - پس از اجرای مالیات بر ارزش افزوده 4 درصدی صورت گرفت: صعود یکباره 18هزار تومانی قیمت سکه. - وزیر امور زیربنایی به مجلس معرفی شد. - انتقاد از افزایش 2 برابری نرخ دیه . - قضاوی درباره حذف صفرها اعلام کرده است: جایگزینی تدریجی پول جدید با قدیم مناسب تر است. - نرخ دولتی سکه طلا با جهش پلکانی آمد : شوک مالیاتی به بازار سکه . - بانک مرکزی تحلیل کرد: ‌ ریسک های بورس در سالجاری. - رئیس کمسیون ویژه مجلس...


فروش آپارتمان در امارات 81 درصد کاهش یافت
خبرگزاری فارس: بزرگترین شرکت ساختمانی امارات اعلام کرد طی سه ماه نخست 2011 با کاهش 81 درصدی فروش آپارتمان و افت 50 درصدی فروش ویلا روبرو شده است . به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بلومبرگ، کاهش تقاضا برای خرید مسکن و ادامه بحران در بخش مسکن امارات مهمترین عامل کاهش شدید فروش آپارتمان و ویلا در این کشور اعلام شده است . بر اساس این گزارش میزان درامد شرکت عمار از محل فروش آپارتمان در این مدت به کمتر از 375 میلیون درهم و درامد حاصل از فروش ویلا به کمتر از 60 میلیون درهم رسیده است . بر این اساس میزان کل درامد شرکت عمار در سه ماه نخست 2011 با 31 درصد کاهش به کمتر از 1.98 میلیارد درهم و میزان سود این شرکت نیز با 45 درصد افت به کمتر از 421 میلیون درهم رسیده است . شرکت عمار که سازنده بلند ترین برج جهان در دوبی به شمار می رود با افت چشمگیر 60 درصدی ارزش بازار مسکن از اواسط سال 2008 میلادی تا کنون روبرو شده است . بر این اساس میزان فروش املاک تجاری شرکت عمار نیز در این مدت با 16 برابر رشد به 704 میلیون درهم رسیده است . c)2011 Fars News Agency. All rights reserved


کتابچه فرهنگ آپارتمان نشینی در راستای افزایش آگاهی شهروندان منتشر شد
گرگان - کتابچه 'فرهنگ آپارتمان نشینی' به منظور افزایش آگاهی شهروندان از نحوه زندگی در آپارتمانها ومجتمع های مسکونی و آشنایی آنان با حق و حقوق ساکنین از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان منتشر شد. به گزارش ایرنا این کتابچه شامل اطلاع ازمالکیت قسمت های مختلف ساختمان، هزینه های ساختمان، اداره امور ساختمان و بازسازی ساختمان است. در مقدمه این کتابچه آمده است: با توجه به گسترش آپارتمان سازی که لزوما آپارتما نشینی را به دنبال دارد و همجواری تعداد زیادی از مردم در یک مجتمع ساختمانی، همچنین نظر به اینکه اقتضای زندگی جمعی در یک ساختمان، احترام به حقوق ساکنین و رعایت مقرارت حاکم بر آن است، نیاز شدید ساکنان آپارتمان های مسکونی، تجاری و اداری از نظر اطلاع از حقوق خود در این مورد محسوس می باشد. در ادامه می خوانیم: آگاهی نداشتن و رعایت نکردن این گونه مقرارت و ضوابط قانونی و حقوق دیگران توسط بعضی افراد که دارای دید سنتی ' چهاردیواری، اختیاری '  هستند، باعث بروز اختلافات و تنش های بی شماری در زندگی آپارتمان نشینی می شود و این امر به دلیل مطالعه کم...


" فرهنگ آپارتمان نشینی" منتشر شد
خبرگزاری موج - مرکز آموزش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ، بیستمین عنوان از سری کتابچه های آموزش های شهروندی را با نام " فرهنگ آپارتمان نشینی" منتشر کرد. به گزارش موج، این کتاب کوچک با استفاده از طرح و کاریکاتور در کنار مطالب کوتاه و آموزنده ، سعی دارد ضمن تشریح زندگی آپارتمان نشینی، به بیان جنبه های مختلف آن پرداخته، راهکارهایی را برای زندگی بهتر ارائه دهد. بیستمین شماره آموزش های شهروندی، در شمارگان 50000 نسخه چاپ شده و به صورت رایگان توزیع خواهد گردید. اضافه می‌شود، مرکز آموزش به زودی از سری مفاخر ایران زمین ، کتابچه های " سعدی " ، " کمال الملک" و " تختی " را چاپ و آماده توزیع خواهد نمود. کلیه حقوق این اثر متعلق به موسسه مرور وقایع جهان (خبرگزاری موج) می باشد. هرگونه تقلید و نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.


اولین آپارتمان فرهنگی شهر روز یک‌شنبه افتتاح می‌شود
خبرگزاری موج - مراسم افتتاح این آپارتمان فرهنگی از ساعت 16 در محل مجتمع مسکونی بهنام واقع در میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام برگزار می‌شود. به گزارش موج به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای شهر، محمد ابویی با اشاره به توجه شهرداری تهران به فعال سازی روش‌های مختلف مشارکت فرهنگی اظهار داشت: در بسیاری از مجتمع‌های مسکونی شاهد فضاهای بلااستفاده هستیم که با کمک اندکی از سوی مدیریت فرهنگی شهر قابلیت تبدیل به یک فضای فرهنگی کم‌هزینه مشارکتی و پربازده را دارد؛ لذا هیئت مدیره مجتمع مسکونی بهنام شامل 123 واحد یکی از مجتمع‌های مسکونی قدیمی شهر محسوب می‌شود با اختصاص یکی از مشاعات این مجموعه به امر کتابخانه و با همیاری این مدیریت توانست شاهد افتتاح فاز یک آپارتمان فرهنگی خود باشد. وی افزود: فاز 2 این پروژه شامل مسقف کردن فضای دیگری که قابلیت فعالیت‌های فرهنگی - تفریحی و ورزشی است توسط هیأت مدیره این ساختمان درحال پیگری است. رئیس فرهنگسرای شهر، مدل اجرا شده در مجتمع مسونی بهنام را یکی از راه‌های توسعه کم‌هزینه فضاهای فرهنگی شهر برشمرد و گفت: در کنار...


نیکوکار تهرانی آپارتمان 140میلیون تومانی خود را وقف اهل بیت(ع) کرد
خبرگزاری موج - احداله شاملو، آپارتمان 140 میلیون تومانی خود را وقف اهل بیت و برگزاری مراسم عزاداری و تعظیم شعائر ائمه معصوم (ع) کرد. به گزارش موج به نقل از روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه، احداله شاملو، پدر شهید حسن شاملو به همراه همسرش با حضور در اداره اوقاف و امور خیریه شمال غرب تهران و تنظیم اسناد این موقوفه اعلام کرد: این اقدام در راستای ترویج فرهنگ عزاداری، پاسداشت مقام و منزلت اهل بیت عصمت و طهارت، تأمین فضا برای تبیین فرهنگ علوی و نبوی و به یاد بود فرزند شهیدم انجام و به نام امام حسن مجتبی(ع) نامگذاری شده است. بر اساس این گزارش، بهای این آپارتمان110متری که در طبقه همکف ساختمانی 3 طبقه و در خیابان آیت اله کاشانی، خیابان والفجر واقع شده، بیش از یک میلیارد و 400 صد میلیون ریال برآورد شده است. کلیه حقوق این اثر متعلق به موسسه مرور وقایع جهان (خبرگزاری موج) می باشد. هرگونه تقلید و نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.


کشف کوکائین درآپارتمان شاهزاده سعودی
پلیس فرانسه در آپارتمان یک شاهزاده سعودی در این کشور 110 کیلو کوکائین کشف کرده است. به گزارش فارس به نقل از شبکه العالم، پلیس فرانسه اعلام کرده است که از آپارتمان مسکونی یک شاهزاده سعودی در حومه شهر پاریس 110 کیلو کوکائین کشف کرده است. پلیس فرانسه در همین رابطه 4 نفر را دستگیر کرده است و اعلام شده ارزش مالی این مواد مخدر عددی بالغ بر 7 میلیون یورو بوده است. العالم اعلام کرد که این مواد مخدر در 3 کیف مسافرتی در یک آپارتمان مسکونی در حومه پاریس کشف شده است که مالک این آپارتمان یکی از اعضای خانواده سلطنتی و از اقوام پادشاه این کشور بوده است. پلیس پاریس از قاچاقچیان 170 هزار یورو پول نقد ضبط کرده و در بازرسی‌‌های بیشتر تعداد زیادی لباس‌های گران قیمت از این افراد مصادره کرده است. منابع امنیتی فرانسه اعلام کردند که قاچاقچیان را طی چند هفته گذشته زیر نظر داشته‌اند و این افراد کوکائین‌ها را از طریق هوایی وارد فرانسه کرده‌اند و قصد داشتند در پاریس این مواد را بفروش برسانند. العالم اعلام کرد که در تابستان امسال نیز پلیس فرانسه 130 کیلو کوکائین...


اجاره ساعتی آپارتمان به مجردهادر تهران
به تازگی در برخی محلات پایتخت، خانه‌هایی تحت عنوان «آپارتمان‌های ساعتی و اتاق‌های مبله» برای اجاره به افراد مجرد راه‌اندازی شده که واکنش پلیس امنیت اخلاقی را در پی داشته است. این آپارتمان‌ها که بیشتر در مساحت‌های 40 تا 50 متری است، به صورت ساعتی به افراد متقاضی اجاره داده می‌شود. به گزارش جوان این آپارتمان‌ها به محفل و پاتوق امنی برای افراد خلافکار تبدیل شده است. استعمال مواد مخدر، تکثیر و توزیع فیلم‌های غیراخلاقی و در مواردی اعمال منافی عفت در این آپارتمان‌ها انجام می‌شود که غفلت مسئولان انتظامی برای برخورد با عوامل راه‌اندازی این خانه‌ها زمینه گسترش این نوع از مراکز فساد را فراهم کرده است. طبق گزارش‌های رسیده و تماس تعدادی از شهروندان این خانه‌ها بیشتر درحوالی منطقه هفت تیر و شهرک غرب اجاره داده می‌شود و شیوه اجاره این خانه‌ها هم به این صورت است که صاحب خانه‌ها واحدهای استیجاری خود را برای یک هفته، یک روز و حتی چند ساعت اجاره می‌دهند و در قبال آن اجاره‌ای چند صد هزار تومانی از مستأجران دریافت می‌کنند.


فروش آپارتمان در امارات 81 درصد کاهش یافت
بزرگترین شرکت ساختمانی امارات اعلام کرد طی سه ماه نخست 2011 با کاهش 81 درصدی فروش آپارتمان و افت 50 درصدی فروش ویلا روبرو شده است . به گزارش خبرگزاری حیات به نقل از بلومبرگ، کاهش تقاضا برای خرید مسکن و ادامه بحران در بخش مسکن امارات مهمترین عامل کاهش شدید فروش آپارتمان و ویلا در این کشور اعلام شده است . بر اساس این گزارش میزان درامد شرکت عمار از محل فروش آپارتمان در این مدت به کمتر از 375 میلیون درهم و درامد حاصل از فروش ویلا به کمتر از 60 میلیون درهم رسیده است . بر این اساس میزان کل درامد شرکت عمار در سه ماه نخست 2011 با 31 درصد کاهش به کمتر از 1.98 میلیارد درهم و میزان سود این شرکت نیز با 45 درصد افت به کمتر از 421 میلیون درهم رسیده است . شرکت عمار که سازنده بلند ترین برج جهان در دوبی به شمار می رود با افت چشمگیر 60 درصدی ارزش بازار مسکن از اواسط سال 2008 میلادی تا کنون روبرو شده است . بر این اساس میزان فروش املاک تجاری شرکت عمار نیز در این مدت با 16 برابر رشد به 704 میلیون درهم رسیده است .


آپارتمان نشینی و مشکلات آن در آذربایجان شرقی
تبریز- پیشرفت سریع شهرها و افزایش جمعیت موجب شده تا زندگی در خانه های کوچک، آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی روند رو به رشدی داشته باشد. نزدیک به سه دهه است که آپارتمان نشینی با همه محاسن و معایبی که دارد در کشور ما به ویژه شهرهای بزرگ متداول شده و هر چند راهکار مناسبی برای  تامین مسکن خانواده ها به نظر می رسد اما مشکلاتی را به همراه دارد که در جای خود قابل بررسی است. ازدیاد جمعیت، کمبود زمین برای احداث خانه‌های تک واحدی، امنیت بیشتر در مجتمع‌های مسکونی، توان مالی شهروندان و بسیاری دلایل دیگر از عواملی به شمار می‌روند که بر توسعه آپارتمان نشینی تاثیر مستقیم می‌گذارند. از سوی دیگر فارغ از این عوامل، سکونت در مجتمع‌های مسکونی و زندگی تنگاتنگ با دیگر شهروندان ادبیات و فرهنگ خاصی می‌طلبد که عدم آشنایی و رعایت آنها موجب بروز کدورت و اختلاف فراوان بین ساکنان می‌گردد که البته یکی از علت‌های مهم بروز این اختلاف‌ها، ناآشنایی برخی از ساکنان با حقوق و تکالیف خود است. خبرنگار ایرنا برای بررسی آپارتمان نشینی و مشکلات و محاسن آن در آذربایجان شرقی و...


آقای وزیر! این هم لیست اجاره آپارتمان
بازار اجاره بها که هرساله با شروع سال جدید و افزایش تورم با قیمتهای صعودی همراه می‌شود امسال هم در ابتدای سال افزایش 10 تا 20 درصدی را تجربه کرد و همچنان در همین قیمت ثابت مانده است. گرچه افزایش قیمت اجاره ارتباط مستقیمی به منطقه و متراژ دارد، اما مالکان هم تاثیر زیادی را در قیمت اجاره ایفا می‌کنند. آفتاب: رشد هرساله اجاره بها به تبع تورم به شکل یک سنت درآمده و این در حالی است که مستاجران هر سال با مشکلات بیشتری برای یافتن واحد مسکونی مناسب مواجه میشوند. بازار اجاره بها که هرساله با شروع سال جدید و افزایش تورم با قیمتهای صعودی همراه میشود امسال هم در ابتدای سال افزایش 10 تا 20 درصدی را تجربه کرد و همچنان در همین قیمت ثابت مانده است. گرچه افزایش قیمت اجاره ارتباط مستقیمی به منطقه و متراژ دارد، اما مالکان هم تاثیر زیادی را در قیمت اجاره ایفا میکنند. البته اجاره بها در هر منطقهای قیمت مشخصی دارد و در صورتی که قیمت از مقدار خاصی بالاتر رود مستاجران حاضر به پذیرفتن آن نیستند، اما گاهی مالکان اجاره بها را 20 تا 40 هزار تومان افزایش میدهند...


فروش واحدهای گران‌ قیمت‌ترین آپارتمان جهان
ارزانترین واحد مسکونی در این ساختمان واحدی یک خوابه است و حدود پنج میلیون پوند قیمت دارد،بهای یک واحد مسکونی پنج خوابه در این ساختمان به شصت میلیون پوند می رسد. شماری از گران قیمت ترین واحدهای آپارتمانی جهان در لندن فروخته شد. به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، بهای فروش مجموع این آپارتمانهای گران قیمت در لندن تاکنون به یک میلیارد پوند انگلیس رسیده است. این آپارتمانها در ساختمانی به نام "هاید پارک 1" در منطقه مرفه نشین نایتس بریج قرار دارد،این واحدهای آپارتمانی رکورد جهانی قیمت هر متر مربع واحدهای مسکونی را شکست. ارزانترین واحد مسکونی در این ساختمان واحدی یک خوابه است و حدود پنج میلیون پوند قیمت دارد،بهای یک واحد مسکونی پنج خوابه در این ساختمان به شصت میلیون پوند می رسد. این واحدهای مسکونی دارای شیشه ضدگلوله، سالن نمایش فیلم، استخر شنا و یک زمین گلف است. ثروتمندان عرب و روس تاکنون هشتاد و شش واحد مسکونی را در این ساختمان خریداری کرده اند و هنوز سی واحد در این ساختمان باقی مانده است.


آقای وزیر! این هم لیست اجاره آپارتمان
بازار اجاره بها که هرساله با شروع سال جدید و افزایش تورم با قیمتهای صعودی همراه می‌شود امسال هم در ابتدای سال افزایش 10 تا 20 درصدی را تجربه کرد و همچنان در همین قیمت ثابت مانده است. گرچه افزایش قیمت اجاره ارتباط مستقیمی به منطقه و متراژ دارد، اما مالکان هم تاثیر زیادی را در قیمت اجاره ایفا می‌کنند. آفتاب: رشد هرساله اجاره بها به تبع تورم به شکل یک سنت درآمده و این در حالی است که مستاجران هر سال با مشکلات بیشتری برای یافتن واحد مسکونی مناسب مواجه میشوند. بازار اجاره بها که هرساله با شروع سال جدید و افزایش تورم با قیمتهای صعودی همراه میشود امسال هم در ابتدای سال افزایش 10 تا 20 درصدی را تجربه کرد و همچنان در همین قیمت ثابت مانده است. گرچه افزایش قیمت اجاره ارتباط مستقیمی به منطقه و متراژ دارد، اما مالکان هم تاثیر زیادی را در قیمت اجاره ایفا میکنند. البته اجاره بها در هر منطقهای قیمت مشخصی دارد و در صورتی که قیمت از مقدار خاصی بالاتر رود مستاجران حاضر به پذیرفتن آن نیستند، اما گاهی مالکان اجاره بها را 20 تا 40 هزار تومان افزایش میدهند...


آتش سوزی آپارتمان سازمان آتش نشانی را به کار گرفت/ باد آتش بیار معرکه
رشت - خبرگزاری مهر: به دنبال وقوع آتش سوزی در یک آپارتمان در رشت، ماموران یک ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه مراجعه کردند اما بادی که با سرعت 126 کیلومتر در ساعت در حال وزیدن بود آتش بیار معرکه شد به گونه ای که کل سازمان آتش نشانی رشت وارد عمل شدند. به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در پی این حادثه که در ساعت یک بامداد به دنبال تماس تلفنی با تلفن سه رقمی 125 ماموران سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت از وقوع آن مطلع شدند، ماموران ایستگاههای 2 و 3 به محل اعزام شدند و کار اطفا حریق آتش کهیک باب آپارتمان را به کام خود کشیده بود، آغاز کردند. در این میان به رغم تلاش ماموران آتش نشانی به دلیل شدت وزش باد که با سرعتی معادل 126 کیلومتر در ساعت در حال وزیدن بودف آتش به دو آپارتمان چسیبده به محل آتش سوزی هم رسید و کار سخت تر شد. به گفته مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت، وسعت حریق و یکپارچگی سقف آپارتمانها و نبود دیوارهای آتش بر در سربندیهای سازه ها نیز به گسترش آتش سوزی دامن زد وحریق به سرعت گسترش یافت. در این میان علاوه برکلیه خودروهای...


آقای وزیر! این هم لیست اجاره آپارتمان در تهران
خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی:  رشد هرساله اجاره بها به تبع تورم به شکل یک سنت درآمده و این در حالی است که مستاجران هر سال با مشکلات بیشتری برای یافتن واحد مسکونی مناسب مواجه می‌شوند. به گزارش خبرنگار مهر، بازار اجاره بها که هرساله با شروع سال جدید و افزایش تورم با قیمتهای صعودی همراه می شود امسال هم در ابتدای سال افزایش 10 تا20 درصدی را تجربه کرد و همچنان در همین قیمت ثابت مانده است. گرچه افزایش قیمت اجاره ارتباط مستقیمی به منطقه و متراژ دارد، اما مالکان هم تاثیر زیادی را در قیمت اجاره ایفا می کنند. البته اجاره بها در هر منطقه ای قیمت مشخصی دارد و در صورتی که قیمت از مقدار خاصی بالاتر رود مستاجران حاضر به پذیرفتن آن نیستند، اما گاهی مالکان اجاره بها را 20 تا 40 هزار تومان افزایش می دهند و مستاجران هم به دلیل برخی از شرایط حاضر به پذیرفتن این قیمت هستند. در واقع مستاجران ترجیح می دهند که واحد مسکونی مناسب را حتی بالاتر از قیمت عرف بازار اجاره کنند اما گروه دیگری از مستاجران هم ترجیح می دهند که واحد خود را حتی در صورت بالابردن اجاره از سوی...


لیست اجاره بهای آپارتمان در تهران
اکونیوز: رشد هرساله اجاره بها به تبع تورم به شکل یک سنت درآمده و این در حالی است که مستاجران هر سال با مشکلات بیشتری برای یافتن واحد مسکونی مناسب مواجه می‌شوند. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، بازار اجاره بها که هرساله با شروع سال جدید و افزایش تورم با قیمتهای صعودی همراه می شود امسال هم در ابتدای سال افزایش 10 تا 20 درصدی را تجربه کرد و همچنان در همین قیمت ثابت مانده است. گرچه افزایش قیمت اجاره ارتباط مستقیمی به منطقه و متراژ دارد، اما مالکان هم تاثیر زیادی را در قیمت اجاره ایفا می کنند. البته اجاره بها در هر منطقه ای قیمت مشخصی دارد و در صورتی که قیمت از مقدار خاصی بالاتر رود مستاجران حاضر به پذیرفتن آن نیستند، اما گاهی مالکان اجاره بها را 20 تا 40 هزار تومان افزایش می دهند و مستاجران هم به دلیل برخی از شرایط حاضر به پذیرفتن این قیمت هستند. در واقع مستاجران ترجیح می دهند که واحد مسکونی مناسب را حتی بالاتر از قیمت عرف بازار اجاره کنند اما گروه دیگری از مستاجران هم ترجیح می دهند که واحد خود را حتی در صورت بالابردن اجاره...


آقای وزیر! این هم لیست اجاره آپارتمان در تهران
مستاجران ترجیح می دهند که واحد مسکونی مناسب را حتی بالاتر از قیمت عرف بازار اجاره کنند اما گروه دیگری از مستاجران هم ترجیح می دهند که واحد خود را حتی در صورت بالابردن اجاره از سوی مالک، تغییر ندهند. مهر: رشد هرساله اجاره بها به تبع تورم به شکل یک سنت درآمده و این در حالی است که مستاجران هر سال با مشکلات بیشتری برای یافتن واحد مسکونی مناسب مواجه می‌شوند. بازار اجاره بها که هرساله با شروع سال جدید و افزایش تورم با قیمتهای صعودی همراه می شود امسال هم در ابتدای سال افزایش 10 تا 20 درصدی را تجربه کرد و همچنان در همین قیمت ثابت مانده است. گرچه افزایش قیمت اجاره ارتباط مستقیمی به منطقه و متراژ دارد، اما مالکان هم تاثیر زیادی را در قیمت اجاره ایفا می کنند. البته اجاره بها در هر منطقه ای قیمت مشخصی دارد و در صورتی که قیمت از مقدار خاصی بالاتر رود مستاجران حاضر به پذیرفتن آن نیستند، اما گاهی مالکان اجاره بها را 20 تا 40 هزار تومان افزایش می دهند و مستاجران هم به دلیل برخی از شرایط حاضر به پذیرفتن این قیمت هستند. در واقع مستاجران ترجیح می دهند...


آقای وزیر! این هم لیست اجاره آپارتمان در تهران
رشد هرساله اجاره بها به تبع تورم به شکل یک سنت درآمده و این در حالی است که مستاجران هر سال با مشکلات بیشتری برای یافتن واحد مسکونی مناسب مواجه می‌شوند. به گزارش مهر، بازار اجاره بها که هرساله با شروع سال جدید و افزایش تورم با قیمتهای صعودی همراه می شود امسال هم در ابتدای سال افزایش 10 تا 20 درصدی را تجربه کرد و همچنان در همین قیمت ثابت مانده است. گرچه افزایش قیمت اجاره ارتباط مستقیمی به منطقه و متراژ دارد، اما مالکان هم تاثیر زیادی را در قیمت اجاره ایفا می کنند. البته اجاره بها در هر منطقه ای قیمت مشخصی دارد و در صورتی که قیمت از مقدار خاصی بالاتر رود مستاجران حاضر به پذیرفتن آن نیستند، اما گاهی مالکان اجاره بها را 20 تا 40 هزار تومان افزایش می دهند و مستاجران هم به دلیل برخی از شرایط حاضر به پذیرفتن این قیمت هستند. در واقع مستاجران ترجیح می دهند که واحد مسکونی مناسب را حتی بالاتر از قیمت عرف بازار اجاره کنند اما گروه دیگری از مستاجران هم ترجیح می دهند که واحد خود را حتی در صورت بالابردن اجاره از سوی مالک، تغییر ندهند تا هزینه ای را...


بایدها و نبایدهای حقوقی آپارتمان نشینی
خبرگزاری فارس: مالکیت در آپارتمانها به مالکیت اختصاصی و مشترک تقسیم می شود، اختصاصی به بخشی از ملک گفته می شود که فقط صاحب آپارتمان حق استفاده از آن را دارد مانند بالکن. مالکیت مشترک نیز شامل قسمتهایی از ساختمان است که مجموع مالکان آن ساختمان حق استفاده از آن را دارند. مالکیت در آپارتمانها به مالکیت اختصاصی و مشترک تقسیم می شود، اختصاصی به بخشی از ملک گفته می شود که فقط صاحب آپارتمان حق استفاده از آن را دارد مانند بالکن. مالکیت مشترک نیز شامل قسمتهایی از ساختمان است که مجموع مالکان آن ساختمان حق استفاده از آن را دارند، مانندمراکز حرارت و تهویه، چاههای فاضلاب و تاسیسات مربوط به راه پله و ... هر گاه تعداد مالکان آپارتمان از 3 نفر بیشتر باشد مجمع مالکان تشکیل می شود و در اولین جلسه، مدیر یا هیات مدیره را انتخاب می کنند. مدیر می تواند از اعضای ساختمان یا خارج از آن انتخاب شود. برای رسمیت مجمع عمومی، حضور بیش از نصف مالکان آپارتمانهای ساختمان ضروری است. در صورت عدم حضور اکثریت، در سومین جلسه با رای اکثریت حاضر در جلسه تصمیمات به تصویب می رسد....


کودکان آپارتمان نشین در معرض دود سیگار همسایگان هستند
تهران -بررسی های جدید دانشمندان نشان می دهد کودکانی که در آپارتمان ها زندگی می کنند 45 درصد بیش از آنهایی که ساکن خانه های منفرد( مجزا از خانه های کناری) هستند در معرض دود سیگار قرار می گیرند. به گزارش ایرنا از بی بی سی نیوز، محققان در دانشگاه های هاروارد و روچستر می گویند که علت این است که در آپارتمان ها دود سیگار با نفوذ از دیوارها و سیستم های مشترک تهویه به سایر خانه ها راه می یابد. محققان میزان ماده ای به نام 'کونتینین' در خون پنج هزار کودک از سراسر آمریکا را اندازه گیری کردند. این مطالعه به کودکانی محدود بود که ساکن خانه هایی بودند که هیچ کس در آنها سیگار نمی کشد. محققان به بررسی کونتینین - یکی از محصولات نیکوتین و نشانگری حساس برای تنباکو - در خون کودکان پرداختند. این مطالعه دریافت که 73 درصد از پنج هزار کودک مورد مطالعه در معرض دود تنباکو قرار داشته اند. در مجموع، محققان دریافتند که بیش از 84 درصد کودکان ساکن بلوک هایی آپارتمانی، دارای میزانی از کونتینین بودند که حاکی از قرار گرفتن در معرض دود سیگاربه تازگی بود. نزدیک 80 درصد...


قم با 30 هتل و هتل آپارتمان آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است
قم - مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری قم گفت: این استان با 30 هتل ، هتل آپارتمان به همراه 38 مهمانپذیر و دو زائر سرا در ایام نوروز در خدمت زایران و مسافران نوروزی می باشد. 'علی رضا ارجمندی' روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: 40 منزل شخصی استیجاری دارای مجوز  شامل پنج هزار و 298 تخت و یک هزار و 602 اتاق نیز آماده ارایه خدمات به زایران است. وی خاطرنشان کرد:  همچنین 10 مجتمع توریستی، 70 مجتمع بین راهی و پنج مجموعه شهر و پارک بازی و 35 دفتر خدمات مسافرتی جهت استفاده و رفاه حال مسافران و گردشگران در استان وجود دارد. وی خاطرنشان کرد: تعدادی از مراکز اطلاع رسانی نیز در نقاط مختلف شهر قم برای ارایه خدمات به مسافران و زایران در نظر گرفته شده است. ارجمندی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: طی هفت ماه نخست امسال 98 هزار و 348 نفر از مسافران خارجی در هتل ها و هتل آپارتمان های قم تحت نظارت سازمان اقامت گزیدند.


ساکن جدید آپارتمان حریری کیست؟
آفتاب: ژاک شیراک رئیسجمهور فرانسه محل سکونت آتی خود پس از ترک الیزه را اعلام کرد. رئیس جمهور خوشخنده و شیکپوش فرانسه این بار نیز سلیقه به خرج داده و آپارتمانی دنج و رو به رود سن برای خود و همسرش دستو پا کرده است. به گزارش اکونومیست، شیراک روز شانزدهم ماه می رسما الیزه را پس از دوازده سال ترک میکند. آپارتمان جدید شیراک که بسیاری آن را بهشت کوچک دوران پیری آقای رئیس جمهور میدانند درست مقابل موزه لوور قرار دارد. آپارتمانی که متعلق به خانواده رفیق حریری نخستوزیر فقید لبنان است. رفیق حریری در سال 2005 میلادی در عملیاتی تروریستی جان خود را از دست داد. حریری در دوران حیات خود رابطه بسیار نزدیکی با ژاک شیراک و خانوادهاش داشت. البته به گفته منابع آگاه این آپارتمان محل سکونت موقت شیراک خواهد بود. در گزارشی که در ماه آوریل در یکی از روزنامههای پرتیراژ فرانسه چاپ شد شیراک ظاهراً توان مالی کافی برای سکونت دائم در چنین منطقه گرانقیمتی را ندارد.


چگونه در نگهداری و حفظ پاکیزگی آپارتمان خود مشارکت کنیم
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: آپارتمان ،
دنبالک ها: بنگاه نت:آپارتمان ،
ارسال شده در: آپارتمان ،
پنجشنبه 19 خرداد 1390 05:10 ب.ظ

بنگاه نت

آپارتمان


  

آپارتمان
گوشی تلفن ، سارق یک میلیارد ی آپارتمان های تبریز را بدام انداخت
خبرگزاری آریا- رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی اعلام کرد : یک گوشی سرقت شده از سرقت های سریالی آپارتمان های تبریز راز 40 فقره سرقت را برملا نمود . به گزارش آریا به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ "قنبر مداحی" در تشریح خبر فوق افزود: درپی افزایش سرقت از آپارتمان های تبریز در ایام تعطیلات، به خصوص از مجتمع های دارای نگهبان ،بدلیل حساسیت بالای قضیه و انتظار کشف از سوی پلیس رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت. وی گفت: اکیپ و یژه ای در اداره مبارزه با سرقت اداره آگاهی استان تشکیل و مامور رسیدگی به موضوع شد و با انجام تحقیقات اولیه سریالی بودن و انجام سرقت توسط یک سارق حرفه ای تایید شد . سرهنگ مداحی تاکید کرد : سرانجام یک گوشی تلفن سرقت شده ازیک منزل در جریان این سرقت ها باعث شد راز 40 فقره سرقت از آپارتمان های تبریز برملا ، و سارق دستگیر شود. وی گفت : سارق از داشتن دزدگیر در گوشی مسروقه مطلع نبوده در اولین استفاده سیستم نصب شده بر روی گوشی مسروقه شماره محل تماس را به خانه سرقت شده اطلاع می دهد و مال باخته بلافاصله به اداره آگاهی شماره...


قیمت آپارتمان در برخی از محله های تهران
براساس گزارش خبرنگار مهر، آپارتمانی45 متری در خیابان تهرانسر یک خوابه با انباری و بالکن با قیمت67 میلیون تومان به فروش می رسد و همین متراژ در پیکان شهر متری 900 هزار تومان قیمت گذاری شده است. 37 متری در انتهای جیحون حسام الدین با 12 متر انباری به قیمت 52 میلیون تومان به فروش می رسد و سوئیت 42 متری، 15 ساله در میردامادبا پارکینگ و انباری با قیمت145 میلیون تومان عرضه می شود. 50متری یکخوابهتکواحدی درخیابان شریعتی سرباز هم با قیمت 68 میلیون تومان به فروش می رسد و همین متراژ در خیابانبنی هاشمشمالی 110 میلیون تومان قیمت دارد. براین اساس آپارتمانی53متری درخیابان ایرانمهر امام حسین نوساز با 20 میلیون وام، 25 میلیون رهن و 45 میلیون نقد به فروش گذاشته شده است، همچنین 62 متری در فلاح بدون پارکینگ باقیمت هر مترمربع یک میلیون و 50 هزار تومان به فروش می رسد. گزارشها حاکی از آن است که 65 متری در نارمک میدان تسلیحات 2 خوابه، 15 سال ساخت در طبقه سوم80 میلیون تومان قیمت گذاری شده است. آپارتمانی نوساز در تهران نو فلکه اطلاعات هم با متراژ 65 متر با پارکینگ...


لیست اجاره بهای آپارتمان در تهران
اکونیوز: رشد هرساله اجاره بها به تبع تورم به شکل یک سنت درآمده و این در حالی است که مستاجران هر سال با مشکلات بیشتری برای یافتن واحد مسکونی مناسب مواجه می‌شوند. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، بازار اجاره بها که هرساله با شروع سال جدید و افزایش تورم با قیمتهای صعودی همراه می شود امسال هم در ابتدای سال افزایش 10 تا 20 درصدی را تجربه کرد و همچنان در همین قیمت ثابت مانده است. گرچه افزایش قیمت اجاره ارتباط مستقیمی به منطقه و متراژ دارد، اما مالکان هم تاثیر زیادی را در قیمت اجاره ایفا می کنند. البته اجاره بها در هر منطقه ای قیمت مشخصی دارد و در صورتی که قیمت از مقدار خاصی بالاتر رود مستاجران حاضر به پذیرفتن آن نیستند، اما گاهی مالکان اجاره بها را 20 تا 40 هزار تومان افزایش می دهند و مستاجران هم به دلیل برخی از شرایط حاضر به پذیرفتن این قیمت هستند. در واقع مستاجران ترجیح می دهند که واحد مسکونی مناسب را حتی بالاتر از قیمت عرف بازار اجاره کنند اما گروه دیگری از مستاجران هم ترجیح می دهند که واحد خود را حتی در صورت بالابردن اجاره...


قیمت آپارتمان ها در مناطق مختلف تهران
اکونیوز: با وجودی که قیمت مسکن در آرامش است و قیمتها افزایش زیادی نداشته‌اند اما هنوز هم یک آپارتمان در جنوبی ترین منطقه تهران و با امکانات کم حداقل متری 700 هزار تومان قیمت دارد. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، در حالی که دولت با اجرای سیاستهای پولی و مالی و اقدامات عمرانی در سالهای اخیر بازار مسکن را تاحدودی تحت کنترل درآورده و سعی داشته است تا از افزایش قیمت جلوگیری کند اما بازهم کوچکترین تغییر و نوسان در هریک از بازارهای مالی، مسکن را تحت تاثیر خود قرار می دهد. گرچه مسئولان همواره اعلام می کنند که مسکن درآرامش است و قیمتها تغییری نداشتند اما با قیمتهای مورد تایید آنها هم مردم توان خرید مسکن را ندارند و قیمتها به اندازه ای بالاست که قدرت خرید مسکن برای بخش زیادی از مردم وجود ندارد و اغلب جوان ترها نمی توانند خانه مناسبی را در شهر تهران داشته باشند. براساس این گزارش، اگر آپارتمان نوساز در جنوبی ترین منطقه تهران بدون نمای خوب و در محله ای با امکانات کم ساخته شده باشد، حداقل متری 700 هزار تومان قیمت دارد. درواقع برای خرید...


فروش گران‌ترین آپارتمان جهان در لندن
اکونیوز: فروش یک پنت‌هاوس در نزدیکی هاید پارک لندن با قیمتی نزدیک به 250 میلیارد تومان رکورد قیمت آپارتمان در بریتانیا را شکست. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،یک خریدار ناشناس از طریق وکیل خود در اوکراین دو دستگاه آپارتمان را در خیابان کنزینگتون لندن با قیمتی معادل 136 میلیون پوند خریداری کرد. قرار است این دو دستگاه آپارتمان با بنایی معادل 3300 متر مربع برای ساخت یک پنتهاوس سه طبقه تغییر دادهشوند. این ساختمان بخشی از مجتمع مسکونی وان هاید پارک است که کل آپارتمانهای آن با ارزشی برابر با نزدیک به 965میلیارد پوند به خریدارانی با ملیتهای مختلف فروختهشدهاست. این ملک را میتوان گرانترین ملک معامله شده در جهان نام گذاشت، چرا که برای مثال عمارت 15 هزار متری هرست، در بورلی هیلز که جان اف کندی و همسرش ماه عسل خود را در آن گذراندند در حال حاضر با قیمتی نزدیک به 95 میلیون دلار یعنی کمتر از نیمی از قیمت ملک فروختهشده در لندن قیمتگذاری شدهاست. با مبلغ پرداخت شده توسط این خریدار میتوان تعداد بیش از 1500 خانه متوسط در محلههای ارزانقیمت لندن خرید.


دایی:درآمد ما را با قیمت آپارتمان مقایسه کنید
علی دایی در جمع خبرنگاران گفت: «با توجه به به حرف و حدیث‌هایی در خصوص سقف قرارداد برای بازیکنان باید اعلام کنم که این قانون درست نیست. سقف قرار داد‌ها باعث می‌شود پول‌های زیر میزی و مسائل جانبی در فوتبال بیشتر شود، مثلا باشگاه‌ها ۳۵۰ میلیون تومان با یک بازیکنان قرار داد می‌ببندند اما آن بازیکن یک میلیارد تومان می‌گیرد، این وسط هم به قانون عمل نشده و هم حق اداره مالیات ضایع شده است.» به گزارشخبرنگاران جوان -وی درباره صحبت‌های مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال درباره کسر بودجه فدراسیون فوتبال بابت پرداخت مالیات خود گفت: «ادارات مالیات پس از بررسی‌های زیاد حق را به من داد. پولی را که باید به من داده می‌شد خود ادارات مالیات از حساب فدراسیون برداشت کرد. این پول به شخص داده نشده است. حال من نمی‌دانم این صحبت‌ها بر چه مبنایی انجام می‌پذیرد. ولی شما دیدید حق با من بود.» دایی در جواب سؤالی که آیا شما هم معتقدید بازیکنان فوتبال پول زیادی می‌گیرند گفت: «شما بروید دقت کنید که از یک بازیکن چقدر مالیات کسر می‌شود. در قبالش اداره مالیات چه کارهایی برای ما...


هزینه اجاره این آپارتمان دویست و پنجاه یوآن معادل سی و پنج دلار در ماه است.
ون جیائو ساکن این آپارتمان می گوید به دلیل افزایش قیمت مسکن هرگز به فکر خرید آن نیست ضمن این که هزینه اجاره هم پای قیمت مسکن افزایش می یابد. وی می گوید شرایط برای آدمهای فقیر دشوار است ومن اگر کاری پیدا کنم فقط ماهی سه هزار یوآن درآمد خواهم داشت و یک سوم آن بابت اجاره از دستم خواهد رفت و من از این بابت خیلی ناراحت و نگرانم. این بلوک، هشت آپارتمان کپسولی دومتر مربعی دارد که همه آنها فاقد سرویس بهداشتی هستند و ساکنانشان فقط می توانند در آنها دراز بکشند و لپ تاب خود را در کناری قرار دهند. طراح و سازنده هفتاد و هشت ساله این آپارتمانها که یک مهندس است می گوید من این طرح را برای کسانی که از عهده افزایش قیمت مسکن و اجاره برنمی آیند پیاده کرده ام. قیمت مسکن شهری در چین در سال گذشته منتهی به ماه مارس یازده و هفت دهم درصد افزایش یافت و اقتصاددانان می گویند مقامات رسمی آمار دقیقی درباره افزایش قیمتها نمی دهند. جمعیت افراد بالای بیست سال فارغ التحصیل شده که به دنبال اسکان در آپارتمانهای ارزان هستند به یک میلیون نفر بالغ می شود که ده درصد از آنان در پکن هستند.


دایی: درآمد ما را با قیمت آپارتمان مقایسه کنید
علی دایی در جمع خبرنگاران گفت: «با توجه به به حرف و حدیث‌هایی در خصوص سقف قرارداد برای بازیکنان باید اعلام کنم که این قانون درست نیست. سقف قرار داد‌ها باعث می‌شود پول‌های زیر میزی و مسائل جانبی در فوتبال بیشتر شود، مثلا باشگاه‌ها ۳۵۰ میلیون تومان با یک بازیکنان قرار داد می‌ببندند اما آن بازیکن یک میلیارد تومان می‌گیرد، این وسط هم به قانون عمل نشده و هم حق اداره مالیات ضایع شده است.» به گزارش فارس، وی درباره صحبت‌های مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال درباره کسر بودجه فدراسیون فوتبال بابت پرداخت مالیات خود گفت: «ادارات مالیات پس از بررسی‌های زیاد حق را به من داد. پولی را که باید به من داده می‌شد خود ادارات مالیات از حساب فدراسیون برداشت کرد. این پول به شخص داده نشده است. حال من نمی‌دانم این صحبت‌ها بر چه مبنایی انجام می‌پذیرد. ولی شما دیدید حق با من بود.» دایی در جواب سؤالی که آیا شما هم معتقدید بازیکنان فوتبال پول زیادی می‌گیرند گفت: «شما بروید دقت کنید که از یک بازیکن چقدر مالیات کسر می‌شود. در قبالش اداره مالیات چه کارهایی برای ما انجام می‌دهد؟...


لیست جدید قیمت آپارتمان در تهران
ادامه رکود در بازار مسکن، خرید و فروش آپارتمان را با کندی مواجه کرده است و قیمتها هم همچنان از توان خرید اغلب شهروندان بیشتر است. به گزارش مهر، بازار خرید و فروش مسکن که در هفته های گذشته، با رویکردهای متفاوتی مواجه شده بود، در حال حاضر با آرامش مواجه شده است و قیمتها نوسان چندانی ندارند؛ اما هنوز هم به نسبت درآمد متقاضیان، قیمتها در تهران بالاست و اغلب مردم قادر به خرید آپارتمان در تهران نیستند. نوسانات خرید و فروش موجب شده است که مالکان تمایلی به فروش نداشته باشند و متقاضیان مسکن هم از خرید آپارتمان با این قیمت ها اجتناب کنند بنابراین میزان معاملات در بازار مسکن نسبت به سال گذشته با رکود بیشتری مواجه شده است. در این رابطه هفته گذشته رئیس اتحادیه کشوری املاک در گفتگو با مهر رکود در بازار مسکن را اعلام کرد و گفت: قیمتها در برخی از مناطق تهران موجب شده که خرید و فروش مسکن دوباره به حالت رکود درآید و خریداران و فروشندگان تمایلی به معامله در این بازار نداشته باشند. یکی از مشاوران املاک در گفتگو با مهر با تائید رکود در بازار مسکن، گفت:...


- کنتور میزان حرارتی هر آپارتمان ساخته شد.
- استاندارهای جهانی برای نان ایرانی . - نان کیفی تولید نکنید از چرخه رقابت حذف می شوید. - آپارتمان نشین ها نگران تقسیم قبض گاز نباشند. - چرا سهم بهره وری در اقتصاد ایران پایین است؟. - 10 میلیون سهامدار عدالت وارد بورس می شوند. - بسیاری از افراد توانایی پرداخت دیه 90 میلیونی را ندارند. - مهترین مشکل مدیران عدم دسترسی آسان به تسهیلات بانکی است. - 5 عامل مهم تاثیرگذار در کسب و کارهای سال 90. - پیشنهاد سالانه شدن انتخابات هیات رئیسه . - ادله های وزارت بازرگانی برای برخی افزایش قیمت ها . - قانون بودجه 1390به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد. - پس از اجرای مالیات بر ارزش افزوده 4 درصدی صورت گرفت: صعود یکباره 18هزار تومانی قیمت سکه. - وزیر امور زیربنایی به مجلس معرفی شد. - انتقاد از افزایش 2 برابری نرخ دیه . - قضاوی درباره حذف صفرها اعلام کرده است: جایگزینی تدریجی پول جدید با قدیم مناسب تر است. - نرخ دولتی سکه طلا با جهش پلکانی آمد : شوک مالیاتی به بازار سکه . - بانک مرکزی تحلیل کرد:  ریسک های بورس در سالجاری. - رئیس کمسیون ویژه مجلس...


24 هتل آپارتمان توسط ستاد تسهیلات نوروزی خراسان رضوی تذکر گرفتند.
بازار گردشگری ــ معاون نظارت ستاد تسهیلات نوروزی خراسان رضوی گفت: ستاد تسهیلات نوروزی خراسان رضوی در نهمین روز نوروز به24هتل آپارتمان تذکر داد. یوسف بیدخوری افزود: تذکرات مذکور به دلیل رعایت نکردن مسایل بهداشتی و همچنین نواقص تجهیزاتی و نیز تخلف نرخی و فعالیت غیر مجاز به این 24 هتل آپارتمان داده شد. وی ادامه داد: در نهمین روز از تعطیلات نوروزی از 92 واحد اقامتی که شامل 11 هتل ،20 هتل آپارتمان، 55 مهمانپذیر و 6 واحد پذیرایی میان راهی است،بازدید به عمل آمد. بیدخوری تصریح کرد: در بازرسیهای به عمل آمده 2 هتل آپارتمان و 4 مهمانپذیر به دلیل حسن برخورد در فراهم کردن امکانات رفاهی مناسب برای مسافران به عنوان واحدهای قابل تقدیر معرفی شدند.


مرگ در آپارتمان، متهمان انکار می‌کنند
خبرگزاری فارس: جلسه رسیدگی به مرگ جوانی که متهمان پرونده، اتهام قتل را انکار می‌کنند، و ادعای سقوط او را دارند، برگزار شد. به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، شامگاه 20 مرداد 85، مأموران کلانتری 132 نبرد، از سقوط جوانی از طبقه سوم ساختمانی در خیابان خاوران باخبر شدند. مأموران با حضور در محل حادثه، با جسد مرد جوانی روبرو شدند که کنار جوی آبی روی زمین افتاده بود و ساکنان ساختمان مدعی شدند که مقتول به زور وارد خانه شده بود و بعد از حضور آنها در خانه، خود را به خیابان پرت کرده است. اما مشخص بود که ضربه به سر مقتول در جای دیگری وارد شده است و بعد او را به کوچه منتقل کرده‌اند. با توجه به اظهارات متناقض و مشکوک ساکنان خانه، دو برادر به نام‌های اکبر و اصغر دستگیر شدند. اکبر در اظهارات خود گفت: شب حادثه حدود ساعت 2، به خانه برگشتم و متوجه شدم که از واحدی که خواهرم به همراه مادربزرگم در آن سکونت دارند صدای عجیبی می‌آید. به خانه خودمان رفتم و بعد از عوض کردن لباس، رفتم بالا. از زیر در نگاه کردم و پای مردی را دیدم که با سرعت و با کفش در خانه راه می‌رود. داد...


آپارتمان نشینان بیشتر به فکر سلامت خود باشند
معاون فرهنگی - اجتماعی شهرداری شیراز گفت: با توجه به کمبود فضا و تراکم نیروی انسانی در مجتمع های آپارتمانی ، ضروری است که افرادی که در اینگونه مجتمع ها سکونت دارند ، بیشتر به فکر سلامت خود باشند. به گزارش دریافتی ایرنا، محمد فرخ زاده در نشست جمعی از مدیران عامل و روسای هیات مدیره های آپارتمان های شهر شیراز اظهار داشت: مجتمع های آپارتمانی حجم عظیمی از شهروندان را در خود جای داده اند از این رو همزیستی مسالمت آمیز این شهروندان با توجه به کمبود فضا و تراکم نیروی انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وی، رفع تهدیدات و کاستی های اجتماعی در آپارتمان ها را نیازمند برنامه ریزی هماهنگ تمام دستگاه ها دانست و افزود: به دلیل وجود خرده فرهنگ ها ، این روند تهدید می بایست به فرصتی برای افزایش میزان سلامت اجتماعی و تربیت شهروند معنوی با اخلاق و متناسب با فرهنگ شهرنشینی تبدیل شود. معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز ادامه داد: امروز حجم عظیمی از افکار مختلف در فضایی متراکم در قالب مجموعه های چند هزار واحدی در کلان شهر شیراز وجود داردو به همین سبب لازم...


گوشی تلفن ، سارق یک میلیارد ی آپارتمان های تبریز را بدام انداخت
خبرگزاری آریا- رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی اعلام کرد : یک گوشی سرقت شده از سرقت های سریالی آپارتمان های تبریز راز 40 فقره سرقت را برملا نمود . به گزارش آریا به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ "قنبر مداحی" در تشریح خبر فوق افزود: درپی افزایش سرقت از آپارتمان های تبریز در ایام تعطیلات، به خصوص از مجتمع های دارای نگهبان ،بدلیل حساسیت بالای قضیه و انتظار کشف از سوی پلیس رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت. وی گفت: اکیپ و یژه ای در اداره مبارزه با سرقت اداره آگاهی استان تشکیل و مامور رسیدگی به موضوع شد و با انجام تحقیقات اولیه سریالی بودن و انجام سرقت توسط یک سارق حرفه ای تایید شد . سرهنگ مداحی تاکید کرد : سرانجام یک گوشی تلفن سرقت شده ازیک منزل در جریان این سرقت ها باعث شد راز 40 فقره سرقت از آپارتمان های تبریز برملا ، و سارق دستگیر شود. وی گفت : سارق از داشتن دزدگیر در گوشی مسروقه مطلع نبوده در اولین استفاده سیستم نصب شده بر روی گوشی مسروقه شماره محل تماس را به خانه سرقت شده اطلاع می دهد و مال باخته بلافاصله به اداره آگاهی شماره...


لیست قیمت آپارتمانها در مناطق مختلف تهران
براساس این گزارش، اگر آپارتمان نوساز در جنوبی ترین منطقه تهران بدون نمای خوب و در محله ای با امکانات کم ساخته شده باشد، حداقل متری 700 هزار تومان قیمت دارد. درواقع برای خرید یک خانه 40 متری در جنوبی ترین نقطه تهران باید حدود 28 میلیون تومان هزینه کرد. اگر شرایط آپارتمان و محله ای که در آن قرار گرفته کمی بهتر باشد، این قیمتها حتی به متری یک میلیون و 900 هزارتومان هم می رسد. گزارشها نشان می دهد که یک آپارتمان نوساز در محله نازی آباد با قیمت هر مترمربع یک میلیون و 900 هزار تا 2 میلیون تومان به فروش رسیده، این در حالی است که در روزهای اخیر صاحبخانه ها خیلی هم به این رقم راضی نیستند و قیمت بیشتری را درخواست می کنند. در محدوده خیابان جیحون و کارون هم بطور متوسط برای خرید هر آپارتمان نوساز باید حداقل متری یک میلیون و 600 هزار تومان پرداخت کرد و در قسمت جنوبی خیابان هاشمی هم کمتر از یک میلیون و 400 هزار تومان آپارتمان نوسازی پیدا نمی‌شود. در محدوده افسریه هم آپارتمانی به قیمت هر مترمربع یک میلیون و 300 هزار تومان به فروش رسیده است؛ بنابراین...


پلیس آلمان به آپارتمان "الشربی
پلیس آلمان برای بدست آوردن آنچه که مروة الشربینی  را به گروههای تروریستی منتسب کند، به آپارتمان محل سکونت وی حمله کرد. به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری اردنی البلقا ، پلیس آلمان هیچ حکم قانونی از طرف قاضی برای تفتیش خانه الشربینی در اختیار نداشت. پلیس آلمان همچنین با مصادره قرآن و کتب تفسیری الشربینی  آنها را مستنداتی مبنی بر گرایش او به سازمان القاعده دانست. این در حالی است که تاکنون دولت آلمان از مکان حضور الکس دبلیو  قاتل الشربینی و ارائه نام نگهبانی که به سمت همسر مروه تیراندازی کرد، امتناع ورزیده است. مروه الشربینی زن محجبه داروساز مصری دو هفته پیش در دادگاه لوندس کریچ  در شهر درسدن شرق آلمان به دست یک آلمانی 28ساله به نام الکس دبلیو  با 18 ضربه چاقو به شهادت رسید. قاتل الشربینی پیش از در یک مشاجره لفظی بین آنها در پارکی در آلمان به الشربینی حمله کرده و حجاب از سر او برداشته بود که پس از شکایت الشربینی به دادگاه به پرداخت 750 یورو محکوم شده بود اما در دادگاه استیناف با 18ضربه چاقو این زن سه ماهه باردار را به شهادت رساند و شوهر...


دومین مراسم قرعه کشی آپارتمان های مجموعه 'قهوه تلخ' برگزار شد
تهران - دومین مراسم قرعه کشی آپارتمان های مجموعه طنز 'قهوه تلخ' به تهیه کنندگی مجید و حمید آقاگلیان و به کارگردانی مهران مدیری در تالار هتل هما برگزار شد. به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، در این مراسم که شب گذشته (سه شنبه) برگزار شد، علاوه بر عوامل سازنده این سریال، 'سیروس الوند' فیلمنامه نویس و کارگردان سینما، 'محمدرضا گلزار'، 'ماهایا پطروسیان' و 'داریوش اسدزاده' بازیگران سینما و تلویزیون، 'اکبر عالمی' مدرس و منتقد سینما و 'علیرضا کریمی' مدیر کل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور داشتند. در ابتدای این مراسم که اجرای آن را 'برزو ارجمند' و 'علی لک پوریان' برعهده داشتند، مجید آقاگلیان با تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن، گفت: 'قهوه تلخ' محصول یک کار گروهی است که هم اکنون تصویربرداری آن پس از دو سال همچنان ادامه دارد و 66 قسمت نیز عرضه شده است. حمید آقاگلیان نیز در ادامه این مراسم، ساخت مجموعه طنز 'قهوه تلخ' را بسیار سخت و پرخطر عنوان کرد و افزود: وقتی تصمیم گرفتیم که این کار در شبکه خانگی توزیع شود، بسیاری از اهالی...


لیست قیمت آپارتمانها در مناطق مختلف تهران
براساس این گزارش، اگر آپارتمان نوساز در جنوبیترین منطقه تهران بدون نمای خوب و در محلهای با امکانات کم ساخته شده باشد، حداقل متری 700 هزار تومان قیمت دارد. در واقع برای خرید یک خانه 40 متری در جنوبیترین نقطه تهران باید حدود 28 میلیون تومان هزینه کرد. اگر شرایط آپارتمان و محلهای که در آن قرار گرفته کمی بهتر باشد، این قیمتها حتی به متری یک میلیون و 900 هزارتومان هم میرسد. گزارشها نشان میدهد که یک آپارتمان نوساز در محله نازیآباد با قیمت هر مترمربع یک میلیون و 900 هزار تا 2 میلیون تومان به فروش رسیده، این در حالی است که در روزهای اخیر صاحبخانهها خیلی هم به این رقم راضی نیستند و قیمت بیشتری را درخواست میکنند. در محدوده خیابان جیحون و کارون هم بطور متوسط برای خرید هر آپارتمان نوساز باید حداقل متری یک میلیون و 600 هزار تومان پرداخت کرد و در قسمت جنوبی خیابان هاشمی هم کمتر از یک میلیون و 400 هزار تومان آپارتمان نوسازی پیدا نمیشود. در محدوده افسریه هم آپارتمانی به قیمت هر مترمربع یک میلیون و 300 هزار تومان به فروش رسیده است؛ بنابراین برای خرید...


لیست قیمت آپارتمانها در مناطق مختلف تهران
براساس این گزارش، اگر آپارتمان نوساز در جنوبی ترین منطقه تهران بدون نمای خوب و در محله ای با امکانات کم ساخته شده باشد، حداقل متری 700 هزار تومان قیمت دارد. درواقع برای خرید یک خانه 40 متری در جنوبی ترین نقطه تهران باید حدود28 میلیون تومان هزینه کرد. اگر شرایط آپارتمان و محله ای که در آن قرار گرفته کمی بهتر باشد، این قیمتها حتی به متری یک میلیون و900 هزارتومان هم می رسد. گزارشها نشان می دهد که یک آپارتمان نوساز در محله نازی آباد با قیمت هر مترمربع یک میلیون و900 هزار تا 2 میلیون تومانبه فروش رسیده، این در حالی است که در روزهای اخیر صاحبخانه ها خیلی هم به این رقم راضی نیستند و قیمت بیشتری را درخواست می کنند. در محدوده خیابان جیحون و کارون هم بطور متوسط برای خرید هر آپارتمان نوساز باید حداقل متری یک میلیون و 600 هزار تومان پرداخت کرد و در قسمت جنوبی خیابان هاشمی هم کمتر از یک میلیون و 400 هزار تومان آپارتمان نوسازی پیدا نمیشود. در محدوده افسریه هم آپارتمانی به قیمت هر مترمربع یک میلیون و 300 هزار تومان به فروش رسیده است؛ بنابراین برای...


قیمت آپارتمان ها در مناطق مختلف تهران
اکونیوز: با وجودی که قیمت مسکن در آرامش است و قیمتها افزایش زیادی نداشته‌اند اما هنوز هم یک آپارتمان در جنوبی ترین منطقه تهران و با امکانات کم حداقل متری 700 هزار تومان قیمت دارد. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، در حالی که دولت با اجرای سیاستهای پولی و مالی و اقدامات عمرانی در سالهای اخیر بازار مسکن را تاحدودی تحت کنترل درآورده و سعی داشته است تا از افزایش قیمت جلوگیری کند اما بازهم کوچکترین تغییر و نوسان در هریک از بازارهای مالی، مسکن را تحت تاثیر خود قرار می دهد. گرچه مسئولان همواره اعلام می کنند که مسکن درآرامش است و قیمتها تغییری نداشتند اما با قیمتهای مورد تایید آنها هم مردم توان خرید مسکن را ندارند و قیمتها به اندازه ای بالاست که قدرت خرید مسکن برای بخش زیادی از مردم وجود ندارد و اغلب جوان ترها نمی توانند خانه مناسبی را در شهر تهران داشته باشند. براساس این گزارش، اگر آپارتمان نوساز در جنوبی ترین منطقه تهران بدون نمای خوب و در محله ای با امکانات کم ساخته شده باشد، حداقل متری 700 هزار تومان قیمت دارد. درواقع برای خرید...


لیست قیمت آپارتمانها در مناطق مختلف تهران
براساس این گزارش، اگر آپارتمان نوساز در جنوبی ترین منطقه تهران بدون نمای خوب و در محله ای با امکانات کم ساخته شده باشد، حداقل متری 700 هزار تومان قیمت دارد. درواقع برای خرید یک خانه 40 متری در جنوبی ترین نقطه تهران باید حدود 28 میلیون تومان هزینه کرد. اگر شرایط آپارتمان و محله ای که در آن قرار گرفته کمی بهتر باشد، این قیمتها حتی به متری یک میلیون و 900 هزارتومان هم می رسد. گزارشها نشان می دهد که یک آپارتمان نوساز در محله نازی آباد با قیمت هر مترمربع یک میلیون و 900 هزار تا 2 میلیون تومان به فروش رسیده، این در حالی است که در روزهای اخیر صاحبخانه ها خیلی هم به این رقم راضی نیستند و قیمت بیشتری را درخواست می کنند. در محدوده خیابان جیحون و کارون هم بطور متوسط برای خرید هر آپارتمان نوساز باید حداقل متری یک میلیون و 600 هزار تومان پرداخت کرد و در قسمت جنوبی خیابان هاشمی هم کمتر از یک میلیون و 400 هزار تومان آپارتمان نوسازی پیدا نمی‌شود. در محدوده افسریه هم آپارتمانی به قیمت هر مترمربع یک میلیون و 300 هزار تومان به فروش رسیده است؛ بنابراین...


لیست قیمت آپارتمانها در مناطق مختلف تهران
براساس این گزارش، اگر آپارتمان نوساز در جنوبی ترین منطقه تهران بدون نمای خوب و در محله ای با امکانات کم ساخته شده باشد، حداقل متری 700 هزار تومان قیمت دارد. درواقع برای خرید یک خانه 40 متری در جنوبی ترین نقطه تهران باید حدود 28 میلیون تومان هزینه کرد. اگر شرایط آپارتمان و محله ای که در آن قرار گرفته کمی بهتر باشد، این قیمتها حتی به متری یک میلیون و 900 هزارتومان هم می رسد. گزارشها نشان می دهد که یک آپارتمان نوساز در محله نازی آباد با قیمت هر مترمربع یک میلیون و 900 هزار تا 2 میلیون تومان به فروش رسیده، این در حالی است که در روزهای اخیر صاحبخانه ها خیلی هم به این رقم راضی نیستند و قیمت بیشتری را درخواست می کنند. در محدوده خیابان جیحون و کارون هم بطور متوسط برای خرید هر آپارتمان نوساز باید حداقل متری یک میلیون و 600 هزار تومان پرداخت کرد و در قسمت جنوبی خیابان هاشمی هم کمتر از یک میلیون و 400 هزار تومان آپارتمان نوسازی پیدا نمی‌شود. در محدوده افسریه هم آپارتمانی به قیمت هر مترمربع یک میلیون و 300 هزار تومان به فروش رسیده است؛ بنابراین...


لیست قیمت آپارتمان در شهر تهران
این فعال بازار مسکن با بیان اینکه مردم براساس قیمت مسکن، قدرت خرید خود را متناسب می کنند، گفت: مسکن در تهران هر قیمتی که داشته باشد بازهم خریدار برای آن وجود دارد و خریداران حتی با متراژ کمتر هم حاضر به خرید مسکن هستند. درحالی که قیمت مسکن در حالت تعادل است اما شایعاتی درمورد طرح تفصیلی تهران در سال 90 موجب رکود خرید وفروش در خانه های کلنگی شده و بازار آپارتمان های نوساز را تحت تاثیر قرارداده است. به گزارش مهر در حالی که بازار خرید و فروش مسکن به ظاهر روزهای آرامی را می گذراند و حتی بر تعداد مبایعه نامه ها در بنگاه های املاک افزوده شده است اما در گوشه ای از بازار مسکن تغییراتی مشاهده شده و خریداران و مالکان را با سردرگمی مواجه کرده است. در واقع این روزها با نزدیک شدن به ابلاغ طرح تفصیلی شهرداری تهران، بازار خرید و فروش مسکن کلنگی ونوساز در هاله ای از ابهام قرار گرفته است و مالکان و خریداران با احتیاط برای خرید خانه جلو می روند. ازآنجائیکه تاکنون چندبار اعلام طرح تفصیلی شهرداری تهران که در آن چگونگی مجوزهای ساخت خانه های کلنگی مطرح می...


لیست قیمت آپارتمانها در مناطق مختلف تهران
براساس این گزارش، اگر آپارتمان نوساز در جنوبی ترین منطقه تهران بدون نمای خوب و در محله ای با امکانات کم ساخته شده باشد، حداقل متری 700 هزار تومان قیمت دارد. درواقع برای خرید یک خانه 40 متری در جنوبی ترین نقطه تهران باید حدود 28 میلیون تومان هزینه کرد. اگر شرایط آپارتمان و محله ای که در آن قرار گرفته کمی بهتر باشد، این قیمتها حتی به متری یک میلیون و 900 هزارتومان هم می رسد. گزارشها نشان می دهد که یک آپارتمان نوساز در محله نازی آباد با قیمت هر مترمربع یک میلیون و 900 هزار تا 2 میلیون تومان به فروش رسیده، این در حالی است که در روزهای اخیر صاحبخانه ها خیلی هم به این رقم راضی نیستند و قیمت بیشتری را درخواست می کنند. در محدوده خیابان جیحون و کارون هم بطور متوسط برای خرید هر آپارتمان نوساز باید حداقل متری یک میلیون و 600 هزار تومان پرداخت کرد و در قسمت جنوبی خیابان هاشمی هم کمتر از یک میلیون و 400 هزار تومان آپارتمان نوسازی پیدا نمی‌شود. در محدوده افسریه هم آپارتمانی به قیمت هر مترمربع یک میلیون و 300 هزار تومان به فروش رسیده است؛ بنابراین...


لیست قیمت آپارتمانها در مناطق مختلف تهران
براساس این گزارش، اگر آپارتمان نوساز در جنوبی ترین منطقه تهران بدون نمای خوب و در محله ای با امکانات کم ساخته شده باشد، حداقل متری 700 هزار تومان قیمت دارد. درواقع برای خرید یک خانه 40 متری در جنوبی ترین نقطه تهران باید حدود 28 میلیون تومان هزینه کرد. اگر شرایط آپارتمان و محله ای که در آن قرار گرفته کمی بهتر باشد، این قیمتها حتی به متری یک میلیون و 900 هزارتومان هم می رسد. گزارشها نشان می دهد که یک آپارتمان نوساز در محله نازی آباد با قیمت هر مترمربع یک میلیون و 900 هزار تا 2 میلیون تومان به فروش رسیده، این در حالی است که در روزهای اخیر صاحبخانه ها خیلی هم به این رقم راضی نیستند و قیمت بیشتری را درخواست می کنند. در محدوده خیابان جیحون و کارون هم بطور متوسط برای خرید هر آپارتمان نوساز باید حداقل متری یک میلیون و 600 هزار تومان پرداخت کرد و در قسمت جنوبی خیابان هاشمی هم کمتر از یک میلیون و 400 هزار تومان آپارتمان نوسازی پیدا نمی‌شود. در محدوده افسریه هم آپارتمانی به قیمت هر مترمربع یک میلیون و 300 هزار تومان به فروش رسیده است؛ بنابراین...

 
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: آپارتمان ،
دنبالک ها: بنگاه نت ،
ارسال شده در: آپارتمان ،
پنجشنبه 19 خرداد 1390 05:08 ب.ظ

املاک

 

http://www.alborznews.net/fa/pages/?cid=23111

 

http://www.alborznews.net/fa/pages/?cid=21000

 

http://www.ana.ir/news_view.php?id=9349

 

http://www.ana.ir/news_view.php?id=668

 

http://www.ana.ir/news_view.php?id=2690

 

http://www.ana.ir/news_view.php?id=4324

 

http://www.ana.ir/news_view.php?id=1202

 

http://www.ana.ir/news_view.php?id=2623

 

http://www.ana.ir/news_view.php?id=6151

 

http://www.ana.ir/news_view.php?id=31946

 

http://www.rajanews.com/detail.asp?id=19879

 

http://www.rajanews.com/detail.asp?id=57451

 

http://www.rajanews.com/Detail.asp?id=57012

 

http://www.rajanews.com/detail.asp?id=47770

 

http://iscanews.ir/fa/ShowNewsItem.aspx?NewsItemID=314335

 

http://iscanews.ir/fa/ShowNewsItem.aspx?newsitemid=253943

 

http://iscanews.ir/fa/ShowNewsItem.aspx?NewsItemID=330431

 

http://iscanews.ir/fa/ShowNewsItem.aspx?newsitemid=362648

 

http://iscanews.ir/fa/ShowNewsItem.aspx?NewsItemID=370260

 

http://iscanews.ir/fa/ShowNewsItem.aspx?newsitemid=359615

 

http://iscanews.ir/fa/ShowNewsItem.aspx?NewsItemID=383206

 

http://iscanews.ir/fa/ShowNewsItem.aspx?NewsItemID=380420

 

http://iscanews.ir/fa/ShowNewsItem.aspx?NewsItemID=382287

 

http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=111911

 

http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=110519

 

http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=46033

 

http://www.econews.ir/fa/NewsContent-id_135000.aspx

 

http://www.econews.ir/fa/NewsContent-id_126669.aspx

 

http://www.econews.ir/fa/NewsContent-id_138698.aspx

 

http://www.econews.ir/fa/NewsContent-id_132017.aspx

 

http://www.econews.ir/fa/NewsContent-id_133199.aspx

 

http://www.econews.ir/fa/NewsContent-id_140373.aspx

 

http://www.econews.ir/fa/NewsContent-id_129082.aspx
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: املاک ،

ارسال شده در: املاک ،
پنجشنبه 19 خرداد 1390 05:06 ب.ظ

املاک


http://iscanews.ir/fa/ShowNewsItem.aspx?NewsItemID=409821

 

http://www.rajanews.com/detail.asp?id=73735

 

http://www.rajanews.com/detail.asp?id=39422

 

http://www.ana.ir/news_view.php?id=2185

 

http://www.ana.ir/news_view.php?id=5192

 

http://www.ana.ir/news_view.php?id=2824

 

http://alborznews.net/pages/?cid=5588

 

http://www.alborznews.net/fa/pages/?cid=33216

 

http://www.alborznews.net/fa/pages/?cid=35640

 

http://www.iqna.ir/yazd/news_detail.php?ProdID=613385

 

http://www.iqna.ir/fa/news_detail.php?ProdID=353604

 

http://www.iqna.ir/samen/news_detail.php?ProdID=571674

 

http://www.irpana.ir/NSite/FullStory/?Id=15255

 

http://www.icana.ir/PrintNews.aspx?nid=259226

 

http://icana.ir/News/Social/2010/12/131203/0/default.aspx

 

http://www.icana.ir/News/Social/2010/5/68897/0/default.aspx

 

http://www.icana.ir/news/Commissions/2010/12/134723/0/default.aspx

 

http://alef.ir/1388/content/view/94080/

 

http://alef.ir/1388/content/view/81656/

 

http://www.iribnews.ir/Default.aspx?Page=MainContent&news_num=172895

 

http://www.iribnews.ir/MainContent.aspx?news_num=266673

 

http://www.iribnews.ir/MainContent.aspx?news_num=265664

 

http://www.chn.ir/news/?section=2&id=47279

 

http://www.shabestan.ir/NSite/FullStory/?Id=9583&Serv=37

 

http://www.taghribnews.ir/vdcexw8w.jh8znibdbj.html

 

http://www.imna.ir/IMNA/NewsDetails/?o_id=13891021002

 

http://www2.irna.ir/10/news/view/line-9/8906089182153316.htm

 

http://www2.irna.ir/fa/news/view/menu-797/8905245796112432.htm

 

http://www2.irna.ir/fa/news/view/menu-151/8909067207143811.htm

 

http://www2.irna.ir/04/news/view/line-10/8909013104131802.htm

 

http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=97048

 

http://www.aftabnews.ir/prtjhaeh.uqeyizsffu.html

 

http://www.aftabnews.ir/vdcf1cde.w6dvvagiiw.html

 

http://www.aftabnews.ir/vdcgxw9y.ak9xq4prra.html

 

http://www.aftabnews.ir/vdcjhyea.uqetvzsffu.html

 

http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=541257

 

http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=411755

 

http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=470715

 

http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=416448

 

http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=486561

 

http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=355341

 

http://mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=637194

 

http://www.ilna.ir/newstext.aspx?ID=73544

 

http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=150819

 

http://www.ilna.ir/newstext.aspx?ID=83050

 

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1134614

 

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1147911

 

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1171547

 

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1189274

 

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1194614

 

http://www.mehrnews.com/FA/newsdetail.aspx?NewsID=1197948

 

http://econews.ir/fa/NewsContent-id_130906.aspx

 

http://www.econews.ir/fa/NewsContent-id_147923.aspx

 

http://www.tabnak.ir/fa/news/76020

 

http://www.tabnak.ir/fa/news/62379/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AD%D8%AC-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8F%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA

 

http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=103586

 

http://www.tabnak.ir/fa/news/134472/%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-+-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF

 

http://bornanews.ir/vdchkwnq.23nqzdftt2.html

 

http://iscanews.ir/fa/ShowNewsItem.aspx?NewsItemID=249503

 

http://iscanews.ir/fa/ShowNewsItem.aspx?NewsItemID=344340

 

http://www.iscanews.ir/fa/ShowNewsItem.aspx?newsitemid=392432

 

http://iscanews.ir/fa/ShowNewsItem.aspx?NewsItemID=391388

 

http://www.rajanews.com/PrintFriendly.asp?id=71526

 

http://www.rajanews.com/detail.asp?id=65842

 

http://www.rajanews.com/detail.asp?id=64473

 

http://www.rajanews.com/detail.asp?id=71526

 

http://www.ana.ir/news_view.php?id=2017

 

http://www.ana.ir/news_view.php?id=13824

 

http://www.icana.ir/News/Commissions/2010/10/117355/0/default.aspx

 

http://www.ibna.ir/prthxznz.23nq-dftt2.html

 

http://www.ibna.ir/vdcdzk0o.yt09n6a22y.html
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: املاک ،

ارسال شده در: املاک ،
پنجشنبه 19 خرداد 1390 05:05 ب.ظ

املاک

 

http://www.iribnews.ir/Default.aspx?Page=MainContent&news_num=266038

 

http://www.iribnews.ir/Default.aspx?Page=MainContent&news_num=267560

 

http://www.chn.ir/news/?section=1&id=16303

 

http://www.chn.ir/news/?Section=2&id=40947

 

http://www.shabestan.ir/NSite/FullStory/?Id=9583

 

http://www.iren.ir/Nsite/FullStory/?Id=534

 

http://www.imna.ir/IMNA/NewsDetails/?o_id=13890630027

 

http://www.imna.ir/IMNA/NewsDetails/?o_id=13890719026

 

http://www.imna.ir/IMNA/NewsDetails/?o_id=13890908040

 

http://www.taghribnews.ir/vdcb05b8.rhbazpukur.html

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8910181163

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8911110979

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8903170844

 

http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30197722

 

http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30087853

 

http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30113914

 

http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=100506

 

http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30110395

 

http://irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30209639

 

http://www2.irna.ir/fa/news/view/menu-273/8910212743164957.htm

 

http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30203516

 

http://www.aftabnews.ir/vdcdzn0ffyt0fo6.2a2y.html

 

http://www.aryanews.com/Lct/fa-ir/News/20101103/20101103191149798.htm

 

http://www.aryanews.com/Lct/fa-ir/News/20100809/20100809171828255.htm

 

http://www.aryanews.com/Lct/fa-ir/News/20101219/20101219193123309.htm

 

http://www.aryanews.com/Lct/fa-ir/News/20100706/20100706164956013.htm

 

http://www.aryanews.com/Lct/fa-ir/News/20101209/20101209103304336.htm

 

http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=637194

 

http://mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=698080

 

http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=554128

 

http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=433194

 

http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=674570

 

http://www.ilna.ir/newstext.aspx?ID=145418

 

http://ilna.ir/newsText.aspx?id=178079

 

http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=160660

 

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=901029

 

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1227312

 

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1225216

 

http://mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1242753

 

http://www.econews.ir/fa/NewsContent-id_152359.aspx

 

http://www.econews.ir/fa/NewsContent-id_130906.aspx

 

http://www.econews.ir/fa/NewsContent-id_153397.aspx

 

http://econews.ir/fa/NewsContent-id_133199.aspx

 

http://econews.ir/fa/NewsContent-id_155419.aspx

 

http://www.tabnak.ir/fa/news/138018/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9+%D8%B3%D9%86%D8%AF

 

http://www.tabnak.ir/fa/news/34246/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AE%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

 

http://www.tabnak.ir/fa/news/103586/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C

 

http://www.tabnak.ir/fa/news/101925/%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%8A%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF

 

http://www.tabnak.ir/fa/news/110671/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%8A

 

http://bornanews.ir/Pages/News-6408.aspx

 

http://iscanews.ir/fa/ShowNewsItem.aspx?newsitemid=350781

 

http://iscanews.ir/fa/ShowNewsItem.aspx?NewsItemID=391777


 
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: املاک ،

ارسال شده در: املاک ،
پنجشنبه 19 خرداد 1390 05:04 ب.ظ

املاک

 


http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30268621

 

http://irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30258113

 

http://irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30271905

 

http://www.aftabnews.ir/vdcguu9y.ak9uu4prra.html

 

http://www.aftabnews.ir/vdcbw5b9.rhbz0piuur.html

 

http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=721064

 

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1258828

 

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1242753

 

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1260981

 

http://www.econews.ir/fa/NewsContent.aspx?id=121978

 

http://iscanews.ir/fa/ShowNewsItem.aspx?NewsItemID=421781

 

http://www.ana.ir/news_view.php?id=3212

 

http://www.iribnews.ir/MainContent.aspx?news_num=227929

 

http://www.iribnews.ir/MainContent.aspx?news_num=273763

 

http://aftabnews.ir/getgnq9q3ak9xt4.rpra.html

 

http://www.aftabnews.ir/prtjhyea.uqetvzsffu.html

 

http://www.aryanews.com/Lct/fa-ir/News/20110214/20110214114056673.htm

 

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1070812

 

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1259278

 

http://www.econews.ir/fa/NewsContent.aspx?id=106080

 

http://bornanews.ir/Pages/Printable-News-501.aspx

 

http://www.hayat.ir/?lang=fa&page=showbody_news&key=&row_id=67282&style=no

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8903010716

 

http://irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30113914

 

http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30209639

 

http://www2.irna.ir/fa/news/view/menu-273/8911153407174621.htm

 

http://irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30245706

 

http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=711057

 

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1255495

 

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1253716

 

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1252897

 

http://bornanews.ir/Pages/News-501.aspx

 

http://www.ibna.ir/prtdzk0o.yt09n6a22y.html

 

http://www.iribnews.ir/Default.aspx?Page=MainContent&news_num=177101

 

http://www.chn.ir/news/?Section=1&id=31461

 

http://www.imna.ir/IMNA/NewsDetails/?o_id=13891123007

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8709020319

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8804020844

 

http://www.aftabnews.ir/prtbw5b9.rhbz0piuur.html

 

http://www.aftabnews.ir/prtdzn0ffyt0fo6.2a2y.html

 

http://www.aftabnews.ir/vdcbf8b9.rhb5zpiuur.html

 

http://www.aryanews.com/Lct/fa-ir/News/20110211/20110211115753954.htm

 

http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=348292

 

http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=698080

 

http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=72755

 

http://www.ilna.ir/newstext.aspx?ID=178079

 

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1228259

 

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1241808

 

http://econews.ir/fa/NewsContent.aspx?id=154797

 

http://iscanews.ir/fa/ShowNewsItem.aspx?NewsItemID=227996

 

http://www.iscanews.ir/fa/ShowNewsItem.aspx?newsitemid=391777

 

http://rajanews.com/detail.asp?id=27514

 

http://www.icana.ir/News/Parliament/2010/11/123732/0/default.aspx

 

http://www.ibna.ir/getdzk0o.yt09n6a22y.html

 

http://alef.ir/content/view/22046/

 

http://alef.ir/1388/content/view/79702/

 
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: املاک ،

ارسال شده در: املاک ،
پنجشنبه 19 خرداد 1390 05:02 ب.ظ

املاک


استقرار مشاورین املاک در فلکه بزرگمهر و چهارراه علامه امینی
خبرگزاری ایمنا: قائم مقام جانشین ستاد تسهیلات سفر نوروزی شهر اصفهان با بیان این که بسیاری از مسافران باغ غدیر را به عنوان مکانی برای برپایی چادر می شناسند تاکید کرد: برای کاهش چادر خوابی در این باغ، حضور مشاورین املاک در فلکه بزرگمهر و چهارراه علامه امینی امری ضروری است. به گزارش ایمنا، سید امیر سامع از حجم مسافرین روز گذشته سخن به میان آورد و اضافه کرد: ستادها باید با تجهیزات کامل تر، تلاش بیشتری در راستای هدایت مسافران به سمت امکان مسقف داشته باشند. وی با اشاره به اهمیت رعایت مسائل ایمنی در مراکز اسکان، اظهار داشت: اسکان در مراکزی جز اماکن مشخص شده باید با هماهنگی ستاد کنترل و نظارت صورت پذیرد. وی در ادامه به ترافیک ایجاد شده در سه راه ملک شهر اشاره و تصریح کرد: برای رفع این معضل ترافیکی باید تعدادی از مشاوران املاک و نمایندگان اتحادیه ها از این مکان جابجا شوند تا بار ترافیکی این محدوده کاهش یابد. جمع آوری روزی یک بار پسماند تر و دو بار پسماند خشک پارک ها از دیگر مواردی بود که توسط قائم مقام جانشین ستاد تسهیلات سفر مطرح شد. وی با...


اخذ عوارض از املاک و اراضی بلااستفاده  پایتخت
آفتاب- شورای شهر تهران دو نماینده تعیین کرد تا از این پس از املاک و اراضی بلااستفاده شهری در پایتخت عوارض اخذ شود. به گزارش خبرنگار آفتاب این مصوبه متعلق به سال 82 بوده که با تعیین علیرضا دبیر و مرتضی طلایی به عنوان نماینده شورای شهر تهران درستاد مرکزی از امروز اجرایی میشود. خسرو دانشجو پس از پایان پنجاه و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران،در جمع خبرنگاران گفت: این مصوبه در زمان شهرداری احمدی نژاد تصویب شده بود ،اما با توجه به فراهم نبودن ساز و کار لازم تاکنون اجرایی نشده است. وی افزود: بر اساس این مصوبه، مالکان واحدها و مجتمعهای خالی باید 20 درصد قیمت معاملاتی املاک، به شهرداری عوارض بپردازند. طبق این مصوبه اراضی و املاک بلااستفاده شهری آن دسته از اراضی و ساختمانهایی هستند که با کاربریهای مختلف مسکونی، تجاری و کارگاهی و صنعتی مورد استفاده قرار نگرفته و خالی و یا متروکه بوده و به صورت محصور و غیرمحصور رها شدهاند. به گفته سخنگوی شورا براساس مفاد دیگر این مصوبه، تشخیص این گونه اراضی و املاک با گزارش ماموران شهرداری و پس از الصاق سه اخطار...


23 اسفند، تاریخ گشایش پاکات مزایدة املاک مخابرات
خبرگزاری آریا- براساس مجوز صادره از سوی سازمان خصوصی سازی ، یک درصد از املاک مازاد شرکت مخابرات ایران به تعداد 105 واحد ، از طریق مزایده و درج آگهی در مراحل پایانی فروش قرار گرفت. به گزارش سرویس اقتصادی آریا، در پی اتمام مراحل درج آگهی، بازدید ، پیشنهاد قیمت ، دریافت اسناد و اعلام قبلی مبنی بر روز بازگشایی پاکت ها ، روز دوشنبه مورخ 23 / 12 / 89 از ساعت 9 صبح الی 16 و با حضور نمایندگان حقیقی و حقوقی ، آئین گشایش پاکات حاوی پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان در مزایده املاک (مزایده 3 /89) در سالن اجتماعات شهید قندی به نشانی : خ دکتر شریعتی ، بالاتر از چهار راه قصر ، جنب ساختمان وزارت سالن اجتماعات شهید قندی برگزار می شود.


در همایش املاک و مستغلات پاکدشت مطرح شد:
خبرگزاری موج - همایش بزرگ ویژه املاک و مستغلات پاکدشت با حضور مسئول اداره اصناف و امور تشکل های سازمان، رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان و رییس اداره بازرگانی پاکدشت برگزار شد. به گزارش موج، در این همایش پرویز مددی رییس اداره بازرگانی پاکدشت ضمن تاکید بر توسعه سامانه الکترونیکی معاملات املاک و مستقلات اظهار داشت: هم اکنون 99 درصد بنگاه های املاک دارای مجوز پاکدشت، امضای دیجیتالی (توکن) دارند و تنظیم قرار داد املاک و مستغلات  از طریق سامانه الکترونیکی انجام می شود. وی تصریح کرد: شهرستان پاکدشت از لحاظ اجرای مفاد مربوط به دستورالعمل معاملات املاک از طریق سامانه الکترونیکی در بین 12 شهرستان استان مقام دوم را دارد. کلیه حقوق این اثر متعلق به موسسه مرور وقایع جهان (خبرگزاری موج) می باشد. هرگونه تقلید و نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.


کارگروه ویژه دولت برای ساماندهی املاک
اکونیوز:هیات وزیران در راستای تنظیم ضوابط در خصوص قمیت گذاری، عوارض و مالیات بر املاک و مستغلات و هماهنگی و نظارت کنترل دولت بر این عرضه با تشکیل کارگروهی به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور موافقت کرد. به گزارش روز سه شنبه خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، هیئت وزیران بنا به پیشنها رئیس جمهور با تشکیل کارگروهی متشکل از وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر بازرگانی، وزیر اطلاعات، وزیر دادگستری، وزیر کشور، وزیر تعاون، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و رئیس بنیاد شهید و ایثارگران به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور موافقت کرد. بر اساس این مصوبه، انجام وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دولت در کلیه امور مربوط، به املاک، مستغلات، زمین، مسکن و ساختمان در کلیه قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نظام صنفی، قانون موسوم به تجمیع عوارض و قوانین زمین، ساختمان ، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری، قانون ساماندهی و...


آرشیو املاک شهرداری تبریز، الکترونیکی شد
شهردار تبریز گفت: آرشیو املاک شهرداری تبریز با هدف افزایش امنیت، دقت، سرعت و صحت ارایه خدمات در حوزه املاک شهری به شهروندان الکترونیکی شد. به گزارش خبرگزاری برنا از تبریز، علیرضا نوین در مراسم بهره‌برداری از این سامانه الکترونیکی با بیان این مطلب افزود: در مرحله نخست ایجاد آرشیو الکترونیکی 25 هزار پرونده متعلق به املاک شهرداری مرکز طبقه بندی و آرشیو الکترونیکی شده‌اند و در مرحله بعدی نیز پرونده‌های مربوط به املاک مناطق ده‌گانه شهرداری آرشیو خواهند شد. وی با تاکید بر ضرورت تهیه بانک اطلاعات املاک شهر تبریز و لزوم مدیرت دقیق بر املاک و دارایی‌های شهری، خواستار تهیه بانک اطلاعات جامع املاک شهر و شهرداری شد. شهردار تبریز با اعلام این که مشخص نبودن وضعیت املاک و دارایی‌های شهرداری موجب بروز برخی مشکلات و حتی سو استفاده‌ها در برخی مواقع می‌شود، از شهرداران مناطق و دیگر سازمان‌ها و واحد‌های ذی‌ربط شهرداری خواست نسبت به بررسی، ممیزی و در نهایت شناسایی املاک و دارایی‌های شهرداری در نقاط مختلف شهر و طبقه‌بندی آن‌ها اقدام کنند. نوین تهیه بانک...


رئیس اداره املاک شهرداری منطقه 10خبر داد:
رئیس اداره املاک شهرداری منطقه 10 تهران از انجام 35 مورد توافق در پروژه تعریض خیابان امام خمینی(ره) خبر داد. به گزارش آنا، ابوالفضل منتظری با اعلام این خبر  گفت :با توجه به ابلاغ دستورالعمل از سوی معاونت شهرسازی و معماری و اداره کل املاک و مستغلات شهرداری تهران ، کار آزادسازی این مسیر ادامه دارد و اطلاع رسانی های لازم در جهت آگاهی مردم از مزایای پیش بینی شده در دستور العمل صورت گرفته و دعوت نامه برای مالکان ملک های داخل طرح ارسال شده تا روند اجرای این طرح سرعت بیشتری یابد. وی با بیان اینکه اکثرمعارضین در طرح تعریض خیابان امام خمینی(ره) در محدوده شهرداری منطقه 10 قرار دارند ، گفت:این املاک شامل 193  ملک تجاری ، 90 ملک مسکونی و 8 ملک غیر مسکونی است. وی همچنین اضافه کرد:تا کنون 35 توافق با معارضین انجام پذیرفته و مطابق برنامه ابلاغی مرکز و تصمیم قطعی شهرداری منطقه ، کل معارضین تا پایان سال جاری رفع و طرح تعریض بطور کامل اجرا می شود. به گفته منتظری 3 مدرسه در این طرح در محدوده منطقه 10 واقع شده که در این خصوص با آموزش و پرورش وارد مذاکره...


بانک اطلاعات املاک راه اندازی می شود
رئیس اتحادیه مشاورین املاک کشور از راه اندازی سامانه بانک اطلاعات املاک در کشورخبر داد . به گزارش واحد مرکزی خبر ؛ خسروی گفت: این بانک اطلاعات به منظور پیشگیری از افـزایش قیمتهای کاذب و بروز مشکلات برای نیازمندان مسکن راه اندازی می شود. ویافزود: با راه اندازی این بانک افرادی که قصد فروش ملک خود را دارند اطلاعات زمین یا مسکن خود را به مشاور املاک محل می دهند و آنان ایـن اطلاعت را در بانک اطلاعات وارد می کند ومتقاضیان ملک درسراسر کشور می توانند برای پیـدا کردن ملک مورد نیاز به این بانک مراجعه کنند. خسروی گفت: در ایـن بانک خریداران ملک بر اساس متراژ، قیمت، محل و شهر مورد نیاز می توانند ملک مورد نیاز خود را بیابند. رئیس اتحادیه مشاورین املاک کشوربا بیان اینکه سامانه بانک اطلاعات املاک تا سه ماه آینده در سراسرکشور راه اندازی می شود افزود: این اطلاعات املاک هم از طریق تلفن همراه وهم اینترنتی در اختیار متقاضیان قرار داده می شود. وی افزود: ما در پی این هستیم تا تلفن گویایی برای این بانک اطلاعات املاک نیز راه اندازی کنیم. رئیس اتحادیه مشاورین...


نصب پلاک های املاک تهران از اول مرداد
سازمان زیباسازی شهر تهران،اجرای نصب پلاک های جدید املاک مسکونی و تجاری پایتخت را از اول مرداد آغاز می کند . واحد مرکزی خبر :مهدی گلشنی افزود: 90درصد مراحل شناسایی و آماربرداری برای نصب پلاک های جدید شهر تهران انجام و نیمی از پلاک ها ساخته شده است. وی با بیان اینکه عملیات نصب در همه مناطق همزمان آغاز می شود گفت: در اجرای این طرح بیش ازیک میلیون و 300 هزار پلاک برای واحدهای مسکونی و تجاری نصب می شود. معاون امور مناطق سازمان زیباسازی شهر تهران هزینه اجرای طرح تعویض پلاک های شهر تهران را حدود 4میلیارد تومان بیان و تصریح کرد: پلاک های جدید سه کادرشامل پلاک، کد شناسایی ملک و کد پستی ده رقمی دارندو جنس شماره پلاک از شبرنگ و در شب قابل مشاهده است. گلشنی درباره ایجاد مشکل برای شهروندان درصورت تعویض پلاک ها گفت: به منظور جلوگیری از این مشکل، پلاک های قدیمی تا 6 ماه کنار پلاک های جدید نصب و همچنین تغییرات در دفترچه ای به مراجع قضایی، نیروی انتظامی، ادارات برق، آب، تلفن اعلام می شود. سازمان زیباسازی طرح تعویض پلاک های مسکونی و تجاری پایتخت را...


سامانه جدید ارتباط مردمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راه اندازی شد
سرپرست روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت : در راستای دریافت پیشنهادات، انتقادات و سوالات مطروحه مردمی در سراسر کشور، سامانه جدید ارتباط مردمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شماره 66753882 راه اندازی شد. به گزارش حیات ، سیاوش یعقوبی با اعلام این خبر افزود: آگاهی از بازخورد بیرونی فعالیت های سازمان در جامعه کمک شایانی به برنامه ریزی وارائه خدمات بهتر به مردم می کند و در این راستا به لحاظ گستردگی سازمانی ادارات تابعه و وابسته، این سامانه جهت آگاهی از نظرات مردم در زمینه های مختلف مسائل ثبتی و اقدام در جهت برنامه ریزی های مناسب جهت حل مسائل آنها ایجاد شده است. وی افزود: از ادارات کل ثبت اسناد و املاک سراسر کشور درخواست شده تا شماره این سامانه را اطلاع رسانی و در معرض دید عموم قرار دهند.


بحران در بخش املاک و مستغلات امارات
قرارداد ساخت و ساز در عراق برای شرکتهای در آستانه ورشکستگی املاک و مستغلات امارات در عین حال می تواند یک فرصت برای فرار از مهلکه تلقی شود. بحران مالی و اقتصادی جهان و کاهش شدید قیمت نفت ، رشد اقتصادی کشورهای عربی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و تاکنون صدها میلیارد دلار پروژه ساختمانی در دوبی به عنوان یکی از امارت های این کشور متوقف شده است. بحران مسکن در امارات متحده عربی در سه ماهه آخر سال ۲۰۰۸ میلادی آغاز شده و همچنان ادامه دارد که باعث خروج سرمایه گذاران در این بخش و رکود ساخت و سازها شده و این در حالی است که امیرنشین دوبی بیشترین ضربه در بخش مسکن را متحمل شده است. روند نزولی قیمت مسکن و اجاره بها در امارات متحده عربی طی سال جاری میلادی نیز همچنان ادامه داشته و باعث بحرانی شدن بخش مسکن شده است. کارشناسان نیز از تشدید بحران مسکن در امارات هشدار داده و خواستار رسیدگی مسوالان در این بخش و جلوگیری از خروج سرمایه گذاران در بخش مسکن شدند. نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری تقریب بلامانع است.


راهنمای سرمایه‌گذاری و سودآوری در بازار مسکن و املاک منتشر شد
بازار مسکن پس از دو سال رکود، مجددا در سال 1389 وارد دوره رونق خود شده است اما این رونق در همه جا یکسان نیست و چه بسادر مناطقی از کشور با کاهش قیمت مسکن هم مواجه شویم. آفتاب: بازار مسکن پس از دو سال رکود، مجددا در سال 1389 وارد دوره رونق خود شده است اما این رونق در همه جا یکسان نیست و چه بسادر مناطقی از کشور با کاهش قیمت مسکن هم مواجه شویم.�در این راستا برای سرمایهگذاری و سودبردن از بازار مسکن و املاک و شناختن مناطق رشد و سوداوری مسکن در کشور؛ نیاز به اطلاعاتی دارید که ضمن آشنایی با وضعیت و روندهای گذشته؛ روندهای آینده را هم پیشبینی نماید.�راهنمای سرمایهگذاری و سودآوری در بازار مسکن و املاک، درکنار بررسی وضعیت تولید و کمبود مسکن در سالهای گذشته و پیشبینی نیاز سالهای آینده، ضمن تشریح انواع روشها ساخت و خرید مسکن، روانشناسی خرید و فروش مسکن، دورههای رکود و رونق بازار مسکن، انواع روشهای قیمتگذاری و روشهای تحلیل و پیشبینی بازار مسکن و املاک، اصول و استراتژیهای سودگیری از بازار مسکن و املاک را توضیح میدهد. این راهنما توسط شرکتهای نواندیشان...


اجاره‌های 2 تا 3 میلیونی املاک تجاری موقوفه در اراک
در حالیکه حداکثر اجاره املاک تجاری در بازار اراک تا سال گذشته ماهانه بین یک تا 2 میلیون تومان از سوی مالکان در بازار در نوسان بود با اجاره یک ملک 12 متری در ابتدای خیابان قائم مقام توسط اوقاف به بهای ماهانه 2 میلیون و هشتصد و 2 میلیون و ششصد هزارتومان ، نرخ اجاره بها در این خیابان که یکی از پرفروش‌ترین محل‌های تجاری در این شهر به شمار می‌رود بطور ناگهانی 50 تا صد درصد افزایش یافت . این موضوع را یکی از کسبه که به تازگی موعد اجاره‌اش در این خیابان به سرآمده به خبرنگار ما می‌گوید : رستمی که خواروبار فروش است و قرارداد اجاره‌اش سال قبل افزایش 15 درصدی داشته می‌گوید : سال 87 این ملک را یک میلیون تومان اجاره کردم که سال 88 با التماس و تمنا به یک میلیون و صد و پنجاه هزار تومان رسید اما امسال که برای تجدید اجاره به مالک مراجعه کردم با توجه به این که مغازه‌های اوقاف در این محدوده 2 میلیون و ششصد هزار تومان اجاره رفته مالک تقاضای ماهانه یک میلیون و هشتصد را با توجه به نرخ بهای مغازه‌های مجاور دارد . او معتقد است افزایش نرخ املاک تجاری از این محل...


مخابرات ایران یک درصد از املاک خود را می فروشد
این شرکت در نظر دارد تعداد 105واحد از املاک مسکونی و تجاری خود واقع در تهران را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. ایلنا: شرکت مخابرات ایران با برگزاری مزایده‌ای یک درصد از املاک خود را می‌فروشد. به گزارش ایلنا، مخابرات ایران با انتشار اگهی، طی فراخوانی قصد  فروش یک درصد از املاک خود را دارد. با توجه به مجوز صادره از سوی سازمان خصوصی سازی دائر بر واگذاری یک درصد از املاک شرکت مخابرات ایران، این شرکت در نظر دارد تعداد 105واحد از املاک مسکونی و تجاری خود واقع در تهران را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. براساس این گزارش، پاکت‌های دریافتی روز دوشنبه 23 اسفند ماه بازگشایی می‌شود.


مغایرت تشکیل سامانه اطلاعات املاک با قانون
اکونیوز: رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران گفت: هیات تطبیق مصوبات دولت در مجلس، موادی از تصویب نامه دولت در خصوص تشکیل سامانه اطلاعات املاک و مستغلات را مغایر با قانون تشخیص داد. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران Econews.ir،محمدرضا دشتی اردکانی با بیان این مطلب افزود: بر اساس اصل 138 قانون اساسی تمامی تصویب نامه های دولت ، باید در هیات تطبیق مصوبات دولت در مجلس شورای اسلامی بررسی شود تا مغایر با قانون نباشد. وی ادامه داد: برهمین اساس ، تصویب نامه تشکیل سامانه اطلاعات ، املاک و مستغلات مصوب دی ماه 87 در این کمسیون بحث و بررسی شد. دشتی اردکانی در این باره توضیح داد: رییس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس جمهور، دو مورد مغایرت این مصوبه با قانون را متذکر شده است. رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران افزود: مغایرت بند اول در بند چهار تصویب نامه است که شرط اضافی را برای تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی؛ علاوه بر قانون تسهیل تنظیم اسناد در این دفاتر قایل شده است. وی یادآورشد: بر اساس ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمی ، این دفاتر موظفند...


رکود بازار املاک امارات به‌دنب
بازار املاک و مستغلات در امارات متحده عربی بهویژه در دبی، سالهای سختی را در پی خواهد داشت و با خروج کارگران خارجی، تحت فشار بیشتری قرار خواهند گرفت. به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه الشرقالاوسط،بان یو.بی.اس اعلام کرد: بانک یو.بی.اس در گزارش پژوهشی خود اعلام کرده است: آغاز خروج کارگران خارجی از دبی و ادامه رکود اقتصادی در ابوظبی، در آینده فشارهای زیادتری را بر قیمت املاک وارد خواهد کرد و در این رابطه پیشبینی شده است که تعداد ساکنان این کشور در سالهای 2009 و 2010 به ترتیب به 8 درصد و 2 درصد کاهش خواهد داشت. ضمن آنکه احتمال ناتوانی در پرداخت به موقع اقساط وامها توسط مالکین ساختمانها و عدم وصول بهرههای وامهای ارایه شده تا 27 درصد تا پایان سال 2010 بر مشکلات اقتصادی این کشور دامن خواهد زد. بخش املاک دبی که روزی از شکوفایی خاصی برخوردار بود، در ماههای اخیر با کاهش قیمت زمین و مسکن، ضربه شدیدی دیده است. در این رابطه اخیرا شرکتها اقدام به توقف و یا تعلیق پروژهها و اخراج کارگران خود نمودهاند. همچنین خبرگزاری رویترز با ارایه گزارش مفصلی از ادامه...


4‌ توصیه رییس املاکی‌ها به خریداران مسکن در این روزها
پیامد رونق خرید و فروش در بازار مسکن، به بازار جانبی رسید. رییس اتحادیه مشاوران املاک از گسترش بازار مشاوره ملک در تهران طی نیمه دوم امسال خبر داده و همزمان، فعالان بازار مسکن اشتیاق به تاسیس بنگاه‌املاک را نشانه‌ای قوی از اوج‌گیری تحرک معاملاتی در این بازار عنوان می‌کنند. در تهران طی 6 ماهه دوم سال جاری، برای 400 بنگاه مسکن، پروانه کسب صادر شده که این تعداد مجوز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 15 درصد رشد یافته است. همچنین طی 12 ماه امسال نیز تعداد مشاوران املاک 10 درصد نسبت به سال 88، افزایش یافته است. در بازار مسکن زمانی که رکود به پایان می‌رسد و آستانه رونق آغاز می‌شود، انبوه‌سازان به ساخت‌وساز رو می‌آورند اما واسطه‌های معاملاتی، کمی با تاخیر وارد این بازار می‌شوند به‌طوری‌که معمولا دوره گذر از رونق و شدت‌گرفتن حجم معاملات، زمان رشد قارچ‌گونه تعداد دلال‌های ملکی است. رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن تایید گسترش ابعاد بازار مشاوره مسکن، تصریح کرد: تعداد بنگاه‌ها از 7600 فقره در سال 88 به بیش از 8 هزار و...


آغاز طرح برخورد با مشاوران املاک غیرمجاز
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی از برخورد با واحدهای صنفی مشاور املاک غیرمجاز خبر داد و گفت: این طرح از امروز در تهران اجرا شده است و از هفته آینده نیز در سراسر ایرانبه اجرا در خواهد آمد. به گزارش واحد مرکزی خبر ، سرهنگ عباس میرایی در نشست خبری با بیان این که کد رهگیری و پروانه کسب برای فعالیت مشاوران املاک ضروری است، افزود: هم اکنون، سه هزار و 779 مشاور املاک غیر مجاز در کشور شناسایی شدند. وی از فعالان این حوزه خواست تا آخر خرداد به اتحادیه مربوط مراجعه و مجوزهای لازم را دریافت کنند. سرهنگ میرائی همچنین گفت: اکنون در سراسر کشور، 2 میلیون و 300 هزار واحد صنفی مجاز در زمینه های مختلف مشغول فعالیت هستند. وی با بیان اینکه یک میلیون واحد صنفی غیرمجاز در سراسر کشور شناسایی شده است، گفت: پارسالاز این تعداد ، 300 هزار واحد صنفی ساماندهی و مجوز لازم برای فعالیتشان صادر شد. رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک نیزبا بیان انیکه با مشاوران املاک متخلف به شدت برخورد می شود ، گفت :شهروندان درصورت مشاهده هرگونه تخلف بنگاه های مشاور املاک...


املاک شخصی منطقه نمونه گردشگری می‌شوند
سرمایه‌گذاران و مالکان مناطق که قابلیت جذب گردشگر را دارند، م‌توانند مطابق بخشنامه درخواست تاسیس منطقه‌ی نمونه گردشگر دهند. صنعت گردشگری_ سرمایه‌گذاران و مالکان مناطقی که قابلیت جذب گردشگر را دارند، می‌توانند در خواست تاسیس منطقه‌ی نمونه گردشگری دهند. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در بخشنامه‌ای شرایط تاسیس و اداره مناطق نمونه‌ی گردشگری را ابلاغ کرده است و در آن تاسیس این‌گونه مناطق را به درخواست سرمایه‌گذاران امکان‌پذیر دانسته است. پیش از این به نظر می‌رسید که سازمان، مناطقی را که مستعد ایجاد مناطق نمونه‌ی گردشگری می‌داند، معرفی می‌کند. اما راه دیگری هم برای ثبت منطقه‌ی نمونه‌ی گردشگری وجود دارد. سازمان میراث فرهنگی وگردشگری استان وظیفه دارد این تقاضاها را حداکثر یک روزه بررسی کند و در صورت تایید طرح، آن را به کارگروه گردشگری استان ارجاع دهد تا در آنجا بررسی شود و اگر تایید شد به سازمان میراث فرهنگی و گردشگی مرکزی معرفی شود. کارشناسان سازمان مرکزی 15 روز فرصت دارند تا نظر خود را در مورد منطقه اعلام کنند . مهر نهایی تایید را بر هر منطقه‌ی گردشگری، هیات وزیران می‌زند.


شکوفایی سرمایه گذاری خارجی در بخش املاک
آفتاب: بریتانیا همواره به دلیل بازار شفاف و نقدینگی بالایش همواره مورد علاقه سرمایه گذاران خارجی املاک بوده است. هنوز هم همینطور است. اما این وضعیت تا کی ادامه خواهد یافت؟ سال گذشته این سرمایه گذاران 5/6 میلیارد دلار در املاک بریتانیا سرمایه گذاری کردند اما فروششان به ارزش 6/9 میلیارد دلار بود. نظیر همین اتفاق در امریکا نیز افتاد. سرمایه گذاران خارج از امریکای شمالی 6/8 میلیارد دلار املاک را خریداری کردند اما 6/11 میلیارد دلار فروش داشتند. اما در کانادا این افراد 4/1 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردند و تقریبا هیچ نفروختند. ژاپن نیز همینگونه شرایطی یک طرفه داشت: سرمایه گذاران غیر آسیایی 8/1 میلیارد دلار در این کشور سرمایه گذاری کردند و تقریبا هیچ نفروختند. از 99 میلیارد دلار قراردادی که از مرزهای این سه منطقه عبور کرده است حدود 60 میلیارد دلار از داخل منطقه با در نظر گرفتن 5/10 میلیارد کشورهای خاورمیانه بوده است. این ارقام ثابت نمی کند که سرمایه گذاران تمایل دارند در خارج از منطقه خود سرمایه گذاری کنند. اگر همه افراد فعال در سرمایه گذاری...


اخذ عوارض از املاک و اراضی بلااستفاده  پایتخت
آفتاب- شورای شهر تهران دو نماینده تعیین کرد تا از این پس از املاک و اراضی بلااستفاده شهری در پایتخت عوارض اخذ شود. به گزارش خبرنگار آفتاب این مصوبه متعلق به سال 82 بوده که با تعیین علیرضا دبیر و مرتضی طلایی به عنوان نماینده شورای شهر تهران درستاد مرکزی از امروز اجرایی میشود. خسرو دانشجو پس از پایان پنجاه و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران،در جمع خبرنگاران گفت: این مصوبه در زمان شهرداری احمدی نژاد تصویب شده بود ،اما با توجه به فراهم نبودن ساز و کار لازم تاکنون اجرایی نشده است. وی افزود: بر اساس این مصوبه، مالکان واحدها و مجتمعهای خالی باید 20 درصد قیمت معاملاتی املاک، به شهرداری عوارض بپردازند. طبق این مصوبه اراضی و املاک بلااستفاده شهری آن دسته از اراضی و ساختمانهایی هستند که با کاربریهای مختلف مسکونی، تجاری و کارگاهی و صنعتی مورد استفاده قرار نگرفته و خالی و یا متروکه بوده و به صورت محصور و غیرمحصور رها شدهاند. به گفته سخنگوی شورا براساس مفاد دیگر این مصوبه، تشخیص این گونه اراضی و املاک با گزارش ماموران شهرداری و پس از الصاق سه اخطار...


همزمان با دهه فجر؛اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مه ولات افتتاح شد
خبرگزاری آریا- همزمان با دهه فجر و ایام پیروزی انقلاب اسلامی و با حضور فرماندار مه ولات اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان افتتاح شد. به گزارش خبرگزاری آریا، غلامرضا رحمتی زاده مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در مراسم آغاز بکار این اداره با تقدیر از فرماندار و نماینده شهرستان در زمینه پیگیری و تجهیز این اداره گفت: با راه اندازی این اداره مردم شهرستان مه ولات پس از این برای انجام امور ثبتی اعم از ثبت املاک و اسناد، ثبت شرکتها و اجراییات اسناد رسمی به این اداره مراجعه خواهند نمود. وی همچنین خاطر نشان کرد: اسناد و پرونده های مربوط به شهرستان مه ولات با تفکیک اداره ثبت تربت حیدریه به مه ولات منتقل شده و لذا مدارک ثبتی شهرستان مه ولات در محل اداره جدید موجود است. مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: ثبت اسناد یکی از سه دستگاه در آمدزای دولت است.


اسرائیل در جنگ غزه املاک غیرنظامی را هدف قرار داده است
دیده‌بان حقوق بشر نابودی 11 کارخانه، 8  انبار و 170 ساختمان مسکونی در غزه را صریحا ارتکاب جنایت جنگی توسط اسرائیل نخوانده اما اعلام کرده افرادی که مسئول انهدام آنها هستند باید به جرم جنایت جنگی تحت تعقیب قرار گیرند. ایلنا: بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر، ارتش اسرائیل در جریان تهاجم 22 روزه به غزه در سال‌های 2008 و 2009 املاک غیرنظامیان را به طور غیرقانونی نابود کرده است. به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، این گزارش می‌افزاید که اسرائیل با نقض پیمان چهارم کنوانسیون ژنو ساختمان‌هایی را نابود کرده که فاقد اهمیت نظامی هستند. این سازمان که در نیویورک مسقر است با ارائه مدارک مربوط به 12 مورد مشخص خواستار تحقیقات بیشتر در زمینه عملکرد نیروهای اسرائیلی شده است. ارتش اسرائیل این اتهام‌ها را رد کرده و گفته است در این موضوع پیش‌تر بررسی‌های لازم انجام شده است. فلسطینی‌ها و گروه‌های حقوق بشری اعلام کردند که بیش از یک هزار و 400 تن در جریان تهاجم اسرائیل به غزه کشته شده‌اند. اما اسرائیل این رقم را یک هزا رو 166 تن اعلام کرده است. 13 اسرائیلی که...


تصویب اساسنامه سازمان املاک و مستغلات شهرداری
اکونیوز: مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران از تصویب نهایی اساسنامه این سازمان در شورای شهر تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، مهندس حمیدرضا حیدریان در نشست دورهای مدیران املاک مناطق 22 گانه تهران که درمنطقه هفت برگزار شد، عملکرد نیمه اول و همچنین دستاوردهای ارزیابی سه ماه نخست سال 88 ادارات املاک مناطق را مورد بحث و بررسی قرار داد. وی با مثبت خواندن عملکرد 6 ماهه اول سال جاری گفت: با این بررسیهای فصلی در واقع عملکرد مدیران املاک کاملا رصد میشود تا نقاط ضعف و قوت آنها با توجه به معیارهای تعیین شده به خوبی استخراج شود و مناطق قویتر در مدیریت املاک معرفی و مورد تقدیر و تشویق قرار گیرند. مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهر تهراناین تقدیر و ارزیابی رایک اهرم عملیاتی و موتور محرکه موثر اعلام کرد و ادامه داد: به این ترتیب مدیران املاک با انگیزه و مشتاقانه در استملاک املاک برای ساخت پروژه های عمرانی شهر فعالیت و مشارکت کرده و همچنین از ظرفیتهای بودجه به نحو مطلوبی استفاده میشود. حیدریان پس از بررسی عملکرد6...


املاک شهرهای کوچک سنددار می‌شود
اکونیوز: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مصوبه امروز خود مقرر کردند: املاک شهرهای دارای کمتر از 25هزار نفر جمعیت سنددار می‌شوند. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، در جلسه علنی روز یکشنبه طرح الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به تصویب مجلس رسید. نمایندگان این طرح را با 166 رای موافق و 10 رای مخالف و 8 رای ممتنع به تصویب رساندند. براساس مصوبه مجلس به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در محدوده روستاهای بالای بیست خانوار و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستا و وزارت مسکن شهرسازی در شهرها حسب مورد موظف شد به نمایندگی از طرف اشخاصی که تصرفات مالکانه دارند برای روستاها و نیز شهرهای مذکور، نقشه کلی و تفکیکی وضع موجود را منطبق با وضعیت ثبتی آن تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال نمایند. نقشههای مزبور که برای املاک واقع در محدوده و حریم روستاها و شهرها تهیه شده نیاز به تایید سایر مراجع ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک براساس آن به شرح زیر اقدام مینمایند. محدوده شهر و روستا...


آرشیو املاک شهرداری تبریز، الکترونیکی شد
شهردار تبریز گفت: آرشیو املاک شهرداری تبریز با هدف افزایش امنیت، دقت، سرعت و صحت ارایه خدمات در حوزه املاک شهری به شهروندان الکترونیکی شد. به گزارش خبرگزاری برنا از تبریز، علیرضا نوین در مراسم بهره‌برداری از این سامانه الکترونیکی با بیان این مطلب افزود: در مرحله نخست ایجاد آرشیو الکترونیکی 25 هزار پرونده متعلق به املاک شهرداری مرکز طبقه بندی و آرشیو الکترونیکی شده‌اند و در مرحله بعدی نیز پرونده‌های مربوط به املاک مناطق ده‌گانه شهرداری آرشیو خواهند شد. وی با تاکید بر ضرورت تهیه بانک اطلاعات املاک شهر تبریز و لزوم مدیرت دقیق بر املاک و دارایی‌های شهری، خواستار تهیه بانک اطلاعات جامع املاک شهر و شهرداری شد. شهردار تبریز با اعلام این که مشخص نبودن وضعیت املاک و دارایی‌های شهرداری موجب بروز برخی مشکلات و حتی سو استفاده‌ها در برخی مواقع می‌شود، از شهرداران مناطق و دیگر سازمان‌ها و واحد‌های ذی‌ربط شهرداری خواست نسبت به بررسی، ممیزی و در نهایت شناسایی املاک و دارایی‌های شهرداری در نقاط مختلف شهر و طبقه‌بندی آن‌ها اقدام کنند. نوین تهیه بانک...


رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
حسینعلی امیری گفت:امروز، توسعه اقتصادی، اجتماعی و گسترش امنیت اقتصادی در هر کشور متکی به وجود برنامه کاداستر است و ما در ایران در این راه اقدامات فراوانی داشته ایم. به گزارش آنا، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی سخنانی در سمینار بین المللی جی.آی.اس در کوالالامپور با بیان این مطلب افزود:اکنون از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران و مشخصاً سازمان ثبت اسناد و املاک افتخار دارد که از ایجاد بستر منطقه ای مدیریت زمین و کاداستر در آسیا و اقیانوسیه پشتیبانی کرده و آمادگی خود را برای شرکت فعال در این برنامه اعلام می دارد. حسینعلی امیری همچنین در حاشیه این سمینار گفت:از آنجایی که توسعه پایدار بدون توجه به مدیریت زمین و استفاده بهینه از آن امکانپذیر نیست، لذا این جلسه برای ایران حایز اهمیت است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود:مدیریت زمین، هم در برنامه ریزی های قضایی و حقوقی و هم در ساماندهی بازار مسکن و زمین و نهایتاً عدالت اجتماعی تأثیر بسزایی دارد. وی جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها، توزیع عادلانه ثروت، هدفمند کردن یارانه ها، مدیریت...


دولت برای آزادسازی حریم آثار تاریخی باید املاک صاحبان زمینها را بخرد
سیاست و فرهنگ:190 نماینده در نامه به رئیسجمهور خواستار اجرایی شدن بودجه مصوب برای توس و فلکالفلاک شدند. در این نامه آمده است: به منظور توسعه و تعمیق بیش از پیش صنعت گردشگری و ارتقاء سطح بهرهوری لازم این صنعت ممتاز و همچنین اهتمام لازم در جهت حفظ و حراست و رفع تصرف عرصههای آثار بیبدلیل تاریخی و فرهنگی این مرز و بوم که هر کدام در جای خود، نماد و معرف گوشههایی از اسرار نهفته هنر، تمدن و فرهنگ غنی و ریشهدار ایران اسلامی هستند، شایسته است دستور فرمایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نسبت به تخصیص صددرصد اعتبار مصوب مندرج در پاراگراف آخر بند ت تبصره (8) قانون بودجه سال84 کل کشور اقدام مقتضی به عمل آورد. متن مصوبه مورد اشاره به این شرح است:به منظور ایفای تعهدات دولت به صاحبان املاک در عرصه آثار تاریخی و فرهنگی و بابت تملک املاک آنها با اولویت محدوده قلعه فلکالافلاک و شهر تاریخی توس به دولت اجازه داده میشود مبلغ یک هزار و یکصد میلیارد ریال از سهام موضوع این بند را از محل اعتبار ردیف101001 منظور در قسمت چهارم این قانون به صندوق احیاء و بهرهبرداری از بناها و اماکن تاریخی فرهنگی واگذار کند.


رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور در گفتگو با حیات :
رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور اجرای طرح ملی کد رهگیری را بسیار والاتر از کمک به دریافت مالیات عنوان کرد. مصطفی قلی خسروی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی حیات، ضمن بیان این مطلب، گفت: با توجه به آن که یک سال از اجرای طرح ملی کد رهگیری می گذرد، هر روز تعداد بیش تری از بنگاه ها به این سامانه متصل شده و موفقیت مطلوبی در این زمینه حاصل شده است. وی با بیان آن که هم اکنون تمام مشاوران املاک صنفی تهران به سامانه کد رهگیری مجهز شده اند، خاطرنشان کرد: اجرای این طرح به دلیل جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی در زمینه خرید و فروش مسکن رضایت مردم را به دنبال داشته است. رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور با تاکید بر آن که اگر مسوول سازمانی به هر دلیلی وقفه و یا کم کاری در رابطه با اجرای مطلوب کد رهگیری ایجاد کند، از کار برکنار می شود، تصریح کرد: تهران در یک سال گذشته با ثبت بیش از 120 هزار معامله ملکی 19/8 درصد از معاملات سطح کشور را به خود اختصاص داده ضمن آن که تنها 5 درصد خطا در اجرای طرح کد رهگیری از سوی مشاوران املاک صورت گرفته که با تذکر اتحادیه...


بحران در بخش املاک و مستغلات امارات
قرارداد ساخت و ساز در عراق برای شرکتهای در آستانه ورشکستگی املاک و مستغلات امارات در عین حال می تواند یک فرصت برای فرار از مهلکه تلقی شود. بحران مالی و اقتصادی جهان و کاهش شدید قیمت نفت ، رشد اقتصادی کشورهای عربی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و تاکنون صدها میلیارد دلار پروژه ساختمانی در دوبی به عنوان یکی از امارت های این کشور متوقف شده است. بحران مسکن در امارات متحده عربی در سه ماهه آخر سال ۲۰۰۸ میلادی آغاز شده و همچنان ادامه دارد که باعث خروج سرمایه گذاران در این بخش و رکود ساخت و سازها شده و این در حالی است که امیرنشین دوبی بیشترین ضربه در بخش مسکن را متحمل شده است. روند نزولی قیمت مسکن و اجاره بها در امارات متحده عربی طی سال جاری میلادی نیز همچنان ادامه داشته و باعث بحرانی شدن بخش مسکن شده است. کارشناسان نیز از تشدید بحران مسکن در امارات هشدار داده و خواستار رسیدگی مسوالان در این بخش و جلوگیری از خروج سرمایه گذاران در بخش مسکن شدند. آدرس مطلب: http://taghribnews.ir/vdcgzt9x.ak93n4prra.htm خبرگزاری تقریب (TNA)http://taghribnews.


اختصاصی مالیات بر درآمد اجاره املاک سال آینده تغییر نمی‌کند
تهران - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تغییر نکردن میزان مالیات بر درآمد اجاره املاک ( مستغلات) در سال آینده خبر داد. علی عسکری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا  افزود: مالیات این بخش تا زمان اصلاح قانون مالیات‌ها  ثابت است و همانند سال‌های  گذشته اخذ می شود. وی ادامه داد: قانون فعلی تا زمانی که اصلاح نشود میزان دریافت مالیات ها نیز تغییر نخواهد کرد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی  درباره  اصلاح قانون مالیات‌ها  نیز گفت : ویرایش اول اصلاح قانون مالیات‌ها  هم اکنون انجام شده و برای نظرسنجی در اختیار کارشناسان مربوطه  قرار گرفته است. وی افزود: تعدادی از آنها نیز تاکنون نظرات خود را ارسال کرده‌اند  و سازمان امور مالیاتی هم اکنون در حال جمع بندی دیدگاههای دریافتی است تا ویرایش نهایی برای اصلاح قانون انجام شود. عسکری درباره  اصل ‪ ۸۵‬شدن اصلاحیه قانون مالیات‌ها  نیز گفت: سازمان امور مالیاتی تقاضای اصل ‪ ۸۵‬شدن این لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارایه  می‌کند تا زمان رسیدگی به آن در مجلس کوتاه تر شود. به استناد ماده ؟؟ قانون...


اخبار متناقض درباره خطر تونل توحید برای املاک منطقه
آفتاب: تونل توحید به تایید گزارشهای شورای شهر تهران تا به حال حداقل یکبار ریزش کرده و فردا قرار است در جلسه علنی این شورا، گزارش تکمیلی حادثه اول ریزش تونل توحید و ریزش دوم که شهرداری تهران هر دوی آنها را تکذیب کرده است، ارائه شود. شورای شهر تهران هفته گذشته در گزارش خود تاکید کرد که شهرداری باید در کوتاهترین زمان ممکن، توضیحات و گزارشهای خود در مورد تقاطع تونل توحید و خط دو مترو و اقدامات انجام شده در سازه موقت و دائم تونل را به شورای شهر تهران ارائه کند که خسرو دانشجو ـ سخنگوی شورای شهر تهران ـ دیروز از ارسال نشدن این اطلاعات به شورا خبر داد. در همان روز اول فرونشست زمین در خیابان نواب، ساکنان و کسبه اطراف محل حادثه نسبت به تامین ایمنی واحدهای خود اظهار نگرانی کردند که این نگرانی پس از نامه شهرداری منطقه 10 مبنی بر تخلیه فوری محل سکونت و یا کسب تشدید شد؛ خبرنگار ایسنا برای بررسی این موضوع به محل حادثه رفت و ضمن صحبت با کسبه محل، از ترکهایی که بر روی دیوار، سقف و کف واحدها بر اثر حادثه ایجاد شده بود بازدید کرد. به گفته کسبه محل، مهندس...


بهره برداری از آرشیو الکترونیکی املاک شهرداری تبریز
خبرگزاری موج - با حضور شهردار تبریز و جمعی از مدیران شهری، بهره برداری از آرشیو الکترونیکی املاک شهرداری تبریز آغاز شد. به گزارش موج به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، مهندس نوین در آئین بهره برداری از آرشیو الکترونیکی املاک شهرداری، راه اندازی این سامانه را زمینه ساز استقرار امنیت، دقت، سرعت و صحت ارایه خدمات در حوزه املاک شهری به شهروندان ارزیابی و خاطرنشان کرد: در مرحله نخست ایجاد آرشیو الکترونیکی 25 هزار پرونده متعلق به املاک شهرداری مرکز طبقه بندی و آرشیو الکترونیکی شده اند و در مرحله بعدی نیز پرونده های مربوط به املاک مناطق ده گانه شهرداری آرشیو خواهند شد. شهردار تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تهیه بانک اطلاعات املاک شهر تبریز و لزوم مدیرت دقیق بر املاک و دارایی‌های شهری، خواستار تهیه بانک اطلاعات جامع املاک شهر و شهرداری شد. مهندس نوین با اعلام این که مشخص نبودن وضعیت املاک و دارایی‌های شهرداری موجب بروز برخی مشکلات و حتی سوء استفاده‌ها در برخی مواقع می‌شود، از شهرداران مناطق و دیگر سازمان‌ها و واحد‌های ذی‌ربط...


مغایرت تشکیل سامانه اطلاعات املاک با قانون
اکونیوز: رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران گفت: هیات تطبیق مصوبات دولت در مجلس، موادی از تصویب نامه دولت در خصوص تشکیل سامانه اطلاعات املاک و مستغلات را مغایر با قانون تشخیص داد. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران Econews.ir،محمدرضا دشتی اردکانی با بیان این مطلب افزود: بر اساس اصل 138 قانون اساسی تمامی تصویب نامه های دولت ، باید در هیات تطبیق مصوبات دولت در مجلس شورای اسلامی بررسی شود تا مغایر با قانون نباشد. وی ادامه داد: برهمین اساس ، تصویب نامه تشکیل سامانه اطلاعات ، املاک و مستغلات مصوب دی ماه 87 در این کمسیون بحث و بررسی شد. دشتی اردکانی در این باره توضیح داد: رییس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس جمهور، دو مورد مغایرت این مصوبه با قانون را متذکر شده است. رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران افزود: مغایرت بند اول در بند چهار تصویب نامه است که شرط اضافی را برای تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی؛ علاوه بر قانون تسهیل تنظیم اسناد در این دفاتر قایل شده است. وی یادآورشد: بر اساس ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمی ، این دفاتر موظفند...


http://www.econews.ir/fa/NewsContent.aspx?id=119074

 

http://www.tabnak.ir/fa/news/46033/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

 

http://www.bornanews.ir/Pages/Printable-News-24344.aspx

 

http://bornanews.ir/Pages/News-25937.aspx

 

http://www.rajanews.com/detail.asp?id=34882

 

http://www.ana.ir/news_view.php?id=7627

 

http://www.iqna.ir/esfahan/news_detail.php?ProdID=613385

 

http://www.hayat.ir/?lang=fa&page=showbody_news&key=&row_id=67299&style=no

 

http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30262893
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: املاک ،

ارسال شده در: املاک ،
پنجشنبه 19 خرداد 1390 05:01 ب.ظ

املاک

 
 


راه اندازی سامانه اطلاعات املاک و اراضی در شرکت فرودگاه های کشور
خبرگزاری آریا- عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت فرودگاه های کشور از آماده سازی و راه اندازی قریب الوقوع سامانه مرکزی اطلاعات املاک و اراضی خبر داد. به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از روابط عمومی شرکت فرودگاه های کشور، سیاوش امیر مکری که در همایش مدیران فرودگاه های کشور در جزیره کیش سخن می گفت، افزود: راه اندازی این سامانه در دفتر حقوقی شرکت صورت می گیرد که مراحل اولیه آن در حال انجام است. وی تاکید کرد: مستند سازی اراضی فرودگاه های کشور نیز در مرحله پایانی خود قرار دارد. معاون توسعه مدیریت و منابع به طراحی و تدوین برنامه جامع نیروی انسانی شرکت هم اشاره کرد و افزود: مقدمات شروع این طرح و قرارداد مربوط با پژوهشکده حمل و نقل بسته شده است. وی گفت: از نظرات مدیران فرودگاه ها در این زمینه استفاده خواهیم کرد. راه اندازی سیستم جامع مالی نیز از برنامه های معاونت توسعه مدیریت و منابع بود که امیر مکری به آن اشاره کرد.


مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران
خبرگزاری موج - مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران با معرفی ساختار تشکیلاتی این سازمان پس از ادغام، گفت: هنر و وظیفه ما در سازمان این است که املاک شهرداری را در راستای برنامه‌های تدوین شده شهرداری کنترل و به کار بگیریم. به گزارش موج به نقل از روابط عمومی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، مهندس حمیدرضا حیدریان در نخستین گردهمایی مدیران و روسای ادارات املاک مناطق و سازمان های تابعه شهرداری تهران در سال جدید که به میزبانی شهرداری منطقه 10 برگزار شد، گفت: برابر مصوبات شورای اسلامی شهر تهران، بسیاری از شرکت های تابعه شهرداری تهران تجمیع شده‌اند. وی با بیان اینکه به طور مثال 9 شرکت عمرانی در بخش معاونت امور مناطق تجمیع و به سازمان عمران امور مناطق تبدیل شده‌اند، اظهار داشت: در بخش املاک و مستغلات نیز دو بخش ستادی و اجرایی در هم ادغام شده و در ساختار مدیریتی و تشکیلاتی آن نیز تغییراتی ایجاد شده است. در ادامه این نشست، مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران با معرفی مدیران و ساختار تشکیلاتی این سازمان پس از ادغام، یادآور...


مشاورین املاک از کد رهگیری استفاده نمی کنند
خبرگزاری موج - منوچهر نیازی گفت: مشاورین املاک که کد رهگیری دریافت کرده اند از آن استفاده نمی کنند به دلیل آنکه زمان طولانی وقت صرف می شود تایک معامله به ثبت برسد . منوچهر نیازی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه افزود : اکثر کسانی که در مشاورین املاک کار می کنند افراد مسن می باشند و طرز استفاده از رایانه را به طور کامل یاد نگرفته اند و باید در رابطه با کد رهگیری آموزش کامل به آنها داده شود و آموزشهایی که سازمان بازرگانی ارائه نموده ضعیف بوده است. وی اظهار داشت: هزینه ای که تامین اجتماعی دریافت می کند زیاد است و ماهیانه مبلغی با این درآمد کم باید برای هزینه های  زندگی پرداخت شود و نمی توانم از بیمه تامین اجتماعی استفاده کنم و اگر حق بیمه کمتری دریافت کنند می توانم هزینه بیمه را پرداخت کنم . وی بیان کرد:  450 هزار تومان مالیاتی را که در سال 86 برای مغازه تعیین شده است هنوز پرداخت نکرده ام و این به دلیل درآمد کم و هزینه اجاره مغازه و خانه و آب ،برق و تلفن وهزینه های اضافی زندگی می باشد که نتوانسته ام این مبلغ را پرداخت کنم . وی...


مردم مشاورین املاک را امین خود می دانند
مدیر کل اداره ثبت اسناد و املاک استان تهران گفت: مردم مشاورین املاک را امین خود می دانند و آنان هم باید در هنگام مشاوره به حق عمل کرده و هنگام کتابت> کاتبین بالعدل باشند. به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حمید رضا آدابی ضمن بیان مطلب فوق در مراسم اهدای پروانه تخصصی مشاورین املاک استان تهران که صبح امروز در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران برگزار شد،گفت: ساماندهی مشاوران املاک و خودرو یکی از برنامه های قوه قضاییه است که به صورت بین سازمانی و با همکاری وزارت بازرگانی انجام گرفته و می تواند حجم عمده ای از پرونده های قضایی را بکاهد. در این مراسم که تنی چند از معاونین سازمان ثبت اسناد کشور و مسئول اصناف و تشکلهای وزارت بازرگانیدر آن حضور داشتند ویبه آسیب شناسی مسائل قوه قضاییه توسطریاست این قوه اشاره کرد و افزود: ایشان سعی کرده اند با چند دستور العمل موثر ومفید تنگناهای موجود در این زمینه را مرتفع کنند که ابلاغ دستور العمل حقوق شهروندی و قضا زداییوتوصیه نسبت به انجام خدمات بهتر به شهروندان در همین راستا صورت گرفته است. مدیر کل ثبت اسناد و...


آرشیو املاک شهرداری تبریز، الکترونیکی شد
شهردار تبریز گفت: آرشیو املاک شهرداری تبریز با هدف افزایش امنیت، دقت، سرعت و صحت ارایه خدمات در حوزه املاک شهری به شهروندان الکترونیکی شد. به گزارش خبرگزاری برنا از تبریز، علیرضا نوین در مراسم بهره‌برداری از این سامانه الکترونیکی با بیان این مطلب افزود: در مرحله نخست ایجاد آرشیو الکترونیکی 25 هزار پرونده متعلق به املاک شهرداری مرکز طبقه بندی و آرشیو الکترونیکی شده‌اند و در مرحله بعدی نیز پرونده‌های مربوط به املاک مناطق ده‌گانه شهرداری آرشیو خواهند شد. وی با تاکید بر ضرورت تهیه بانک اطلاعات املاک شهر تبریز و لزوم مدیرت دقیق بر املاک و دارایی‌های شهری، خواستار تهیه بانک اطلاعات جامع املاک شهر و شهرداری شد. شهردار تبریز با اعلام این که مشخص نبودن وضعیت املاک و دارایی‌های شهرداری موجب بروز برخی مشکلات و حتی سو استفاده‌ها در برخی مواقع می‌شود، از شهرداران مناطق و دیگر سازمان‌ها و واحد‌های ذی‌ربط شهرداری خواست نسبت به بررسی، ممیزی و در نهایت شناسایی املاک و دارایی‌های شهرداری در نقاط مختلف شهر و طبقه‌بندی آن‌ها اقدام کنند. نوین تهیه بانک...


استقبال مشاوران املاک از طرح ج
سخنگوی دولت با اشاره به آغاز فعالیت سامانه اطلاعات مدیریت املاک و مستغلات کشور گفت: مشاوران املاک استقبال خوبی از این طرح داشتند. به گزارش شبکه خبر ؛ غلامحسین الهام افزود: هر چند ارزیابی سامانه ثبت هوشمند املاک و مستغلات زود است ، اما آمادگی اتحادیه املاک و مشاوران املاک کشور نشان از استقبال خوب از این طرح است. الهام گفت: اتحادیه املاک با سرمایه گذاری خود و وزارت بازرگانی از مدتها قبل تجهیز دفاتر مشاوران املاک را از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری و آموزش به خوبی انجام داده اند. سخنگوی دولت درباره برخی اظهار نظر دفاتر اسناد رسمی درباره آمادگی نداشتن این دفاتر برای ثبت هوشمند خرید و فروش املاک و مستغلات افزود: این صحبت ها دقیق و کارشناسی شده نبود. غلامحسین الهام با بیان اینکه این کار هیچ مشکل قانونی ندارد، گفت: دفاتر اسناد رسمی مجوز لازم برای الکترونیکی انجام کارهای خود را دارندو اکنون وارد سامانه ای می شوند که از فساد در معاملات جلوگیری خواهد کرد .


حقوق ثبت و اسناد و املاک» تالیف شد
غلامرضا شهری کتاب «حقوق ثبت و اسناد و املاک» را تالیف کرد. این کتاب مسایل حقوقی مربوط به ثبت اسناد را به طور شفاف بیان می‌کند.غلامرضا شهری نویسنده کتاب در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، درباره کتابش توضیح داد: �حقوق ثبت و اسناد و املاک� در هشت بخش تنظیم شده که بخش اول به بررسی تشکیلات اداری ثبت، دفاتر ثبت، ترتیب تنظیم دفاتر، مراجعه به دفاتر ثبت و صلاحیت مأموران ثبت میپردازد. وی ادامه داد: در بخش دوم مباحث مقررات ثبت عمومی، اعتراضات ثبتی، ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت، آثار ثبت املاک، اختلافات و اشتباهات ثبتی، ابطال و اصلاح اسناد مالکیت و ثبت ملک غیر و نحوه صدور اسناد مالکیت بررسی شده است. شهری، از ثبت اختیاری و اجباری اسناد، وظایف مسوولان دفاتر، آثار ثبت اسناد، امانت گذاردن اسناد به عنوان مباحث بخش سوم نام برد و گفت: در بخش چهارم به تاریخچه ثبت اسناد، تشکیلات دفاتر اسناد رسمی، مسوولیت سردفتران و دفتریاران، شرایط انتخاب سردفتران و دفتریاران و مقررات مختلف اشاره کردهام. این نویسنده افزود: اجرای مفاد اسناد رسمی، بخشهایی...


بخشنامه ساماندهی مشاوران املاک وخودرو
به منظور رفع شبهات و ابهامات موجود در اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی و نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاوران املاک و خودرو و شیوهنامه مربوطه، بخشنامه مشترکی بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت بازرگانی تهیه و صادر شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یوسف بخشنده با اعلام این خبر گفت: این بخشنامه با امضای محمد علی یادگاری مدیر کل اداره کل امور اسناد و سردفتران و سید حسین فرجی رییس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی صادر و به کلیه ادارات کل ثبت استانها و سازمانهای بازرگانی سطح کشور ابلاغ شده است. سرپرست ادارات مشاوران املاک و خودرو افزود: در اجرای این بخشنامه مشترک، کلیه اتحادیههای صنفی سراسر کشور الزاما مکلفند تحت نظارت مستقیم سازمانهای بازرگانی تا پایان نیمه اول اسفند ماه سال 1385 نسبت به چاپ، تکثیر و توزیع نمونه فرمت قراردادهای مصوب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر ثبت خلاصه معاملات و قراردادهای اقدام کنند. بخشنده ادامه داد: کلیه مشاوران املاک و خودرو...


زندان ؛ مجازات مشاوران املاک بدون مجوز
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور گفت : از اول امسال تاکنون 500 دفتر مشاور املاک در کشور عمدتا به علت نداشتن مجوز پلمپ شده است . مصطفی خسروی در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر ، افزود: بیش از 90 درصد این دفاتر بعلت نداشتن مجوز و بقیه به علت دریافت هزینه زیاد کمیسیون ، احراز نشدن هویت و برخورد نامناسب پلمپ شده است. وی گفت : براساس قانون ، افرادی که بدون پروانه به دلالی و دایر کردن دفاتر مشاوران املاک اقدام کنند ، از شش ماه تا دو سال زندانی خواهند شد. خسروی در خصوص نرخ رهن و اجاره هم گفت: این میزان به اندازه یک چهارم ارزش ملک محاسبه می شود. وی با اشاره به اقدامات وزارت مسکن و شهرسازی برای کاهش نرخ مسکن گفت: بازار مسکن در آینده نزدیک روند خوبی پیش رو خواهد داشت. رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور از مردم خواست در صورت بروز هرگونه مشکل درباره دفاتر مشاوران املاک ، مراتب را به شماره تلفن77608640 اعلام کنند.


زندان ؛ مجازات مشاوران املاک بدون مجوز
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور گفت : از اول امسال تاکنون 500 دفتر مشاور املاک در کشور عمدتا به علت نداشتن مجوز پلمپ شده است . مصطفی خسروی در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر ، افزود: بیش از 90 درصد این دفاتر بعلت نداشتن مجوز و بقیه به علت دریافت هزینه زیاد کمیسیون ، احراز نشدن هویت و برخورد نامناسب پلمپ شده است. وی گفت : براساس قانون ، افرادی که بدون پروانه به دلالی و دایر کردن دفاتر مشاوران املاک اقدام کنند ، از شش ماه تا دو سال زندانی خواهند شد. خسروی در خصوص نرخ رهن و اجاره هم گفت: این میزان به اندازه یک چهارم ارزش ملک محاسبه می شود. وی با اشاره به اقدامات وزارت مسکن و شهرسازی برای کاهش نرخ مسکن گفت: بازار مسکن در آینده نزدیک روند خوبی پیش رو خواهد داشت. رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور از مردم خواست در صورت بروز هرگونه مشکل درباره دفاتر مشاوران املاک ، مراتب را به شماره تلفن77608640 اعلام کنند.


مدیر آزاد‌سازی املاک شهرداری اصفهان مطرح کرد:
خبرگزاری ایمنا:مدیر املاک وآزادسازی  شهرداری اصفهان اعلام کرد:بیش از 16 هزار و500 مترمربع در مسیر احداث اولین پل دوطبقه کشور با هزینه ای بالغ بر 110 میلیارد ریال آزادسازی شده است. به گزارش ایمنا،مرتضی افروزی با اعلام این خبر گفت:با توجه به عرض خیابان امام خمینی، در محل رمپهای ورودی و خروجی و تامین عبور و مرور کنارگذرها در محدوده پارک قلمستان، چهارراه امام رضا (ع) و تقاطع شریف به میزان محدودی نیاز به آزادسازی بوده است که مقاطع موردنیاز با صرف کمترین زمان و هزینه و با واگذاری امتیاز به مالکان به صورت ملکی ونقدی آزادسازی شد. وی با بیان این که مناطق 2،8،11 و12درامر آزادسازی پروژه پل روگذر امام خمینی (ره) دخیل بودند اظهارکرد:16 هزار و500 مترمربع عرصه اعم از تجاری،مسکونی،بایر وکارگاهی در مسیر طرح احداث امام خمینی (ره)آزادسای شد که با هزینه ای بالغ بر 110 میلیارد ریال در قالب امتیاز،معوض ونقدی انجام گرفت. وی با اشاره به این که مراحل آزادسازی پروژه امام خمینی (ره) از سال 85 آغازشد ودر مدت دوسال ونیم به اتمام رسید تاکید کرد: رفاه مردم مهم‌ترین...


شهردار تبریز اعلام کرد:تملک و توافق 642 هکتار از املاک شهری توسط شهرداری
خبرگزاری شهریار به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز گزارش داد، مهندس نوین با اعلام این مطلب افزود: این حجم از املاک به منظور اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی خدماتی و در قالب برنامه توسعه 5 ساله شهر موسوم به تبریز 90 از سوی شهرداری انجام پذیرفته است. مهندس نوین در ادامه خاطرنشان کرد: 110 کیلومتر از این تملک یا توافقات املاک تنها در بخش اجرای طرح‌های مسیرگشایی به انجام رسیده که با اجرای این قبیل طرح‌ها و پروژه‌های مسیرگشایی بخش قابل توجهی از گره‌های ترافیکی موجود در شهر مرتفع گردیده و ما امروز شاهد ترافیکی روان‌تر نسبت به گذشته در شهر تبریز هستیم. شهردار تبریز در عین حال از تداوم این قبیل طرح‌ها در مدت زمان یک ساله باقی‌مانده از اجرای برنامه تبریز 90 از سوی شهرداری خبرداد.


اجرای طرح ممیزی املاک و مشاغل حوزه شهرداری منطقه سه تبریز
خبرگزاری شهریار به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه سه گزارش داد، مهندس انصاری با اعلام این مطلب اجرای طرح ممیزی املاک و مشاغل موجود در حوزه شهرداری منطقه سه را در راستای تحقق اهداف و برنامه‌های عالی شهرداری دانست و از عموم شهروندان و مالکان و صاحبان املاک و مشاغل موجود در سطح این منطقه خواست در اجرای این طرح بزرگ شهرداری منطقه سه را یاری کنند. شهردار منطقه سه تبریز در ادامه با تأکید بر نقش و تأثیر اجرای موفق و دقیق این طرح در شناسایی املاک و مشاغل شهری و نیز ارایه خدمات مناسب و اصولی به شهروندان گفت: اجرای طرح ممیزی املاک و مشاغل خواهد توانست علاوه بر شناسایی این واحدها و املاک ، زمینه را برای ارایه خدمات بهتر و عادلانه به شهروندان فراهم کند. مهندس انصاری در پایان از عموم شهروندان ساکن در منطقه خواست در صورت مراجعه همکاران و مأموران شهرداری به محل سکونت یا کار آنان ، با ارایه مدارک مورد نیازی چون سند مالکیت ، صورت جلسه تفکیکی ، پروانه و پایان کار ساختمانی ، فیش عوارض و نوسازی ، فیش مشاغل برای واحدهای تجاری ، سرقفلی ، کارت ملی و اجاره...


بیش از یکصد واحد صنفی مشاور املاک در اصفهان مشارکت می کنند
اصفهان-مسوول طرح ستاد نوروزی مشاوران املاک شهر اصفهان از مشارکت بیش از یکصد واحد صنفی مشاور املاک در این طرح خبرداد. 'مسعوی احمدی اصفهانی' روز شنبه در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا درباره برنامه های این ستاد برای ساماندهی اسکان مسافران نوروزی در خانه های شخصی اظهار داشت:تا کنون حدود یکصد واحد صنفی برای اجرای این طرح ثبت نام کرده اند که پیش بینی می شود تا آغاز تعطیلات نوروزی با توجه به ثبت نام روزانه این تعداد به 150 واحد صنفی افزایش یابد. وی افزود:این واحدها در تمام مناطق شهر اصفهان فعالیت دارند وتنها به مناطق خاصی از شهر محدود نمی شوند. احمدی اصفهانی با بیان اینکه در سال گذشته پنج هزار و 500 واحد برای مشارکت در طرح اسکان نوروزی در منازل شخصی داوطلب بودند، اضافه کرد: با توجه به روند سالهای گذشته تعداد واحدهای متقاضی امسال بیش از رقم سال گذشته خواهد بود. وی همچنین در باره برخی افراد موسوم به 'کلید دارها' که در مبادی ورودی شهر به اجاره دادن منزل بدون هماهنگی با اتحادیه اقدام می کنند، گفت: این اقدام آنان برخلاف قانون است و دستگاه قضایی و...


40 درصد پرونده های حوزه املاک در محاکم به دلیل عدم ثبت رسمی است
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، 'محمد رضا دشتی اردکانی' روز یکشنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران، افزود: متاسفانه برخی افراد که اطلاعات حقوقی ندارند، اظهار نظرهایی در این باره می کنند؛ در حالیکه حتی تفاوت میان مبایعه نامه و قول نامه را نمی دانند. وی تاکید کرد: ثبت یک کار تخصصی و زیر بنایی است و باید در حوزه های مختلف تخصصی شود. رییس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: در کشورهای مختلف دنیا مانند فرانسه که از نظر نظام حقوقی به ما نزدیک هستند، دانشگاه سردفتری وجود دارد و ما نیز باید سمت تخصصی شدن حوزه ثبت گام برداریم. رییس کانون سردفتران و دفتریاران همچنین با اشاره به راه اندازی طرح کاداستر در کشور گفت: چنانچه در خرمشهر طرح کاداستر داشتیم، امروز مشکلی ایجاد نمی شد و تمام املاک و زمین های مردم به صورت میلی متری مشخص می شد. دشتی اردکانی خواستار ایجاد آرشیو اسناد ملی کشور شد و افزود: متاسفانه اکنون آرشیو مرکزی در سازمان ثبت وجود ندارد و اگر دفترخانه ای آتش بگیرد، تمام اسنادی که در دفترخانه بایگانی شده است از بین می رود. وی تصریح کرد:...


فصل تابستان ،بازار داغ کلاهبرداران در پوشش بنگاه املاک
اعضای این باند این منازل را با رهن بالا و اجاره پایین به شهروندان اجاره می دهند. آنها پس از گرفتن مبلغ رهن، بنگاه را تعطیل و از محل متواری می‌شوند. آفتاب: رییس پلیس آگاهی پایتخت ضمن هشدار به شهروندان از آنها خواست حین تنظیم قرارداد برای رهن و اجاره منزل مراقب کلاهبردارانی که در پوشش بنگاه املاک از شهروندان کلاهبرداری می کنند،باشند. به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی آفتاب و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ عباسعلی محمدیان رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ در جمع خبرنگاران اظهارداشت: اخیراً عدهای کلاهبردار حرفهای با تشکیل باندهای چند نفری که عمدتاً دارای سوابق کیفری هستند، با تاسیس دفاتر مشاور املاک برای همدستان خود منازل مسکونی را با مبلغ رهن پایین و اجاره بالا؛اجاره می کنند. سرهنگ محمدیان افزود: اعضای این باند سپس این منازل را با رهن بالا و اجاره پایین به شهروندان اجاره می دهند. آنها پس از گرفتن مبلغ رهن، بنگاه را تعطیل و از محل متواری میشوند. به گفته وی، متاسفانه این کلاهبرداری در مناطق فقیر نشین و حاشیهای شهر رخ میدهد. رییس پلیس آگاهی...


بهره برداری از آرشیو الکترونیکی املاک شهرداری تبریز
شنبه 14 اسفند 1389 - 04:32:02 ب.ظ خبرگزاری آریا- با حضور شهردار تبریز و جمعی از مدیران شهری ، بهره برداری از آرشیو الکترونیکی املاک شهرداری تبریز آغاز شد. به گزارش خبرگزاری آریا از تبریز، نوین در آئین بهره برداری از آرشیو الکترونیکی املاک شهرداری ، راه اندازی این سامانه را زمینه ساز استقرار امنیت ، دقت ، سرعت و صحت ارایه خدمات در حوزه املاک شهری به شهروندان ارزیابی و خاطرنشان کرد: در مرحله نخست ایجاد آرشیو الکترونیکی 25 هزار پرونده متعلق به املاک شهرداری مرکز طبقه بندی و آرشیو الکترونیکی شده اند و در مرحله بعدی نیز پرونده های مربوط به املاک مناطق ده گانه شهرداری آرشیو خواهند شد. شهردار تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تهیه بانک اطلاعات املاک شهر تبریز و لزوم مدیرت دقیق بر املاک و داراییهای شهری، خواستار تهیه بانک اطلاعات جامع املاک شهر و شهرداری شد. مهندس نوین با اعلام این که مشخص نبودن وضعیت املاک و داراییهای شهرداری موجب بروز برخی مشکلات و حتی سوء استفادهها در برخی مواقع میشود ، از شهرداران مناطق و دیگر سازمانها و...


از پروژه ممیزی املاک اصفهان بازدید شد
خبرگزاری موج - عضو شورای اسلامی شهر اصفهان از مراحل اجرایی پروژه ممیزی املاک شهراصفهان بازدید کرد. به گزارش خبرنگار موج از اصفهان، پروژه ممیزی املاک شهر اصفهان، برداشت اطلاعات توصیفی کلیه املاک از قبیل املاک با کاربری مسکونی، تجاری، زمین‏های بایر و غیره است. در این بازدید، ابتدا جلسه‏ای در خصوص گردش کار ممیزی، شرح پروژه از ابتدا تا کنون و وضعیت حال حاضر پروژه گزارشی داده شد. سپس مدیرعامل شرکت پیمانکار آخرین وضعیت نیروها و پیشرفت کار در منطقه 13 و همچنین برنامه ریزی برای ممیزی مناطق بعدی ارائه کرد. پس از پایان جلسه از بخش‏های اداری، عملیات میدانی، عملیات ستادی، نرم افزار و کنترل پروژه و کنترل کیفیت بازید به عمل آمده و ضمن پرسش و پاسخ با مسئول مربوطه در بخش پیشنهاداتی جهت بهبود انجام کار ارائه گردید. گفتنی است در حال حاضر این پروژه در مناطق 7،14 شهرداری به پایان رسیده و فعالیت‏های عملیاتی منطقه 13 نیز به زودی به اتمام می‏رسد و سپس امور مربوط به برداشت اطلاعات توصیفی املاک در منطقه 8 شهرداری اصفهان آغاز خواهد گردید. کلیه حقوق این اثر...


صدور سند املاک روستایی در کرمان
خبرگزاری موج - مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان گفت: بیش از 110 هزار جلد سند املاک روستایی در استان صادر شده است. به گزارش موج، عبدالحسین حجتی مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان در زمینه فعالیت‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: عمده فعالیت‌ها در سه حوزه تعریف می شود که یکی از این حوزه‌ها، عمران روستایی، شامل تهیه و اجرای طرح‌های هادی روستایی، تملک تفکیک و واگذاری زمین روستایی و صدور سند املاک روستایی است. وی ادامه داد: فعالیت دوم در حوزه بهسازی و بازسازی مسکن روستایی است؛ در واقع بنیاد مسکن، تسهیلات بهسازی مسکن روستایی و بازسازی مسکن شهری و روستایی مناطق سانحه دیده را مدیریت و نظارت می‌کند. حجتی تصریح کرد: حوزه فعالیت سوم بنیاد مسکن، مسکن شهری است که در راستای سیاست های دولت نسبت به ساخت و ساز مسکن شهری اقدام می‌شود. مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان خاطرنشان کرد: در حوزه عمران روستایی تاکنون تهیه طرح هادی 1361 روستا و در 454 روستا عملیات اجرای طرح هادی انجام شده است. وی ادامه داد: برای روستاهای بالای...


شکیب با اشاره به ناقص بودن لیست املاک قابل فروش شهرداری:
در فهرست ارائه شده هیچ ملکی از منطقه یک، دو، سه، چهار، پنج و شش نداریم و هرچه در آن است لیست املاک یافت‌آباد شهرری و میدان آزادی است.. ایلنا: رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای ضمن انتقاد از ناقص بودن لیست املاک ارائه شده در طرح تعیین فهرست املاک قابل فروش شهرداری در سال 89 گفت: در لیست املاک مناطق 1 تا 6 نیست و فقط از یافت‌آباد، شهرری و آزادی است. به گزارش خبرنگار ایلنا، حمزه شکیب امروز در جریان بررسی طرح تعیین فهرست املاک قابل فروش شهرداری تهران در سال 88 با دلایل توجیهی فروش آنها در چارچوب بودجه سال 89 با تاکید بر اینکه این فهرست کامل نیست، گفت: در فهرست ارائه شده هیچ ملکی از منطقه یک، دو، سه، چهار، پنج و شش نداریم و هرچه در آن است لیست املاک یافت‌آباد شهرری و میدان آزادی است. به گفته شکیب، مشخص است که همین لیست نصفه و نیمه را هم همینطوری فرستاده‌اند تا شورا تصویب کند، اما اگر تصویب نشود هم، آنها کار خودشان را انجام می‌دهند. به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی چمران رئیس شورای شهر نیز با اشاره به سابقه تاخیر ارائه فهرست املاک از فروردین امسال...


رییس اتحادیه املاک: 15 درصد کاهش یافته
در صورت پذیرفتن این امر که بسیاری از مشاوران املاک رقم دقیق قراردادهای منعقد شده را در اختیار اتحادیه قرار می‌دهند بیشتر برای فرار از مالیات صورت می‌گیرد، بنابراین ادعای کاهش نرخ اجاره‌بهای مسکن موضوعی غیر واقعی است. ایلنا: رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران از کاهش 10 تا 15درصدی نرخ اجاره بهای مسکن در پایان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد. مصطفی‌قلی‌خسروی در گفت‌وگو با ایلنا، افزایش بهای نرخ اجاره بها را در تهران به شدت رد کرد و به نحوه جمع آوری آمار مربوط به نرخ اجاره بها اشاره کرد و گفت: از هر منطقه 10 مشاور انتخاب کرده و پس از دریافت آمار اجاره‌بها از آنها نرخ اجاره‌بها را محاسبه و بر اساس آن مقدار کاهش یا افزایش نرخ اجاره بها تعیین و اعلام می‌شود. به گفته قلی خسروی، سیاستگذاری‌های اتحادیه املاک و همچنین نحوه ساماندهی سامانه کد رهگیری از دلایل اصلی کاهش نرخ اجاره بها در تهران و حتی شهرهای کشور شده است. وی تصریح کرد: با ایجاد سامانه یکپارچه کد رهگیری، دست هر گون دلالی و واسطه‌گری و همچنین سرمایه‌گذاری‌هایی که باعث افزایش...


دعوای دفترخانه ها و بنگاههای املاک بالا گرفت
دعوای میان دفترخانه ها و بنگاههای املاک در مورد عقد مبایعه نامه بالا گرفته تا آنجا هر یک از طرفین آن را حق قانونی خود می دانند. این در حالی است که وزیر دادگستری در واکنش به این موضعگیریها می گوید قرار نبود آنها برای هم اطلاعیه و بیانیه صادر کنند به گزارش خبرنگار مهر، آتش زیر خاکستر کمبودهایقانونی و چالش دیرینه بنگاههای معاملات املاک و دفترخانه ها پساز انتشار گزارش خبرگزاری مهر با عنوان چالش میان دفترخانه ها و بنگاههای معاملات املاکسر باز کرد. انتشار این گزارش و اظهارات رئیس اتحادیه بنگاههای معاملات املاک کشور مبنی بر اینکه بنگاهها نوکر دفترخانه ها شده اندو باید به بانک اطلاعاتی اسناد ملکی دسترسی داشته باشند کانون سردفتران و دفتریاران را بر آن داشت تا در توضیحاتی به این گفته ها پاسخ دهد. هر چند که در گزارش منتشر شده اظهارات هر دو طرف منتشر شده بود ولی کانون سردفتران برای بار دوم تاکید کرد که اظهارات رئیس اتحادیه بنگاههای معاملات املاک بی پایه و اساس بوده و آنها غیر از اینکه حق دسترسی به بانک اطلاعاتی اسناد و املاک کشور را ندارند بلکه...


بانک اطلاعات املاک به کد 10 رقمی تجهیز می شوند
اکونیوز: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران گفت: که بانک اطلاعات املاک استان تهران به کد 10 رقمی مجهز می شود. بهگزارش خبرگزاری اقتصادی ایران econews.ir، با توجه به ماده دو الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی در خصوص تجهیز بانک اطلاعات سازمان ها به کدپستی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر دارد بانک اطلاعات املاک مربوط را به کد پستی 10 رقمی مجهز کند که اداره کل پست استان تهران متولی جمع اوری این اطلاعات می باشد. اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران از مالکان در این استان خواست که اطلاعات مورد نیاز را از صفحه دوم سند مالکیت خود استخراج کرده و فرم مذکور را ( اداره پست تحویل می دهد) تکمیل و با مراجعه مجدد مامور اداره پست منطقه (48 ساعت بعد) تحویل دهند.


رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
حسینعلی امیری، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، گفت: تا پایان سال برای تمامی اراضی ملی سند مالکیت صادر می شود. به گزارش آنا، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به همراه  آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه به استان چهارمحال و بختیاری سفر کرده بود در بازدید از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان چهارمحال و بختیاری و اداره ثبت شهرستان شهرکرد در جمع خبرنگاران ، گفت: تاکنون 126میلیون هکتار از منابع طبیعی کشور دارای سند مالکیت شده است. حسینعلی امیری، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درشهرکرد درگفت وگو با خبرنگاران افزود: از زمینهای منابع طبیعی 18میلیون هکتار بدون سند مالکیت است که تاپایان سال سنددار خواهد شد. وی گفت:سالانه 350هزار سند مالکیت روستایی درکشور سند دار می شود. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه وظایف مهمی در راستای توسعه کشور بر عهده سازمان ثبت قرار دارد اظهار داشت:در سال های اخیر اقدامات موثری در راستای توسعه پایدار در این سازمان صورت گرفته است که ایجاد بانک جامع...


به آتش کشیدن املاک شیعیان در جنوب لبنان
عده ای ناشناس که گفته می شود از حامیان حزب المستقبل به ریاست 'سعد حریری' نخست وزیر سابق لبنان هستند با هجوم به مغازه ها و املاک شهروندان شیعه در مناطق اهل سنت جنوب لبنان، این اماکن را به آتش کشیدند و خسارت سنگینی به صاحبان آنها تحمیل کردند. خبرنگار ایرنا از جنوب لبنان گزارش داد: افرادی که ادعا می کردند از هواداران گروه المستقبل هستند، پنجشنبه شب مؤسسه حمایت از یتیمان وابسته به مؤسسه های مرحوم علامه سید محمد حسین فضل الله در منطقه ساحلی الجیه در حد فاصل میان شهر صیدا و بیروت را به طور کامل به آتش کشیدند. همچنین این افراد چند مغازه فرش فروشی موسوم به 'فرش عیسی' واقع در منطقه 'سبلین' از توابع اقلیم الخروب که فرش های ایرانی عرضه می کند به آتش کشیدند و صدها هزار دلار به ساکنین این منطقه خسارت وارد کردند. بعد از این رویداد، پلیس و تعدادی از پلیس قضایی برای تحقیق در این زمینه در منطقه حاضر شدند و پس از چند ساعت، بخش اطلاعات ارتش لبنان چند تن از افراد حزب المستقبل را دستگیر کرد. گفته می شود آنها به آتش کشیدن منزلی در طریق جدیده اعتراف کردند. همچنین...


مجلس با دو فوریت طرح تمدید قانون ثبت اسناد و املاک موافقت نکرد
در جلسه علنی امروز مجلس دو فوریت طرح تمدید زمان مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کل کشور به تصویب نرسید و یک فوریت آن نیز تصویب نشد. به گزارش خبرنگار سیاسی حیات، بایرام کلدی برمک، نماینده مینودشت در توضیح این طرح گفت: هدف از این طرح تمدید زمان مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کل کشور است، زیرا که این مواد وضعیت ثبتی و حقوقی صاحبان ساختمانها و بناهایی را که موفق به دریافت سند مالکیت نشده اند، تعیین می کند. وی افزود: این مواد همچنین وضعیت صاحبان اراضی کشاورزی و باغهایی را که موفق به دریافت سند مالکیت نشده اند و مورد بهره برداری متصرفین قرار گرفته است ،تعیین می کند. نماینده مینودشت گفت: میلیونها نفر در صف صدور سند مالکیت برای اراضی و ساختمانهای خود هستند و این افراد عدم احساس امنیت ملکی می کنند و هنوز سند مالکیت ندارند. برمک تصریح کرد: در راستای حمایت از حقوق شهروندان و روستاییان متصرف این ساختمانها و اراضی که مالک واقعی و متصرفینی هستند که واقعا صاحب زمین و ساختمان خود هستند مجلس نسبت به حقوق آنها دغدغه دارد...


القانون الاسرائیلی لبیع املاک الفلسطینیین غیر شرعی
ادان الأمین العام لمنظمة المؤتمر الاسلامی أکمل الدین احسان أوغلو اقدام الکنیست “الاسرائیلی” على سن قانون یتیح بیع املاک اللاجئین الفلسطینیین فی فلسطین التاریخیة لعام 1948. ووصف الأمین العام فی بیان صادر له، امس “هذا الاجراء “الاسرائیلی” بأنه غیر شرعی وغیر قانونی عدا کونه یشکل انتهاکاً جدیداً للالتزامات الدولیة والقانونیة ومحاولة لطمس قضیة اللاجئین الفلسطینیین واذابتها والتخلص من املاکهم”. وأکد ان هذا الاجراء “الاسرائیلی” یستوجب تجریم کل من یتعاطى مع هذه الجریمة بالبیع أو الشراء. ودعا البروفیسور أوغلو “الأمم المتحدة لإرسال بعثة تقصی حقائق لتوثیق ما تقوم “اسرائیل” باقترافه من انتهاکات واعتداءات على اراضی اللاجئین الفلسطینیین عام 1948 “مؤکداً” مسؤولیة الأمم المتحدة فی تنفیذ قراراتها الخاصة بحمایة حقوق واملاک اللاجئین الفلسطینیین”. وکانت السلطات “الاسرائیلیة” اعلنت مؤخراً عن نیتها بیع ممتلکات اللاجئین الفلسطینیین التابعة للذین نزحوا وأجبروا على ترک بیوتهم وأراضیهم. وقال عضو الکنیست العربی جمال زحالقة رئیس کتلة التجمع الوطنی الدیمقراطی...


مدیر آزاد سازی و املاک شهرداری اصفهان اعلام کرد:
خبرگزاری ایمنا: شهرداری اصفهان سالانه به طور میانگین یکصد میلیارد تومان جهت آزاد سازی اراضی واقع در مسیر طرح های مصوب عمران شهری هزینه می کند. به گزارش ایمنا، مدیر آزاد سازی و املاک شهرداری اصفهان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگارما ،گفت: سعی داریم رضایتمندی در زمینه آزاد سازی اراضی در مسیر طرح های شهری را جلب کنیم ،اگرچه این مهم صد در صد تحقق نمی یابد. مرتضی افروزی شهرداری را بهترین خریدار املاک واقع در پروژه های شهری معرفی کرد و افزود: شهروندان بدانند که هیچ نفع شخصی برای شهرداری جهت آزاد سازی و خریداری اراضی و املاک در مسیرطرح های عمرانی وجود ندارد و درصدد هستیم درصد خطاها را دراین خصوص کم کنیم هرچند که معصوم نیستیم. وی میزان رضایتمندی شهروندان در زمینه ی توافقات آزاد سازی املاک را رو به افزایش دانست و تصریح کرد: این در حالی است که در سال های گذشته در ملاقات های مردمی شهروندان نارضایتی در این خصوص قابل توجه بود اما در حال حاضر تعداد مراجعات در این خصوص بسیار کاهش یافته است. وی تامین معوض به صورت ملکی را از دلایل افزایش رضایتمندی شهروندان...
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: املاک ،

ارسال شده در: املاک ،
پنجشنبه 19 خرداد 1390 05:00 ب.ظ

املاک

دراحکام جداگانه‌ای از سوی ‌رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ولی عبدی کمیشانی و مهدی اقبال یخدانی به ترتیب به عنوان مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان‌های مازندران و هرمزگان منصوب شدند. به گزارش حیات به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ‌احمد تویسرکانی معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این احکام با اشاره به سرلوحه قرار دادن رهنمودهای مقام معظم رهبری، استفاده موثر از منابع و امکانات در راستای اهداف و برنامه‌های راهبردی سازمان، اهتمام بر برنامه‌ریزی در انجام کلیه فعالیت‌ها، سازماندهی نیروی انسانی و بهره‌گیری از فنآوری‌های نوین در جهت ارائه خدمات مطلوب به متقاضیان، ‌بر رعایت کلیه قوانین و مقررات، اهتمام ویژه در ارتقای سلامت اداری و تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به موقع به آنان و تقویت نظارت‌های دقیق و موثر به منظور حسن جریان امور و عملکرد واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تاکید کرده است.


قانون مالکیت املاک برای خارجیان مقیم سوریه صادر شد
دمشق – ' بشار اسد ' رییس جمهوری سوریه روز یکشنبه قانون شماره 11 سال 2011 میلادی را درباره امکان مالکیت املاک برای افراد خارجی مقیم در این کشور را در 14 بند صادر کرد. به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری سوریه (سانا) ، خانواده هایی که در سوریه مقیم هستند طبق این قانون می توانند ساختمانی به مساحت 140 متر مربع به عنوان خانه مسکونی بسازند و اجازه ساخت طبقات اضافی به آنها داده نمی شود. بر اساس این قانون، خانواده شامل مرد، همسر و فرزندان یک خانواده است که در کشور سوریه اقامت قانونی داشته و تحت تکفل مرد قرار هستند. طبق این قانون ، امکان مالکیت برای هیات های دیپلماتیک ، کنسولی، نهادها و سازمان های عربی، منطقه ای، بین المللی و مراکز فرهنگی دارای مقر در سوریه و نیز واحد مسکونی برای روسای این نهادها و یا اعضای آنها در مناطق اداری و زیر نظر شهرداری ها بر اساس نیازهای آنان خواهد بود. مالکیت برای افراد نهادهای مزبور نیز با موافقت نخست وزیر و بر اساس پیشنهاد وزیر خارجه خواهد بود و این مساله نیز بر اساس قانون مقابله به مثل نسبت به هیات های دیپلماتیک ، کنسولی و مراکز فرهنگی صورت می گیرد.


نمایشگاه دستاوردهای اداره کل ثبت اسناد و املاک یزد گشایش یافت
نمایشگاه دستاوردهای اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد روز شنبه با حضور معاون امور املاک سازمان اسناد و املاک کشور در دبیرستان دخترانه شاهد شهر یزد گشایش یافت. دبیر اجرای این نمایشگاه به خبرنگار ایرنا گفت: در این نمایشگاه اقدامات اداره کل ثبت و اسناد استان در بخشهای  طرح کاداستر ، دفاتر اسناد رسمی ، دفاتر ازدواج و طلاق، ثبت شرکتها، دفتر املاک و بازداشتی ، املاک خودرو، جامعه سردفتران و دفتر یاران و مشاورین املاک به نمایش در آمده است. محمدحسن بهادر افزود: در نمایشگاه یاد شده اولین پلاک ثبتی ، سند و ملک به ثبت رسیده ر استان در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است. وی با اشاره به غرفه اتاق عقد که توسط جامعه سردفتران و دفتر یاران استان یزد برپا شده است اظهار داشت: در طول مدت برگزاری این نمایشگاه این غرفه اقدام به عقد زوجین می نماید و ماشین عروس و اتاق عقد هم بصورت رایگان در اختیار آنها قرار می دهد. وی اضافه کرد: همچنین برای آشنایی مردم با تاریخ ثبت و فرآیندهای خدمات ثبت فیلم مستند تهیه شده که در طول برگزاری نمایشگاه پخش می شود. بهادر آشنایی...


رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک:
رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک با بیان این‌که مسوولان مصرند تا مسکن را از حالت سرمایه‌ای خارج و به کالا تبدیل کنند، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی روند کار به گونه ای است که قیمت مسکن باید روز به روز کاهش یابد. آفتاب:مصطفی قلی خسروی ـ رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک ـ در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: ازروز گذشته با همکاری اداره اماکن کل کشور و همچنین اداره اماکن شهر تهران اجرای طرحی ضربتی برای جلوگیری از فعالیت مشاوران املاک بدون جواز آغاز شد. وی با بیان اینکه در برخی شهرهای کشور مانند قم مشاور املاک بدون پروانه وجود ندارد، اظهار کرد: اجرای این طرح درسایر شهرهای کشور نیاز به اجرای طرح ضربتی ندارد. از ابتدای فروردین ماه سال جاری تا 25 همین ماه یک هزار و 542 معامله در شهر تهران و 25 هزار و 900 معامله در کل کشور ثبت شده است که این ارقام طی مدت مشابه در سال قبل به ترتیب هشت هزار و 311و 24 هزار و 960فقره بوده است. رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک درباره تخلف مشاوران املاک در دریافت کمیسیون برای ثبت قراردادها...
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: املاک ،

ارسال شده در: املاک ، تهران-املاک-رهن و اجاره ،
پنجشنبه 19 خرداد 1390 04:59 ب.ظ

املاک


معاون امور املاک سازمان ثبت منصوب شد
معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی حکمی محمدحسن بکائیان را به سمت معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منصوب کرد. به گزارش حیات به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، معاون رئیس قوه قضائیه در راستای بهینه سازی نیروی انسانی و به منظور بهبود روند امور مربوط به بخش املاک محمدحسن بکائیان را که دارای سوابق تخصصی و طولانی در امور ثبتی می باشند به این سمت برگزیده است . رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ابلاغ حکم جدید بکائیان ضمن تأکید بر اجرای روشهای جدید و فن آوری روز و تحقق سیاست توسعه قضایی و برنامه های مصوب سازمان ثبت خواسته شده است تا در جهت تحقق کامل تکالیف تعیین شده برای سازمان در قانون برنامه چهارم ، بازنگری و اصلاح قانون ثبت در راستای سیاست های توسعه ای نظام ، قوه قضائیه و سازمان ثبت ، مکانیزه نمودن املاک اهتمام داشته باشد . در متن حکم معاونت جدید آمده است ؛ ایجاد هماهنگی بین برنامه های سازمان در بخش املاک با برنامه توسعه قضایی و تلاش جهت تحقق برنامه توسعه قضایی مرتبط با امور...


واگذاری سند به املاک شهرهای زیر 25 هزار نفر تصویب ‌شد
با رای مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی ‘وزارت مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به شهرهای زیر 25 هزار نفر و روستاهای بالای 20 خانوار سند میدهند. به گزارش خبرنگار پارلمانی حیات ‘ در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی‘ جزییات طرح الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن بررسی و به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس رسید. کلیات این طرح در جلسه علنی گذشته مجلس بررسی و تصویب شد اما هنگام بررسی جزییات ‘ رییس جلسه اعلام کرد که این طرح نیاز به ویرایش داشته و بهتر است بعد از ویرایش دوباره در کمیسیون مربوطه ‘ به صحن علنی مجلس بیاید. بر مبنای این مصوبه‘ برای صدور سند مالکیت املاک واقع در محدوده روستاهای بالای 20 خانوار و شهرهای زیر 25 هزار جمعیت ‘ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستا و وزارت مسکن و شهرسازی در شهرها حسب مورد برای روستاها و شهرهای مذکور موظف است به نمایندگی از طرف اشخاصی که تصرفات مالکانه دارند ‘ نقشه کلی و تفکیکی وضع موجود را منطبق با وضعیت ثبتی آن تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال کنند این نقشه‌ها نیاز به تایید...


آموزش مالیات بر ارزش افزوده ویژه متصدیان مشاور املاک کرج برگزار شد
کرج- همایش بزرگ آموزش مالیات بر ارزش افزوده با حضور یکهزار و 500 متصدی دفاتر مشاور املاک کرج روز چهارشنبه در سالن شهیدان نژاد فلاح این شهرستان برگزار شد. به گزارش ایرنا ، رییس اتحادیه مشاورین املاک شهرستان کرج در این همایش آموزشی گفت: یکی از شعارهای مهم و اصلی اتحادیه ، آموزش است و اتحادیه در چند سال اخیر در این زمینه فعالیت های چشمگیری داشته است. ' محمد قمی ' افزود: مشاورین املاک یکی از صنف هایی است که با توجه به مصوبات اخیر نیازمند آموزش های بسیار است و در همین راستا اتحادیه درچند سال اخیر دوره های آموزش پروانه تخصصی  و آموزش مالیات بر ارزش افزوده را برای اعضا برگزار کرده است. وی بیان داشت: در این دوره آموزشی متصدیان دفاتر مشاور املاک با نحوه و شیوه نگارش دفاتر در آمد و هزینه مالیاتی ، مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم ، مجموعه قوانین مالی وحسابداری ، آشنایی با مباحث استهلاک و دارائیهای استهلاک پذیر، آماده سازی اسناد مالی و ثبت دفاتر و نیز نحوه اصلاح اشتباهات غیر عمدی در نگارش دفاتر آشنا می شوند. وی اظهار داشت: اتحادیه مشاور املاک شهرستان...


یک شبکه خرید املاک فلسطینی ها برای صهیونیست ها کشف شد
تهران - شبکه الجزیره قطر روز دوشنبه از فعالیت یک شبکه خرید املاک فلسطینی ها  و تحویل آن به صهیونیست های شهرک نشین در شرق بیت المقدس خبر داد. به گزارش گروه اخبار صوتی و تصویری ایرنا، این شبکه که خود را 'واطه' معرفی می کند در شرق بیت المقدس و به خصوص در محله 'سلوان' فعالیت می کند. اعضای این شبکه ادعا می کنند که برای نهادها و مؤسسه های عربی، اسلامی و فلسطینی کار می کنند و هزینه خرید این املاک را هم افراد ثروتمند منطقه خلیج فارس تامین می کنند و با این بهانه املاک را از تصرف فلسطینی ها خارج می کنند. گاهی ظرف حداکثر چند ساعت، خانه ها و اراضی عربی در محله سلوان متعلق به یهودیان می شود و نام عبری بر آن اطلاق می شود. بر اساس این گزارش برخی از فلسطینی های این منطقه با مشکلات زیادی از سوی یهودیان شهرک نشین که اراضی و املاک همسایه های آنان را خریداری کردند، مواجه می شوند. این گزارش می افزاید که برخی از فلسطینی های دلال ملک و زمین، اسناد ملکی فلسطینی ها را جعل می کنند و اراضی را از تملک آنان درمی آورند. دلالان ملک شیوه های مختلفی برای دست اندازی...


بانک اطلاعاتی اتحادیه مشاورین املاک کرج راه اندازی می شود
کرج - رییس اتحادیه مشاورین املاک شهرستان کرج از راه اندازی بانک اطلاعاتی مشاورین املاک در این شهرستان خبر داد. به گزارش ایرنا 'محمد قمی ' روز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت : این اتحادیه در نظر دارد با راه اندازی سامانه ، برخی خدمات الکترونیکی از قبیل ارسال بخشنامه های داخلی ، اطلاعیه های سازمانی و کشوری به اعضای اتحادیه ، خدمات وی‍‍ژه درمورد خرید ، فروش ، رهن و اجاره به شهروندان متقاضی ارایه نماید. وی افزود: تمامی متقاضیان دفاتر مشاور املاک اطلاعات لازم را به صورت فایل در خصوص خرید ، فروش ، رهن و اجاره در این بانک اطلاعاتی اتحادیه ثبت می کنند. قمی اظهار داشت: این سیستم به گونه ای طراحی شده است که در صورت پیدا شدن مسکن مورد نظر ، شرایط مکانی و برخی از اطلاعات دیگر به صورت پیامک در اختیار شخص متقاضی برای مراجعه قرار می گیرد. وی افزود: در کشور برای اولین بار این سیستم هوشمند در خصوص مشاورین املاک طراحی شده است. قمی درمورد فعالیت های اتحادیه یاد آور شد: اتحادیه در نظر دارد 21 اردیبهشت ماه جاری همایش بزرگ آموزش مالیات بر ارزش...


ساختمان جدید اداره ثبت اسناد و املاک شاهین شهر افتتاح شد
خبرگزاری موج - طی مراسمی و با حضور معاون قوه قضائیه، ساختمان جدید اداره ثبت اسناد و املاک شاهین شهر افتتاح شد. به گزارش موج از اصفهان، طی مراسمی با حضور دکتر تویسرکانی، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان، امام جمعه و فرماندار شاهین شهر و جمعی از کارکنان ثبت استان اصفهان، ساختمان جدید اداره ثبت اسناد و املاک شاهین شهر به مساحت یک هزار و 334 متر مربع در دو طبقه و با هزینه ای بالغ بر 3 میلیارد و 280 میلیون ریال افتتاح شد. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه این مراسم با حضور در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه طی سخنانی در جمع مسئولین این شهرستان با اشاره به شرایط کنونی کشور، تلاش مضاعف و استفاده از توان مسئولین در جهت خدمت به مردم را یکی از وظایف مهم آنان در نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست. وی همدلی، همفکری، شناخت و تدبیر مناسب را بهترین روش برای عبور از موانع عنوان و تصریح کرد: در سی سال گذشته با تلاش و همت مسئولین موانع و مشکلات عظیمی از جمله جنگ تحمیلی در...


آمادگی وزارت دادگستری برای همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک
وزیر دادگستری گفت: صنایع دستی از جمله فرش دستباف جزئی از میراث فرهنگی کشور ما است که از نسل های گذشته به ما رسیده است. به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری همایش گرامیداشت روز جهانی مالکیت معنوی و همایش ملی استفاده از مالکیت معنوی در حمایت از فرش دستباف ایرانیبا اعلام این مطلب افزود: از آنجایی که دانش سنتی نهفته در صنایع دستی یکی از مبانی هویت فرهنگی و ابزاری مهم برای ابراز جنبه های هویت کشور ما در دنیا به شمار می رود، پاسداری از آن اهمیتی مضاعف پیدا می کند. بختیاری تصریح کرد: با توجه به امکاناتی که امروزه در سطح جهانی به دلیل عدم وجود یک نظام حمایتی موثر در سطح بین المللی برای بهره گیری از برخی عناصر میراث فرهنگی به وجود آمده، میراث مذبور بدون توجه و احترام به منافع فرهنگی و اقتصادی جامعه ای که از آن نشات گرفته است و بدون در نظر گرفتن سهم مردم پدید آورنده این نمودها هستند.در مقیاس وسیعی به صورت تجاری بهره برداری می شود که فرش دستباف ایرانی نمونه بارز آن است. وزیر دادگستری با بیان اینکه در این فرآیند فرش ایرانی...


افزایش کارمزد مشاوران املاک منتفی شد
رییس اتحادیه کشوری مشاوران از افزایش نیافتن کارمزد مشاوران املاک خبر داد و گفت: افزایش کارمزد مشاوران املاک به 2 درصد منتفی شد. به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا،  چندی قبل"مصطفی قلی خسروی" رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک از پیشنهاد این اتحادیه برای افزایش نرخ کارمزد معاملات مسکن به وزارت بازرگانی خبر داده و اظهار داشت: در کشور 78 هزار مشاور املاک وجود دارد و یکی از دلایل پیشنهاد افرایش نرخ کارمزد مشاوران املاک از نیم درصد به 2 درصد، یکسان‌سازی نرخ این صنف در سراسر کشور است. وی گفت: با افزایش نرخ کارمزد و یکسان‌سازی آن، جلوی فساد و سوءاستفاده ها گرفته و نظارت ها بیشتر خواهد شد. بنا بر این گزارش، با گذشت بیش از 2 ماه از این گفته، رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در گفت‌وگویی کوتاه با خبرنگار اقتصادی برنا از عدم تغییر نرخ کارمزد مشاوران املاک خبر داد و اظهار داشت: در جلسه ای که روز چهارشنبه 8 دی ماه با حضور "علی نیکزاد" وزیر مسکن و "محمد علی ضیغمی" معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی برگزار شد، مقرر شد با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی...


صدور بیش از 2 هزار و 500 جلد سند مالکیت  املاک وقفی در کردستان
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کردستان از صدور بیش از 2 هزار و500  جلد سند مالکیت املاک وقفی در این استان از زمان فعالیت تا کنون خبر داد. امیر جوان کیا به خبرنگار شبستان در سنندج گفت: در طول حدود یکصد سال از فعالیت نظام ثبت در کردستان بیش از 2 هزار و500 جلد سند مالکیت املاک وقفی در استان صادر شده است. وی صدور این اسناد را گامی در جهت حفظ و صیانت از موقوفات و اماکن متبرکه و سندی پر افتخار از صد سال خدمت ثبت به آحاد جامعه ذکر کرد و اظهارداشت: وظیفه مشترک ثبت اسناد و اوقاف و امور خیریه، شناسایی، احیا، ثبت و حفظ ارزشهای موقوفات و جلوگیری از تصرف و تجاوز به این املاک و اموال است. مدیرکل ثبت اسناد و املاک کردستان افزود: مردم استان در وقف کردن املاک پیشینه دیرینهای دارند که خدماترسانی خوبی برای تمام مردم به ویژه قشر کم درآمد دارد. جوان کیا تصریح کرد: با عنایت به ارزش معنوی، مادی و اجتماعی موقوفات، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی در جامعه و لزوم تثبیت و حفظ این سرمایه، سازمان ثبت اسناد و املاک و اوقاف و امور خیریه در زمینه شناسایی، طبقه بندی و نهایتا صدور...


نرخنامه مشاورین املاک و مستغلات در بندرعباس کاهش یافت
بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون نظارت بر اصناف هرمزگان گفت: نرخنامه مشاورین املاک و مستغلات در بندرعباس کاهش یافت. به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عبدالمجید عبدلی زاده بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال اینکه وضعیت نرخنامه مشاروین املاک در بندرعباس در سال 90 با توجه به طرح هدفمند شدن یارانه ها چگونه خواهد بود، بیان داشت: اصلاح قیمت کالاها و خدمات در چارچوب قانون هدفمندسازی یارانه ها در حال اجرا بوده و بر این اساس نرخ خدمات و حق مشاوره های املاک و مستغلات در مرکز استان هرمزگان مجددا مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. وی تصرح کرد: در بسته سیاستی و نظارتی تدوین شده در طرح تحول اقتصادی بخشی از کالاها و خدمات در اولویت نظارتی قرار گرفته اند که برای پیشگیری از افزایش غیرمنطقی نرخ اقلام مرتبط در این گروه نیاز به اعمال نظارت در سطح بازار بسیار ضروری به نظر می رسد. عبدلی زاده خاطرنشان کرد: برای بررسی نرخنامه مشاورین املاک و مستغلات این شهرستان ، کمیته بررسی قیمت کالاها و خدمات سازمان بازرگانی از سایر استان های کشور ، نرخنامه...


املاک دولتی بدون مشتری مانده اند
اکونیوز: عرضه املاک مازاد دستگاه‌های دولتی که قرار بود بازار مسکن را مملو از ملک کند و تعدیل بیشتر قیمت‌ها را به همراه داشته باشد، به دلیل عدم‌استقبال از سوی خریداران به چالشی پیچیده برای دولت تبدیل شده است. به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir) عرضه املاک مازاد دستگاههای دولتی که قرار بود بازار مسکن را مملو از ملک کند و تعدیل بیشتر قیمتها را به همراه داشته باشد، به دلیل عدماستقبال از سوی خریداران به چالشی پیچیده برای دولت تبدیل شده است. برخی دستگاهها برای اجرای مصوبه سال ۸۷ هیات دولت، چند ماهی است که برنامه فروش املاک مازاد خود را در دستور کار قرار دادهاند. در بین این دستگاهها، ۱۰ بانک بزرگ کشور پیشرو هستند و تاکنون چهار دوره مزایده برای فروش املاک مازادشان که عمدتا واحد مسکونی، خانه ویلایی و ملک تجاری است، برگزار کردهاند، اما نتایجی که تاکنون از این عرضه به دست آمده، رضایتبخش نبوده است. کلیه بانکهای دولتی تا کنون بیش از ۶۵۰ فقره انواع ملک مازادشان را در قالب مزایده سراسری به بازار مسکن عرضه کردهاند که از این تعداد،...


اهتمام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به برنامه ریزی و توسعه مفاهیم بهداشت حقوقی
در پی تاکیدات آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه مبنی بر توجه به بهداشت حقوقی در مجموعه برنامه ریزیها و سیاستگذاریهای قوه قضائیه و همچنین حسینعلی امیری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این زمینه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به صورت هدفمند این موضوع را در دستور کار و فعالیت های خود قرار داده است. به گزارش آنا، سیاوش یعقوبی، مدیرکل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اهمیت بهداشت حقوقی در سلامت روانی و قضائی جامعه و پیشگیری از وقوع جرم گفت:سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اواخر سال گذشته با فراخوان مقاله درون سازمانی بهداشت حقوقی تلاش کرد تا هرچه بیشتر به توسعه این مفهوم و شناخت بیشتر از ابعاد مختلف آن جهت برنامه ریزی و سیاستگذاری در این سازمان بپردازد. وی افزود:در همین رابطه گروه علمی تخصصی «بهداشت حقوقی، آموزش و فرهنگ سازی همگانی»با ابلاغ معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی و ریاست دکتر کریمیان از اساتید برجسته حقوق و دارای تحقیقات فراوان در این زمینه در مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت...


مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کرد ا
مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کرد معادل 2 درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک مناطق جنگی، محروم و کمتر توسعه یافته هزینه کند. به گزارش خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 14 اردیبهشت و در بررسی بند الحاقی 60 مصوب کردند، در جهت احیای مراکز تربیت معلم در آموزش و پرورش دولت میتواند بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود را در چارچوب مجوزهای استخدامی موضوع ماده 51 برنامه پنجم توسعه طبق قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب هشتم خرداد 1369 به استثنای دانشآموزان دانشسراهای تربیت معلم و احکام مترتب بر اینگونه دانشآموزان و دانشسراها در سال 1390 بدون هرگونه بار مالی جدید تأمین کند. بر اساس رأی مجلس به پیشنهاد کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شد معادل 2 درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای را برای صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک مناطق جنگی محروم و کمتر توسعه یافته هزینه کند. همچنین بر اساس رأی مجلس، به پیشنهاد کمیسیون...


صدور بیش از 2 هزار و 500 جلد سند مالکیت  املاک وقفی در کردستان
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کردستان از صدور بیش از 2 هزار و500  جلد سند مالکیت املاک وقفی در این استان از زمان فعالیت تا کنون خبر داد. امیر جوان کیا به خبرنگار شبستان در سنندج گفت: در طول حدود یکصد سال از فعالیت نظام ثبت در کردستان بیش از 2 هزار و500 جلد سند مالکیت املاک وقفی در استان صادر شده است. وی صدور این اسناد را گامی در جهت حفظ و صیانت از موقوفات و اماکن متبرکه و سندی پر افتخار از صد سال خدمت ثبت به آحاد جامعه ذکر کرد و اظهارداشت: وظیفه مشترک ثبت اسناد و اوقاف و امور خیریه، شناسایی، احیا، ثبت و حفظ ارزشهای موقوفات و جلوگیری از تصرف و تجاوز به این املاک و اموال است. مدیرکل ثبت اسناد و املاک کردستان افزود: مردم استان در وقف کردن املاک پیشینه دیرینهای دارند که خدماترسانی خوبی برای تمام مردم به ویژه قشر کم درآمد دارد. جوان کیا تصریح کرد: با عنایت به ارزش معنوی، مادی و اجتماعی موقوفات، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی در جامعه و لزوم تثبیت و حفظ این سرمایه، سازمان ثبت اسناد و املاک و اوقاف و امور خیریه در زمینه شناسایی، طبقه بندی و نهایتا صدور...


بیادی در اعتراض به پاسخگو نبودن سازمان املاک شهرداری
خبرگزاری فارس: نایب رئیس شورای شهر تهران با انتقاد از پاسخگو نبودن سازمان املاک شهرداری تهران به شورای شهر، گفت: انگار پاسخگویی به شورا را برای روز قیامت گذاشته‌اند. به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس حسن بیادی در سیصد و هفتادمین جلسه علنی شورای شهر تهران به اهمیت معرفی سازمان‌ها و شرکت‌هایی که همچنان با حسابرسان همکاری نمی‌کنند اشاره کرد و گفت: سازمان املاک شهرداری به هیچ‌عنوان پاسخگو نیست؛ حدود 5 ماه است که به آنها تذکر داده‌ایم و خواستار ارائه توضیحات از سوی آنها شده‌ایم، ولی بی نتیجه بوده است. وی اظهار داشت: انگار قرار گذاشته‌اند که روز قیامت پاسخگوی ما باشند. در جلسه امروز شورای شهر گزارش حسابرس قانونی درباره عملکرد مالی شهرداری منطقه 7، 13 و 20 شهرداری تهران، ارائه شد و شهرداران این مناطق توضیحات لازم را ارائه کردند. رسول خادم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به همکاری این مناطق برای تهیه گزارش حسابرسی، گفت: این مناطق با اشکالات کمتری روبه‌رو بودند، اما باز هم شاهد عدم همکاری در مورد املاک ثبت شده در سازمان املاک...


مجلس نرخ جدید ‌ثبت ملک و استعلام املاک را تعیین کرد
خبرگزاری فارس: بر اساس مصوبه مجلس‌، نرخ جدید برای ثبت ملک و استعلام املاک ثبت شده معین شد. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، وکلای ملت در جلسه علنی عصر امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی بررسی بخش درآمدهای گزارش کمیسیون تلفیق لایجه بودجه 1390 کل کشور را ادامه دادند و بند الحاقی 58 این لایحه در بخش درآمدها را بررسی و تصویب کردند. بر این اساس به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده ‌شد برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع ماده (119) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 / 12 / 1310 به ازای هر 10 هزار ریال یک هزار و پانصد ریال، ‌برای هزینه تفکیک موضوع ماده (150) الحاقی مصوب 18 / 10 / 1351 به قانون مذکور به قرار هر ده هزار ریال پانصد ریال، ‌برای پاسخ به استعلام برای املاک ثبت شده به ازای هر سند و املاک جاری به ازای هر پلاک ثبتی و نیز برای اشخاص حقوقی از طریق بانک شناسه ملی اشخاص حقوقی مبلغ هشتاد هزار ریال و به ازای هر قطعه نقشه کاداستر(حدنگاری) دویست هزار ریال و واگذاری نقشه کاداستر به صورت یکپارچه به ازای هر هکتار یک میلیون و پانصد هزار...


*راه اندازی صندوق هزار میلیارد تومان املاک و مستغلات
این مقام مسئول در ادامه تمرکز بر روی توسعه نهادهای مالی و راه‌اندازی صندوق‌ها و صکوک‌های جدید را از جمله برنامه‌های سال جاری تأمین سرمایه امین اعلام کرد و گفت: طبق هماهنگی‌های به عمل آمده با آستان قدس رضوی، صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت املاک و مستغلات به منظور ساخت بزرگترین برج تهران در شهرک غرب به ارزش هزار میلیارد تومان راه‌اندازی خواهد شد. در این رابطه سازمان بورس موافقت اصولی خود را هم اعلام کرده است. آرام با بیان اینکه این صندوق شامل500 میلیارد تومان زمین و500 میلیارد تومان هزینه برای ساخت آن است، افزود:برخورداری از ضامن برای نقد‌شوندگی و سودآوری دو ویژگی این صندوق و متفاوت با دیگرهای صندوق است. در مرحله اول هم قرار است از طریق شعب بانک تجارت با نرخ سود 17 درصدی و پیش‌بینی بازدهی 28 درصدی و با امکان بازارگردانی واحدهای آن پذیره نویسی شود و به محض ابلاغ دستور‌العمل صندوق‌های قابل معامله، امکان داد و ستد واحدهای آن در بورس یا فرابورس فراهم خواهد شد.


اختصاصی/رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک:
تهران - رییس اتحادیه کشوری صنف مشاوران املاک گفت: با اجرای سیستم چاپی (پیرینتی شدن) قراردادهای عادی تنظیمی ازسوی مشاوران املاک، از این پس امکان دخل و تصرف و سوء‌استفاده از این قراردادها وجود نخواهد داشت. 'مصطفی‌قلی خسروی' روز پنج‌شنبه در حاشیه جلسه آموزشی سیستم پیرینتی شدن قراردادهای عادی تنظیمی به مشاوران املاک منطقه پنجم شهرداری تهران در گفت ‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: اجرای این سیستم جدید، براساس دستور ریاست جمهوری و مصوبه شورای عالی مسکن درباره ایجاد سامانه جامع املاک و مستغلات کشور و موضوع بند یک تصویب‌نامه کارگروه مسکن کشور انجام شده است. وی با بیان اینکه سیستم جدید خرید و فروش، رهن و اجاره در دفاتر مشاوران املاک کل کشور اجرایی خواهد شد، درباره چگونگی کارکرد سیستم جدید گفت: بعد از توافق دو طرف معامله، مفاد قرارداد در این سامانه درج و پیرینت قرارداد گرفته می‌شود و دیگر مانند سابق سنتی و دستی نخواهد بود. وی افزود: بعد از امضای مبایعه‌نامه، به معامله‌کنندگان از طریق سامانه پیام کوتاه، پیامی به تلفن همراه آنها ارسال می‌شود مبنی بر...


یک هزار و500 میلیارد ریال از املاک جمعیت هلال احمر در تصرف دستگاه هاست
مهاباد - دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور گفت: یک هزار و 500 میلیارد ریال از املاک و دارایی های این جمعیت در زمان حاضر در تصرف برخی دستگاه های اجرایی و افراد حقیقی و حقوقی قرار دارد. به گزارش خبرنگار ایرنا، 'ظاهر رستمی'، روز پنجشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی احداث بزرگترین طرح عمرانی جمعیت هلال احمر کشور در مهاباد افزود: تلاش می شود با یک برنامه ریزی منسجم، این میزان املاک و دارایی تا پایان سال 92 به این جمعیت بازگردانده شود. وی اظهار کرد: این جمعیت دارای سرمایه ها و املاک بسیار با ارزشی در سطح کشور است که به دلیل پراکندگی و بی برنامگی نیاز بسیاری به ساماندهی آنها احساس می شود تا این منابع در چارچوب منافع مردم و اجرای طرح های عام المنفعه صرف شود. رستمی گفت: با تلاش هایی که در سال گذشته در همین زمینه به ویژه با تشکیل یک بانک اطلاعاتی انجام شد، بیش از 500 میلیارد ریال از این املاک به جمعیت هلال احمر بازگردانده شد. وی به نامگذاری امسال توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان سال 'جهاد اقتصادی' نیز اشاره کرد و افزود: در همین راستا، جمعیت هلال احمر سعی...


**راه اندازی صندوق هزار میلیارد تومان املاک و مستغلات
وی، تمرکز بر توسعه نهادهای مالی و راه‌اندازی صندوق‌ها و صکوک‌های جدید را از جمله برنامه‌های سال جاری تأمین سرمایه امین اعلام کرد و گفت: طبق هماهنگی‌های به عمل آمده با آستان قدس رضوی، صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت املاک و مستغلات به منظور ساخت بزرگترین برج تهران در شهرک غرب به ارزش هزار میلیارد تومان راه‌اندازی خواهد شد. در این رابطه سازمان بورس موافقت اصولی خود را هم اعلام کرده است. آرام با بیان اینکه این صندوق شامل500 میلیارد تومان زمین و500 میلیارد تومان هزینه برای ساخت آن است، افزود:برخورداری از ضامن برای نقد‌شوندگی و سودآوری دو ویژگی این صندوق و متفاوت با دیگرهای صندوق است. به گفته وی ،در مرحله اول قرار است واحدهای این صندوق از طریق شعب بانک تجارت با نرخ سود 17 درصدی و پیش‌بینی بازدهی 28 درصدی و با امکان بازارگردانی واحدهای آن پذیره نویسی شود و به محض ابلاغ دستور‌العمل صندوق‌های قابل معامله، امکان داد و ستد واحدهای آن در بورس یا فرابورس فراهم خواهد شد.


330 دفتر مشاور املاک در کرج پروانه کسب گرفتند
کرج - رییس اتحادیه مشاوران املاک کرج گفت: برای330 دفتر مشاور املاک در این شهرستان در سال گذشته پروانه کسب صادر شده است. ' محمد قمی ' روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: برای این تعداد از متصدیان دفتر مشاور املاک ، پس از تشکیل پرونده و قبولی در آزمون پروانه تخصصی ، پروانه کسب صادر شده است. وی اظهار داشت: متصدیان دفترهای املاک برای دریافت پروانه شروع فعالیت و تمدید آن ملزم به داشتن و دریافت پروانه تخصصی هستند. قمی یادآور شد: متصدیان درصورت داشتن شرایط اولیه با گذراندن دوره های آموزش پروانه تخصصی و قبولی در آزمون مربوطه ، پروانه کسب دریافت می کنند. وی بیان داشت: همچنین درسال گذشته 69 پروانه کسب از سوی این اتحادیه برای دفترهای مشاور املاک درشهرستان تمدید شده است. قمی ، تغییر نام 25 دفتر مشاور املاک را از دیگر فعالیت های اتحادیه در سال گذشته برشمرد. وی گفت: براساس برخی شرایط از قبیل استیجاری بودن دفاتر مشاور املاک، در سال گذشته  38 مورد تغییر مکان و آدرس دفاتر مشاور املاک ثبت شده است. در حال حاضر در شهرستان کرج سه هزار و 951...


استقرار هیأت بازرسی در اداره کل ثبت اسناد و املاک گیلان
خبرگزاری آریا-هیأت بازرسی اداره کل بازرسی استان در راستای وظایف قانونی و به منظور اجرای برنامههای بازرسی در اداره کل ثبت اسناد و املاک گیلان مستقر شد. به گزارش خبرنگار آریا از رشت، هیأت بازرسی این اداره کل از تاریخ 05/02/1390در اداره کل ثبت اسناد و املاک گیلان این استان مستقر شد. چنانچه کارکنان و شهروندان محترم در خصوص عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرایی شکایت یا اعلاماتی دارند میتوانند به هیأت بازرسی مستقر مراجعه و یا با شماره تلفن گویای 136 تماس بگیرند. ضمناً سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور به نشانی اینترنتی http:\shekayat.bazrasi.ir آماده دریافت شکایات و اعلامات شهروندان محترم در این زمینه می باشد.


رییس انجمن اسلامی صنف مشاورین املاک :
قیمت مسکن و اجاره بها را مالک بر اساس قیمت روز و تورم بازار تعیین می کند بنابراین نمی توان گفت بر اساس این بسته دولت می تواند قیمت تعیین کند. ایلنا: رییس انجمن اسلامی صنف مشاورین املاک  گفت: " در قوانین اسلامی حقوق مالک محترم است و نمی توان صاحب ملک را مجبور کرد ان طور که دولت می گوید خانه اش را اجاره دهد این موضوع تنها نارضایتی از این بخش را دامن خواهد زد و دولت در این میان چوب تصمیمات گروهی غیر کارشناس را خواهد خورد. به گزارش ایلنا  کاظم معماری مقدم رییس انجمن اسلامی صنف مشاورین املاک در خصوص موضوع بسته پیشنهادی وزارت مسکن برای اجاره بها دریک نشست خبری اعلام کرد : " با وجود این که اعلام شده این بسته به مشاورین املاک ابلاغ شده است تا کنون اعضای این صنف بسته ای تحت این نام دریافت  یا مشاهده نکرده اند از سوی دیگر اعلام شده است بر اساس سیاست های مطرح شده در این بسته قرارداد های اجاره  دو ساله تنظیم خواهد شد  بنده این موضوع را  نه منطقی می دانم و نه می تواند برای سامان دهی بازار اجاره مفید واقع شود . وی با تاکید بر این که قیمت مسکن و اجاره...


40 درصد پرونده دادگستری شهرستان البرز تخلف املاک است
قزوین - خبرگزاری مهر: دادستان شهرستان البرز گفت: 40 درصد پرونده های وارده به دادگستری البرز را تخلفات صورت گرفته در خرید و فروش املاک و خود رو تشکیل می دهد. به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، ذوقی عصر چهارشنبه درجلسه مشاورین املاک و خودرو این شهرستان اظهارداشت: به دلیل عدم آشنایی مردم و مشاورین املاک باقوانین معاملات وهمچنین رعایت نکردن ضوابط حدود40 درصد پروندهای تشکیل شده در دادگستری شهرستان البرز، مربوط به تخلفات این بخش است. ذوقی بابیان اینکه مشاورین املاک و خودرو در تخلفات صورت گرفته مسئول هستند، خاطرنشان کرد: از این پس درجه بندی و رتبه بندی مشاوران املاک و خودرو با توجه به عملکرد و امتیاز کاری آنان بین یک تا سه تعیین خواهد شد.


املاک دولتی بدون مشتری مانده اند
اکونیوز: عرضه املاک مازاد دستگاه‌های دولتی که قرار بود بازار مسکن را مملو از ملک کند و تعدیل بیشتر قیمت‌ها را به همراه داشته باشد، به دلیل عدم‌استقبال از سوی خریداران به چالشی پیچیده برای دولت تبدیل شده است. به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir) عرضه املاک مازاد دستگاههای دولتی که قرار بود بازار مسکن را مملو از ملک کند و تعدیل بیشتر قیمتها را به همراه داشته باشد، به دلیل عدماستقبال از سوی خریداران به چالشی پیچیده برای دولت تبدیل شده است. برخی دستگاهها برای اجرای مصوبه سال ۸۷ هیات دولت، چند ماهی است که برنامه فروش املاک مازاد خود را در دستور کار قرار دادهاند. در بین این دستگاهها، ۱۰ بانک بزرگ کشور پیشرو هستند و تاکنون چهار دوره مزایده برای فروش املاک مازادشان که عمدتا واحد مسکونی، خانه ویلایی و ملک تجاری است، برگزار کردهاند، اما نتایجی که تاکنون از این عرضه به دست آمده، رضایتبخش نبوده است. کلیه بانکهای دولتی تا کنون بیش از ۶۵۰ فقره انواع ملک مازادشان را در قالب مزایده سراسری به بازار مسکن عرضه کردهاند که از این تعداد،...


انتقاد وزیر اقتصاد و دارایی از املاک مازاد بانک ها
اکونیوز:وزیر امور اقتصادی و دارایی تحقق رشد 8 درصد اقتصادی را تنها با تحول در نظام مالی کشور، امکان پذیر دانست و با انتقاد از املاک بسیار زیاد بانکها گفت: خشت ساختمانهای بانکها را باید به پول تبدیل کنیم. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،سید شمس الدین حسینی امروز در همایش تخصصی فرصتهای تامین مالی برای ناشران پذیرفته شده در بورس تهران گفت: تجربه اقتصادهای جهان نشان می دهد که رونقها و رشدهای پایدار در گرو نظام های تامین مالی کارآمد و در عین حال در بیشتر موارد بحرانها، عدم تعادلها و عدم پایداریها مرتبط با ناکارآمدی در نظام تامین مالی بودند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در مجموعه اولویتهای اقتصادی کشور بی تردید ارتقای نظام تامین مالی نقش مهمی را دارد، افزود: بدون تحول در نظام مالی کشور بسیاری از اهداف و آرمانها محقق نمی شود. وی با اشاره به رشد 8 درصدی هدف گذاری شده در برنامه پنجم توسعه، گفت: این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی کشور طی چند دهه گذشته به اعداد بین 4 تا 5 درصد چسبندگی داشته اند؛ به این معنا که تاکنون رشد...


واگذاری املاک بانک ملی به بانک مهر
نام‌آور، ارزش دارایی‌های مازاد بانک ملی را بسیار زیاد اعلام کرد و گفت: نمی‌توان ارزیابی دقیقی از میزان دارایی‌های مازاد بانک ملی داشت؛ ضمن اینکه کارشناسان این بانک هر روز در حال بررسی دارایی‌ها مازاد و چگونگی فروش آنها هستند. رئیس سرمایه گذاری بانک ملی ارزش دارایی‌های مازاد بانک ملی را بسیار زیاد اعلام کرد و گفت: 100 واحد از املاک بانک ملی به عنوان سهام در اختیار بانک قرض‌الحسنه مهر ایران قرار می گیرد. ابوالفضل نام‌‌آور در گفت‌وگو با برنا با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر الزام بانک‌ها برای فروش املاک و اموال مازاد خود تصریح کرد: بانک ملی پیش از این مصوبه نیز شرکت‌ها، زمین و ساختمان‌های مازاد خود را به فروش می‌رساند. نام‌آور، ارزش دارایی‌های مازاد بانک ملی را بسیار زیاد اعلام کرد و گفت: نمی‌توان ارزیابی دقیقی از میزان دارایی‌های مازاد بانک ملی داشت؛ ضمن اینکه کارشناسان این بانک هر روز در حال بررسی دارایی‌ها مازاد و چگونگی فروش آنها هستند. رئیس اداره سرمایه‌گذاری بانک ملی گفت : مبلغ دارایی‌های مازاد بانک ملی چندان مهم نیست؛ مهم این است...


اعتراض بیادی به عدم پاسخگویی سازمان املاک شهرداری تهران؛
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران امروز در صحن علی شورا از پاسخگو نبودن سازمان املاک شهرداری انتقاد کرد. به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، حسن بیادی ظهر امروز در سیصد و هفتادمین جلسه علنی شورای شهر تهران با بیان این انتقاد گفت: گویی قرار است سازمان املاک شهرداری برای روز قیامت در خصوص عملکردش به اعضای شورا پاسخ دهد. نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه افزود: حدود 5 ماه است که اعضای شورا به مدیران سازمان املاک تذکر داده اند و خواستار پاسخگویی از آنها شده اند اما هنوز هیچ پاسخی از سازمان املاک شهرداری به ما داده نشده است. در جلسه امروز شورای شهر گزارش حسابرس قانونی درباره عملکرد مالی شهرداری منطقه 7، 13 و 20 شهرداری تهران، ارائه شد و شهرداران این مناطق توضیحات لازم را ارائه کردند. در ادامه این جلسه رسول خادم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران اظهار داشت: مشکلات مالی مناطق 7، 13 و 20 با اشکالات کمتری روبه‌رو بودند، اما باز هم شاهد نبود همکاری در مورد املاک ثبت شده در سازمان املاک و مستغلات شهرداری بوده‌ایم. بنا بر این گزارش...
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: املاک ،

ارسال شده در: املاک ،
پنجشنبه 19 خرداد 1390 04:56 ب.ظ

املاک

 

سایت املاک کرج به زودی راه‌اندازی می‌شود
رییس اتحادیه مشاورین املاک کرج گفت: متقاضیان خرید مسکن در کرج با مراجعه به سایت مسکن کرج که به زودی راه‌اندازی می‌شود، تمامی اطلاعات مورد نیاز خود را در مورد واحدهای ملکی دریافت کنند و نیازی به مراجعه واحدهای مشاورین املاک متعدد ندارند. به گزارش ایسنا، محمد قمی در جمع صاحبان مشاور ین املاک کرج با اعلام این خبر گفت: در سایت املاک کرج تمامی اطلاعات واحدهای مسکونی و تجاری شهرستان موجود است و متقاضیان تنها با وارد کردن ویژگی‌های ملک در این سایت شرایط ملک مورد نظر خود را دریافت کنند. قمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در کرج سایت مشخصی در مورد قیمت مسکن وجود ندارد و امیدواریم بسته ویژه دولت در این خصوص کارساز باشد. رییس اتحادیه مشاورین املاک کرج از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت سالانه خبر داد و گفت: امسال مالیات بر ارزش افزوده از سه درصد به چهار درصد افزایش یافته است. وی در پایان عملکرد رسانه‌ها را در خصوص مالیات بر ارزش افزوده ناکافی دانست و گفت: بسیاری از مشاورین املاک در کرج برای انجام امور مربوطه در خصوص مالیات بر ارزش افزوده...


1500واحد مشاوره املاک غیرفعال شده‌اند
رییس اتحادیه مشاورین املاک کرج گفت: اتحادیه مشاورین املاک کرج دارای پنج هزار و 500 نفر عضو است که در حال حاضر به دلیل رکود بازار چهار هزار نفر آنها مشغول به فعالیت‌اند. محمد قمی در گفت وگو با ایسنا، با اعلام این خبر گفت: ازاین پس مشاورین املاک تنها در صورتی می‌توانند فعالیت کنند که کد رهگیری داشته باشند و به همین دلیل واحدهایی که مجوز نداشته باشند نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. وی افزود: در حال حاضر200 واحد مشاوره املاک در کرج بدون مجوز فعالیت دارند که اخیرا با همه آنها برخورد شده است. قمی تصریح کرد: 40درصد مشاورین املاک در کرج فاقد رایانه هستند که با راه‌اندازی سایت مسکن در این شهرستان همه باید رایانه خریداری کنند تا بتوانند بخشنامه‌های مربوط همراه با فعالیت خود دفتر را از طریق این سایت انجام دهند.


بانک اطلاعات املاک راه اندازی می شود
رئیس اتحادیه مشاورین املاک کشور از راه اندازی سامانه بانک اطلاعات املاک در کشورخبر داد . به گزارش واحد مرکزی خبر ؛ خسروی گفت: این بانک اطلاعات به منظور پیشگیری از افـزایش قیمتهای کاذب و بروز مشکلات برای نیازمندان مسکن راه اندازی می شود. ویافزود: با راه اندازی این بانک افرادی که قصد فروش ملک خود را دارند اطلاعات زمین یا مسکن خود را به مشاور املاک محل می دهند و آنان ایـن اطلاعت را در بانک اطلاعات وارد می کند ومتقاضیان ملک درسراسر کشور می توانند برای پیـدا کردن ملک مورد نیاز به این بانک مراجعه کنند. خسروی گفت: در ایـن بانک خریداران ملک بر اساس متراژ، قیمت، محل و شهر مورد نیاز می توانند ملک مورد نیاز خود را بیابند. رئیس اتحادیه مشاورین املاک کشوربا بیان اینکه سامانه بانک اطلاعات املاک تا سه ماه آینده در سراسرکشور راه اندازی می شود افزود: این اطلاعات املاک هم از طریق تلفن همراه وهم اینترنتی در اختیار متقاضیان قرار داده می شود. وی افزود: ما در پی این هستیم تا تلفن گویایی برای این بانک اطلاعات املاک نیز راه اندازی کنیم. رئیس اتحادیه مشاورین...


رییس اتحادیه املاک : سوداگران به افزایش اجاره بها دامن نزنند
رییس اتحادیه کشوری بنگاه های املاک گفت : برخی افراد با سوداگری نامعقول و ایجاد جو روانی در پی اهداف فزون طلبانه تلاش می کنند. به گزارش واحد مرکزی خبر، مصطفی قلی خسروی با بیان اینکه این افراد سخت در اشتباه هستند ، افزود : امسال نیز دولت با بهره برداری طرح های مسکن مهر ، پرداخت وام 20 و 25 میلیونی به واحدهای نیمه ساز از افزایش قیمت مسکن و اجاره بها جلوگیری می کند. خسروی با اشاره به اینکه شاخص افزایش اجاره بها و قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم اعلام شده در بانک مرکزی است ، گفت: براساس اصل 44 قانون اساسی مالکیت محترم است اما مالکان هم باید به گونه ای خانه های خود را اجاره بدهند که مستأجر نیز احساس رضایت کند. رییس اتحادیه کشوری بنگاه های املاک با اشاره به اینکه طرح مسکن مهر در حال شکوفایی است ، گفت: علاوه بر آن مسکن مهر ملکی نیز در شهرها در حال فعالیت است و از این طریق افراد زیادی صاحب خانه می شوند.


رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد: ا
تویسرکانی راوری گفت: آمار و ارقام سازمان ثبت اسناد کشور حاکی از آن است که میزان ازدواج ۲درصد کاهش داشته، در حالی که آمار طلاق  رشد ۱۴ درصدی را تجربه کرده است. به گزارش خبرگزاری شبستان، احمد تویسرکانی راوری، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری خود پیرامون آمار ازدواج و طلاق گفت: سال گذشته تعداد 819هزار و 687 ازدواج به ثبت رسید و این درحالی است که در همان مقطع زمانی تعداد 129هزار و 966 واقعه طلاق نیز ثبت شده است. وی با اشاره به آمار سه سال گذشته خاطرنشان کرد: آمار و ارقام سازمان ثبت اسناد کشور حاکی از آن است که میزان ازدواج 2درصد کاهش داشتهدر حالی که آمار طلاق رشد 14 درصدی را تجربه کرده است و به عبارت دیگر از هر 6 ازدواج یکی به طلاق ختم شده است. تویسرکانی راوری با اشاره به آمار مربوط به ثبت ازدواج در سه سال متوالی گفت: در سال 87 تعداد 822 هزار و 884 ازدواج، در سال 88 تعداد 824 هزار و 410 ازدواج و در نهایت در سال 89 تعداد 819 هزار و 687 ازدواج به ثبت رسیده است. وی همچنین پیرامون تعداد طلاق ثبت شده در سالهای...


مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کرد
مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کرد معادل ۲ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک مناطق جنگی، محروم و کمتر توسعه یافته هزینه کند. به گزارش خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 14 اردیبهشت و در بررسی بند الحاقی 60 مصوب کردند، در جهت احیای مراکز تربیت معلم در آموزش و پرورش دولت میتواند بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود را در چارچوب مجوزهای استخدامی موضوع ماده 51 برنامه پنجم توسعه طبق قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب هشتم خرداد 1369 به استثنای دانشآموزان دانشسراهای تربیت معلم و احکام مترتب بر اینگونه دانشآموزان و دانشسراها در سال 1390 بدون هرگونه بار مالی جدید تأمین کند. بر اساس رأی مجلس به پیشنهاد کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شد معادل 2 درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای را برای صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک مناطق جنگی محروم و کمتر توسعه یافته هزینه کند. همچنین بر اساس رأی مجلس، به پیشنهاد کمیسیون...


معاون امور املاک سازمان ثبت منصوب شد
معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی حکمی محمدحسن بکائیان را به سمت معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منصوب کرد. به گزارش حیات به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، معاون رئیس قوه قضائیه در راستای بهینه سازی نیروی انسانی و به منظور بهبود روند امور مربوط به بخش املاک محمدحسن بکائیان را که دارای سوابق تخصصی و طولانی در امور ثبتی می باشند به این سمت برگزیده است . رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ابلاغ حکم جدید بکائیان ضمن تأکید بر اجرای روشهای جدید و فن آوری روز و تحقق سیاست توسعه قضایی و برنامه های مصوب سازمان ثبت خواسته شده است تا در جهت تحقق کامل تکالیف تعیین شده برای سازمان در قانون برنامه چهارم ، بازنگری و اصلاح قانون ثبت در راستای سیاست های توسعه ای نظام ، قوه قضائیه و سازمان ثبت ، مکانیزه نمودن املاک اهتمام داشته باشد . در متن حکم معاونت جدید آمده است ؛ ایجاد هماهنگی بین برنامه های سازمان در بخش املاک با برنامه توسعه قضایی و تلاش جهت تحقق برنامه توسعه قضایی مرتبط با امور...


رییس اتحادیه‌ املاک در گفت و گو با فارس:
خبرگزاری فارس: رییس اتحادیه‌ مشاوران املاک گفت: اعضای اتحادیه املاک اعتراض خود نسبت به رکود خرید و فروش مسکن را اعلام و درخواست راهکار برای خروج از رکود کرده اند. مصطفی قلی‌ خسروی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت:اعضای اتحادیه املاک در خصوص قیمتهای بالای مسکن و به تبع آن رکود خرید و فروش مسکن اعتراض خود را اعلام و خواستار راهکار برای رونق خرید و فروش مسکن شده اند. وی ادامه داد:اعضای اتحادیه املاک عنوان می کنند که قیمتهای بالای مسکن موجب شده که حتی در ماه نیز معامله ای در بنگاه صورت نگیرد بنابراین هر چقدر قیمتها پایین باشد رونق نیز در بازار مسکن حاکم خواهد شد. وی تاکید کرد:برای رونق بازار مسکن یکی از گزینه ها می تواند نوسازی بافتهای فرسوده و ساخت و ساز با روش و الگوی جدید شهری در این مناطق باشد. رئیس اتحادیه‌ مشاوران املاک تاکید کرد:بازار مسکن در ماه‌های آتی همچنان با رکود مواجه خواهد بود و چنانچه رکود در بازار مسکن ادامه پیدا کند ، فروشندگان سعی خواهند کرد تا قیمتهای خود را کاهش دهند. وی به طرح واگذاری زمین های...


گزارش ایندیپندنت از امپراطوری املاک انگلیس در سراسر جهان
خبرگزاری فارس: با وجود آنکه وزارت خارجه انگلیس باید بر اساس طرح کاهش هزینه‌ها میلیون‌ها پوند صرفه جویی کند اما گزارش‌ها حاکی از آن است لندن املاک خود در سراسر جهان را بیش از پیش افزایش داده است. به گزارش فارس، هفته نامه انگلیسی  ایندیپندنت آن ساندی  در گزارشی نوشت: با وجود آنکه وزارت خارجه انگلیس با برنامه کاهش هزینه‌های چندین میلیون پوندی در بودجه سالانه خود دست پنجه نرم می‌کند و قرار است صدها نفر کار خود را در این وزارتخانه از دست بدهند اما از سوی دیگر پرچم انگلیس قرار است بر فراز ساختمان‌های بیشتری در سراسر دنیا برافراشته شود. این نشریه انگلیسی ادامه داد: در عین حال که کاهش بودجه‌های دولتی در حال خفه کردن بخش‌های مختلف دولت انگلیس است اما ارقامی که به دست ایندیپندنت آن ساندی رسیده نشان می‌دهد وزارت امور خارجه انگلیس برنامه توسعه امپراطوری املاک خود در سراسر جهان را دارد که بیش از دو میلیارد پوند هزینه در بر داشته است. ویلیام هیگ  هفته گذشته با اشاره به حضور انگلیس در کشورهایی مانند برزیل، ترکیه، مکزیک و اندونزی گفت: موضوع شبکه دیپلماتیک...


تفاهم نامه ای بین اداره کل تعاون وثبت اسناد و املاک خوزستان امضا شد
اهواز-مدیر کل تعاون خوزستان از انعقاد تفاهم نامه مشترک بین اداره های کل تعاون و ثبت اسناد و املاک استان خوزستان  برای تسریع درثبت تعاونی ها خبرداد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون خوزستان، 'مسعود امینی'  بر ضرورت توسعه، تقویت و تسریع در ثبت شرکت های تعاونی در حوزه شهرستانی و استانی و خدمات رسانی ادارات ثبت و تعاون به تعاونی ها تاکید کرد و اظهارداشت: این تفاهم نامه با توجه به اهمیت ویژه اداره های ثبت و املاک، تایید و قانونی شدن گروه های اجتماعی در قالب شرکت های تعاونی، در راستای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه اقتصادی و توجه به این مهم که تشکیل تعاونی رابطه مستقیم با ایجاد اشتغال در استان خواهد داشت به امضا رسید. وی تشکیل کمیته ای با معرفی نمایندگان تام الاختیار برای پیگیری ایجاد اشتغال و جذب تسهیلات ابلاغی، ارسال هر 10 روز یک بار آگهی های تاسیس صادر شده توسط سازمان ثبت به اداره کل تعاون، تسریع در تعیین نام تعاونی های در شرف تاسیس و تهیه مقدمات و تمهیدات ثبت الکترونیکی تعاونی ها در نشستی دو جانبه از طریق...


بانک اطلاعاتی اتحادیه مشاوران املاک کرج راه اندازی شد
کرج - رییس اتحادیه مشاوران املاک شهرستان کرج گفت : به منظور ارایه خدمات مناسب به شهروندان و متصدیان دفاتراملاک ،بانک اطلاعاتی مشاوران املاک در این شهرستان راه اندازی شد. 'محمد قمی ' روزیکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : باراه اندازی  بانک اطلاعاتی اتحادیه، ازاین پس کلیه مکاتبات اداری از قبیل ارسال بخشنامه های داخلی ، اطلاعیه های سازمانی و کشوری به اعضای اتحادیه ازطریق خدمات الکترونیک ارایه می شود . وی اظهار داشت : در این بانک اطلاعاتی خدمات وی‍‍ژه ای در زمینه خرید ، فروش ، رهن و اجاره ملک به شهروندان متقاضی پیش بینی شده است. قمی اظهار داشت : تمام اطلاعات مربوط به واحدهای مسکونی و تجاری شهرستان برای رهن ، اجاره ، خرید و فروش از سوی متصدیان  واحدهای صنفی به صورت فایل در این بانک اطلاعاتی ثبت می شود و متقاضیان تنها با وارد کردن ویژگی‌های ملک مورد نظر خود در این سایت ،نیاز ملکی خود را برطرف می کنند.


فروش املاک مازاد تأمین‌اجتماعی برای ارتقاء کیفیت خدمات
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: نگهداری صحیح و فروش به موقع و مناسب املاک وظیفه اصلی مؤسسه املاک و مستغلات است که به منظور ارتقاء کیفیت خدمات به بیمه شدگان انجام می‌شود و در این رابطه باید با برنامه‌ریزی صحیح و هوشمندانه اقدام شود. آفتاب:رحمتالله حافظی با اشاره به املاک مازاد در اختیار مؤسسه املاک و مستغلات گفت: نگهداری این تعداد ملک غیرقابل توجیه است و هزینههای زیادی به تأمیناجتماعی تحمیل میکند که در این رابطه باید نسبت به فروش و آزادسازی املاک اقدام شود و از محل فروش این املاک کیفیت خدمات بیمهای و درمانی سازمان به ویژه در مناطق محروم ارتقاء یابد. حافظی دسترسی سریع و بههنگام به اطلاعات مربوط به املاک را از دیگر نیازهای مدیریت سازمان تأمیناجتماعی برشمرد و تأکید کرد: این اطلاعات باید از طریق نرمافزارهای تخصصی در دسترس مدیریت باشد تا در مواقع لازم از آن بهرهبرداری لازم صورت گیرد. مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی ارتباط مناسب مؤسسه املاک و مستغلات با اداراتکل استانها را خواستار شد و گفت: نگهداری و فروش املاک در استانها نیازمند همکاری نزدیک...


رهاسازی املاک و احداث مسیر بزرگراه 75 متری شهر بوشهر
خبرگزاری موج - با احداث این بزرگراه که دومین ورودی و خروجی شهر بوشهر محسوب شده و به طول 6 کیلومتر می‏باشد، تحولات عمده ای در بخش حمل و نقل و توسعه شهر و تسهیل رفت و آمد و کاهش بار ترافیکی شهر به وجود خواهد آمد. به گزارش موج، عملیات اجرایی بزرگراه 75 متری شهر بوشهر که به عنوان دومین ورودی و خروجی اصلی این شهر محسوب خواهد شد، طی مراسمی رسمی و با حضور مسئولین استان در اختیار شهرداری بندر بوشهر قرار می گیرد. این بزرگراه پس از تملک حدود 150 هزار متر مربع از اراضی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، امروز طی مراسمی با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه محترم بوشهر، استاندار و معاونین استانداری، شهردار و سایر مقامات محلی استان به شهرداری بوشهر تحویل داده شد. با احداث این بزرگراه که دومین ورودی و خروجی شهر بوشهر محسوب شده و به طول 6 کیلومتر می‏باشد، تحولات عمده‏ای در بخش حمل و نقل و توسعه شهر و تسهیل رفت و آمد و کاهش بار ترافیکی شهر به وجود خواهد آمد. تحویل این اراضی به شهرداری بوشهر با عنایت ویژه مقام معظم رهبری، مساعدت استاندار و توافقات...


شهردار ارومیه از راه اندازی سازمان اموال و املاک شهرداری نزدیک خبر داد
خبرگزاری موج - شهردار ارومیه گفت: در آینده نزدیک سازمان اموال و املاک شهرداری راه اندازی می شود. به گزارش موج، ابراهیم بازیان در آیین تودیع و معارفه رییس اداره املاک شهرداری اظهار داشت: به دلیل اهمیت حوزه اموال و املاک در شهرداری، توجه به این حوزه در دوره اخیر چندین برابر شده است که در همین راستا، سازمان جدید اموال و املاک برای ساماندهی به فعالیت های درآمدی، حقوقی و املاک شهرداری راه اندازی می شود. وی با انتقاد از توجه نامناسب مدیران به این اداره در گذشته گفت: به رغم اهمیت بسیار زیاد این حوزه، توجه خاصی به این حوزه نشده و اداره املاک شهرداری در سال های متمادی مغفول مانده است. وی تعامل مداوم و مناسب سه اداره اموال و املاک، نوسازی و بهسازی و عمران شهرداری ارومیه را مهمترین عامل توسعه عمرانی شهر ارومیه عنوان کرد و ادامه داد: در این صورت می توان شاهد انقلابی در همه بخش های شهرداری بود. وی شان خدمت گذاری مردم را بزرگترین شان کارمندان و کارکنان سیستم اداری کشور عنوان کرد و گفت: تمام کارکنان باید با تمام توان در خدمت مردم باشند و این را مهمترین...


فروش املاک مازاد تامین‌اجتماعی به منظور ارتقاء کیفیت خدمات به بیمه‌شدگان
باتوجه به عمومی و غیردولتی بودن سازمان تأمین‌اجتماعی باید اقدامات و پیگیری‌های لازم برای رسیدگی به اختلافات در مراجع قضایی فراهم شود. ایلنا: مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در بازدید از مؤسسه املاک و مستغلات تأمین‌اجتماعی بر فروش املاک مازاد تأمین‌اجتماعی درسراسر کشور تأکید کرد و گفت: نگهداری صحیح و فروش به موقع و مناسب املاک وظیفه اصلی مؤسسه املاک و مستغلات است که در این رابطه باید با برنامه‌ریزی صحیح و هوشمندانه اقدام شود. به گزارش ایلنا، دکتر رحمت ا... حافظی با اشاره به املاک مازاد در اختیار مؤسسه املاک و مستغلات گفت: نگهداری این تعداد ملک غیرقابل توجیه است و هزینه‌های زیادی به تأمین‌اجتماعی تحمیل می‌کند که در این رابطه باید نسبت به فروش و آزادسازی املاک اقدام شود و از محل فروش این املاک کیفیت خدمات بیمه‌ای و درمانی سازمان به ویژه در مناطق محروم ارتقاء یابد. حافظی دسترسی سریع و به‌هنگام به اطلاعات مربوط به املاک را از دیگر نیازهای مدیریت سازمان تأمین‌اجتماعی برشمرد و تأکید کرد: این اطلاعات باید از طریق نرم‌افزارهای تخصصی در دسترس مدیریت...


فروش املاک مازاد تأمین‌اجتماعی برای ارتقاء کیفیت خدمات
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: نگهداری صحیح و فروش به موقع و مناسب املاک وظیفه اصلی مؤسسه املاک و مستغلات است که به منظور ارتقاء کیفیت خدمات به بیمه شدگان انجام می شود و در این رابطه باید با برنامه‌ریزی صحیح و هوشمندانه اقدام شود. به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت اللهحافظی با اشاره به املاک مازاد در اختیار مؤسسه املاک و مستغلات گفت: نگهداری این تعداد ملک غیرقابل توجیه است و هزینههای زیادی به تأمیناجتماعی تحمیل میکند که در این رابطه باید نسبت به فروش و آزادسازی املاک اقدام شود و از محل فروش این املاک کیفیت خدمات بیمهای و درمانی سازمان به ویژه در مناطق محروم ارتقاء یابد. حافظی دسترسی سریع و بههنگام به اطلاعات مربوط به املاک را از دیگر نیازهای مدیریت سازمان تأمیناجتماعی برشمرد و تأکید کرد: این اطلاعات باید از طریق نرمافزارهای تخصصی در دسترس مدیریت باشد تا در مواقع لازم از آن بهرهبرداری لازم صورت گیرد. مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی ارتباط مناسب مؤسسه املاک و مستغلات با اداراتکل استانها را خواستار شد و گفت: نگهداری و فروش املاک در استانها نیازمند...


بانک اطلاعات املاک راه اندازی می شود
اکونیوز: رئیس اتحادیه مشاورین املاک کشور از راه اندازی سامانه بانک اطلاعات املاک در کشور خبر داد . به گزارش روز جمعه خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، خسروی افزود: این بانک اطلاعات به منظور پیشگیری از افـزایش قیمتهای کاذب و بروز مشکلات برای نیازمندان مسکن راه اندازی می شود. وی افزود: با راه اندازی این بانک افرادی که قصد فروش ملک خود را دارند اطلاعات زمین یا مسکن خود را به مشاور املاک محل می دهند و آنان ایـن اطلاعت را در بانک اطلاعات وارد می کند ومتقاضیان ملک درسراسر کشور می توانند برای پیـدا کردن ملک مورد نیاز به این بانک مراجعه کنند. رئیس اتحادیه مشاورین املاک کشور گفت: در ایـن بانک خریداران ملک بر اساس متراژ، قیمت، محل و شهر مورد نیاز می توانند ملک مورد نیاز خود را بیابند. خسروی با بیان اینکه سامانه بانک اطلاعات املاک تا سه ماه آینده در سراسرکشور راه اندازی می شود افزود: این اطلاعات املاک هم از طریق تلفن همراه وهم اینترنتی در اختیار متقاضیان قرار داده می شود. وی افزود: ما در پی این هستیم تا تلفن گویایی برای این بانک اطلاعات املاک نیز راه اندازی کنیم.


املاک دولتی بدون مشتری مانده اند
اکونیوز: عرضه املاک مازاد دستگاه‌های دولتی که قرار بود بازار مسکن را مملو از ملک کند و تعدیل بیشتر قیمت‌ها را به همراه داشته باشد، به دلیل عدم‌استقبال از سوی خریداران به چالشی پیچیده برای دولت تبدیل شده است. به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir) عرضه املاک مازاد دستگاههای دولتی که قرار بود بازار مسکن را مملو از ملک کند و تعدیل بیشتر قیمتها را به همراه داشته باشد، به دلیل عدماستقبال از سوی خریداران به چالشی پیچیده برای دولت تبدیل شده است. برخی دستگاهها برای اجرای مصوبه سال ۸۷ هیات دولت، چند ماهی است که برنامه فروش املاک مازاد خود را در دستور کار قرار دادهاند. در بین این دستگاهها، ۱۰ بانک بزرگ کشور پیشرو هستند و تاکنون چهار دوره مزایده برای فروش املاک مازادشان که عمدتا واحد مسکونی، خانه ویلایی و ملک تجاری است، برگزار کردهاند، اما نتایجی که تاکنون از این عرضه به دست آمده، رضایتبخش نبوده است. کلیه بانکهای دولتی تا کنون بیش از ۶۵۰ فقره انواع ملک مازادشان را در قالب مزایده سراسری به بازار مسکن عرضه کردهاند که از این تعداد،...


انتقاد وزیر اقتصاد و دارایی از املاک مازاد بانک ها
اکونیوز:وزیر امور اقتصادی و دارایی تحقق رشد 8 درصد اقتصادی را تنها با تحول در نظام مالی کشور، امکان پذیر دانست و با انتقاد از املاک بسیار زیاد بانکها گفت: خشت ساختمانهای بانکها را باید به پول تبدیل کنیم. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،سید شمس الدین حسینی امروز در همایش تخصصی فرصتهای تامین مالی برای ناشران پذیرفته شده در بورس تهران گفت: تجربه اقتصادهای جهان نشان می دهد که رونقها و رشدهای پایدار در گرو نظام های تامین مالی کارآمد و در عین حال در بیشتر موارد بحرانها، عدم تعادلها و عدم پایداریها مرتبط با ناکارآمدی در نظام تامین مالی بودند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در مجموعه اولویتهای اقتصادی کشور بی تردید ارتقای نظام تامین مالی نقش مهمی را دارد، افزود: بدون تحول در نظام مالی کشور بسیاری از اهداف و آرمانها محقق نمی شود. وی با اشاره به رشد 8 درصدی هدف گذاری شده در برنامه پنجم توسعه، گفت: این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی کشور طی چند دهه گذشته به اعداد بین 4 تا 5 درصد چسبندگی داشته اند؛ به این معنا که تاکنون رشد...


هماهنگی وزارت مسکن با اتحادیه املاک برای مدیریت اجاره ‌بهای مسکن
وزیر مسکن و شهرسازی از هماهنگی این وزارتخانه با اتحادیه املاک در مورد بحث اجاره ‌بهای مسکن خبر داد. به گزارش ایسنا، نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اتخاذ تمهیداتی برای مدیریت اجاره‌بها اظهار کرد: با واگذاری مسکن مهر و واحدهای ناتمام و بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که بین اتحادیه املاک و وزارتخانه انجام شده است، امیدواریم بتوانیم این مساله را مدیریت کنیم. وی بازار مسکن را طبیعی اعلام کرد که این مساله بر اساس بررسی‌های صورت گرفته حاصل شده است.


1500واحد مشاوره املاک غیرفعال شده‌اند
رییس اتحادیه مشاورین املاک کرج گفت: اتحادیه مشاورین املاک کرج دارای پنج هزار و 500 نفر عضو است که در حال حاضر به دلیل رکود بازار چهار هزار نفر آنها مشغول به فعالیت‌اند. محمد قمی در گفت وگو با ایسنا، با اعلام این خبر گفت: ازاین پس مشاورین املاک تنها در صورتی می‌توانند فعالیت کنند که کد رهگیری داشته باشند و به همین دلیل واحدهایی که مجوز نداشته باشند نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. وی افزود: در حال حاضر200 واحد مشاوره املاک در کرج بدون مجوز فعالیت دارند که اخیرا با همه آنها برخورد شده است. قمی تصریح کرد: 40درصد مشاورین املاک در کرج فاقد رایانه هستند که با راه‌اندازی سایت مسکن در این شهرستان همه باید رایانه خریداری کنند تا بتوانند بخشنامه‌های مربوط همراه با فعالیت خود دفتر را از طریق این سایت انجام دهند.


فروش املاک مازاد تأمین‌اجتماعی برای ارتقاء
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: نگهداری صحیح و فروش به موقع و مناسب املاک وظیفه اصلی مؤسسه املاک و مستغلات است که به منظور ارتقاء کیفیت خدمات به بیمه شدگان انجام می شود و در این رابطه باید با برنامه‌ریزی صحیح و هوشمندانه اقدام شود. به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت الله حافظی با اشاره به املاک مازاد در اختیار مؤسسه املاک و مستغلات گفت: نگهداری این تعداد ملک غیرقابل توجیه است و هزینه‌های زیادی به تأمین‌اجتماعی تحمیل می‌کند که در این رابطه باید نسبت به فروش و آزادسازی املاک اقدام شود و از محل فروش این املاک کیفیت خدمات بیمه‌ای و درمانی سازمان به ویژه در مناطق محروم ارتقاء یابد. حافظی دسترسی سریع و به‌هنگام به اطلاعات مربوط به املاک را از دیگر نیازهای مدیریت سازمان تأمین‌اجتماعی برشمرد و تأکید کرد: این اطلاعات باید از طریق نرم‌افزارهای تخصصی در دسترس مدیریت باشد تا در مواقع لازم از آن بهره‌برداری لازم صورت گیرد. مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی ارتباط مناسب مؤسسه املاک و مستغلات با ادارات‌کل استان‌ها را خواستار شد و گفت: نگهداری و فروش املاک...


نصب پلاک‏های املاک تهران از اول مرداد
سازمان زیباسازی شهر تهران، اجرای نصب پلاک های جدید املاک مسکونی و تجاری پایتخت را از اول مرداد آغاز می کند . به گزارش واحد مرکزی خبر، مهدی گلشنی افزود: 90 درصد مراحل شناسایی و آماربرداری برای نصب پلاک های جدید شهر تهران انجام و نیمی از پلاک ها ساخته شده است. وی با بیان اینکه عملیات نصب در همه مناطق همزمان آغاز می شود گفت: در اجرای این طرح بیش ازیک میلیون و 300 هزار پلاک برای واحدهای مسکونی و تجاری نصب می شود. معاون امور مناطق سازمان زیباسازی شهر تهران هزینه اجرای طرح تعویض پلاک های شهر تهران را حدود 4میلیارد تومان بیان و تصریح کرد: پلاک های جدید سه کادرشامل پلاک، کد شناسایی ملک و کد پستی ده رقمی دارندو جنس شماره پلاک از شبرنگ و در شب قابل مشاهده است. گلشنی درباره ایجاد مشکل برای شهروندان درصورت تعویض پلاک ها گفت: به منظور جلوگیری از این مشکل، پلاک های قدیمی تا 6 ماه کنار پلاک های جدید نصب و همچنین تغییرات در دفترچه ای به مراجع قضایی، نیروی انتظامی، ادارات برق، آب، تلفن اعلام می شود. سازمان زیباسازی طرح تعویض پلاک های مسکونی و تجاری...
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: املاک ،

ارسال شده در: املاک ،
پنجشنبه 19 خرداد 1390 04:55 ب.ظ

املاک


املاک
ممیزی املاک در کاشمر  انجام می شود
کاشمر _ شهردار کاشمر از اجرای طرح ممیزی املاک در این شهر خبر داد. علی اسماعیل پور  امروز در گفت و گو با ایرنا  از عدم انجام این کار از سال 78 تاکنون انتقاد کرد و گفت: طی 12سال اخیر شهرداری کاشمر هیچ اقدامی جهت ممیزی املاک کاشمر انجام نداده از این رو در سال جاری ممیزی املاک انجام می‌شود. وی گفت: با انجام ممیزی املاک و مستغلات در سال جاری، ساخت و سازهای غیرمجاز و اضافه بناها شناسایی و برای تخلفات ساختمانی جرائم ویژه صادر می‌شود. وی هزینه انجام ممیزی املاک کاشمر را رقمی بالغ بر 450 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: ضعف اطلاعات، کمبود نیروی انسانی و نبود بودجه مورد نیاز مانع از اجرای این اقدام شده است. اسماعیل‌پور با بیان اینکه ‌در این طرح 30هزار پرونده مورد بررسی قرار می‌گیرد، افزود: در صورت اعلام اضافه ساخت و سازهای غیرمجاز از سوی مالکین، پس از ممیزی مشکلی برای آنها پیش نخواهد آمد. ممیزی املاک و مستغلات از سال 1347 انجام می‌شود و باید هر پنج سال یکبار اجرا گردد زیرا در زمینه درآمدزایی برای شهرداری و اخذ عوارض نقش مهمی دارد.


انتقاد یک مرجع تقلید از تحصیل مادام‌العمر و واگذاری قطعی املاک به طلاب
یکی از مراجع تقلید گفت: به طلاب باید خانه داده شود اما نباید سند به نام آن‌ها زده شود. آفتاب: یکی از مراجع تقلید گفت: به طلاب باید خانه داده شود اما نباید سند به نام آنها زده شود. آیتالله العظمی جعفر سبحانی قبل از ظهر چهارشنبه در سیزدهمین اجلاسیه استادان سطح عالی و خارج حوزه که در مدرسه دارالشفاء قم برگزار شد اضافه کرد: به طلاب خانه بدهید اما تملیک آن و سند زدن به نام آنها موجب سستی در امر تحصیل میشود. وی با تاکید بر لزوم ایجاد اتاق فکر در حوزه اظهارداشت: حوزه باید اتاق فکر ایجادکند و آسیبهای تهدید کننده حوزه را بشناسد تا بتواند با آنها مقابله کند. این مرجع تقلید با اشاره به رسالت جهانی حوزه تاکیدکرد: انجام این رسالت بسیار دشوار است ولی هدف باید بلند باشد و ایدهآل برای ما همین است ما معتقدیم که امام زمان (عج) این رسالت را دارد و ما هم زمینه ساز انجام رسالت جهانی هستیم.


110میلیارد ریال برای تملک املاک معارض در غرب تهران هزینه شد
خبرگزاری آریا- رئیس اداره املاک و مستغلات شهرداری منطقه 5 تهران گفت: در سال گذشته حدود 110 میلیارد ریال برای تملک املاک معارض در طرح های عمرانی و ترافیکی این منطقه هزینه شده است. به گزارش آریا به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 5 تهران، رضا ملا احمدی ، رئیس اداره املاک و مستغلات منطقه با اشاره به اینکه خریداری املاک معارض از مالکین در قالب وجه نقد، اعطای تراکم، معوض و سایر تسهیلات صورت گرفته است گفت : املاک خریداری شده در سال گذشته مربوط به طرح ساماندهی رود دره کن ،بزرگراه شهید باکری ،تعریض خیابان الوند وشاهین جنوبی وهمچنین طرح های متفرقه بوده است. رئیس اداره املاک با اشاره به اینکه بخش مهمی از توافقات این اداره در سال گذشته مربوط به املاک معارض در رود دره کن خاطر نشان کرد: در سال گذشته تعداد 47مورد از املاک معارض این طرح به ارزش 250میلیارد ریال خریداری شده است. ملااحمدی تصریح کرد درراستای تداوم پروژه بزرگراه شهید باکری 5ملک درقالب 506مترمربع عرصه و348مترمربع اعیان با اعتباری معادل 5میلیاردو250میلیون تومان تملک شد. وی با تاکید بر اینکه...


قیمت خرید و فروش املاک در دبی منطقی شد
شایعات اغراق آمیز در مورد متوقف شدن ساخت وساز در بازار مسکن دبی اصلی‌ترین عامل سقوط قیمت‌ها در این بازار بود. ایلنا: پوریا گلزار، کارشناس و مدیر سرمایه‌گذاری در زمینه املاک گفت: نرخ اجاره‌بها و خرید و فروش ملک در بازار مسکن دبی در حال حاضر بسیار منطقی و متعادل است. گلزار در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا افزود: شایعات اغراق‌آمیز در مورد متوقف شدن ساخت وساز در بازار مسکن دبی اصلی‌ترین عامل سقوط قیمت‌ها در این بازار بود. وی تاکید کرد: این درحالی است که از زمان آغاز رکود اقتصادی تا کنون معاملات مسکن در این شهر از رشد نسبی مطلوبی برخوردار بوده است و این صنف هنوز پول‌ساز و سودآور بوده‌اند به گونه‌ای که بسیاری از خریداران و فروشندگان با رضایت خاطر قرارداد امضا می‌کنند. وی به شایعات اغراق‌آمیز در مورد بازار مسکن دبی اشاره کرد و گفت: از آنجا که تولید مسکن در دبی تا پیش از به وجود آمدن بحران اقتصادی جهانی از رشد بسیار بالایی نسبت به استانداردهای جهانی برخوردار بود، با ایجاد این بحران ساخت‌وساز در دبی کاهش یافت که این امر منجر به ایجاد شایعاتی مبنی...


اصلاح مصوبه تشکیل سامانه اطلاعات املاک و مستغلات
اکونیوز: هیات وزیران در جلسه مورخ 29/9/1388 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، تصویب‌نامه مورخ 21/10/1387 در خصوص تشکیل سامانه اطلاعات املاک و مستغلات را اصلاح کرد. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، بر اساس مصوبه دولت، در شهرها و مناطقی که صدور شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات آنها به اتمام برسد، دستگاههای اجرایی (وزارتخانههای مسکن، بازرگانی، دادگستری، کشور و اقتصاد) موظفند هنگام ارایه هرگونه خدمات، اطلاعات شناسنامه هوشمند ملک را بروزرسانی نمایند. همچنین، دفاتر اسناد رسمی مکلفند در زمان ثبت معاملات راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و غیره، هویت اشخاص حقیقی و حقوقی را با شماره ملی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور و شناسه اشخاص حقوقی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار قرار میگیرد، طبق قوانین و مقررات احراز نمایند و اطلاعات معاملات یادشده را به ترتیبی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براساس ماده (131) قانون برنامه چهارم توسعه تعیین نموده و میکند در سیستم رایانهای سازمان وارد...


نظارت دقیق و کامل بر فعالیت بنگاه های املاک
اکونیوز:معاون اول قوه قضائیه گفت: باید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر نحوه فعالیت بنگاه ‌های معاملات ملکی نظارت دقیقی داشته باشد. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،ابراهیم رئیسی در مراسم اختتامیه همایش بزرگداشت صدمین سال تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در دهه چهارم انقلاب باید برای توسعه پیشرفت و عدالت در کشور فعالیت کنیم. وی بر نقش موثر سازمان ثبت اسناد و املاک در به ثمر نشستن پیشرفت و عدالت در همه عرصه ها تاکید کرد و گفت: باید سهم این سازمان، در تحقق توسعه، پیشرفت و عدالت تبیین شود.


110 میلیارد ریال برای تملک املاک معارض در غرب تهران هزینه شد
تهران - رئیس اداره املاک و مستغلات شهرداری منطقه 5 تهران گفت: در سال گذشته حدود 110 میلیارد ریال برای تملک املاک معارض در غرب تهران در طرح های عمرانی و ترافیکی  هزینه شده است. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 5 ، رضا ملا احمدی گفت: خریداری املاک معارض از مالکین در قالب وجه نقد، اعطای تراکم و معوض صورت گرفته است. وی افزود: املاک خریداری شده در سال گذشته مربوط به طرح  ساماندهی رود دره کن، بزرگراه شهید باکری، تعریض خیابان الوند و شاهین جنوبی بوده است. رئیس اداره املاک شهرداری منطقه 5 با اشاره به اینکه بخش مهمی از توافقات این اداره در سال گذشته مربوط به املاک معارض در رود دره کن بود، خاطر نشان کرد: در سال گذشته تعداد 47مورد از املاک معارض این طرح به ارزش 250 میلیارد ریال خریداری شده است. ملااحمدی  تصریح کرد: در راستای  تداوم پروژه بزرگراه شهید باکری 5 ملک در قالب 506مترمربع عرصه و 348 متر مربع اعیان با اعتباری معادل 5 میلیارد و 250 میلیون تومان تملک شد. وی با تاکید بر اینکه قیمت های ارائه شده از سوی اداره املاک بر اساس قیمت های روز و...


معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد/
تهران- معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سامانه اطلاعات و مستند سازی املاک دولتی به منظور تثبیت این املاک راه اندازی شد. به گزارش خبرنگار اجتماعی، 'محمد حسن بکاییان' روز سه شنبه در مراسم اختتامیه بزرگداشت یکصدمین سالگرد تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، افزود: املاک دولتی به عنوان اصلی ترین سرمایه برای طرح ها و برنامه ریزیهای زیربنایی کشور در اختیار دولت است که در راستای صیانت از این مالکیت ها، تثبیت و صدور اسناد آن ها در اولویت کاری این سازمان قرار گرفته است. وی با اشاره به ایجاد اداره کل تمرکز دفاتر و املاک دولتی ، افزود: به دلیل نبود ساختار متمرکز برای شناسایی و ثبت املاک دولتی سازمان ثبت اسناد کشور نسبت به طراحی و تولید و راه اندازی سامانه اطلاعات و مستند سازی املاک دولتی اقدام کرد. معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: این سامانه امکان دریافت و اخذ اظهارات دستگاه های اجرایی در خصوص املاک دولتی تحت تصرف و مالکیت آن ها را دارد. بکاییان اضافه کرد: با تلفیق آخرین وضعیت ثبتی هر یک از املاک معرفی شده،...


رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطرح کرد:
امروز با توسعه جمعیت و پیچیدگی روابط اجتماعی و اقتصادی به خوبی قابل درک است که جامعه منظم و با ثبات بدون توجه به ثبت رسمی مالکیت ها و معاملات در سایه حاکمیت متصور نیست. ایلنا: توسعه نظام ثبت حقوق مالکیت معنوی یکی از مهمترین محورهای برنامه پنجم به شمار می آید که اجرای آن در دستور کار این سازمان قرار گرفته است. به گزارش ایلنا به نقل پایگاه اطلاع رسانی قوه قضاییه‏‏‏‏‏ احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همایش و نمایشگاه یکصدمین سال تاسیس این سازمان که با شعار تثبیت مالکیت، امنیت اقتصادی، نظم حقوقی، کاهش دعاوی آغاز به کار کرد با بیان این مطلب افزود: امروز با توسعه جمعیت و پیچیدگی روابط اجتماعی و اقتصادی به خوبی قابل درک است که جامعه منظم و با ثبات بدون توجه به ثبت رسمی مالکیت ها و معاملات در سایه حاکمیت متصور نیست. معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محورهای مهم برنامه پنجم توسعه را بسیار مهم دانست و افزود: هم اکنون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با الهام از رهنمودهای رهبر گرانقدر انقلاب و سیاستهای ابلاغی...


فروش املاک مازاد تامین‌اجتماعی به منظور ارتقاء کیفیت خدمات به بیمه‌شدگان
باتوجه به عمومی و غیردولتی بودن سازمان تأمین‌اجتماعی باید اقدامات و پیگیری‌های لازم برای رسیدگی به اختلافات در مراجع قضایی فراهم شود. ایلنا: مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در بازدید از مؤسسه املاک و مستغلات تأمین‌اجتماعی بر فروش املاک مازاد تأمین‌اجتماعی درسراسر کشور تأکید کرد و گفت: نگهداری صحیح و فروش به موقع و مناسب املاک وظیفه اصلی مؤسسه املاک و مستغلات است که در این رابطه باید با برنامه‌ریزی صحیح و هوشمندانه اقدام شود. به گزارش ایلنا، دکتر رحمت ا... حافظی با اشاره به املاک مازاد در اختیار مؤسسه املاک و مستغلات گفت: نگهداری این تعداد ملک غیرقابل توجیه است و هزینه‌های زیادی به تأمین‌اجتماعی تحمیل می‌کند که در این رابطه باید نسبت به فروش و آزادسازی املاک اقدام شود و از محل فروش این املاک کیفیت خدمات بیمه‌ای و درمانی سازمان به ویژه در مناطق محروم ارتقاء یابد. حافظی دسترسی سریع و به‌هنگام به اطلاعات مربوط به املاک را از دیگر نیازهای مدیریت سازمان تأمین‌اجتماعی برشمرد و تأکید کرد: این اطلاعات باید از طریق نرم‌افزارهای تخصصی در دسترس مدیریت...


استعلام شماره اشتراک گاز در سامانه املاک الزامی شد
از امروز (دهم خردادماه) با تمهیدات سامانه املاک و مستغلات کشور، استعلام شماره اشتراک گاز در این سامانه الزامی شد. به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روند رو به رشد و تکمیلی طرح سامانه املاک و مستغلات کشور در ارتباط با هماهنگی و همکاری این سامانه با ادارات و سازمانهای مسئول، از امروز استعلام و تائیدیه شماره اشتراک گاز در این سامانه طراحی و فعال شده است. بر این اساس، تمامی مشاوران املاک سراسر کشور برای دریافت کد رهگیری باید اطلاعات و شماره شناسه گاز ملک مورد معامله را در سامانه املاک ثبت و پس از تائید مشخصات اقدام به کد رهگیری کنند. این الزام با ارسال ابلاغیهای از سوی اتحادیه کشوری صنف مشاوران املاک از امروز اجرایی خواهد شد.


نظارت دقیق و کامل بر فعالیت بنگاه های املاک
اکونیوز:معاون اول قوه قضائیه گفت: باید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر نحوه فعالیت بنگاه ‌های معاملات ملکی نظارت دقیقی داشته باشد. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،ابراهیم رئیسی در مراسم اختتامیه همایش بزرگداشت صدمین سال تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در دهه چهارم انقلاب باید برای توسعه پیشرفت و عدالت در کشور فعالیت کنیم. وی بر نقش موثر سازمان ثبت اسناد و املاک در به ثمر نشستن پیشرفت و عدالت در همه عرصه ها تاکید کرد و گفت: باید سهم این سازمان، در تحقق توسعه، پیشرفت و عدالت تبیین شود.


زندان ؛ مجازات مشاوران املاک بدون مجوز
خسروی در خصوص نرخ رهن و اجاره هم گفت: این میزان به اندازه یک چهارم ارزش ملک محاسبه می شود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور گفت : از اول امسال تاکنون 500 دفتر مشاور املاک در کشور عمدتا به علت نداشتن مجوز پلمپ شده است . مصطفی خسروی در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر ، افزود: بیش از 90 درصد این دفاتر بعلت نداشتن مجوز و بقیه به علت دریافت هزینه زیاد کمیسیون ، احراز نشدن هویت و برخورد نامناسب پلمپ شده است. وی گفت : براساس قانون ، افرادی که بدون پروانه به دلالی و دایر کردن دفاتر مشاوران املاک اقدام کنند ، از شش ماه تا دو سال زندانی خواهند شد. خسروی در خصوص نرخ رهن و اجاره هم گفت: این میزان به اندازه یک چهارم ارزش ملک محاسبه می شود. وی با اشاره به اقدامات وزارت مسکن و شهرسازی برای کاهش نرخ مسکن گفت: بازار مسکن در آینده نزدیک روند خوبی پیش رو خواهد داشت. رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور از مردم خواست در صورت بروز هرگونه مشکل درباره دفاتر مشاوران املاک ، مراتب را به شماره تلفن77608640 اعلام کنند.


زندان؛ مجازات مشاوران املاک بدون مجوز
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور گفت : از اول امسال تاکنون 500 دفتر مشاور املاک در کشور عمدتا به علت نداشتن مجوز پلمپ شده است. مصطفی خسروی در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر، افزود: بیش از 90 درصد این دفاتر بعلت نداشتن مجوز و بقیه به علت دریافت هزینه زیاد کمیسیون، احراز نشدن هویت و برخورد نامناسب پلمپ شده است. وی گفت: براساس قانون، افرادی که بدون پروانه به دلالی و دایر کردن دفاتر مشاوران املاک اقدام کنند ، از شش ماه تا دو سال زندانی خواهند شد. خسروی در خصوص نرخ رهن و اجاره هم گفت: این میزان به اندازه یک چهارم ارزش ملک محاسبه می شود. وی با اشاره به اقدامات وزارت مسکن و شهرسازی برای کاهش نرخ مسکن گفت: بازار مسکن در آینده نزدیک روند خوبی پیش رو خواهد داشت. رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور از مردم خواست در صورت بروز هرگونه مشکل درباره دفاتر مشاوران املاک ، مراتب را به شماره تلفن77608640 اعلام کنند.


زمین ها و املاک آل خلیفه+تصاویر
با بررسی اجمالی این زمین ها به وضوح می توان فهمید که بهترین و ناب ترین قطعه زمین ها و املاک بحرین توسط آل خلیفه به تصاحب در آمده و این خود موجب افزایش تصاعدی و روزافزون ثروت های آنان شده است. به گزارش شیعه آنلاین، خاندان آل خلیفه در بحرین نیز مانند دیگر خاندان های دیکتاتوری در جهان عرب، بیش از چند دهه است که به چپاول اموال و ثروت های ملت هایشان می پردازند. از جمله این ثروت ها، املاک و زمین هایی است که توسط اعضای این خاندان اشغال شده است. با بررسی اجمالی این زمین ها به وضوح می توان فهمید که بهترین و ناب ترین قطعه زمین ها و املاک بحرین توسط آل خلیفه به تصاحب در آمده و این خود موجب افزایش تصاعدی و روزافزون ثروت های آنان شده است. تصاویر ذیل که از سایت google گرفته شده، برخی از قطعه زمین ها و املاک وابسته به این خاندان در مناطق مختلف بحرین را نشان می دهد.


ایجاد سامانه اطلاعات و مستند سازی املاک دولتی
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سامانه اطلاعات و مستند سازی املاک دولتی به منظور تثبیت این املاک ایجاد شد. به گزارش واحد مرکزی خبر، محمد حسن بکاییان در دومین روز از همایش بزرگداشت یکصدمین سالگرد تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، افزود: املاک دولتی به عنوان اصلی ترین سرمایه برای طرح ها و برنامه ریزی های زیربنایی کشور در اختیار دولت است که در جهت صیانت از این مالکیت ها، تثبیت و صدور اسناد آن ها در اولویت کاری این سازمان قرار گرفته است. وی با بیان اینکه با ایجاد اداره کل تمرکز دفاتر و املاک دولتی زمینه تثبیت این املاک فراهم شده است افزود: به دلیل نبود ساختار متمرکز برای شناسایی و ثبت املاک دولتی، سازمان ثبت اسناد کشور درباره طراحی و تولید و ایجاد سامانه اطلاعات و مستند سازی املاک دولتی اقدام کرده است. معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: این سامانه امکان دریافت و اخذ اظهارات دستگاه های اجرایی در خصوص املاک دولتی تحت تصرف و مالکیت آن ها را دارد. وی افزود : با تلفیق آخرین وضعیت ثبتی هر یک از املاک معرفی...


بر فعالیت بنگاه های املاک نظارت دقیق شود
معاون اول قوه قضائیه گفت: باید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر نحوه فعالیت بنگاه های معاملات ملکی نظارت دقیقی داشته باشد. به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ، ابراهیم رئیسی در مراسم اختتامیه همایش بزرگداشت صدمین سال تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در دهه چهارم انقلاب باید برای توسعه پیشرفت و عدالت در کشور فعالیت کنیم. وی بر نقش موثر سازمان ثبت اسناد و املاک در به ثمر نشستن پیشرفت و عدالت در همه عرصه ها تاکید کرد و گفت: باید سهم این سازمان، در تحقق توسعه، پیشرفت و عدالت تبیین شود. رئیسی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال جهاد اقتصادی افزود: حرکت های جهادگونه دو رکن دارد که یکی تلاش با تمام نیرو و دیگری شناخت دشمنان مخالف پیشرفت کشورمان است. وی گفت: باید با بکارگیری امکانات برای رشد ایران اسلامی در همه ابعاد بکوشیم و سازمان ثبت اسناد و املاک نیز باید با حرکتی جهادی، مالکیت امنیت روانی جامعه را تثبیت کند. معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه جهاد اقتصادی بدون امنیت اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی محقق نمی شود، گفت: جهاد...


بااجرای طرح ممیزی املاک در شهر اصفهان صورت می گیرد:
خبرگزاری ایمنا: شهروندان با اجرای طرح ممیزی املاک در هزینه های شهر اصفهان به صورت عادلانه سهیم می شوند. به گزارش ایمنا،مدیر در امد شهرداری اصفهان با بیان این مطلب گفت: بر اساس قانون نوسازی به منظور به روز رسانی بانک اطلاعات املاک هر 5 سال یکبار همه املاک موجود در شهراصفهان ممیزی می شوند این املاک شامل ملک ،اپارتمان وغیر مسکونی است . رضا نصر اصفهانی با اشاره به اغاز فرایند تجدید ممیزی املاک در شهر اصفهان افزود: این طرح در سال گذشته اغاز شد ودر این راستا املاک منطقه 7 شهر اصفهان به صورت کامل انجام شده است. وی اظهار امیدواری کرد: تا پایان سال جاری بخش عمده ای از املاک مناطق شهر اصفهان ممیزی می شوند. وی تاکید کرد:اطلاعات استخراج شده از وضعیت املاک در قالب این طرح بر مبنای علمی ومناسبی برای تصمیم گیری موثر مدیران شهری در ارایه خدمات مطلوب به شهروندان خواهد بود . وی هدف اصلی اجرای طرح ممیزی املاک را سهیم کردن شهروندان در هزینه های شهر به صورت عادلانه دانست وادامه داد:به عنوان مثال در بحث اپارتمان نشینی حق شارژ اصطلاحی است که هزینه های جانبی...


در خراسان رضوی یک سوم املاک آموزش و پرورش مستندسازی شده است
خبرگزاری آریا- محمد تقیزاده در حاشیه همایش کارشناسان حقوقی املاک و حمایت قضایی کارکنان فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سطح استان 7 هزار و 500 ملک داریم که بیش از یک سوم این املاک مستندسازی شده است. به گزارش خبرگزاری آریا، رئیس اداره حقوقی املاک و حمایت قضایی کارکنان آموزش و پرورش خراسان رضوی در ادامه افزود: با توجه به اینکه مقام رهبری امسال را سال جهاد اقتصادی نامیدند، فرهنگیان در این راستا نقش فرهنگسازی را بر عهده دارند و کارشناسان حقوقی در حوزه تخصصی در حوزه جهادی و اقتصادی وظایفی را بر عهده دارند. وی سپس خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که در دستور کار در حوزه آموزش و پرورش است این است که به موضوع ساماندهی فضاها و استفاده بهینه از امکانات آموزش و پرورش بپردازیم. تقیزاده افزود: سایر املاک از طرق مختلف سند مستندسازی میشود و همکاری بسیار خوبی از سوی سایر دستگاهها از جمله سازمان مسکن و شهرسازی، اداره املاک و اسناد، اوقاف و امور خیریه، آستان قدس رضوی و خیرین صورت گرفته است. وی سپس اظهار داشت: یکی...


اختصاص11 میلیارد تومان برای تملک املاک معارض در غرب تهران
خبرگزاری موج - رئیس اداره املاک و مستغلات شهرداری منطقه 5 تهران گفت: در سال گذشته حدود 110 میلیارد ریال برای تملک املاک معارض در طرح های عمرانی و ترافیکی این منطقه هزینه شده است. به گزارش موج به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 5، رضا ملا احمدی رئیس اداره املاک و مستغلات منطقه با اشاره به اینکه خریداری املاک معارض از مالکین در قالب وجه نقد، اعطای تراکم، معوض و سایر تسهیلات صورت گرفته است، گفت: املاک خریداری شده در سال گذشته مربوط به طرح  ساماندهی رود دره کن، بزرگراه شهید باکری، تعریض خیابان الوند و شاهین نوبی و همچنین طرح های متفرقه بوده است. رئیس اداره املاک با اشاره به اینکه بخش مهمی از توافقات این اداره در سال گذشته مربوط به املاک معارض در رود دره کن  خاطر نشان کرد: در سال گذشته، تعداد 47مورد از املاک معارض این طرح به ارزش 250میلیارد ریال خریداری شده است. ملااحمدی تصریح کرد: در راستای  تداوم پروژه بزرگراه شهید باکری  5ملک درقالب 506مترمربع عرصه و348مترمربع اعیان با اعتباری معادل 5میلیاردو250میلیون تومان تملک شد. او با تاکید بر اینکه...


سازمان ثبت اسناد و املاک، نقش بسزایی در امنیت عمومی جامعه دارد
خبرگزاری موج - معاون سیاسی و امنیتی استانداری بوشهر گفت: ثبت اسناد در ایجاد امینت عمومی و تأمین حقوق شهروندان در بخش حقیقی و حقوقی نقش بسزایی دارد. به گزارش موج به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، محمد حسن شنبدی در همایش یکصدمین سال تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک در بوشهر اظهار داشت: رویکرد و مبانی این دستگاه رویکردی حقوقی، علمی و فنی است که در زیرساخت های توسعه اقتصادی، نظم عمومی، رضایت مردمی و رفاه حال شهروندان بسیار موثر و راهبردی است. وی افزود: ثبت اسناد در ایجاد امینت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و روانی در جامعه نقش کلیدی دارد. شنبدی یادآور شد: چرخه ثبت اسناد و املاک عامل بازدارنده ای است که اگر از آن صحیح استفاده شود جرایمی چون زمین خواری، فروش ملک غیر و دعاوی که ناشی از معاملاتی است که چه بسا منجر به حاشیه های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی می شود، کاهش می یابد. معاون سیاسی و امنیتی استانداری بوشهر اضافه کرد: در صورتی که این حواشی در جامعه بوجود آید معضلات و نگرانی هایی ایجاد می کند که دستگاه های برتر چون دستگاه قضایی و اطلاعاتی را...


املاک استیجاری فیروزکوه به دامداران خارج حوزه استان واگذار نشود
فیروزکوه - خبرگزاری مهر: رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان فیروزکوه گفت: لازم است دامداران این شهرستان از واگذاری املاک استیجاری منطقه به دامداران خارج از حوزه استان تهران خوددداری و جلوگیری کنند. به گزارش خبرنگار مهر در فیروزکوه، امیر انوری زاده صبح شنبه در جریان بازدید نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه از روستای مهن که همراهی فرماندار، بخشدار مرکزی و دیگر مسئولان محلی را نیز بدنبال داشت طی سخنانی خاطرنشان کرد: از جمله اقدامات بازدارنده پیرامون بیماریهای دامی افزایش پوشش واکسیناسیون مراکز دامداری شهرستان فیروزکوه بود. این مسئول ادامه داد: با توجه به امکانات موجود اقداماتی همچون سمپاشی تمامی مراکز دامی شهرستان فیروزکوه و طرح واکسیناسیون ظرف یکماه گذشته به مرحله اجرا درآمد. وی خواستار ایجاد تعاملی بیشتر از سوی اهالی مناطق روستایی با شبکه دامپزشکی فیروزکوه شد و افزود: مناطق روستایی فیروزکوه نواحی مرزی استان تهران با استان سمنان محسوب می شوند. انوری زاده بیان داشت: از این رو با گرمتر شدن هوا کوچ دامهای استان همجوار به شهرستان فیروزکوه...


انتقاد وزیر اقتصاد و دارایی از املاک مازاد بانک ها
اکونیوز:وزیر امور اقتصادی و دارایی تحقق رشد 8 درصد اقتصادی را تنها با تحول در نظام مالی کشور، امکان پذیر دانست و با انتقاد از املاک بسیار زیاد بانکها گفت: خشت ساختمانهای بانکها را باید به پول تبدیل کنیم. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،سید شمس الدین حسینی امروز در همایش تخصصی فرصتهای تامین مالی برای ناشران پذیرفته شده در بورس تهران گفت: تجربه اقتصادهای جهان نشان می دهد که رونقها و رشدهای پایدار در گرو نظام های تامین مالی کارآمد و در عین حال در بیشتر موارد بحرانها، عدم تعادلها و عدم پایداریها مرتبط با ناکارآمدی در نظام تامین مالی بودند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در مجموعه اولویتهای اقتصادی کشور بی تردید ارتقای نظام تامین مالی نقش مهمی را دارد، افزود: بدون تحول در نظام مالی کشور بسیاری از اهداف و آرمانها محقق نمی شود. وی با اشاره به رشد 8 درصدی هدف گذاری شده در برنامه پنجم توسعه، گفت: این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی کشور طی چند دهه گذشته به اعداد بین 4 تا 5 درصد چسبندگی داشته اند؛ به این معنا که تاکنون رشد...


مدیریت اجاره‌بها با همکاری وزارت مسکن و اتحادیه املاک
اکونیوز:وزیر مسکن و شهرسازی از هماهنگی این وزارتخانه با اتحادیه املاک در خصوص بحث "اجاره‌‌بهاء مسکن " خبر داد. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)؛علی نیکزاد در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اتخاذ تمهیداتی برای مدیریت اجارهبها، اظهار داشت: با واگذاری مسکن مهر و واحدهای ناتمام و طبق تفاهمنامهای که بین اتحادیه املاک و وزارتخانه انجام شده، امیدواریم بتوانیم این مسأله را مدیریت کنیم. وزیر مسکن و شهرسازی در پایان وضعیت بازار مسکن در کشور را طبیعی اعلام کرد و گفت که این مسأله، بر اساس برنامههای صورت گرفته حاصل شده است.


برنامه پنجم منتظر تعامل مشاوران املاک و سردفتران
موضوعی که در برنامه پنجم مطرح شد، این بود که همه معاملات اعم از رهن، اجاره و خرید و فروش در دفاتر رسمی ثبت شود تا جنبه ثبت رسمی یافته و سوءاستفاده‌ای نتوان کرد؛ ولی در حال حاضر به دلیل این که معاملات به صورت قولنامه نوشته می‌شود، جنبه ثبت رسمی ندارد، لذا باید ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد. پس از اختلافات میان مشاوران املاک و سردفتران بر سر تعیین مرجع رسمی تنظیم معاملات مسکن، وزارت دادگستری پیشنهاد داد تا برای ایجاد تعامل و تعیین مرجع رسمی تنظیم معاملات کارگروهی مرکب از نمایندگان اتحادیه مشاوران املاک، کانون سردفتران و سازمان ثبت اسناد تشکیل و موضوع را طی یک ماه بررسی کنند. به گزارش خبرنگار «جام‌جم»، در حال حاضر کمیسیون تلفیق مجلس، پیشنهاد لایحه برنامه پنجم مبنی بر محدود کردن بنگاه‌های مسکن در تنظیم مبایعه‌نامه‌ها را در حال بررسی دارد و منتظر است تا نظرات این کارگروه نیز به کمیسیون اعلام شود تا تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد. دراین‌باره گفتگویی را با جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس انجام داده‌ایم.


رییس اتحادیه مشاوران املاک استان قزوین مطرح کرد
مهدی عزیزیان‌پور گفت: با توجه به اینکه نرخ حق‌العمل مشاوران املاک از سال 88 افزایش نیافته است مشاوران املاک از عدم افزایش نزخ حق‌العمل ناراضی هستند. رییس اتحادیه مشاوران املاک استان قزوین در گفت ‌و گوی اختصاصی با خبرنگار برنا، با بیان این مطلب، افزود: نرخ حق‌العمل مشاوران املاک در استان قزوین نسبت به سایر استان‌ها پایین است در حالی که باید نرخ حق‌العمل مشاوران املاک با سایر استان‌ها همسان شود. عزیزیان‎پور تصریح کرد: درخواست افزایش نرخ حق‌العمل مشاوران املاک به سازمان بازرگانی و مجمع امور صنفی ارایه شده است ولی تاکنون موافقت نشده است. وی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از 10 درصد اجاره بها در قزوین افزایش یافته بود، گفت: در سال جاری بیش از 5 درصد اجاره بها افزایش یافت که این افزایش در واحدهای رهنی کمتر است. عزیزیان‌پور طرح ساماندهی مشاوران املاک، طراحی سایت سامانه املاک و مستغلات کشور و کد رهگیری را از اقدامات مهم دولت خدمت‌گذار عنوان و بیان کرد: اجرای این طرح‌ها با هماهنگی وزیر مسکن، اتاق مسکن، کارگروه‌های مسکن و دستگاه‌های اجرایی با...


رسوایی فروش املاک مصر به صهیونیست‌ها
هماهنگ کننده جنبش  نه به فروش مصر  با اشاره رسوایی برملا شدن فروش وسیع زمین و املاک در منطقه سینای مصر به یهودیان خارجی دارای شناسنامه اسراییلی ضمن هشدار درباره خطر چنین امری بر ضرورت مقابله با این پدیده تاکید کرد. به گزارش فارس، یحیی حسین عبدالهادی  در گفت و گو با شبکه خبری العالم  از قاهره پایتخت مصر، اظهار داشت: ما همچنان بر ضرورت گشودن پرونده ای برای بررسی فروش املاک و زمین به خارجی ها نه تنها در منطقه سینا بلکه در همه جای مصر هستیم. وی افزود: فاش شدن قراردادهایی در منطقه سینا در خصوص فروش زمین به یهودیان اروپایی دارای شناسنامه اسراییلی تنها بخش کوچکی از عمق فاجعهای است که در این زمینه رخ داده است. عبدالهادی گفت: اگر واقعا مساله فروش هزار واحد مسکونی توسط یک شرکت مصری در یک تفریحگاه به خارجی های دارای شناسنامه اسراییلی حقیقت داشته باشد مشخص نیست تکلیف ده ها تفریحگاه و صدها رستوران دیگر و هویت خریداران آنها چیست. هماهنگ کننده جنبش  نه به فروش مصر  تاکید کرد: خطر همچنان وجود دارد و علت فاش شدن رسوایی سینا ، جایگاه ویژه این منطقه است...
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: املاک ،

ارسال شده در: املاک ،
پنجشنبه 19 خرداد 1390 04:54 ب.ظ

جستجوی پیشرفته ملک اداری تجاری جهت رهن و اجاره

نمونه فایلهای امروز املاک نت:رهن-اجاره-رهن کامل-بدون ودیعه-ملک-اداری-تجاری-مغازه-غرفه-سوله-کارگاه-کارخانه-صنعتی-مطب-دکه-انبار-سالن-مطب-مجتمع تجاری-دفتر کار-همه متراژها-سرقفلی-سه بر-موقعیت اداری-جوازکسب-پاساژ-رهن کامل-مبله-اتاق اداری

مرکز خرید گلستان تاریخ: 1390/02/14

رهن و اجاره املاك اداری و تجاری-رهن و اجاره غرفه - بوفه - دكه-مرکز خرید گلستان , غرفه5 / 1×2متراجاره داده می شود

مشاهده جزئیات  مشاهده موارد مشابه

ونک (برج نگار) تاریخ: 1390/02/14

رهن و اجاره املاك اداری و تجاری-رهن و اجاره املاك با سند اداری 101متر به بالا-ونک (برج نگار) , واحدهای اداری و تجاری , 60 الی 1100متر , رهن و اجاره و فروش

مشاهده جزئیات  مشاهده موارد مشابه

دوم صادقیه ابتدای بلوارفردوس تاریخ: 1390/02/14

رهن و اجاره املاك اداری و تجاری-رهن و اجاره غرفه - بوفه - دكه-دوم صادقیه ابتدای بلوارفردوس , بوفه باشگاه (رهن و اجاره)

مشاهده جزئیات  مشاهده موارد مشابه

شهیدرجایی - ترانسفور تاریخ: 1390/02/14

رهن و اجاره املاك اداری و تجاری-رهن و اجاره انبار - سالن-شهیدرجایی - ترانسفور , (قوچ حصار) دارای سالنهای , متعدد،ومحوطه ،نوساز،کاملا , بهداشتی،باکلیه امکانات ‍ مناسب , جهت کالا بازرگانی وشرکتها ی پخش

مشاهده جزئیات  مشاهده موارد مشابه

بهترین نقطه فدائیان تاریخ: 1390/02/14

رهن و اجاره املاك اداری و تجاری-رهن و اجاره انبار - سالن-بهترین نقطه فدائیان , اسلام،انبار به متراژ 400 متر , کاملا بهداشتی با دفتر و3خط , تلفن گاز،برق،اب و انبار درابعاد , مختلف و محوطه (رهن واجاره)

مشاهده جزئیات  مشاهده موارد مشابه

اتوبان آهنگ تاریخ: 1390/02/14

رهن و اجاره املاك اداری و تجاری-رهن و اجاره مغازه از 21 تا 30 متر-اتوبان آهنگ , کبابی در حال کار جهت اجاره

مشاهده جزئیات  مشاهده موارد مشابه

خرید فروش اجاره تاریخ: 1390/02/14

رهن و اجاره املاك اداری و تجاری-رهن و اجاره انبار - سالن-خرید فروش اجاره , منطقه صنعتی غرب تهران

مشاهده جزئیات  مشاهده موارد مشابه

مخبرالدوله - سعدی جنوبی تاریخ: 1390/02/14

رهن و اجاره املاك اداری و تجاری-رهن و اجاره كارگاه - كارخانه-مخبرالدوله - سعدی جنوبی , 200مترطبقه4 اجاره جهت تولیدی

مشاهده جزئیات  مشاهده موارد مشابه

ابتدای تهران نو تاریخ: 1390/02/14

رهن و اجاره املاك اداری و تجاری-رهن و اجاره غرفه - بوفه - دكه-ابتدای تهران نو , اجاره غرفه جهت فروش و تعمیرات , موبایل،منطقه بورس موبایل

مشاهده جزئیات  مشاهده موارد مشابه

صادقیه تاریخ: 1390/02/14

رهن و اجاره املاك اداری و تجاری-رهن و اجاره مغازه 51 متر به بالا-صادقیه , 450متر از 600متریک تعمیرگاه , بصورت یکجا یا2قسمت (اجاره)

مشاهده جزئیات  مشاهده موارد مشابه

شهران - بلوار کوهسار تاریخ: 1390/02/14

رهن و اجاره املاك اداری و تجاری-رهن و اجاره املاك تجاری-شهران - بلوار کوهسار , مجتمع تجاری بهاران باغچه رستوران , باکلیه امکانات رهن واجاره

مشاهده جزئیات  مشاهده موارد مشابه

برخیابان ولیعصر-پارک ساعی تاریخ: 1390/02/14

رهن و اجاره املاك اداری و تجاری-رهن و اجاره مغازه 51 متر به بالا-برخیابان ولیعصر-پارک ساعی , مغازه61مترکف 61متربالکن , مناسب شغلهای لوکس

مشاهده جزئیات  مشاهده موارد مشابه

شهرک غرب-میلادنور تاریخ: 1390/02/14

رهن و اجاره املاك اداری و تجاری-رهن و اجاره مغازه 51 متر به بالا-شهرک غرب-میلادنور , 120متر 3 نبش , همکف اول , بی نظیر و استثنائی , مناسب مشاغل لوکس , برندهای معتبر و بانکها , دارای خط تلفن 4 رقمی , و 12 خط معمولی , رهن و اجاره

مشاهده جزئیات  مشاهده موارد مشابه

بین نظام آباد و گرگان تاریخ: 1390/02/14

رهن و اجاره املاك اداری و تجاری-رهن و اجاره مغازه از 31 تا 40 متر-بین نظام آباد و گرگان , 36متر سوپر مارکت فعال با , تمام وسایل اجاره داده میشود

مشاهده جزئیات  مشاهده موارد مشابه

بازارسنتی ستارخان فاز4 تاریخ: 1390/02/14

رهن و اجاره املاك اداری و تجاری-رهن و اجاره مغازه از 11 تا 20 متر-بازارسنتی ستارخان فاز4 , (طبقه اول)5 / 16مترمغازه , مناسب دفترکار،خدمات موبایل و..

مشاهده جزئیات  مشاهده موارد مشابه

شریعتی - ظفر تاریخ: 1390/02/14

رهن و اجاره املاك اداری و تجاری-رهن و اجاره مطب-شریعتی - ظفر , اجاره مطب درمحیطی آرام , اکازیون جهت روزهای فرد

مشاهده جزئیات  مشاهده موارد مشابه

بزرگراه آزادگان تاریخ: 1390/02/14

رهن و اجاره املاك اداری و تجاری-رهن و اجاره انبار - سالن-بزرگراه آزادگان , ضلع جنوب غربی میدان جهاد , یک باب سوله 1400متری , با قابلیت تفکیک , رهن واجاره

مشاهده جزئیات  مشاهده موارد مشابه

جمالزاده جنوبی خیابان تاریخ: 1390/02/14

رهن و اجاره املاك اداری و تجاری-رهن و اجاره املاك تجاری-جمالزاده جنوبی خیابان , چنگیزی،یکباب سالن تجاری , 185متر ، ارتفاع 6 متر , برخیابان10متری، بادفتراداری , برق 3 فاز و کلیه امکانات

مشاهده جزئیات  مشاهده موارد مشابه

شریعتی - ملک - 75متر تاریخ: 1390/02/14

رهن و اجاره املاك اداری و تجاری-رهن و اجاره املاك با موقعیت اداری 51 تا 75 متر-شریعتی - ملک - 75متر , دفتر وکالت مبله و بسیارشیک , جهت روزهای زوج یافرد 10م رهن کامل

مشاهده جزئیات  مشاهده موارد مشابه

فلکه دوم صادقیه 70 متر تاریخ: 1390/02/14

رهن و اجاره املاك اداری و تجاری-رهن و اجاره املاك با موقعیت اداری 51 تا 75 متر-فلکه دوم صادقیه 70 متر , 2 خوابه رهن کامل 30 میلیون

مشاهده جزئیات  مشاهده موارد مشابه

جردن تاریخ: 1390/02/14

رهن و اجاره املاك اداری و تجاری-رهن و اجاره مغازه 51 متر به بالا-جردن , 50متر کف+60متر انباری , مناسب پوشاک (بیات)

مشاهده جزئیات  مشاهده موارد مشابه

شهرک راه آهن تاریخ: 1390/02/14

رهن و اجاره املاك اداری و تجاری-رهن و اجاره مغازه از 31 تا 40 متر-شهرک راه آهن , 34متر سوپرمارکت فعال +20 , متر انبار وکلیه لوازم(10م+2اجاره)

مشاهده جزئیات  مشاهده موارد مشابه

سپهبد قرنی - ایرانشهر تاریخ: 1390/02/14

رهن و اجاره املاك اداری و تجاری-رهن و اجاره مغازه از 31 تا 40 متر-سپهبد قرنی - ایرانشهر , 5 / 42متر2نبش ملک وسرقفلی , 5 / 22مترملک وسرقفلی(طالبی)

مشاهده جزئیات  مشاهده موارد مشابه

جوادیه - بازارچه تاریخ: 1390/02/14

رهن و اجاره املاك اداری و تجاری-رهن و اجاره مغازه از 21 تا 30 متر-جوادیه - بازارچه , 21متر کف + 7متر بالکن با , دکوراسیون شیک مناسب هرشغل وطلا

مشاهده جزئیات  مشاهده موارد مشابه

پونک - سردار جنگل تاریخ: 1390/02/14

رهن و اجاره املاك اداری و تجاری-رهن و اجاره مغازه از 21 تا 30 متر-پونک - سردار جنگل , 30متر سوپرمارکت فعال , باجواز کسب(30سال سابقه)

مشاهده جزئیات  مشاهده موارد مشابه

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: اجاره اتاق اداری اجاره املاك با سند اداری 101متر ، به بالا اجاره املاك با سند اداری تا 100متر ، اجاره املاك با موقعیت اداری 101 تا 200 متر ، اجاره املاك با موقعیت اداری 201 متر ، به بالا اجاره املاك با موقعیت اداری 51 تا 75 متر ، اجاره املاك با موقعیت اداری 76 تا 100 متر ، اجاره املاك با موقعیت اداری تا 50 متر ، اجاره املاك تجاری اجاره انبار - سالن اجاره غرفه - بوفه - دكه اجاره كارگاه - كارخانه اجاره مطب اجاره مغازه 41 متر ، تا 50 متر ، اجاره مغازه 51 متر ، به بالا اجاره مغازه از 11 تا 20 متر ، اجاره مغازه از 21 تا 30 متر ، اجاره مغازه از 31 تا 40 متر ، اجاره مغازه تا 10 متر ، فروش املاك با سند اداری 101متر ، به بالا فروش املاك با سند اداری تا 100 متر ، فروش املاك با موقعیت اداری 101 تا 200 متر ، فروش املاك با موقعیت اداری 201 متر ، به بالا فروش املاك با موقعیت اداری 51 تا 75 متر ، فروش املاك با موقعیت اداری 76 تا 100 متر ، فروش املاك با موقعیت اداری تا 50 متر ، فروش املاك تجاری فروش انبار - سالن فروش باغ - مزرعه - گلخانه فروش زمین فروش كارگاه -كارخانه فروش گاوداری - مرغداری فروش مطب فروش مغازه 21 تا 30 متر ، فروش مغازه 31 تا 40 متر ، فروش مغازه 41 تا 50متر ، فروش مغازه 51متر ، به بالا فروش مغازه از 11 تا 20 متر ، فروش مغازه تا 10 متر ، شمال تهران ، جنوب تهران ، شرق تهران ، غرب تهران ، حومه تهران ، منطقه1تهران ، منطقه2تهران ، منطقه3تهران ، منطقه4تهران ، منطقه5تهران ، منطقه6تهران ، منطقه7تهران ، منطقه8تهران ، منطقه9تهران ، منطقه10تهران ، منطقه11تهران ، منطقه12تهران ، منطقه13تهران ، منطقه14تهران ، منطقه15تهران ، آجودانیه ، کاشانک ، نیاوران ، پونک ، سوهانک ، احتسابیه ، شهرک قایم ، لشگرک ، ازگل ، نخل ، دارآباد ، سمترود ، اقدسیه ، لنگری ، ستاری ، پاسداران ، لواسانی ، کامرانیه ، فرمانیه ، چیذر ، قیطریه ، جماران ، زین الدین ، رسالت ، شهرک مخابرات ، فرحزاد ، اوین ، رودخانه فرحزاد ، سعادت آباد ، نیایش ، دری ، دادمان ، فرحزادی ، مهستان ، شهرک قدس ، ایران زمین ، چمران ، یادگار امام ، همت بین چمران واشرفی اصفهانی ، توحید ، پارک پردیسان ، شهرک ژاندارمری ، حکیم بین چمران واشرفی اصفهانی ، مرزداران ، شهرک آزمایش ، گیشا ، نصر ، جلال آل احمد ، فضل ا... نوری ، شهر آرا ، ستارخان ، طرشت ، اختیاریه ، دروس ، قلهک ، زرگنده ، دستگردی ، ظفر ، داوودیه ، ضرابخانه ، حقانی ، صداوسیما ، پارک طالقانی ، ولی عصر ، میرداماد ، کاووسیه ، ملاصدرا ، ونک ، میدان ونک ، صدر ، پارک وی ، امام علی ، پارک لویزان ، شمیران نو ، میدان الغدیر ، دلاوران ، فرجام ، میدان رسالت ، استادحسن بنا ، مجیدیه ، لویزان ، حسین آباد ، مبارک آباد ، صیادشیرازی ، گلستان ، حصارک ، جنت آباد ، اشرفی اصفهانی ، جناح ، صادقیه ، آبشناسان ، باغ فیض ، ری ، با هنر ، پیامبر ، کاشانی ، کوی فردوس ، شهرک اکباتان ، علامه جعفری ، شهران ، شهر زیبا ، تعاون ، پل علامه جعفری ، فردوس ، شقایق ، پارک ارم ، مخبری ، اتوبان تهران کرج ، دهکده المپیک ، اتوبان همت ، همت بین توحیدومدرس ، شیخ بهایی ، آفریقا ، جردن ، بیهقی ، ولی عصر بین همت وانقلاب ، کردستان ، یوسف آباد ، مطهری ، بهجت آباد ، کریم خان ، کارگر ، امیرآباد ، فاطمی ، میدان ولیعصر ، کشاورز ، طالقانی ، مفتح ، عباس آباد ، بهشتی ، سهروردی ، سبلان ، میدان هفت تیر ، شریعتی ، بهارشیراز ، نارمک ، آیت ، مدنی ، دبستان ، نظام آباد ، مدرس ، آزادی ، مدرس بین همت وپارک وی ، میدان آزادی ، مخصوص کرج ، رودخانه کن ، معراج ، شهیدان ، جی ، سعدی ، فرودگاه مهرآباد ، فتح ، فتح بین سعدی و25متری زرند ، زرند ، آذربایجان ، امام خمینی ، کمیل ، نواب صفوی ، قزوین ، میدان انقلاب ، جمهوری ، حافظ ، میدان حر ، وحدت ، امیریه ، پانزده خرداد ، نواب ، مجاهدین ، میدان بهارستان ، 17شهریور ، میدان امام حسین ، میدان خراسان ، مولوی ، بازار ، پارک شهر ، خیابان خراسان ، 17 شهریور ، شهرداری مرکز ، پامنار ، دماوند ، امامت ، تهران نو ، دوران ، نیروی هوایی ، دوشان تپه ، پیروزی ، ابوذر ، درودیان ، محلاتی ، پرستار ، نبرد ، بسیج مستضعفان ، هجرت ، ده حقی ، خاوران ، افسریه ، بعثت ، فدایان اسلام ، بروجردی ، ابومسلم ، پارک آبی آزادگان ، صالحی ، آزادگان بین فدایان اسلام وبعثت ، 17شهریور پایین تر از میدان خراسان ، دولت آباد ، میدان بروجردی ، امام رضا ، میدان شوش ، شوش ، میدان راه آهن ، نوری ، میدان بهمن ، خزانه ، بخارایی ، رجایی ، دستواره ، بهمنیار ، جشنواره ، استخر ، نونهالان ، بعثت بین فدایان اسلام ومیدان بهمن ، میدان شمشیری ، زمزم ، کوکاکولا ، سعیدی ، حیدری ، معلم ، بهار ، اسماعیل آباد ، الغدیر ، 45متری زرند ، کوی مهرزاد ، یافت آباد ، ابراهیم آباد ، هفده شهریور ، خلیج فارس ، نوروز آباد ، آزادگان وفرودگاه مهرآباد ، جاده تهران ساوه ، عبدل آباد ، میثاق ، تند گویان ، فرودگاه قلعه مرغی ، سلسبیل ، عبیدی ، جلال ، سپاه اسلام ، شهرک استقلال ، ایران خودرو ، گله ، شهرک هواپیمایی ، شیشه مینا ، اسمتادیوم آزادی ، امیرکبیر ، کاج ، شهرک امیددژبان ، پارک چیتگر ، شهرک شهیدبافری ، پوری کوهک ، شهرک چشمه ، همت ازدهکده المپیک به بعد ، لشکرک ازگل ، بابایی ، عباسپور ، شهرک امید ، قنات کوثر ، شاهد ، باقری ، اتحاد ، ناحیدی ، احسان ، خاک سفید ، حکیمیه ، حجربن عدی ، لشکرک تلو ، فلکه اول تهران پارس ، جاده ساوه ، علی آبادقاجار ، آزادگان ، میدان جهاد ، خلازیل ، جهاد ، جاده تهران قم ، صالح آباد ، بهشت زهرا ، میدان معراج ، محمودآباد ، 13آبان ، جاده قم ، شهرک شهاب شهر ، قاسم آبادخشکه ، غیوری ، بسیج ، چشمه علی ، ابن بابویه ، ورامین ، رازی ، شهرری ، قم ، آوینی ، جاده ورامین ، بی بی شهربانو ، آریاشهر ، درکه ، شهرک غرب ، تجریش ، امامزاده قاسم ، نوبنیاد ، میدان کاج ، فلکه دوم صادقیه ، آرژانتین ، وزرا ، دربند ، سعدآباد ، ولنجک ، الهیه ، بلوار دریا ، تهرانسر ، دولت ، یخچال ، خرید و فروش ، اداری-تجاری ، مسکونی ، منطقه 16تهران ، منطقه17تهران ، منطقه18تهران ، منطقه19تهران ، منطقه20تهران ، منطقه21تهران ، منطقه22تهران ، شمال غرب تهران ، شمال شرق تهران ، جنوب غرب تهران ، جنوب شرق تهران ، ویلا ، اکازیون ، زیرقیمت ، زیرقیمنت منطقه ، فوری ، موقعیت عالی ، وام دار ، نقد و اقساط ، اداری تجاری ، مغازه ، کارگاه ،
دنبالک ها: جستجوی پیشرفته ملک اداری تجاری جهت رهن و اجاره ،
ارسال شده در: رهن اجاره اداری-تجاری ، تهران-املاک-رهن و اجاره ،
چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390 01:32 ب.ظ

تعداد کل صفحات : 22 ... 2 3 4 5 6 7 8 ...